Yusuf 34

Published on
Scene 1 (0s)

abstract

Y usuf 34 İletişim

abstract

Scene 2 (18s)

Ocak Ayı Toplam G iriş 396 , K urulum 211 yani oran 53% Şubat Ayı T oplam G iriş 112 4, K urulum 540 yani oran 48% Mart Ayı T oplam giriş 1260 , K urulum 590 yan i oran 47% Nisan Ayı T oplam giriş 1449 , K urulum 647 yani oran %45 Mayıs Ayı T oplam giriş 875 , K urulum 393 yan i oran %45 Haziran Ayı T oplam giriş 514 , K urulum 272 yan i oran %53 Temmuz Ayı T oplam giriş 702 , K urulum 344 yan i oran %49 Ağustos Ayı T oplam giriş 804 , K urulum 404 yani oran 50% Eylül Ayı T oplam giriş 1081 , K urulum 491 yan i oran %45 TOPLAM 9 aylık Giriş Sayısı 8205, AKTİF 3892 = 47.4 GENEL ORAN 47.4%

Scene 3 (56s)

Ekim ayı t oplam giriş 1099..... kurulumu 471 yanı %42.8 Kasım ayı toplam giriş 1406 ..... kurulumu 573 yanı %40.7 Aralık ayı toplam giriş 1391 .... kurulumu 537 yanı %38.6 Ocak ayı 1534 griş 597 aktıf 38.9% Şubat ayı 1707 giriş 672 aktıf 39.3% Mart ayı 1704 giriş 693 aktif 40.6% TOPLAM 6 aylık giriş sayısı 8841 AKTİF 3543 = 40 % SON ALTI AYL A R 40 % T ÜRK TELEKOMDA BEKLEYEN İŞLER MÜŞTERİ HİZMETLERİNİN DEĞİŞMESİ BORAX SİSTEMİNE GEÇİŞ

Scene 4 (1m 23s)

AYLAR GİRİŞ SAYISI GİRİŞ AYI AKTİF GENEL AKTİF GENEL AKTİFLİK ORANI O cak 396 128 211 53% Ş ubat 1124 421 540 48% M art 1260 467 590 47% N isan 1449 331 647 45% M ayıs 875 225 393 45% H aziran 514 233 272 53% T emmuz 702 308 344 49% A ğustos 804 343 404 50% E ylül 1081 345 491 45% E kim 1099 343 471 43% K asım 1406 434 573 41% A ralık 1391 483 537 39% O cak 1534 372 597 39% Ş ubat 1707 460 672 39% M art 1704 536 693 41%

Scene 5 (1m 51s)

AYLAR ocak şubat mart nisan mayıs haziran temmuz ağustos eylül ekim kasım aralık ocak şubat mart 53 48 47 45 45 53 49 50 45 43 41 39 39 39 41 AYLAR ocak şubat mart nisan mayıs haziran temmuz ağustos eylül ekim kasım aralık ocak şubat mart 0 396 1124 1260 1449 875 514 702 804 1081 1099 1406 1391 1534 1707 1704 AYLAR ocak şubat mart nisan mayıs haziran temmuz ağustos eylül ekim kasım aralık ocak şubat mart 0 128 421 467 331 225 233 308 343 345 343 434 483 372 460 536 AYLAR ocak şubat mart nisan mayıs haziran temmuz ağustos eylül ekim kasım aralık ocak şubat mart 0 211 540 590 647 393 272 344 404 491 471 573 537 597 672 693 AYLAR ocak şubat mart nisan mayıs haziran temmuz ağustos eylül ekim kasım aralık ocak şubat mart 0 0.53 0.4804270462633452 0.46825396825396826 0.44651483781918566 0.44914285714285712 0.52918287937743191 0.49002849002849003 0.50248756218905477 0.45420906567992597 0.42857142857142855 0.40753911806543386 0.38605319913731129 0.38917861799217729 0.39367311072056238 0.40669014084507044

Scene 6 (2m 40s)

GENEL OCAK…. EYL ÜL 47.4% SON ALTI AYL A R 40 % FARK 7.4 % 7.4 % * 8841 = 663 AKTIF 663* 220 = 146000 TL 12.5 % 4 AYL A R 6*4 = 24000 146000+24000 = 170000

Scene 7 (2m 57s)

kurulum

Bekleyen çok fazla iş emirleri bulun- makta.Ortalama bir satışın kurulma Süresi 8,1 gün.Bu oran her abone için Ortalama bekleme süresidir.Ocakta Girilen satışın Mart, Nisan da kurulmasını ortlamalara eklemedik bile, çünkü Hiçbir abone 3,4 ay kurulum için bekle- yemez.

AYLAR O cak 5.5 Ş ubat 5.3 M art 7.7 N isan 10 M ayıs 6.2 H aziran 7 T emmuz 7.6 A ğustos 6.3 E ylül 8.2 E kim 8.6 K asım 7.9 A ralık 7.3