Florante at Laura: Aralin 3

Published on
Scene 1 (0s)

[Audio] Magandang araw, ang ating tatalakayin sa oras na ito ay ang karugtong pa rin na aralin ng FLORANTE AT LAURA. Ngunit bago tayo magsimula, atin munang alamin ang Mga kasanayang pampagkatuto na ating matatamo sa pagtatapos ng aralin..

Scene 2 (18s)

Graph and note paper with pencils. A lightbulb. 1) Nailalarawan ang tagpuan ng akda batay sa napakinggan (F8PN-IVf-g-36) ; at 2) Nailalahad ang mahahalagang pangyayari sa aralin (F8PB-IVf-g-36)..

Scene 3 (38s)

[Audio] At para sa ating pambungad na Gawain, nais kong maging mapanuri kayo sa larawang inyong nakikita dahil ito ay may kaugnayan sa atin mismong pambungad nagawain at aralin. Pagkabilang ko ng lima ay ililipat ko na ito. Isa! Dalawa! Tatlo! Apat! Lima!.

Scene 4 (1m 3s)

[Audio] Narito ang ating panuto: ( babasahin ang panuto ).

Scene 5 (1m 23s)

A close-up of a book Description automatically generated with medium confidence.

Scene 6 (2m 27s)

[Audio] Babasahin ang tanong---- tama! Ito ay tungkol sa kung paano dapat igalang at mahalin ang ating mga magulang. Bukod rito, ano pa ang isinasaad ng bibila? Tumpak! isinaad rin nito kung ano ang dapat na ituro ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ang sabi nga sa bersikula, nararapatna naaayon ito sa disiplina at katuruan ngpanginoo. Mahusay na pagsusuri! Duamko tayo sa ikalawang katanungan, ( babasahin ang anong) --- Magaling. SA Kasalukuyang panahon, marami tayong nababalitaang pamlyang nagkakawatak-watak o nagkakahiwa-walay. Ngunit, sa kabila man ng mga pangyayyaring ganon, natututo pa rin ang mga tao na magpatawad. Kahit pa sabihin na maraming pagkakamali ang nagawa sa iyo ng isang tao, ngunit kung may mabuti ka talagang puso at ikaw ay mananampalataya sa mga aral ng Diyos, matututo kang magpatawad atrumespeto. Napakagandang pagsusuri. Para sa ikatlo at pinakahuling tanong, Bakit nararapat na marunong tayong umibig o magmahal? Hmmm? Bakit nga kaya? Mahusay! Sapagkat ito ang nagbibgy ng kapayapaan sa ating pamumuhay at sa ating sarili. Tunay na nakamamangha ang ginawa ninyong pagsusuri. Dahil diyan, Maari na nating simulant ang aralin sa araw na ito. Ito ay tungkol sa mga Ama ng tahanan. Ang nararapat lamang gawin ay manood ng maigi at makinig..

Scene 7 (4m 56s)

[Audio] Sa pagpapatuloy ng pagaaral natin ng Florante at laura, ang ating aralin ngayon ay pinamagatangs.

Scene 8 (5m 13s)

MAGSURING MABUTI!.

Scene 9 (10m 13s)

[Audio] Ang iyong nabasa ay kinapalolooban ng iba't ibang paglalarawan sa tagpuan at paglalahad ng mahahalagang pangyayari sa akda. Ang kagubatan, kaharian at kalangitan ay ilan lamang sa mga halimbawa ng tagpuan Ang mahalagang pangyayari naman sa isang akda ay tumutukoy sa isang napakaimportanteng bagay na naganap o maaaring maganap pa lamang sa buhay ng isang tao na hindi dapat makalimutan sapagkat ito ay maaaring magamit kapag kailangan ang lohikal na kasagutan. Sa paglalahad ng mahahalagang pangyayari sa isang akda, kinakailangang ito'y nasa anyo ng pagpapahayag na naglalayong mabigyang-linaw ang isang konsepto o mga pangyayaring nagaganap sa isang akda..

Scene 10 (11m 15s)

[Audio] Ang mahalagang pangyayari naman sa isang akda ay tumutukoy sa isang napakaimportanteng bagay na naganap o maaaring maganap pa lamang sa buhay ng isang tao na hindi dapat makalimutan sapagkat ito ay maaaring magamit kapag kailangan ang lohikal na kasagutan. Sa paglalahad ng mahahalagang pangyayari sa isang akda, kinakailangang ito'y nasa anyo ng pagpapahayag na naglalayong mabigyang-linaw ang isang konsepto o mga pangyayaring nagaganap sa isang akda..

Scene 11 (12m 27s)

[Audio] Upang mapagyaman pa at lalong malinang ang lahat ng inyong natutuhan sa araw na ito, ihanda na ag mga sarili sa unang Gawain na.. Ilahad mo..

Scene 12 (12m 41s)

P anuto: Gamit ang grapikong pantulong , ilahad ang mahahalagang pangyayaring naganap sa mga piling saknong . Gayahin ang pormat sa hiwalay na papel at isulat dito ang sagot ..

Scene 13 (13m 5s)

86 Inabutan niya’y ang ganitong hibik : “Ay, mapagkandiling amang iniibig ! bakit ang buhay mo’y naunang napatid , ako’y inulila sa gitna ng sakit ? 88 “At alin ang hirap na di ikakapit , Sa iyo ng Konde Adolfong malupit ? Ikaw ang salamin sa Reyno ng bait, Pagbubuntuhan ka ng malaking galit ..

Scene 14 (13m 51s)

Ilarawan ang tagpuang ipinakikita sa pamamagitan ng dalawa hanggang tatlong pangungusap . Kopyahin ang pormat sa hiwalay na papel at isulat dito ang iyong kasagutan ..

Scene 15 (14m 9s)

Tagpularawan. _______________________________________.

Scene 16 (14m 25s)

Mga batayan para sa pagtatapos ng mga paglilitis sa agribusiness Artikulo ng APC RF 150.

Scene 17 (14m 45s)

Isaisip at Isapuso. P aglalahat. Panuto : Dugtungan ang pangungusap ..

Scene 18 (15m 8s)

150,000. Pagtataya. Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang mga sumusunod na katanungang may kaugnayan sa pagsasalarawan sa tagpuan at paglalahad sa mahahalagang pangyayari sa akda. Isulat sa hiwalay na papel ang letra ng tamang sagot. l. Saan ang kabuuang tagpuan ng akdang binasa na may pamagat na, "Ang Paggunita sa Ama at Pa4iligtas no? sa Binata"? B. kagubatan D. kalangitan.

Scene 19 (15m 40s)

150,000. Para sa bilang 2-3 Dawag na masinsi'y naglagi-lagitik sa dagok ng lubhang matalas na kalis Moro'y di tumugo't hanggang di nasapit ang binubukalan ng maraming tangis 2. Paano mo ilalarawan ang tagpuan ng saknong sa ibaba? A. maaliwalas B. mainit C. madilim D. matinik.

Scene 20 (15m 44s)

150,000. 3. Aling taludtod sa saknong ang naglargyan sa tagpuan? A. Dawag na masinsiY C. Moro di tumugo't hanggang di nasapit D. ang bmubukalan ng marammg tangis 4. "Paalam, Albanyang pinamamayanan ng kasamaa't lupit, bangis, kaliluhan, akong tanggulan mo'y kusa mang pinatay sa iyo'y malaki ang panghihinayang!.

Scene 21 (15m 49s)

150,000. Anong lugar ang binanggit sa saknong? A. Albanya B. kahanan Para sa bilang 5 C. gubat D. reyno "Kung sa gunita koy pagkuru-kuruin ang pagkahulog mo sa kamay ng taksil, parang nakikita ang iyong narating parusang marahas na kalagim-lagim. 5. Ayon sa saknong, saan inalala ang pagkahulog sa kamay ng taksil? A. nita B. %nay C kuro-kuro D. taksil.

Scene 22 (15m 54s)

Sa loob ng kahon , g umuhit ng isang larawang nagpapakita ng tagpuan at mahalagang pangyayari na nagaganap sa kasalukuyan..

Scene 23 (16m 14s)

Mga Reperensiya :. - FILIPINO MODYUL 4, IKAAPAT NA MARKAHAN GINOONG LAYA https://youtu.be/-JaNGCv0wYI Dreamstime.com.