Presentation 1

Published on
Scene 1 (0s)

[Audio] Германия Автори Георги Щерев и Радослав Димитров.

Scene 2 (8s)

[Audio] Географско положение, граници, големина и брегова линия • Германия заема западните и части от северните райони на Централна Европа, като се простиращаотАлпите на юг доСеверно иБалтийско море на север и от река Рейн на запад до река Одер наизток. Общатадължинана сухоземните, в т.ч. речни границана Германия е 3827 km. Насевер граничи сДания (дължинана границата68 km), наизток с Полша(462 km), на югоизтоксЧехия (810 km), наюг сАвстрия (815 km) иШвейцария (363 km), на югозападсФранция(446 km), назапад сЛюксембург (135 km), Белгия(152 km) иНидерландия(576 km). Насеверозапад има излаз наСеверно, а на североизток –на Балтийско море с общадължинанабреговата линия 2389 km. В тези си границиплощтана Германия е 357 021 km², откоито 4750 km2 представлява изкуствено напоявана земя, а 7798 km² от площта представлява вода. Тазитеритория ѝ отрежда7-мо място по големинав Европа..

Scene 3 (1m 53s)

[Audio] Климат • Климатът на Германия е умерен, морски и преходен от морски към континентален. Госпадстващият западен пренос на въздух с циклонна циркулация пренася топлина и влага от Атлантическия океан. В планинските райони се проявяват височинна климатична поясност и експозиционни различия. Средната януарска температура в равнините на запад и северозапад е от 0 до -1°С, на изток от -1 до -2°С, в Баварското плато от -2 до -4°С, в планинските части на Средногерманските планини -4°С, в Алпите 5°С и по-ниски. Средната юлска температура варира от 16-17°С на север, в долините на Рейн, неговите притоци и Дунав 18-20°С, във високите части на Средногерманските планини и Алпите 14°С и по-ниски. Годишната сума на валежите в равнините е от 600700 mm на запад до 480-600 mm на изток, в отделни междупланински котловини под 500 mm, в планините (Харц, Шварцвалд и др) – до 1600-1800 mm, а на места в Алпите над 2000 mm. Максимумът на валежите е през есента, а минимумът – през пролетта. На юг е ясно изразен летен максимум и зимен минимум на валежите. Основното количество валежи е във вид на дъжд. Снежната покривка в равнините е неустойчива и се задържа около 2 седмици, в Средногерманските планини на места до 4-5 месеца, а в Алпите над 1100 m – 6 месеца. По върховете на Алпите тя са задържа почти целогодишно..

Scene 4 (4m 1s)

[Audio] Води • ТериториятанаГермания принадлежикъм триводосборнибасейна– Североморски, Черноморскии Балтийски. Около2/3 от реките се оттичат в Северно море. Това са Рейн1233* (865) с притоците сиНекар 367 km, Майн 569 km, Мозел 544* km, Липе 220 km;Елба 1247* (727) с притоцитесиЗаале 413 km, Шпрее 382 km, Хафел334 km; Везер 452 km с притоцитесиВера300 km и Фулда 220 km;Емс 371 km. През южнатачаст на Германия протичагорнототечениена река Дунав 2857* (647) km, принадлежаща към Черноморския водосборенбасейн. Нейнитеосновнипритоцинагерманскатеритория саЛех256* km, Изар 292* km и Ин 517* (218) km. В крайната североизточна част на страната, пограницатас Полша протичарека Одер 866* (187) km с притокаси Ниса Лужицка254* km. Алпийскитерекиимат предимно снежнои ледниковоподхранване, летен максимум и зименминимум наоттока. Бързотоснеготопене засилено от поройнидъждове, честоводи донаводнения. Реките, водещиначалотоси от средните частина Германия имат снежнои дъждовноподхранване, катомаксимумът наоттокае в края на пролетта, а през есентачесто явления саепизодичнитеприиждания в резултат от поройнидъждове. На север в равнините преобладават реките с дъждовноподхранванеи зимнопълноводие. Най-големите реки (Рейн, Елба) имат сложенводенрежим. На многоот германскитереки саизградени язовири. Болшинствотоот рекитезиматане замръзват. Многоот тяхса плавателнии са свързанис канали. Найголемитегерманскиезера са на Баварскотоплато–Боденско536* km², Кимзе 80 km², Шверинерзе 62 km², Щарнбергерзе56 km², Амерзе47 km² и на североизток в поясана Прибалтийскотопоезерие– Мюриц 117 km², Шверинерзе, Плауерзе, Кумероверзе и др..

Scene 5 (7m 8s)

[Audio] Почви • В Северогерманската низинапреобладават подзолиститепочви, редуващи се с торфено-блатни, а по кройбрежието на Северно море – маршеви почви. В пояса на Прибалтийскотопоезерие и в Баварското плато са развитикафяви горски почви. В областта на Средногерманскитепланинипочвената покливкае мозаечна. В някои междупланински и предпланинскирайони, особено на югоизтокса разпространени горски черноземни почви. Към карбонатните формации излизащинаповърхността са привързани хумусно-карбонатнитепочви(рендзини). По склоновете на планинитеи в междупланинскитекотловиничесто са развити кафяви горски почви, сменящи се нагоре с подзолисти и планинсколивадни, с отделниучастъци с торфено-блатни почви. Подобна височинна поясност е характерна заАлпите. На значителни участъци почвите са подложени на дълга и интензивна селскостопанска обработка.[2].

Scene 6 (8m 31s)

[Audio] Растителност • Около 30% от територията на Германия е покрита с гори, като голяма част от тях са окултурени. Преобладават изкуственитенасаждения с монокултурни иглолистни видове (на север – бор, в цетъра и на юг – смърч). Естествените гори с преобладаване на широколистни видове са се съхранили предимно в планините, като най-силно залесени са районите на Рейнската област. Буковите гори често се срещат под формата на малки масиви, достигащи понякога до горната граница на гората, но по принцип на по-голяма височина господстват елата и смърча. На богатите на хумус почви към бука се примесват дъб, габър, клен, липа и др. По долините наДунав, Рейн, Елба и някои други рекина места са се съхраниликрайречни влаголюбиви гори от елша и топола с примеси от ясен, върба и липа. Във високитечастина Алпите са разпространени субалпийски и алпийски пасища, отличаващи се с голямо видово разнообразие. В северните равнини и в Баварското плато се срещат значителни торфени блата. На северозапад има значителни участъци с пустеещи земи и храсталаци. Ливадите по долинитена реките и района на маршите са силно окултурени..

Scene 7 (10m 19s)

[Audio] Животински свят • В горите на Германия едрите хищници (вълк, рис, мечка) са силно изтребени. Значение за лова имат сърната, благородните елени, а също диви прасета, кошути, зайци, муфлони, фазани, яребици. Срещат се също лисици, бурсуци, таралежи, а от птиците – глухари, тетереви, горски петлици и др. Разнообразна е фауната на мишевидните гризачи. По морските брагове гнездят колонии от водоплаващи птици, а по периодично заливаните от приливите брегове, т.н. вати са се съхранили малки популации от тюлени.[2].

Scene 8 (11m 18s)

[Audio] Население • Десетте най-големи града в Германия са: • Берлин – 3 711 000 жители; • Хамбург – 1 805 000 жители; • Мюнхен – 1 464 000 жители; • Кьолн – 1 060 000 жители; • Франкфурт на Майн – 736 000 жители; • Щутгарт – 623 000 жители; • Дюселдорф – 612 000 жители; • Дортмунд – 586 000 жители; • Есен – 582 000 жители; • Лайпциг – 571 000 жители. • Петте най-големи метрополиса са: • Рейн-Рур – 10 681 000 жители; • Берлин – 6 004 000 жители; • Рейн-Майн – 5 821 000 жители; • Мюнхен – 5 700 000 жители; • Хамбург – 5 300 000 жители Етнически групи[редактиране | ре дактиране на кода] Етническият състав на населението на Германия е: германци – 81,3%, стари местни малцинства – 0,3%, имигранти след Втората световна война – 6,2[break]%.

Scene 9 (13m 32s)

[Audio] Първичен сектор • Селското стопанствов Германияе интензивно, с висока степен на механизация и химизация. Неговата специализация е животновъдно-растениевъдна, съотношението между продукцията на двата отрасъла е 70:30%. Животновъдствотое ориентирано към говедовъдство, свиневъдствои птицевъдство. Основно то е съсредоточенов частния сектор, широко развитие има семейното фермерство. В източните провинции е запазена кооперативнатаформа на организацияна пазарното стопанство.Растениевъдствотое типично за северната и централната част на Германия– отглеждат се пшеница, ръж,ечемик,картофи, плодове. Германия внася земеделска продукция, за да задоволи пазарните си потребности. • Северните провинции (ДолнаСаксония, Шлезвиг-Холщайни Мекленбург-Предна Померания) имат традициив риболова..

Scene 10 (14m 52s)

[Audio] Вторичен сектор • Вторичният сектор представлява29[break]% от БВП на Германия, в него са заети около 26,4% от работната ръка (2003). Германия е на 4-то място по производствона автомобили след САЩ, Япония и Китай. Водещи немски международни компании са Adidas, Continental, Daimler, BMW, Robert Bosch GmbH, Bayer, Siemens, Miele, AEG,Volkswagen и Audi.

Scene 11 (15m 40s)

[Audio] Износ и Внос • Износът на страната възлиза на 1354 млрд.щатски долара(2007). През 2007 година, най-голям е износа за Франция (9,7%), САЩ (7,5%), Великобритания(7,3%),Италия (6,7%), Холандия (6,4%),Австрия (5,4%), Белгия (5,3 %) и Испания (5,0%). • През 2011 г. Германия е на второ място по износ в света. Две трети от него са към Европейския съюз. [14] През 2011 г. износът за първи път надминава границата от един трилион евро.[1] • Основните пера в износа на Германия са автомобилите, машините, битовата техника и продукти на химическата и леката промишленост. Вноса на страната възлиза на 1075 млрд. щатски долара (2017). През 2007 година, най – голям е вноса от Холандия (12%), Франция (8,6%), Белгия (7,8%), Китай (6,2%), Италия (5,8%), Вели кобритания (5,6%), САЩ (4,5%) и Австрия (4,4[break]%.

Scene 12 (17m 30s)

[Audio] Туризъм • Туризмът в Германия се разви и разширява след края на Втората световна война. Федералната република е 7ата най-посещавана страна в света и 5-а най-посещавана в Европа. Провинцията показва пасищни местности, докато градовете създават чувство на модерност и същевременно класика. • По-важните туристически градове в страната са: Бамберг, Ротенбург об дер Таубер, Хайделберг, Вурцбург, Мюнхен, Тюбинген, Калв, Г ослар, Любек, Аахен, Швангау и Дрезден.

Scene 13 (18m 19s)

[Audio] Най-добрите места за посещаване •Бранденбургската врата •Ако някога можеш да направиш едно пътуване до Германия, ще трябва да прекараш поне няколко дни в Берлин. Столицата на страната безспорно е един от най-динамичните и най-оживените градове в Европа, известен с превъзходните си възможности за хранене и пазаруване. Берлин също се счита за една от найголемите европейски културни дестинации, където се намират многобройни отлични художествени галерии и музеи, които чакат да бъдат проучени, някои от които са разположени наМузейния остров.

Scene 14 (19m 12s)

[Audio] Най добрите места за посещаване • Столицана провинцияБавария и един от най-големите германски градове, Мюнхен дължиголямачаст от своята популярност като туристическа дестинация на своето местоположениена външния край на красивите баварски Алпи. Макар и дане е един от най-старите градовев Германия - корените му могатда бъдатпроследенидо уреждането на монасите, предхождащиофициалнотоси основаване през 1158 г. -Мюнхен е изиграл основна роляза формирането на културния и политическия състав на страната..

Scene 15 (20m 13s)

[Audio] • Средновековният Ротенбургпрез лятото • Акоима еднатуристическа дестинация в Германия, която обхващавсичко, коетое чудесно за тази удивителнастрана, това е старият град Ротенбургобдер Таубер. Разположенв сърцетона красива Бавария и лесен път от някои големиградове катоФранкфурт, Ротенбург, кактосенарича най-често, можеда се похвалис превъзходни възможностиза снимкинавсякъде, къдетотърсите. Разположенвисоко надрека Таубер, Ротенбургизбягаот опустошителнитевойни, които опустошават толковамногодруги старисредновековниградове и като такъв е запазил по-голяматачаст от автентичнитеси средновековни сградив оригиналнатаим форма..

Scene 16 (21m 27s)

[Audio] #Bonus история • Историята на Германия през Втората световна война е пряко свързана с Нацистка Германия под водачеството наАдолф Хитлер, който идва на власт в Германия през1933 г. Оттогава нататък Германияпревъоръжава армията си и влиза в конфронтациис другистрани. По време наВтората Световна война тя окупира по-голяматачаст от Европа, разгромяваФранция, отнема Норвегия, нахлува в Югославияи Гърция и окупираголемичасти от европейската територии наСъветския съюз. Същотака Германия сключвадоговории съюзи с Италия, Япония, Унгария, България и Румъния. След загубата вбитката при Сталинград през 1942 г. развитието на войната се обръщасрещу Германия.[1] В последстие Германия е победена, което довеждадокраяна Нацистката държаваи смъртта на нейния лидерАдолфХитлер..