ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕರಡಗೆರೆ ಕಾವಲ್

Published on
Scene 1 (0s)

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕರಡಗೆರೆ ಕಾವಲ್. “ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದೆಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ”.

Scene 10 (26s)

ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನದಂದು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಭೇಟಿ.

Scene 11 (30s)

ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾದಿನಾಚರಣೆ.

Scene 12 (33s)

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ.

Scene 13 (36s)

ಉಚಿತ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ.

Scene 14 (39s)

ಪೋಷಣ್ ಅಭಿಯಾನ್.

Scene 15 (42s)

ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ.

Scene 16 (46s)

ಅಣುಕು ಮತದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

Scene 18 (55s)

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

Scene 19 (59s)

ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ.

Scene 20 (1m 3s)

ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿನೋದ ಆಟಗಳು.

Scene 21 (1m 7s)

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳು.

Scene 22 (1m 12s)

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯ.

Scene 23 (1m 16s)

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾಪುರಸ್ಕಾರ.

Scene 24 (1m 20s)

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳು.

Scene 25 (1m 24s)

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ.

Scene 42 (2m 33s)

ಸಮುದಾಯದತ್ತ ಶಾಲಾಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ( ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿ ) ಇವರ ಭೇಟಿ.

Scene 43 (2m 38s)

ಡಯಟ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ.

Scene 44 (2m 41s)

ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಾಗಿ ಡಯಟ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ.

Scene 48 (3m 0s)

ನಮ್ಮಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ ಬನ್ನಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ . ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ವ್ರಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕರಡಗೆರೆ ಕಾವಾಲ್.