PowerPoint Presentation

Published on
Scene 1 (0s)

Manulife

SM NHUNG ĐẶNG 315 thành viên 47 quản lý

SƠ ĐỒ CẤU TRÚC KHU VỰC HUE06

SDM XUÂN TÂM

DM NGUYỄN ÚT

DM BẢO TIÊN

DM ĐÔNG PHƯƠNG

UM MAY TRẦN

UM TÂM LẠC

S UM BEN NGUYỄN

DM CẨM THY

UM DIỆU QUỲNH

Scene 2 (20s)

Manulife

SDM XUÂN TÂM 2 SUM,7 UM, 59 FA

SƠ ĐỒ CẤU TRÚC PHÒNG XUÂN TÂM

SUM THÁI NHÂN

UM QUYÊN LÊ

UM AN NA NGUYỄN

SUM THÀNH CÔNG

UM XUÂN SANG

6 FA

UM HÀ NGÔ

UM THÚY NGÔ

UM PHƯƠNG LONG

5 FA

3 FA

17 FA

UM QUỲNH PHẠM

Scene 3 (43s)

Manulife

DM BẢO TIÊN 1 SUM, 11 UM, 60FA

SƠ ĐỒ CẤU TRÚC PHÒNG BẢO TIÊN

UM VÂN ANH

SUM ĐÔNG HÀ

UM THU HIỀN PHAN

UM PHƯƠNG HÀ

UM NGỌC DIỆP

UM XUÂN HƯƠNG

UM PHAN MƠ

UM NGỌC VĨNH

UM THU HIỀN

UM CẨM TÚ

UM MINH NGUYỆT

UM HƯƠNG TRẦN

4 FA

10 FA

5 FA

02 FA

Scene 4 (1m 10s)

DM NGUYỄN ÚT 7 UM, 41 FA

SƠ ĐỒ CẤU TRÚC PHÒNG NGUYỄN ÚT

UM KIM CHI

UM GIA MINH

UM KIM PHỤNG

UM MINH TÚ

UM THẢO NGUYÊN

3 FA

5 FA

5 FA

UM THẮM NGUYỄN

3 FA

UM ĐÔN VŨ

Scene 5 (1m 30s)

Manulife

DM ĐÔNG PHƯƠNG 1 SUM, 4 UM, 41 FA

SƠ ĐỒ CẤU TRÚC PHÒNG ĐÔNG PHƯƠNG

UM NAM PHƯƠNG

SUM THU HƯƠNG

SUM THÚY NGỌC

6 FA

UM THANH HÀ

9 FA

3 FA

UM NHƯ NA

Scene 6 (1m 48s)

Manulife

DM CẨM THY 1 UM, 11 FA

SƠ ĐỒ CẤU TRÚC PHÒNG CẨM THY

UM PHƯƠNG NAM

3 FA

8 FA

Scene 7 (1m 59s)

Manulife

UM DIỆU QUỲNH 1 UM, 10 FA

SƠ ĐỒ CẤU TRÚC TEAM DIỆU QUỲNH

UM MAI HÒA

4 FA

6 FA

Scene 8 (2m 10s)

Manulife

S UM BEN NGUYỄN 1 UM, 16 FA

SƠ ĐỒ CẤU TRÚC TEAM BEN NGUYỄN

UM THU PHƯƠNG

6 FA

UM VĂN CƯỜNG

UM THANH THÚY

Scene 9 (2m 23s)

TỔNG KẾT – VINH DANH KẾT QUẢ SẢN XUẤT THÁNG 08/2021 KHU VỰC HUE06

Scene 10 (2m 32s)

cilÅ s a Manulife SSM LÉ TRANG NHUNG NV_HCM27 CA: — APE YTD: 52 TY PSSM NGÉN THI THUY- ISM DÄNG TUYET NV_HUE06 CA: 458 — APE YTD: 25 CA:- APE YTD:_ SSM PHAN TH' THANH NV NAN 16 -SM TRÄN THI NGOC AN -CA: 200 —APE YTD: 13.5

2,5 Tỷ

Scene 11 (2m 48s)

Manulife

TỔNG KẾT SẢN XUẤT KHU VỰC HUE06

CHỈ TIÊU THỰC ĐẠT FYP 2,484,878.48 APE 2,510,403.20 TỔNG CC 158 SỐ LƯỢNG QUẢN LÝ BỔ NHIỆM, THĂNG CẤP 9 ĐẠI LÝ TUYỂN DỤNG MỚI 72 TOP 1 TỶ LỆ HOÀN THÀNH TARGET TRONG TOÀN QUỐC ( 341%)

Scene 12 (3m 5s)

Manulife

THÁNG 07/2021 XUÂN TÂM NGUYỄN ÚT ĐÔNG PHƯƠNG BẢO TIÊN BEN NGUYỄN CẨM THY DIỆU QUỲNH MAY TRẦN TÂM LẠC 7 6 8 13 8 0 0 0 0 THÁNG 08/2021 XUÂN TÂM NGUYỄN ÚT ĐÔNG PHƯƠNG BẢO TIÊN BEN NGUYỄN CẨM THY DIỆU QUỲNH MAY TRẦN TÂM LẠC 12 13 8 31 0 2 3 3 1

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG ĐẠI LÝ MỚI TRONG THÁNG 08/2021

Scene 13 (3m 23s)

Manulife

Còn làm việc BẢO TIÊN XUÂN TÂM NGUYỄN ÚT ĐÔNG PHƯƠNG BEN NGUYỄN CẨM THY TÂM LẠC DIỆU QUỲNH MAY TRẦN 72 69 48 46 18 12 12 9 9 Ter code BẢO TIÊN XUÂN TÂM NGUYỄN ÚT ĐÔNG PHƯƠNG BEN NGUYỄN CẨM THY TÂM LẠC DIỆU QUỲNH MAY TRẦN 0 5 0 0 0 0 2 0 0

Số lượng Nhân sự toàn phòng: 315 Số lượng Nhân sự ter code trong tháng 08/2021: 07

Scene 14 (3m 44s)

Manulife

THÁNG 07/2021 XUÂN TÂM NGUYỄN ÚT ĐÔNG PHƯƠNG BẢO TIÊN 507.15199999999999 329.12200000000001 382.31400000000002 797.88 THÁNG 08/2021 XUÂN TÂM NGUYỄN ÚT ĐÔNG PHƯƠNG BẢO TIÊN 500.06200000000001 326.66000000000003 496.41699999999997 817.48099999999999

TOP 4 PHÒNG KINH DOANH XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 08/2021 ( TỔNG FYP)

Scene 15 (4m 2s)

O O FYP THANG 08

Top 10 FYP trong tháng 08/2021 Kết quả FYP Top 01 : EZ504 - Nguyễn Thị Đông Phương 211.046 Top 02 : ZU771 - Lê Thị Lương 79.397 Top 03 : ZU331 - Lê Thị Thúy Ngọc 76.972 Top 04 : ZU807 - Nguyễn Thị Lan Hương 72.882 Top 05 : VT072 - Nguyễn Việt Hà 72.084 Top 06 : VT932 - Lê Thị Phương Hà 58.691 Top 07 : ZU652 - Nguyễn Thị Hương 56.955 Top 08 : ZU209 - Trần Thị Thanh Hoa 56.498 Top 09 : ZU814 - Hoàng Vũ Yến Linh 54.285 Top 10 : VT256 - Hồ Thị Tâm 53.370

Scene 16 (4m 31s)

C TOP CC THANG 08

Top 10 CC trong tháng 08/2021 Kết quả CC Top 01 : ZU331 - Lê Thị Thúy Ngọc 5 Top 02 : EZ504 - Nguyễn Thị Đông Phương 5 Top 03 : ZU771 - Lê Thị Lương 4 Top 04 : VT256 - Hồ Thị Tâm 4 Top 05 : ZU212 - Võ Thị Diệp 4 Top 06 : ZU652 - Nguyễn Thị Hương 4 Top 07 : ZU209 - Trần Thị Thanh Hoa 3 Top 08 : VT932 - Lê Thị Phương Hà 3 Top 09 : VT914 - Phan Thị Mơ 3 Top 10 : VT317 - Nguyễn Thị Thúy Hồng 3

Scene 17 (4m 55s)

Manulife TOP 3 DAI XUÅT sÅc THANG 08 LAN HUONG 72.882 FYP cc: 02 54.285 FYP cc:02 THU vÄN 48.510 FYP cc: 02

Scene 18 (5m 5s)

Manulife TOP 3 SALES cÅ NHÄN XUÄT sÅc THANG 08 DÖNG PHUONG 211.046 FYP THI LUON 79.397 FYP 76.972 FYP

CC: 4

CC: 5

CC: 5

Scene 19 (5m 17s)

OOO'E08'LT8 : 9 g/frt-oz uml nn Jip yurtfJ ttu!S Furp Fu?J c, Fuppu rnb ÆNVl/n3Jh 'oNm DtlÅÖ5NöäLNyåL

Scene 20 (5m 26s)

ulife TO 3 *ALE _CHUONG TRiNH EHIÉu ANH A' NHÄN GRO vÖ THI DIÉP 45.050 FYP ONG PHUONG 42.770 FYP cc: 2 Mafi* KI ONG 41.238 FYP

Scene 21 (5m 35s)

III Manulife SU DAI SU rtJ03G DAI SU TRAN TRONG CHIjc MIJNG Su DAI SV DAI DAI SV ruquq _ DAI SV DAI SV Tuquq Su tumaq DAI SU DAI SW nmo DAI SV rhac teci Jånr• occ TONG: APE

25-29/08

Scene 22 (5m 46s)

Manulife SALES CHÜONG TRINH DAI süTü0NG hän döi ng gåp béi THU HUONG THANH HOA THÜY NGO 56.498 FYP cc: 3

Scene 23 (5m 54s)

Manulife CHÜc MUNG THÄNG cÄp THÅNG 8 TRUONG NHÖM KINH DOANH NANG LVC VO HAN UNLIMITED. CHINH PHVC TUONG LAI - THI PHUONG LONG QC047 _HUE06

Scene 24 (6m 4s)

Manulife TRUONG NHÖM KINH DOANH NGUYEN cÅM T ZU176-HUE06 PHUC WONG CA) TRÅN TRONG CHI-jc MÜNG

Scene 25 (6m 12s)

Manulife TRUONG NHÖM KINH DOANH NGUYEN TH! THU HIEN ZU629-HUE06 NING WC VO HAN UNLIMITED. CHINH PHYC 'UONG TRÅN TRONG CHÜc

Scene 26 (6m 20s)

BO UHlÉr:l Manulife TRUONG NHÖM KINH DOANH Hö THI MINH NGUYET ZU459-HUE06 NANG WC VO HAN UNLIMITED. CHINH PHYC VUONG TRÅN TRONG CHÜc MÜNG

Scene 27 (6m 30s)

Manulife TON NÜ NGOC DIEP ZU261-HUE06 UNLIMITED, NING VO HAN CHINH PHUC WONG BO TRUONG NHÖMKINH DOANH TRÅN TRONG CHÜc MÜNG

Scene 28 (6m 38s)

Manulife TRUONGN 0M KINH DOANH TRÄN TH! HIJCNG UM ZU677 HUE06 NANG WC VO HAN UNLIMITED. CHINH PHUC WONG LAI TRAN TRONG CHÜc MUNG

Scene 29 (6m 47s)

Manulife PHAM TH! QI-JYNH UM ZU442 HUE06 NANG WC VO HAN UNLIMITED. CHINH PHYC WONG LA) TRUONG NHÖMKINH DOANH TRÅN TRONG CHIjc MUNG

Scene 30 (6m 56s)

Manulife TRUONG NHÖMKINH DOANH NGUYEN THI THÅM UM ZU364 HUE06 NANG WC VO HAN UNLIMITEn. CHINH PHUC WONG LA) TRAN TRONG (9 CHÜc MUNG

Scene 31 (7m 5s)

Manulife LÉ THI MAI HöA UM ZU063 HUE06 NANG WC VO HAN UNLIMITEn. CHINH PHYC VUONG LA) TRUONG NHÖMKINH DOANH TRÅN TRONG CHÜc MÜNG

Scene 32 (7m 14s)

Manulife 08 /VGR • UP NGUYÉN THI DONG PHUONG EZ504 HUE06 FYP•. 211.046.000 cc: 05

Scene 33 (7m 23s)

Manulife TRÅN TRONG CHÜc MIYNG DAT CHUYéN DOI DV ÅN FTA UNLIMITED. CHINH Pl-IUC TUONG LAI NANG LUC VO HAN NGUYEN TRÄN c-ÅM TIEN QC692_HUE06Ny

Scene 34 (7m 33s)

Gia nhập Manulife – Vị Trí FA

9 2018

NẤC THANG THĂNG TIẾN

ĐẶNG THỊ TUYẾT NHUNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH KHU VỰC HUE06

11 2018

05 2019

09 2019

12 2019

11 2020

04 2021

08 2021

Thăng cấp Trưởng Nhóm Kinh Doanh - UM

Thăng cấp Trưởng Nhóm Kinh Doanh Cấp Cao - SUM

Thăng cấp Trưởng Phòng Kinh Doanh - DM

Thăng cấp Trưởng Phòng Kinh Doanh Cấp Cao - SDM

Thăng cấp Trưởng Nhánh Kinh Doanh - BM

Thăng cấp Trưởng Khu Vực Kinh Doanh AM 265 Nhân sự , Doanh số trung bình 2,7 tỷ FYP/ Tháng

Thăng cấp Giám Đốc Kinh Doanh Khu vực SM HUE06 Team size: 315 nhân sự , APE tháng 08: 3 tỷ đạt 341% target trong tháng 08, TOP 1 tỷ lệ hoàn thành APE của NVGroup . Quản lý trực tiếp hiện tại : 9. Tổng số Quản lý khu vực : 47

Danh hiệu cá nhân : FC – MDRT – MBA năm 2020, 2021