உயிர் எழுத்துக்கள் 12 அ ஆ இ ஈ உ ஊ எ ஏ ஐ ஒ ஓ ஔ 

Published on
Scene 1 (0s)

உயிர் எழுத்துக்கள் 12 அ ஆ இ ஈ உ ஊ எ ஏ ஐ ஒ ஓ ஔ. ஆயுத எழுத்து 1 ஃ.

Scene 2 (9s)

அ. அம்மா. A person holding a baby Description automatically generated.

Scene 3 (18s)

ஆ. ஆடு.

Scene 4 (25s)

இ. இலை.

Scene 5 (33s)

ஈ. ஈ.

Scene 6 (41s)

உ. உருளைக்கிழங்கு.

Scene 7 (48s)

ஊ. ஊதல். A picture containing whistle, music Description automatically generated.

Scene 8 (57s)

எ. எலி.

Scene 9 (1m 5s)

ஏ. ஏணி. A picture containing furniture, seat, chair Description automatically generated.

Scene 10 (1m 15s)

ஐ. ஐந்து.

Scene 11 (1m 22s)

ஒ. ஒட்டகம். A person petting a camel Description automatically generated.

Scene 12 (1m 31s)

ஓ. ஓநாய். A fox walking in the snow Description automatically generated.

Scene 13 (1m 40s)

ஔ. ஔவையார். A picture containing person, wall, red Description automatically generated.

Scene 14 (1m 50s)

ஃ. எஃகுவாள்.