Būtume dėkingi, jei 1,2% GPM suma paremtumėte VISUOMENINĮ JUDĖJIMĄ "DRAUGE KURKIME ŠIRVINTŲ KRAŠTO ATEITĮ"

Published on
Scene 1 (0s)

B ūtume dėkingi, jei 1,2% GPM suma paremtumėte Visuomeninį judėjimą „Drauge kurkime Širvintų krašto ateitį"

Scene 2 (9s)

Paramą galite skirti 3 būdais . I būdas – u žpildytą popierinį prašymą atnešti į artimiausią VMI skyrių Prašymo FR0512 (4 versija) formą galite rasti www.vmi.lt arba artimiausiame VMI skyriuje. Užpildytą formą reikia atnešti iki 2021 m. gegužės 1 d. Prašyme privalote nurodyti paramos gavėjo informaciją:

Paramą galite skirti 3 būdais . I būdas – u žpildytą popierinį prašymą atnešti į artimiausią VMI skyrių Prašymo FR0512 (4 versija) formą galite rasti www.vmi.lt arba artimiausiame VMI skyriuje. Užpildytą formą reikia atnešti iki 2021 m. gegužės 1 d. Prašyme privalote nurodyti paramos gavėjo informaciją:

Vieta VMI uchyw trüköni FRO 512 pautjnta Lietæ REæblik% ministerjæ 2003m 7 isakynu NE (2018 m gruo±io 21 d. Nr. VA-gg —mcija) I lvbkeséil_l mokétojo identifikacinis 2 T elefonas numeris (asmens kodas) IJ±piIdo VMI darbuotojas 3V Vardas 4 Adresas S b/okestinis Iaikotarpis 3P Pa varde PRASYMAS PERVESTI PAJAMV MOKESCIO DALI PARAMOS GAVÉJAMS IR (ARBA) POLITINÉMS PARTIJOMS 2 020 6S Mokesiio dall skiriu paramos gavejams 6A Ats.isakau mokesöio dali skiti paramos gavéjams 7S Wkeséio dau skriu politinéms panjoms 7A Ats.isakau mokesöio dalt skiff politinéms patijoms 9.4 SS Wkeséio dau skiriu profesinéms sajungoms arba profesiniu saungu susivienijimams Atsisakau mokeséio dall skirt profesinéms sajungoms arba profesiniu saungu susivienijimams E4 Mokeséio da'ies cfydis (procentais) Elute 2 EI Gavéjo tipas E2 Gavéjo identifkacinis numeris (kodas) 304708829 E3 b/okeséio dalies paskirtis VI S CTOMEN1rq1S J U DÉJ 1 NIA S 1 8 Papildomu Iagv_l skaiéius ES Mokeséio dalt skiriu iki mokestinio Iaikotarpio 2024

Scene 3 (54s)

II būdas – u žpildytą popierinį prašymą siųsti paštu Pasitikrinkite ar gerai užpildėte paramos gavėjo informaciją: Adresas: VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrius Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai. Užpildytą formą reikia išsiųsti iki 2021 m. gegužės 1 d.

Vieta VMI uchyw trüköni FRO 512 pautjnta Lietæ REæblik% ministerjæ 2003m 7 isakynu NE (2018 m gruo±io 21 d. Nr. VA-gg —mcija) I lvbkeséil_l mokétojo identifikacinis 2 T elefonas numeris (asmens kodas) IJ±piIdo VMI darbuotojas 3V Vardas 4 Adresas S b/okestinis Iaikotarpis 3P Pa varde PRASYMAS PERVESTI PAJAMV MOKESCIO DALI PARAMOS GAVÉJAMS IR (ARBA) POLITINÉMS PARTIJOMS 2 020 6S Mokesiio dall skiriu paramos gavejams 6A Ats.isakau mokesöio dali skiti paramos gavéjams 7S Wkeséio dau skriu politinéms panjoms 7A Ats.isakau mokesöio dalt skiff politinéms patijoms 9.4 SS Wkeséio dau skiriu profesinéms sajungoms arba profesiniu saungu susivienijimams Atsisakau mokeséio dall skirt profesinéms sajungoms arba profesiniu saungu susivienijimams E4 Mokeséio da'ies cfydis (procentais) Elute 2 EI Gavéjo tipas E2 Gavéjo identifkacinis numeris (kodas) 304708829 E3 b/okeséio dalies paskirtis VI S CTOMEN1rq1S J U DÉJ 1 NIA S 1 8 Papildomu Iagv_l skaiéius ES Mokeséio dalt skiriu iki mokestinio Iaikotarpio 2024

Scene 4 (1m 38s)

III būdas - Užpildžius prašymą elektroniniu būdų per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).  Užtruksite vos 2-3 min. Prisijunkite www.deklaravimas.vmi.lt Spauskite „Prisijungti prie EDS“

III būdas - Užpildžius prašymą elektroniniu būdų per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).  Užtruksite vos 2-3 min. Prisijunkite www.deklaravimas.vmi.lt Spauskite „Prisijungti prie EDS“

EDSE O ManoVMl GWENTOJU APTARNAVIMO SISTEMA EGAS ELECTRONINÉ DRAUDÉJU APTARNAVIMO SISTEMA NAUJIENOS Elektroninio deklaravimo sistema FORMU SARASAS Prisijungti prie EDS STRUKTURA t: NEPRISIJUNGkS Prisijungti APIE FORMU TEIKIMA Pagalba C) Kaip tapti registruotu EDS vartotoju? C) Kodél jungiantis prie EDS pragoma atnaujinti dokumentq teikimo elektroniniu büdu sutarti? Démesio! Subsidijos paraiüos KIT718 2021-02-26 pildymas Valstybines mokes?lu inspekcijos elektroninio deklaravimo sistema (toliau — EDS) suteikia mokes?lu moketojams galimybe elektroniniu büdu pateikti / periiüreti mokestiu deklaracijas ir kites deklaravimo formas; gauti priminimus bei praneSimus apie klaidas ar atnaujinta informacija; administruoti sistemos naudotoju teises; atlikti kites su mokesäu deklaravimu susijusias procedüras. Jei nesate EDS naudotojas, taöau norite juo tapti — daugiau informacijos resite äa.

Scene 5 (2m 12s)

3. Pasirinkite per kurią sistemą norite prisijungti: 4. Prisijungę prie savo bankinės sistemos pasirinkite „VMI el. paslaugos“ ir spauskite „Prisijungti“

VMI el. paslaugos Elektroninio deklaravimo sistema suteikia galimybe pateikti deklaracijas elektroniniu büdu, patikrinti jQ büsena bei patikslinti pateikta informacija. Daugiau informacijos, kaip deklaruoti pajamas VMI. Prisijungti Elektroniniai valdiios vartai VieSQj14 elektroniniu paslaugu portalas suteikia galimyb? fiziniams asmenims gauti valstybiniQ institucij14 ir savivaldybiQ elektronin+ paslaugas per interneto banka. Prisijungti Registrq centras Galimybe prisijungti prie Registri4 centro elektronini14 paslaug14 poralo. Prisijungti

Scene 6 (2m 36s)

5. Spauskite „Pildyti formą“ 6. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“

EDS NAUJIENOS Deklaravimas [B Preliminarios deklaradjos Pildyti forma Persiusti uipildytq forma Prideti papildoma dokumentQ [B Pateikti dokumentai ir formos Pagalba C) Elektroniniq formu ir pildymo instrukciju simboliu reikémés PRANESIMAI ATASKAITOS DEKLARAVIMAS N USTATYMAI Atsij u ng ti NE*GALIESIEMS APIE FORMU TEIKIMA a uja toja s: Pildyti forma » Pildyti naujq form. Pildyti naujq formq • Tiesiogiai portale galite pildyti nauja forma (Skiltis - „Pildyti nauja forma") arba pildyti forma jau pateiktos formos duomenu pagrindu (Skiltis - „Pildyti enkstesnés paprindu"). • Pradetos pildyti, bet nepeteiktos formos, EDS saugomos 21 kalendorine diena nuo paskutinio redagavimo. Per Sias dienas Elite baigti formu uipildyma ir jas pateikti („Testi pildyma"). Dainiausiai pildomos formos • Pajamu deklaracija Praäymas skirti parama • Turto deklaracija • Privaäu interesu deklaracija • Praneöimas apie iölaidas

Scene 7 (3m 9s)

7. Pasirinkite „Pildyti formą tiesiogiai portale“

EDS NAUJIENOS Deklaravimas 8 Preliminarios deklaracijos Pildyti forma Persiusti uipiIdytQ forma Prideti dokurneltq [B Pateikti dokumentai ir formos iemés mokestis Pagalba O Paramos skyrimas Daugiau... O ManoVMl PRANESIMAI Deklaravimas » Parama Parama ATASKAITOS » Pildyti nauja forma DEKLARAVIMAS NUSTATYMAI Naudotoj a s : APIE FORMU TEIKIMA uja s mkétojas : LT EN *tsijungtiO NE$GALIESIEns Iki geguiés 3 d. ui 2020 m. mokestini laikotarpi galite pateikti FR0512 formos (04 versijos) praSyma pervesti iki 1,2 procentu pajamu mokesöo dall paramos gavéjams (vienetams ir (er) meno kürejams, turintiems tel* cauti parama) ir ik.j procento profesinems sajungoms arba profesiniu saiungq susivienijimams, turintiems paramos gavéjo statusa, bei ikj procento politinéms peltijoms, kurios Istatymu nustawta tvarka yra iregistruotos Juridiniu asmenu registre ir atitinka istatymq reikalavlmus del politines partijos nariu skaiöaus ir kurioms nera pradeta peNarkymo arba likvidavimo procedüra. Kas turi tei* gauti parama, galite pasitikrinti äa. PASTABA. Gwentojai, turintys grievole teikti pajamu mokesäo deklaracija, tai padaryti turi ikj einamu metu geguiés 1 d. Nepateikus laiku pajamq mokestio deklaraci]os, prasymas pervesti pajamu mokesöo dall bus newkdytas. Pildyti nauja forma Pildyti ankstesnes pagrindu Testi pildyma • Prasymo pervesti pajamu mokesäo dall paramos gavejams ir (arba) politinÉms partijoms FR0512 forma galite uipildyti tiesiogiai portale. Forma pildymui sk.: I Pidymo FR0512 VA Forma pidymui Praöymas pem•esti pajamq mokesöo dall paramos gavejams ir (arba) politinems partijoms Versija 2020-12-30 Pildyti forme tiesiogiai portale

Scene 8 (4m 5s)

8. Teisingai užpildykite formą: Pasirinkite 2020 metų mokestinį laikotarpį

DOKUMENTO PILDYMAS FR0512 (Nepateikus iki 2021-03-23, jis bus püalintas) mokes&c d31i skirti dyd (p E-#is) E5 Mo [terpti pried? Pasalintl prieda ! Klaidu tikrinimas Puslapiai V k mokétojo identifkw FR0512 minigerijos 7 V-45 (2018 21 VA-gg reiäkcijs) 04 LJ±pildc VVI dyrdl_dojys PRASYMAS PERVESTI PAJAMV MOKESCIO DALI PARAMOS GAVÉJAMS IR (ARBA) POLITINÉMS PARTIJOMS SS Ekiriu 7S Ekiriu 2020 moke s kirti Eilute 2 E 1 Gyvejo tip—s E2 304708829 s (k±ss E? Moke mokestinio séio pyskirtis VISUOMENINIS JUDÉJIMAS gsMk o skiriu "f"inems gAAtEi"kyu skirti pmfeyinil_l 120 2024

Scene 9 (4m 27s)

Nurodykite, kad paramos dalį skiriate paramos gavėjams .

DOKUMENTO PILDYMAS FR0512 (Nepateikus iki 2021-03-23, jis bus püalintas) mokes&c d31i skirti dyd (p E-#is) E5 Mo [terpti pried? Pasalintl prieda ! Klaidu tikrinimas Puslapiai V k mokétojo identifkw FR0512 minigerijos 7 V-45 (2018 21 VA-gg reiäkcijs) 04 LJ±pildc VVI dyrdl_dojys PRASYMAS PERVESTI PAJAMV MOKESCIO DALI PARAMOS GAVÉJAMS IR (ARBA) POLITINÉMS PARTIJOMS SS Ekiriu 7S Ekiriu 2020 moke s kirti Eilute 2 E 1 Gyvejo tip—s E2 304708829 s (k±ss E? Moke mokestinio séio pyskirtis VISUOMENINIS JUDÉJIMAS gsMk o skiriu "f"inems gAAtEi"kyu skirti pmfeyinil_l 120 2024

Scene 10 (4m 36s)

Įveskite paramos gavėjo identifikacinį numerį „304708829“ ir pavadinimą „Visuomeninis judėjimas“

DOKUMENTO PILDYMAS FR0512 (Nepateikus iki 2021-03-23, jis bus püalintas) mokes&c d31i skirti dyd (p E-#is) E5 Mo [terpti pried? Pasalintl prieda ! Klaidu tikrinimas Puslapiai V k mokétojo identifkw FR0512 minigerijos 7 V-45 (2018 21 VA-gg reiäkcijs) 04 LJ±pildc VVI dyrdl_dojys PRASYMAS PERVESTI PAJAMV MOKESCIO DALI PARAMOS GAVÉJAMS IR (ARBA) POLITINÉMS PARTIJOMS SS Ekiriu 7S Ekiriu 2020 moke s kirti Eilute 2 E 1 Gyvejo tip—s E2 304708829 s (k±ss E? Moke mokestinio séio pyskirtis VISUOMENINIS JUDÉJIMAS gsMk o skiriu "f"inems gAAtEi"kyu skirti pmfeyinil_l 120 2024

Scene 11 (4m 57s)

Nurodykite mokesčio dalies dydį (procentais).

DOKUMENTO PILDYMAS FR0512 (Nepateikus iki 2021-03-23, jis bus püalintas) mokes&c d31i skirti dyd (p E-#is) E5 Mo [terpti pried? Pasalintl prieda ! Klaidu tikrinimas Puslapiai V k mokétojo identifkw FR0512 minigerijos 7 V-45 (2018 21 VA-gg reiäkcijs) 04 LJ±pildc VVI dyrdl_dojys PRASYMAS PERVESTI PAJAMV MOKESCIO DALI PARAMOS GAVÉJAMS IR (ARBA) POLITINÉMS PARTIJOMS SS Ekiriu 7S Ekiriu 2020 moke s kirti Eilute 2 E 1 Gyvejo tip—s E2 304708829 s (k±ss E? Moke mokestinio séio pyskirtis VISUOMENINIS JUDÉJIMAS gsMk o skiriu "f"inems gAAtEi"kyu skirti pmfeyinil_l 120 2024

Scene 12 (5m 5s)

Nurodykite iki kada skiriate paramą . Galite skirti 5 met ų laikotarpiui iki 2024 m.

DOKUMENTO PILDYMAS FR0512 (Nepateikus iki 2021-03-23, jis bus püalintas) mokes&c d31i skirti dyd (p E-#is) E5 Mo [terpti pried? Pasalintl prieda ! Klaidu tikrinimas Puslapiai V k mokétojo identifkw FR0512 minigerijos 7 V-45 (2018 21 VA-gg reiäkcijs) 04 LJ±pildc VVI dyrdl_dojys PRASYMAS PERVESTI PAJAMV MOKESCIO DALI PARAMOS GAVÉJAMS IR (ARBA) POLITINÉMS PARTIJOMS SS Ekiriu 7S Ekiriu 2020 moke s kirti Eilute 2 E 1 Gyvejo tip—s E2 304708829 s (k±ss E? Moke mokestinio séio pyskirtis VISUOMENINIS JUDÉJIMAS gsMk o skiriu "f"inems gAAtEi"kyu skirti pmfeyinil_l 120 2024

Scene 13 (5m 15s)

9. Pasitikrinkite ar viską užpildėte.

DOKUMENTO PILDYMAS FR0512 (Nepateikus iki 2021-03-23, jis bus püalintas) mokes&c d31i skirti dyd (p E-#is) E5 Mo [terpti pried? Pasalintl prieda ! Klaidu tikrinimas Puslapiai V k mokétojo identifkw FR0512 minigerijos 7 V-45 (2018 21 VA-gg reiäkcijs) 04 LJ±pildc VVI dyrdl_dojys PRASYMAS PERVESTI PAJAMV MOKESCIO DALI PARAMOS GAVÉJAMS IR (ARBA) POLITINÉMS PARTIJOMS SS Ekiriu 7S Ekiriu 2020 moke s kirti Eilute 2 E 1 Gyvejo tip—s E2 304708829 s (k±ss E? Moke mokestinio séio pyskirtis VISUOMENINIS JUDÉJIMAS gsMk o skiriu "f"inems gAAtEi"kyu skirti pmfeyinil_l 120 2024

Scene 14 (5m 37s)

10. Spauskite „Pateikti deklaraciją“ 11. Dar kartą spauskite „Pateikti deklaraciją:

DOKUMENTO PILDYMAS FR0512 (Nepateikus iki 2021-03-23, jis bus püalintas) dyd (p E-#is) E5 Mo Pateikti deklaracija PasiraSytl el. parasu ir pateikti CJ Ceroti pried? Pasalintl prieda ! Klaidu tikrinimas Puslapiai V k" mokétojo identifkw FR0512 ministerijos 7 V-45 (20 ' 8 21 VA-gg reiäkcijs) 04 VW PRASYMAS PERVESTI PAJAMV MOKESCIO DALI PARAMOS GAVÉJAMS IR (ARBA) POLITINÉMS PARTIJOMS Eilute 2020 E 1 tip—s E2 304708829 ES Ekiriu 'AAtsisykn moey&c d31i skirti 7S Ekiriu moke s kirti s (k±ss E? Moke séio pyskirtis VISUOMENINIS JUDÉJIMAS gsMk o skiriu "f"inems gAAtEi"kyu skirti pmfeyinil_l EäJungq 120 2024

Scene 15 (6m 2s)

Ačiū !

Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams reikia pateikti iki 2021 m. gegužės 1 d.