PowerPoint Presentation

Published on
Scene 1 (0s)

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI PENGURUSAN FASILITI DENGAN KEPUJIAN JABATAN KEJURUTERAAN AWAM POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH

SASCIREGA V VADIVALOO 08BFM17F3003

Gambar pelajar

TAJUK KAJIAN : KEBERKESANAN APLIKASI SISTEM PENUAIAN AIR HUJAN (SPAH) DARIPADA GANGGUAN BEKALAN AIR DI PUTRAJAYA

Scene 2 (18s)

PENGENALAN

MASKUD??? > Sistem Penuaian Air Hujan (SPAH) adalah Kaedah Pengurusan Terbaik dalam pengurusan air yang berkesan yang diamalkan di Malaysia. Azlina,(2018) . TUJUAN??? > untuk melambatkan aliran air larian permukaan dan menggalakkan penggunaan air secara efisien sebagai sumber bekalan air alternatif yang percuma dan selamat digunakan . PENGUNAAN ??? > sistem yang menggunakan semula air hujan sebagai sumber bekalan air kedua untuk digunakan bagi tujuan selain makan dan minum ISU ??? > kekurangan air bersih dan gangguan bekalan serta catuan air di negara kita yang sering berlaku kian membimbangkan. (Nor Hafizi et. al 2018).

Scene 3 (43s)

PENYATAAN MASALAH

Catuan bekalan air bersih dan terawat kini seperti sudah menjadi acara tahunan bagi negara kita . Keadaan ini di pengaruhi oleh peningkatan suhu dan kemarau yang menyebabkan empangan mengering seperti yang berlaku di Selangor. (BH Online, 7 Oktober 2014, Anwar Patho Rohman). Ekoran pertambahan penduduk dan peningkatan kegiatan perindustrian dari semasa ke semasa , kekurangan bekalan air bersih akan terus dialami sekiranya langkah proaktif untuk mengatasinya tidak diambil . Bates et al, (2008). A ncam kekurangan bekalan air bersih dan terawat, walaupun berada di garisan khatulistiwa dan menerima hujan sepanjang tahun (BH Online, 26 Februari 2016, Suhaila Shahrul Anwar).

Scene 4 (1m 11s)

M atlamat kajian ini adalah untuk mencadangkan amalan baik dalam melaksanakan A plikasi Sistem Penuaian Air Hujan SPAH di kawasan perumahan putrajaya.

MATLAMAT KAJIAN

Scene 5 (1m 22s)

01

02

OBJEKTIF

Mengenalpasti tahap pengetahuan kesedian penduduk terhadap Sistem Pengumpulan Air Hujan bagi sesebuah kawasan perumahan

Menganalisa keberkesanan sistem ini terhadap kawasan perumahan tersebut kepada penduduk ii) Fokus keberkesanan kedapa kriteria dalam penyediaan system penuaian air hujan di kediaman

Scene 6 (1m 37s)

PUTRAJAYA TEMPAT KAJIAN

PENDUDUK PERUMAHAN RESPOND

KAWASAN PERUMAHAN RUMAH BANGLO RUMAH BERKEMBAR KOMERSIAL

SKOP KAJIAN

Scene 7 (1m 47s)

KAJIAN LITERATUR

Sistem penuaian air hujan ini untuk mengaplikasikan pada KAWASAN PERUMAHAN PUTRAJAYA . L okasi kajian yang dipilih merupakan suatu kawasan yang melibatkan pelbagai aktiviti yang menjadikan kawasan sebagai satu tumpuan ini bertujuan untuk memenuhi keperluan penggunaan air dalam kalangan penduduk serta mengurangkan kebergantungan terhadap sumber air bersih yang dibekalkan oleh syarikat bekalan air yang dilantik . Selain itu , cadangan sistem penuaian air hujan di ini adalah bertujuan sebagai persediaan sumber air alternatif kepada komuniti apabila berlakunya gangguan air pada suatu tempoh yang panjang .

Scene 8 (2m 10s)

METODOLOGI KAJIAN

KEADAH KUANTITATIF . PILIHAN METHODOLOGI

SURVEY STRATEGI KAJIAN

Mengunakan keadah campuran untuk mencapai matlamat utama kajian . Antara insturment yang di gunakan adalah “ soal selidik . Soalan akan dibina terlebih dahulu kemudian dilalukan pilot test sebelum edarkan kepada respondan . kaji borang soal selidik diedar melalui google form”

Scene 9 (2m 27s)

PENGUMPULAN DATA

JENIS PERSAMPELAN: PERSAMPELAN KEBARANGKALIAN

JUMLAH RESPONDEN NOMBOR UNTUK LOKASI KAJIAN: - 237 PENGGUNA JUMLAH CONTOH YANG TELAH TANGGUNGJAWAB: - 88 SAMPLING PENDUDUK KAWASAN PERUMHANA PUTRAJAYA

INSTRUMENT KAJIAN : KUANLITIATIF BORANG KAJI SELIDIK ATAS TALIAN ( GOOGLE FORM) * PENDUDUK KAWASAN

NO​ PLACE OF SURVEY​ TOTAL RESPONDENT​ 1​ TAMAN MELATI (PRESINT 11)​ 591 ( PENDUDUK )​

2 ​ TAMAN PUTRA PERDANA (PRESINT 14) ​ 561 ( PENDUDUK )

Scene 10 (2m 47s)

DATA ANALISIS

CRONBACH ALPA Untuk memastikan soalan yg dikaji kepada sample mengikut standard yang ditetapkan

96 %

daripada responden adalah terdiri dari penduduk berbangsa Melayu dan selebihnya adalah terdiri dari bangsa Cina (1.6%), India (1.6%) dan lain-lain bangsa (1.3%)

Series 1 Category 1 Category 2 Category 3 Category 4 20.9 50.9 7.9 20.3

20.9%

50.9%

20.3%

RUMA SETINGKAT

BERKEMBAR

KATEGORI JENIS KEDIAMAN RESPONDEN

BANGLO

STPM/SPM

KATEGORI TAHAP PENDIDIKAN RESPONDEN

Series 1 Category 1 Category 2 Category 3 Category 4 58.8 15.6 23.8 5.8

8.8%

15.6 %

23.8 %

KOLEJ

UNIVERSITI

LAIN-LAIN

5.8 %

RUMAH 2 TINGKAT

7.9%

BAHAGIAN 1 :DEMOGRAF I

KEADAH DESCRIPTIVE STATISTICS (IBM SPSS STSTISTICS) Hasil kajian ini diperoleh dalam bentuk jadual dan rajah mengikut soalan bagi mencapai objektif

Scene 11 (3m 28s)

BAHAGIAN SOALAN PURATA BAHAGIAN B: Mengenalpasti tahap pengetahuan kesedian penduduk terhadap Sistem Pengumpulan Air Hujan bagi sesebuah kawasan perumahan . 4.62 BAHAGIAN C: Menganalisa keberkesanan sistem ini terhadap perumahan tersebut kepada penduduk. 4.32 BAHAGIAN C: Fokus keberkesanan kedapa kriteria dalam penyediaan system penuaian air hujan di kediaman . 4.28

Series 1 PENGETAHUAN KEWANGAN INFASTUKTUR GARIS PANDUAN 4.8 4.5999999999999996 3.5 4 Column1 PENGETAHUAN KEWANGAN INFASTUKTUR GARIS PANDUAN Column2 PENGETAHUAN KEWANGAN INFASTUKTUR GARIS PANDUAN

C1 PENGETAHUAN GARIS PANDUAN KEWANGAN INFASTUKTUR 4.3 2.5 3.5 4.5 C2 PENGETAHUAN GARIS PANDUAN KEWANGAN INFASTUKTUR 2.4 4.4000000000000004 1.8 2.8 C3 PENGETAHUAN GARIS PANDUAN KEWANGAN INFASTUKTUR 2 2 3 5

Series 1 PENGETAHUAN KEWANGAN INFASTUKTUR GARIS PANDUAN 3.5 3.8 3.5 4.5 Column1 PENGETAHUAN KEWANGAN INFASTUKTUR GARIS PANDUAN Column2 PENGETAHUAN KEWANGAN INFASTUKTUR GARIS PANDUAN

Scene 12 (4m 6s)

CONCLUSION

kesemua topik berkenaan keberkesanan aplikasi sistem penuaian air hujan (spah) daripada mengatasi gangguan bekalan air di putrajaya telah dibincangkan dengan lengkap dalam kajian ini. Hasil kajian mendapati untuk menilai tahap pengetahuan penduduk dan keberkesanan sistem ini serta cadangan untuk merekabentuk sebuah sistem pengumpulan air hujan bagi kegunaan sesebuah kediaman.Oleh itu, cadangan penambahabaikkan dinyatakan bagi membantu kajian lanjutan yang boleh diteruskan oleh pengkaji seterusnya.

Scene 13 (4m 26s)

REFERENCE

Kualitatif. Retrieved from: https://madeinuitm.com/perbezaan-antara- kajian-kuantitatif-dan-kualitatif/  Margaret Zeegers, Deirdre Barron. (2015). Milestone Moments in Getting your PhD in Qualitative Research Md Darus, Z., (2009). Potential Development of Rainwater Harvesting in Malaysia. Proceeding of the 3rd WSEAS Int. Conf. on Energy Planning, Energy Saving, Environmental Education . Lucas, S.; Coombes, P.; Sharma, A. (2010). The impact of diurnal water use patterns, demand management and rainwater tanks on water supply network design. Water Sci. Technol .   Ang, K.H., (2016). Pengenalan Rangkakerja Metodologi dalam Kajian Penyelidikan: Satu Kajian Komprehensif.Anwar, S.S., (26 Februari 2016), Tuaian hujan Bantu Atasi Gangguan Bekalan Air BH OnlineAvoiding Water Crisis in Malaysia Lessons for the Future. Available online: http://www.mwa.org.my Bailey, A., C. (2017). A Guide to qualitative research. Dr.Jasim Khan Tariq, (24 September 2017). Research Philosophy. Retrieved Farreny , R.; Gabarrell , X.; Rieradevall , J. (2011). Cost-efficiency of rainwater harvesting strategies in dense Mediterranean neighbourhoods. Furumai , H.; Kim, J.; Imbe , M.; Okui , H. (2008). Recent application of rainwater storage and harvesting in Japan. Heale , R., Twycross, A. (2015). Validity and reliability in quantitative studies. Imteaz , M. A., Ahsan, A., Naser, J. & Rahman, A. (2011). Reliability Analysis Of Rainwater Tanks In Melbourne Imteaz MA, Ahsan A, Shanableh A. (2013). Reliability analysis of rainwater tanks Using daily water balance model: variations within a large city. Jones MP, Hunt WF. (2010). Performance of Rain Water Harvesting Sytem in the southeast-ern United States.

Kualitatif. Retrieved from: https://madeinuitm.com/perbezaan-antara- kajian-kuantitatif-dan-kualitatif/  Margaret Zeegers, Deirdre Barron. (2015). Milestone Moments in Getting your PhD in Qualitative Research Md Darus, Z., (2009). Potential Development of Rainwater Harvesting in Malaysia. Proceeding of the 3rd WSEAS Int. Conf. on Energy Planning, Energy Saving, Environmental Education . Lucas, S.; Coombes, P.; Sharma, A. (2010). The impact of diurnal water use patterns, demand management and rainwater tanks on water supply network design. Water Sci. Technol .   Ang, K.H., (2016). Pengenalan Rangkakerja Metodologi dalam Kajian Penyelidikan: Satu Kajian Komprehensif.Anwar, S.S., (26 Februari 2016), Tuaian hujan Bantu Atasi Gangguan Bekalan Air BH OnlineAvoiding Water Crisis in Malaysia Lessons for the Future. Available online: http://www.mwa.org.my Bailey, A., C. (2017). A Guide to qualitative research. Dr.Jasim Khan Tariq, (24 September 2017). Research Philosophy. Retrieved Farreny , R.; Gabarrell , X.; Rieradevall , J. (2011). Cost-efficiency of rainwater harvesting strategies in dense Mediterranean neighbourhoods. Furumai , H.; Kim, J.; Imbe , M.; Okui , H. (2008). Recent application of rainwater storage and harvesting in Japan. Heale , R., Twycross, A. (2015). Validity and reliability in quantitative studies. Imteaz , M. A., Ahsan, A., Naser, J. & Rahman, A. (2011). Reliability Analysis Of Rainwater Tanks In Melbourne Imteaz MA, Ahsan A, Shanableh A. (2013). Reliability analysis of rainwater tanks Using daily water balance model: variations within a large city. Jones MP, Hunt WF. (2010). Performance of Rain Water Harvesting Sytem in the southeast-ern United States.

Scene 14 (5m 32s)

THANK YOU

END OF PRESENTATION