Mapanagutang Pagpaplano ng Kursong Akademiko o Teknikal-Bokasyonal, Sining at Isports, Negosyo o Hanapbuhay

Published on
Scene 1 (0s)

Mapanagutang Pagpaplano ng Kursong Akademiko o Teknikal-Bokasyonal , Sining at Isports , Negosyo o Hanapbuhay

Scene 2 (9s)

Paano mo nakikita ang iyong sarili , sampung taon mula ngayon ? Bumuo ng ilustrasyon ng iyong sarili mula ngayon . Isulat ito sa isang malinis na papel .

Scene 3 (21s)

1 . Talino/Talento (Multiple Intelligences Theory) • Teorya ni Dr. Howard Gardner na nagsasabing ang bawat tao ay maaaring magtaglay ng higit sa 'sang talino/talento. Visual/Spatial — arkitekto, pintor Logical/Mathematical — computer engineer, scientist Verbal/Linguistic=manunulat, aboga d.DMusical/Rhythmic — DJOSong...€pgp.2ier Bodily/Kinesthetic — Båfl8Pdancer, sundalo, surgeon a. b. c. e. g. h. Interpe Intrapersonal — earche no lis Naturalist — farmer, clerk, agricålturist Existentialist — theorist, philosopher

1. Talino/Talento (Multiple Intelligences Theory) • Teorya ni Dr. Howard Gardner na nagsasabing ang bawat tao ay maaaring ...

Scene 4 (46s)

2. Kasanayan (Skills) Kasanayan sa Pakikiharap sa mga Tao (People a. Skills) Kasanayan sa mga Datos (Data Skills) b. Kasanayan sa mga Bagay-bagay (Things Skills) c. d. Kasanayan sa mga Ideya (Idea Skills

Scene 5 (59s)

3. Hilig (Interests) • Realistic — mahilig sa tools at outdoor activities • Investigative — mahilig lumutas ng mga suliranin • Artistic — mahilig sa sining, makabago • Social mahilig magt@baho kasama ang iba • Enterprising — mahilig•magpäliWäffag/manghikayat • Convent' detalye

Scene 6 (1m 14s)

4. Pagpapahalaga (Values) 5. Mithiin (Goals) 6. Katayuang Pinansy -(Financial Status —

Scene 7 (1m 22s)

Tunay na Layunin: • Una, ang pagkakaroon ng makabuluhang hanapbuhay. • Pangalawa, tataglayin mo ang katangian ng isang produktibong manggagawa. • Pangatlo, kung masisiguro ang pagiging produktibo sa iyong••mgægawain, ikaw rin ay akikib k a ng bansa.

Scene 8 (1m 36s)

Magsanay ka Mula sa iyong nabasa , subukan natin ang iyong pagkaunawa sa pamamagitan ng pagsagot sa mga ibaba at isulat ito sa iyong papel . (5 puntos bawat tanong )

1. Ano- ano ang mga pansariling salik sa pagpili ng tamang kursong Akademiko o Teknikal-Bokasyonal , Sining at Isports , Negosyo o Hanapbuhay sa pagtuntong mo ng Senior High ( Baitang 11-12)? 2. Bakit mahalaga ang mga pansariling salik na ito sa pagpili mo ng iyong kurso at hanapbuhay ? 3. Alin sa mga pansariling salik sa pagpili ng kurso ang iyong higit na isinaalang-alang ? Alin ang hindi ? Ipaliwanag . 4. Bilang kabataan , anong mga hamon ang iyong hinaharap sa kasalukuyan ( Baitang 10) na may kaugnayan sa iyong pagsasaalang-alang sa pipiliing kurso o hanapbuhay ( akademiko o teknikal-bokasyonal )? 5. Patunayang ang edukasiyon ay maituturing na sandata sa buhay . 6. Sa iyong palagay , ano ang maaaring maging bunga ng pagkuha ng isang estudyante ng kursong hindi napag-isipan o napag-aralan ?

Scene 9 (2m 22s)

Pagtibayin Mo Pa

Sumulat ng isang maikling komposisyon na tumatalakay sa kursong nais mo. Ilahad kung bakit mo ito gusto, ano ang mga inaasahan mo sa pagkuha ng kursong ito , at paano nito matutulungan ang sarili na matamo ang pangarap . Isulat ito sa isang malinis na papel , at gawing malikhain ang pagkakagawa .

Scene 10 (2m 41s)

abstract

abstract

Scene 11 (2m 56s)

Panimula: • Alam mo ba ang direksyon na tinatahak mo sa buhay? Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung saan ka patungo?

Scene 12 (3m 6s)

Misyon sa Buhay • Mahalagang sigurado ang tao sa landas na kaniyang tinatahak. Ito ang susi na makatutulong sa kanya upang makamit ang kaniyang mga layunin sa buhay. • Ito ay mahalaga sa pagkakaroon ng makabuluhang buhay at ganap na pagkatao.

Scene 13 (3m 21s)

Misyon sa Buhay • Sa tuwing magpapasiya, kinakailangang pag- isipan ito ng mabuti upang sigurado at hindi maligaw. • Ito ay dapat na makabubuti sa sarili, kapwa at lipunan. Meal planning I Cleaning MY LIFE MAP WORK

Scene 14 (3m 33s)

Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay (PPMB) • Isang personal na kredo o motto na nagsasalaysay kung paano mo ninanais na dumaloy ang iyong buhay. • Nagsisilbi itong simula ng matatag na pundasyon sa pagkakaroon ng sariling kamalayan at mataas na pagpapahalaga sa iyong layunin sa buhay.

Scene 15 (3m 48s)

Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay (PPMB) • Ayon kay Stephen Covey sa kaniyang aklat na Seven Habits of Highly Effective People "Begin with the end in mind". Nararapat na ngayon pa lamang ay malinaw na sa iyong isip ang isang malaking larawan kung ano ang nais mong mangyari sa iyong buhay. • Ang paggawa ng personal na misyon ay nararapat na iugnay sa pag-uugali at paniniwala sa buhay.

Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay (PPMB) • Ayon kay Stephen Covey sa kaniyang aklat na Seven Habits of Highly Effecti...

Scene 16 (4m 8s)

Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay (PPMB) • Sa paglikha ng Personal na Misyon sa Buhay, makatutulong na magkaroon ka ng pansariling pagtataya o personal assesment sa iyong kasalukuyang buhay. • Ang resulta nito ay magiging kapaki- pakinabang sa iyong mapanagutang pasya at kilos. Narito ang mga dapat mong isaalang-alang sa pansariling pagtataya:

Scene 17 (4m 26s)

1 . Suriin ang iyong ugali at katangian. • Simulan mo ang paggawa ng iyong personal na misyon sa pamamagitan ng pagtatala ng iyong mga ugali at mga katangian. • Ang pangunahin mong katangian ang magpapakilala sa iyo kung sino ka, paano ka naapektuhan ng mundo na iyong ginagalawan, ano ang mahalaga sa iyo at paano ka kumikilos para sa iyong gagawin na pagpapasya.

Scene 18 (4m 45s)

2. Tukuyin ang iyong mga pinahahalagahan. • Kailangang maging maliwanag sa iyo kung saan nakabatay ang iyong mga pagpapahalaga. Kung saan nakatuon ang iyong lakas, oras at panahon. • Ang iyong mga pinahahalagahan ang magiging pundasyon mo sa pagbuo ng personal na misyon sa buhay.

Scene 19 (5m 1s)

3. Tpunin ang mga impormasyon. • Sa iyong mga impormasyon na naitala, laging isaisip na ang layunin ng paggawa ng personal na misyon sa buhay ay mayroong malaking magagawa sa kabuuan ng iyong pagkatao. Ito ang magbibigay sa iyo ng tamang direksiyon sa landas na iyong tatahakin.

Scene 20 (5m 17s)

"All of us are creators of our own destiny' • Ibig sabihin, tayo ang lilikha ng ating patutunguhan. Anuman ang iyong hahantungan ay bunga ng iyong mga naging pagpapasya sa iyong buhay. • Ang PPMB ay maaaring mabago o mapalitan sapagkat patuloy na nagbabago ang tao sa konteksto ng mga sitwasyon na nangyayari sa kaniyang buhay

Scene 21 (5m 35s)

Ano ang Misyon? • Ang misyon ay ang hangarin ng isang tao sa buhay na magdadala sa kaniya tungo sa kaganapan. • Ang bawat tao ay tinawag ng Diyos na gampanan ang misyon na ipinagkaloob Niya sa atin.

Scene 22 (5m 48s)

Pagkakaiba ng Propesyon sa Bokasyon • Ang propesyon ay trabaho na ginagawa ng tao upang Siya ay mabuhay. • Ang bokasyon ay hindi na lamang simpleng trabaho kundi isang misyon. Dito nagkakaroon ang tao ng tunay na pananagutan sapagkat naibabahagi niya ang kaniyang sarili at kumikilos Siya para sa kabutihang panlahat.

Scene 23 (6m 4s)

Pagbubuod: Napakahalaga para sa isang kabataan na bumuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay (PPMB). Ito ang makapagbibigay ng direksiyon patungo sa iyong bokasyon. Ang tunay na misyon ay ang MAGLINGKOD. Ang paglilingkod sa Diyos at sa kapwa ang magbibigay sa tao ng tunay na kaligayahan - Fr. Jerry Orbos.

Scene 24 (6m 22s)

MAGSANAY KA Panuto : Ano ang naunawaan mo sa iyong binasa ? Upang masubok ang lalim ng iyong naunawaan sagutin mo ang sumusunod na tanong sa iyong papel . (5 puntos bawat tanong )

Bakit sinasabing ang paglikha ng personal na pahayag ng misyon sa buhay ay isang proseso ? Paano nagsisilbing gabay ang personal na pahayag ng misyon sa buhay ? Bakit kailangang simple at malinaw ang personal na pahayag ng misyon sa buhay . Ipaliwanag ang kahalagahan ng pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay . Ikaw may layunin at pagpapahalaga kaba sa buhay ? Isalaysay .

Scene 25 (6m 50s)

PAGTIBAYIN MO Magbigay ng salita o lipon ng mga salitang maaaring iugnay sa salitang PERSONAL NA MISYON. Isulat ito sa papel , 2 puntos bawat kahon .

abstract