Florante at Laura: Aralin 3

Published on
Scene 1 (0s)

Jesie Castro Done D a thing I drew for Characters of.

Scene 2 (18s)

Graph and note paper with pencils. A lightbulb. 1) Nailalarawan ang tagpuan ng akda batay sa napakinggan (F8PN-IVf-g-36) ; at 2) Nailalahad ang mahahalagang pangyayari sa aralin (F8PB-IVf-g-36)..

Scene 3 (38s)

Father kissing his son. Tuklasin!. Telescope with planets.

Scene 4 (1m 3s)

Panuto : Basahin at unawaing mabuti ang Bersikulo ng Bibliya na aking inihanda . Pagkatapos , sagutin ang mga katanungan hinggil dito ..

Scene 5 (1m 23s)

A close-up of a book Description automatically generated with medium confidence.

Scene 6 (2m 27s)

01. Ano ang nilalaman ng iyong nabasang bersikulo mula sa Bibliya ?.

Scene 7 (4m 56s)

Aralin:. Paghahambing sa Dalawang Ama.

Scene 8 (5m 13s)

MAGSURING MABUTI!.

Scene 9 (10m 13s)

TAGPUAN. Paglalarawan sa Tagpuan at Paglalahad ng Mahahalagang Pangyayari sa Isang Akda.

Scene 10 (11m 15s)

MAHALAGANG PANGYAYARI SA ISANG AKDA. - napakaimportanteng bagay na naganap o maaaring maganap pa lamang sa buhay ng isang tao ..

Scene 11 (12m 27s)

GAWAIN 1: ILAHAD MO!. PAGLINANG.

Scene 12 (12m 41s)

P anuto: Gamit ang grapikong pantulong , ilahad ang mahahalagang pangyayaring naganap sa mga piling saknong . Gayahin ang pormat sa hiwalay na papel at isulat dito ang sagot ..

Scene 13 (13m 5s)

86 Inabutan niya’y ang ganitong hibik : “Ay, mapagkandiling amang iniibig ! bakit ang buhay mo’y naunang napatid , ako’y inulila sa gitna ng sakit ? 88 “At alin ang hirap na di ikakapit , Sa iyo ng Konde Adolfong malupit ? Ikaw ang salamin sa Reyno ng bait, Pagbubuntuhan ka ng malaking galit ..

Scene 14 (13m 51s)

Ilarawan ang tagpuang ipinakikita sa pamamagitan ng dalawa hanggang tatlong pangungusap . Kopyahin ang pormat sa hiwalay na papel at isulat dito ang iyong kasagutan ..

Scene 15 (14m 9s)

Tagpularawan. _______________________________________.

Scene 16 (14m 25s)

Mga batayan para sa pagtatapos ng mga paglilitis sa agribusiness Artikulo ng APC RF 150.

Scene 17 (14m 45s)

Isaisip at Isapuso. P aglalahat. Panuto : Dugtungan ang pangungusap ..

Scene 18 (15m 8s)

150,000. Pagtataya. Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang mga sumusunod na katanungang may kaugnayan sa pagsasalarawan sa tagpuan at paglalahad sa mahahalagang pangyayari sa akda. Isulat sa hiwalay na papel ang letra ng tamang sagot. l. Saan ang kabuuang tagpuan ng akdang binasa na may pamagat na, "Ang Paggunita sa Ama at Pa4iligtas no? sa Binata"? B. kagubatan D. kalangitan.

Scene 19 (15m 40s)

150,000. Para sa bilang 2-3 Dawag na masinsi'y naglagi-lagitik sa dagok ng lubhang matalas na kalis Moro'y di tumugo't hanggang di nasapit ang binubukalan ng maraming tangis 2. Paano mo ilalarawan ang tagpuan ng saknong sa ibaba? A. maaliwalas B. mainit C. madilim D. matinik.

Scene 20 (15m 44s)

150,000. 3. Aling taludtod sa saknong ang naglargyan sa tagpuan? A. Dawag na masinsiY C. Moro di tumugo't hanggang di nasapit D. ang bmubukalan ng marammg tangis 4. "Paalam, Albanyang pinamamayanan ng kasamaa't lupit, bangis, kaliluhan, akong tanggulan mo'y kusa mang pinatay sa iyo'y malaki ang panghihinayang!.

Scene 21 (15m 49s)

150,000. Anong lugar ang binanggit sa saknong? A. Albanya B. kahanan Para sa bilang 5 C. gubat D. reyno "Kung sa gunita koy pagkuru-kuruin ang pagkahulog mo sa kamay ng taksil, parang nakikita ang iyong narating parusang marahas na kalagim-lagim. 5. Ayon sa saknong, saan inalala ang pagkahulog sa kamay ng taksil? A. nita B. %nay C kuro-kuro D. taksil.

Scene 22 (15m 54s)

Sa loob ng kahon , g umuhit ng isang larawang nagpapakita ng tagpuan at mahalagang pangyayari na nagaganap sa kasalukuyan..

Scene 23 (16m 14s)

Mga Reperensiya :. - FILIPINO MODYUL 4, IKAAPAT NA MARKAHAN GINOONG LAYA https://youtu.be/-JaNGCv0wYI Dreamstime.com.