Veliko početno slovo – Volim hrvatski 6, str. 15

Published on
Scene 1 (0s)

Veliko početno slovo – Volim hrvatski 6, str. 15

Odigr-ajte igr-ca Pr-vi igr-aö irne ulice. t:r-ga ili Ic»ptieu drugor-ne O vaj nastavlja is ti rnaöin c=ajuéi iduéer-nu igr-e• pc.dijelite se u tri skupine•: pr-ve bilje•äe irm-ter•a ulica. uöeniei trgc»va, a skupine biljeäe in-mena par-kova koja zaparntili- VELUKO POÖETNO SLOUO Od calice Prilesja dakle, eetr-r•aestoga dana sr-pnja godine -1 9 a 3 - , usred Dr-ugc»ga svjetskc»g rata, kc•ji je pr-vi u U uzbuna d rial i su klavi— ru ili u star-mc•vali Zajöevoj u Iic=i, a pc>slije u u c•noj kuéi gdj€> se nalaziIC> D v ije rniäe, Heinzelc.vc.j, iix,'jeli baka i d jea i c.ni cydigrati vaär•u ulc•gu u äivotu- Djed je ir-nac:» lijep vr-t gore u Prilesju ispod g raniei Kad r-nc»gac» d u Ije hc•dati, pjeSa— Bili Zvc•r.ir-nir-c.ve dc:• Prilesja, g red ice, jeli tresnje i vraéali se s r-nr-kve i salate- N ije r-r•i bilo Ijetnih praznika i bc>lje jer bic> s u Dugc•j Resi, gradiéu na rijec=i Mreär•ici- koja inn a tirkiznu boju, posebic=e uzvc>dnc. prer-na Genera Iskc.r..e S sarn svaki brzak i sy-val-cc::• g n ijezdc. vodenih zrm•ija jer- sar•• i veliki g ur-y•eni ka— jak i äivio kao Huckleberry Finn- Do cysar—nnaeste god ine proöitac. br-dc:• knjiga pa se O in ilo prir-c•dnir-n da stud i— Posxze neprir-njetnc. pc•stao s ear-y-I pisc=er•-• Sir-oka raspc.na d i c:) r ije>ke s u p a n ij i H u e b e rry Fir•r-• — jedan r-nar•a za zrelu publiku do r-c.r-nar.a za uspjeh (pa i kac> telexzizijska serija). r—nedu koji s u i I i veliki Hrvoje Hitrec, Autobiografija)

Scene 2 (3m 21s)

Veliko poöetno slovo u irnenirna ulica, trgova, parkova i dijelova naselja Knjiäevnik Hrvoje Hitrec na duhovit nas naöin upcznaje s pcjedincs-tirne iz djetinjstva- IJ tekstu doznajerno i sljede6e podatke: Isprva srno stanovali u Zajöe•voj uli.ci- a poslije u ZvorTirniro•voj- u I ica Ojed je ir-nao vrt u Prilesju. dio naselja uJica LJoöavaS da su irnena ulica i dijela naselja napisana velikir-n p.cöetr•irn gdje se irne sastoji od dviju rijeéi„ prva se rijeö piée velikir-n- a druga rnalirn Pror-notri i u sljede6ir-n prirnjerirna kako se piéu istaknuta irnena: Od Kvaternikova trga za dvadesetak rninuta stiäernc u Maksirnirski park- Sa Strossrnayerova SetaIiS-ta pruia se Iijep pogled na zzgrebaöki Donji Seta I i I u irnenirna trga- parka, SetaIiSta i gradske öetvrti prve •u rue-Ei napisane po•öetnirn slovorn, a •stale rrmalirn- Unutar ir-nena ulica„ trgova, parkova- SetaIiSta r-noäe se na6i i via—tito irne: Zagrepöani Tre Nikole Subiéa Z.rinsko•ga zovu Z.rinjevec- Puno ir-ne Zvonirnirove ulice jest Ulica kralja Zvonirnira- Glavni se zagrebaöki trg zove Trg bana Josipa Jelaöiéa- pr—va u •rnenu piSe se velikirn poéetnirn slovorn vlastita irnena piSu se veli kirn poöet:nir-n opée in-venice piSu se poéetnir-r'l slovor-n U irnenirna ulica, trgova, parkova i dijelova naselja prva se rijeö piöe velikir•tt poöetnirn slovorn, a •stale rijeöi rnalirn poeetnirn slovorn, osirn vlastitih

Scene 3 (7m 25s)

Veliko poöetno slovo u ostalirn zen•ljopisnirr• innenira•a I u irnenirna ostalih zern/jopisnih pojr-noua: krajeva, pokrajina, mo.-a, planina, polja, rijeka, za/jeua i sliöno, prua se rijeö piäe velikim poöetnim slovom, a ostale rijeöi rnalirn poöetnirn slovorn, osirn vlastitih irnena. Pronootri prin•jere: Sto Zelié prvo vidjeti: Jadransl«o rnore, Cetinsku krajinu ili Plituiöka jezera? Jugozapadno Od Zagreba nalazi se Zunmberaöko gorje. Moäete Ii odoljeti Ijepoti Hruatsl«oga zagorja? Najdublja jar-na u Hrvatskoj je Lul«ina jar-na na Velebitu. U Lici éerno posjetiti slavno Krbausl«o polje- MINUTA ZA GOVOREIUJE Zarnisli da su te iz uprave Gradskoga vodovoda zarnolili da preneseé Obavijest o prel<idu vodoopsl<rbe u prijepodnevnirn satirna u dvjerna gradsl<irn öetvrtirna. Izreoi obavijest u jednoj nainuti tal<O da, osirn öetvrti, navedeé innena triju ulica koje 6e ostati bez vode- MINUTA ZA PISANJE NapiSi kojirn putorn ides u 51<01u: zabiljeäi irnena svih ulica, trgova, parkova i drugih dijelova naselja te naseljenih rmjesta 1<0jirna prolaziö ili se voziö. MINUTA ZA ÖITA/UJE 1 SLUSA/UJE U razredu naglas öitaj opis svojega puta u Skolu: sval<i put kad proöitaé rijeö 1<0ju treba pisati velikirn poöetnirn slovon•, neka uöenici u razredu pljesnu. ZAP'S ZA PRAVOPIS Piäe se: Öetrnaest; suijet — sujetski; dvije — dujerna; Ijepota — Iijep — Ijepäi; urijerne — vrernena — urernenski; Ijeto — Ijetni; gradié; pjeäaöiti — pjeäal« — pjeäaci; rijeka — rijeöni; gnijezdo — gnijezditi se — gnijeädenje; osarnnaest; prirnijetiti — prirnjetno — neprirnjetno. RB, 11. SKUPINA 1. zadatak 17

Scene 4 (9m 36s)

Veliko početno slovo u imenima ulica, trgova, parkova i dijelova naselja

Isprva smo stanovali u Zajčevoj ulici , a poslije u Zvonimirovoj. Djed je imao vrt u Prilesju . Uočavamo da su imena ulica i dijela naselja napisana velikim početnim slovom. Kada se naziv sastoji od dviju riječi, prva se riječ piše velikim, a druga malim slovom. Od Kvaternikova trga za dvadesetak minuta stižemo u Maksimirski park . Sa Strossmayerova šetališta pruža se lijep pogled na zagrebački Donji grad . I u imenima trga, parka, šetališta i gradske četvrti prve su riječi napisane velikim početnim slovom, a ostale malim. Unutar imena ulica, trgova, parkova, šetališta može se naći i vlastito ime. Zagrepčani Trg Nikole Šubića Zrinskoga zovu Zrinjevac . Puno ime Zvonimirove ulice jest Ulica kralja Zvonimira . Glavni se zagrebački trg zove Trg bana Josipa Jelačića . U imenima ulica, trgova, parkova i dijelova naselja prva se riječ piše velikim početnim slovom, a ostale riječi malim početnim slovom, osim vlastitih imena.

Scene 5 (12m 20s)

Veliko početno slovo u ostalim zemljopisnim imenima

U zemljopisnim pojmovima, nazivima krajeva, pokrajina, mora, planina, polja, rijeka, zaljeva i slično, prva se riječ piše velikim početnim slovom, a ostale riječi malim početnim slovom, osim vlastitih imena. Što želiš prvo vidjeti: Jadransko more, Cetinsku krajinu ili Plitvička jezera ? Jugozapadno od Zagreba nalazi se Žumberačko gorje . Možete li odoljeti ljepoti Hrvatskoga zagorja ? Najdublja jama u Hrvatskoj je Lukina jama na Velebitu . U Lici ćemo posjetiti slavno Krbavsko polje .

Scene 6 (14m 12s)

Plan ploče – PREPIŠI U BILJEŽNICU!

U IMENIMA ULICA, TRGOVA, PARKOVA I DIJELOVA NASELJA PRVA SE RIJEČ PIŠE VELIKIM POČETNIM SLOVOM, A OSTALE RIJEČI MALIM POČETNIM SLOVOM, OSIM VLASTITIH IMENA. Kvaternikov trg Maksimirski park Strossmayerovo šetalište Donji grad Trg Nikole Šubića Zrinskog Ulica kralja Zvonimira Trg bana Josipa Jelačića

Scene 7 (15m 23s)

Plan ploče – prepiši u bilježnicu

U imenima krajeva, pokrajina, mora, planina, rijeka i sl., prva se riječ piše velikim početnim slovom, a ostale riječi malim početnim slovom, osim vlastitih imena. Jadransko more Cetinska krajina Plitvička jezera Žumberačko gorje Lukina jama Krbavsko polje

Scene 8 (16m 27s)

Minuta za pisanje

Kojim putem ideš u školu? Zabilježi imena svih ulica, trgova, parkova i drugih dijelova naselja te naseljenih mjesta kojima prolaziš ili se voziš?

Scene 9 (17m 15s)

Vježba

Napiši pravilno: ULICA KRALJA PETRA KREŠIMIRA 4.  __________________________________________ GORSKI KOTAR                                    __________________________________________ DALMATINSKA ZAGORA                    __________________________________________ TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA             __________________________________________ TRG BRAĆE RADIĆA                            __________________________________________ TRG SLOBODE                                       __________________________________________ DRAVSKA ULICA                                  __________________________________________ HRVATSKO ZAGORJE                          __________________________________________ CVJETNA ULICA                                                __________________________________________ ULICA KESTENOVA                             __________________________________________ ULICA KARDINALA FRANJE KUHARIĆA __________________________________________ TRG SVETOGA MARKA ______________________________________________________ PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA __________________________________________________ PARK DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI ______________________________________________

Scene 10 (18m 35s)

Zadatci za samostalni rad

Prepisati plan ploče 6. i 7. slajd Odgovoriti na pitanje s 8. slajda Poslati učiteljici na uvid samo vježbu s 9. slajda do sljedećeg sata Hrvatskoga jezika