PowerPoint Presentation

Published on
Scene 1 (0s)

flower to color

flower

прилози

Scene 2 (7s)

Прилозите  се неменливи зборови што ги дополнуваат првенствено глаголите по место, време, начин и количество. Освен глаголите, тие можат да дополнуваат и придавки, именки и други прилози .

Што се прилози

Scene 3 (21s)

Прилози за место  : каде, близу, далеку, овде, таму, онде, горе, долу, натаму, наваму, напред, назад,однапред,одназад, лево, десно, налево, тука, некаде, никаде,секаде, дома, озгора, оздола итн. Прилози за време  : кога, вечер, утре, лани, денес, доцна, рано, тогаш, некогаш, никогаш, сега, одамна, некни, после, зимоска, зимава, понекогаш, оттогаш, бргу, дење, ноќе итн.

Прилози за начин  : како, добро, лошо, силно, слабо, така, вака, инаку, онака, брзо, полека, машки, пријателски, тешко, смешно, тажно, некако, секако, јасно, чисто, високо, ниско итн.   Прилози за количество и степен  : колку, малку, многу, толку, сосем, доста, неколку, николку, онолку, двојно, тројно, веќе, премногу итн.

пример

Scene 4 (1m 10s)

Денес добивме тешка работбота Дина многу се исплаши Близу мојата куќа има продавница Чекав многу ред во киното