PowerPoint Presentation

Published on
Scene 1 (0s)

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KẾ HỌCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN TÀI LIỆU VHDN EVN

Đơn vị thực hiện Công ty cổ phần PeopleOne

Scene 2 (11s)

[Audio] Catalogue_ 1

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

Mục tiêu của dự án

Sản phẩm đầu ra của dự án

Cơ sở khoa học và PP thực hiện dự án

Kế hoạch triển khai dự án

Scene 3 (24s)

Khảo sát đánh giá hiện trạng VHDN EVN

MỤC TIÊU DỰ ÁN

Đưa ra khuyến nghị triển khai thực thi VHDN

Khuyến nghị về tài liệu VHDN và Bộ Quy tắc ƯX

Hỗ trợ EVN hiệu chỉnh TLVH và Bộ Quy tắc ƯX

Scene 4 (39s)

SẢN PHẨM ĐẦU RA CỦA DỰ ÁN

Báo cáo đánh giá tổng quan hiện trạng VHDN và khuyến nghị phương án hiệu chỉnh các nội dung tài liệu Văn hoá EVN và Quy tắc ứng xử văn hoá cơ quan EVN

Báo cáo đề xuất các nội dung sửa đổi, hiệu chỉnh đối với tài liệu Văn hoá EVN

Bộ quy tắc ứng xử cơ quan văn phòng tập đoàn EVN (trên cơ sở sửa đổi Bộ Quy tắc hiện thời)

01

02

03

Scene 5 (1m 14s)

NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

Khảo sát, đánh giá về hiện trạng VHDN và nhu cầu xây dựng VHDN mạnh; trên cơ sở đó lập phương án đề xuất hiệu chỉnh 01

Hỗ trợ rà soát, sửa đổi Tài liệu văn hoá EVN và Quy tắc ứng xử cơ quan EVN 02

Tổ chức hội thảo nội bộ về nội dung cần hoàn thiện, chia sẻ kiến thức về VHDN và các nội dung liên quan của dự án 03

Tổ chức báo cáo và bàn giao sản phẩm tư vấn 04

Scene 6 (1m 40s)

[Audio] Quote_ 5

Nội dung nghiên cứu VHDN: Nghiên cứu tài liệu VHDN Nghiên cứu khảo sát hoạt động VHDN và quản lý thực thi Các mô hình đã khảo cứu Mô hình sử dụng: Deninson DOCS Cách tiếp cận nghiên cứu : Phương pháp phân tích Hiện trạng – Nhu cầu – Giải pháp Top-down vs. Bottom-up Quy trình thực hiện : 5 bước

Phương pháp thực hiện dự án

Scene 7 (2m 0s)

[Audio] Tìm hiểu các khía cạnh và giá trị văn hoá quốc gia và vùng địa phương đã tác động, phản ánh và chi phối như thế nào đến văn hoá kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp; từ đó tìm cách để đưa các giá trị tốt vào tổ chức đó một cách phù hợp. Ưu điểm: Cho phép hiểu được một công ty/tổ chức ở một địa phương/vùng nhất định thì sẽ có những giá trị gì (một cách tự nhiên) hoặc giá trị gì sẽ được coi là phù hợp Đưa các giá trị được coi là tốt vào tổ chức theo cách phù hợp với văn hoá địa phương và văn hoá quốc gia của tổ chức đó. Hạn chế: Không giúp hiểu được kiểu văn hoá DN (typologies) nào sẽ phù hợp với đặc thù của tổ chức (đặc điểm của ngành, chiến lược kinh doanh…) Khó lý giải được cần thay đổi giá trị nào, giá trị đó quan trọng đến mức nào, tại sao, cần đạt đến mức nào là đủ và làm thế nào để đạt được đến mức đó. Các mô hình điển hình đã khảo cứu: Schein (1999): 3 cấp độ văn hoá: thực tiễn, giá trị chuẩn mực, các giá trị ngầm hiểu chung Hofstede (nghiên cứu từ 1970-2010): 6 chiều văn hoá: chủ nghĩa cá nhân vs. tập thể, khoảng cách quyền lực, ngắn hạn vs. dài hạn, nam tính vs. nữ tính, né tránh sự không chắc chắn, dĩ hoà vs. kháng cự Trompenaars: 7 phương diện chính của văn hoá: Chủ nghĩa phổ biến (trọng lý) vs. đặc thù (trọng tình riêng); Chủ nghĩa cá nhân (tôi) vs. cộng đồng (chúng ta); Đặc trưng vs. phổ biếnl; trung lập vs. cảm xúc; Thành tích vs. quy gán; Thái độ vs. thời gian; Hướng nội vs. hướng ngoại Lewis: 3 kiểu văn hoá DN: multiactive, linearactive và reactive Cách tiếp cận vi mô: Phương pháp và triết lý: Coi VHDN là một trong những công cụ mà tổ chức sử dụng để đạt được mục tiêu của mình, tức là cần tìm cách đánh giá xem với các đặc thù và mong muốn của tổ chức thì sẽ cần xây dựng loại hình VHDN nào cho phù hợp . Ưu điểm: Giúp hiểu được kiểu văn hoá DN (typologies) nào sẽ phù hợp với đặc thù của tổ chức (đặc điểm của ngành, chiến lược kinh doanh, mục tiêu mà tổ chức muốn theo đuổi…) Giúp lý giải được cần thay đổi giá trị nào, giá trị đó quan trọng đến mức nào, tại sao, cần đạt đến mức nào là đủ và làm thế nào để đạt được đến mức đó. Hạn chế: Khó lý giải hiểu được một công ty/tổ chức ở một địa phương/vùng nhất định thì sẽ có những giá trị gì (một cách tự nhiên) hoặc giá trị gì sẽ được coi là phù hợp. Do đó, không phù hợp khi muốn áp dụng để xây dựng VHDN tại các công ty hay tập đoàn đa quốc gia, với nhiều chi nhánh hoạt động trên các vùng có giá trị văn hoá bản địa khá khác biệt nhau. Các mô hình điển hình đã khảo cứu: Cameron & Quinn (2006): xác định theo 4 chiều: hướng nội vs. hướng ngoại, linh hoạt vs. ổn định Robert A Cookie (1997): mô hình OCI, xác định các yếu tổ ảnh hưởng đến VHDN (cơ cấu tổ chức, sự vận hành của hệ thống, công nghệ, các kỹ năng đòi hỏi), mô tả và xác định VHDN theo 3 chiều * 4 khía cạnh: thành tích (constructives), tính chủ động (aggressives) và tính thụ động (passive) Denison (1980-2020): 4 phương diện chính * 3 cách thức thể hiện: (1) Sứ mệnh: tầm nhìn, hệ thống mục tiêu, định hướng chiến lược; (2) Khả năng thích ứng: đổi mới, định hướng khách hàng, tổ chức học tập; (3) Sự tham gia: phân quyền, định hướng nhóm, phát triển năng lực; (4) Tính nhất quán: giá trị cốt lõi, sự đồng thuận, hợp tác và hội nhập trong tổ chức

Cách tiếp cận vĩ mô: Mô hình Schein (1999 ) Mô hình Hofstede (1970-2010) Mô hình Trompenaars: Mô hình Lewis Cách tiếp cận vi mô: Mô hình OCAI của Cameron & Quinn (2006) Mô hình OCI của Robert A Cookie (1997) Mô hình DOCS của Daniel Denin\son (1980 – nay)

Các mô hình đã khảo cứu

Scene 8 (6m 18s)

[Audio] Mô hình Deninson là mô hình duy nhất giúp giải quyết các yêu cầu đặt ra, mà các mô hình khác không giải quyết được hoặc giải quyết không triệt để Cho phép nhận diện được loại hình VHDN hiện tại của EVN phù hợp đến mức độ nào đối với đặc điểm kinh doanh của ngành điện và các chiến lược kinh doanh mà EVN đang muốn theo đuổi (mục tiêu kinh doanh và mục tiêu thương hiệu, các khao khát, triết lý…) Phù hợp với đề bài mà EVN đặt ra: với sứ mệnh, tầm nhìn và các giá trị truyền thống của EVN (những thứ đã có) thì VHDN EVN sắp tới cần thay đổi giá trị nào, giá trị đó quan trọng đến mức nào, tại sao, cần đạt đến mức nào là đủ và làm thế nào để đạt được đến mức đó. Cho phép xác định một cách có sở cứ rõ ràng và khoa học về các biểu hiện VHDN hiện tại của EVN (thể hiện trong Tài liệu văn hoá EVN và Bộ quy tắc ứng xử EVN) có phù hợp hay không, cái gì cần thay đổi.

Mô hình đo lường đánh giá VHDN của Daniel Denison (mô hình DOCS – Denison Organisational Culture Survey )

Cơ sở khoa học của mô hình Nghiên cứu ban đầu năm 1980 dựa trên 764 công ty và tập đoàn tại Mỹ, tìm ra các khía cạnh mà VHDN tác động đến hiệu quả và hiệu suất hoạt động của tổ chức Nghiên cứu tiếp tục được mở rộng đến năm 1995, thêm dữ liệu của hơn 1500 công ty và tập đoàn trên toàn thế giới, xác định 12 khía cạnh chính của VHDN theo 4 phương diện Nghiên cứu tiếp tục được hoàn thiện về phương pháp đo lường cho đến hiện nay, dựa trên dữ liệu từ quá trình tư vấn VHDN và giảng dạy về VHDN tại các trường đại học lớn trên thế giới. Lý do lựa chọn mô hình: Cách tiếp cận phù hợp với bối cảnh và đặc thù EVN Là mô hình duy nhất giải quyết được triệt để các yêu cầu EVN đặt ra Tính dễ hiểu, dễ sử dụng và vận dụng kết quả nghiên cứu

Scene 9 (7m 12s)

Mô hình DOCS: các khía cạnh khảo sát VHDN

Linh h0?t Huong ngoqi Dinh Chié n ll.ppc Niåm tin vå dinh kién On dinh t)ång Hwöng néi

Đánh giá mức độ nhất quán trong việc nhận biết và thực thi các mục tiêu kinh doanh (sứ mệnh, tầm nhìn) và các giá trị cốt lõi của EVN.

Đo lường mức độ đồng thuận và hội nhập trong EVN, bầu không khí làm việc trong EVN

Đo lường khả năng thích ứng của EVN với sự thay đổi của môi trường kinh doanh (tổ chức học tập, định hướng khách hàng…)

Đo lường s ự tham gia của CBCNV và mức độ họ nhận thấy mình là một phần của EVN, gắn bó và cống hiến vì EVN

Scene 10 (7m 43s)

Các khía cạnh chính của chương trình khảo sát VHDN

Định hướng chiến lược của tổ chức Mục đích và mục tiêu của tổ chức Sứ mệnh và tầm nhìn của tổ chức Giá trị cốt lõi được chia sẻ chung Tính đồng thuận của CBNV trong tổ chức Hiệu quả phối hợp thực hiện công việc trong tổ chức Sự trao quyền và mức độ tự chủ của CBNV trong công việc Tinh thần làm việc nhóm của CBCNV trong tổ chức Các chương trình phát triển năng lực cá nhân Văn hóa khuyến khích tạo sự thay đổi của tổ chức Định hướng lấy khách hàng trung tâm của tổ chức Tinh thần ham học hỏi của tổ chức

Scene 11 (8m 13s)

Cách tiếp cận nghiên cứu

Hiện trạng VHDN: Nội dung VHDN Quản lý VHDN Hiệu quả VHDN Nhu cầu VHDN: Nhu cầu phát triển chung Nhu cầu cụ thể Khoản g cách VHDN: Hiệu quả thực thi Hiệu quả quản lý Giải pháp VHDN: Thay thế Sửa đổi Bổ sung

Nhu cåu vå thuc té hieu quå VHDN cüa cåc don vi thånh vién Dånh giå hi#n trang Chung Yeu cåu phåt huy Cåc giå tri Truyén thång Phin tich nhu cåu cårythiét ay dbi Sung Nhu länh Nhu cåu quin tri VHDNcåpdgnvi thånh vién cåp 2 Nhu ch Quån tri thi VHDN dm vicåp 3 NhucåuQuån VHDN dmvicåp4 Nhu cåu VHDN Chung Clia CBCNV

Organization Development Analysis Based on Culture Characteristics (Study on Department of Management, Faculty of Economics and

Scene 12 (8m 43s)

[Audio] Khảo sát hiện trạng: ý kiến của họ, mong mướn về văn hoá ứng xử và các văn hoá khác hiện trạng về 12 khía cạnh Tập t 3b: tài liệu Hiện trạ 4a; Cấu trúc (đầy đủ và toàn diện là ntn) Cách trình bày Llogic trình bày 4b: thảo luận với tổ công tác và ban TCNS: các vấn đề cần thay đổi bổ sung hoàn thiện sau khi có kết quả khảo cứu và pân tiichs hiện trạng Thay đổi giá trị cốt lõi, Đạo đức nghề nghiệp Quy ắc Bước 3: SP là khảo sát Báo cáo sP và bàn giao HT1: chia sẻ được kỳ vọng của lãnh đạo  truyền cảm hứng HT2:

VHDN EVN mới đi vào đời sống và phát huy mạnh mẽ các giá trị, thúc đẩy SXKD và hình ảnh thương hiệu EVN

4b. Các thảo luận nhỏ và hội thảo lấy ý kiến về sửa đổi bổ sung tài liệu VHDN EVN & Bộ Quy tắc ứng xử

Bước 1: Công tác nghiên cứu, chuẩn bị khảo sát

Bước 2: Phỏng vấn tập thể lãnh đạo (phỏng vấn trực tiếp từng cá nhân)

Bước 3: Khảo sát thu thập ý kiến của CBCNV và các đơn vị thành viên (trả lời bảng hỏi trực tuyến)

Bước 4: Rà soát cải tiến Tài liệu VHDN EVN và bộ quy tắc ứng xử

Bước 5: Tư vấn thực hiện dự án

Mô tả và nhận định bức tranh tổng quan về hiện trạng VHDN EVN và các tài liệu VHDN EVN

Xác định “ đường kỳ vọng ” mà việc xây dựng VHDN EVN cần hướng tới Xác định các điểm quan trọng của VHDN sẽ đưa vào khảo sát

1a. Nghiên cứu Tài liệu VHDN EVN và bộ QT ứng xử

1b. Nghiên cứu TL về tổ chức bộ máy triển khai VHDN và quá trình thực thi VHDN

2a. Tìm hiểu đặc thù ngành điện và tác động của VHDN đến hoạt động SXKD ngành điện

2b. Tìm hiểu định hướng phát triển; nắm bắt chủ trương, nhu cầu thay đổi và định hướng xây dựng VHDN EVN mạnh

3a. Tìm hiểu về quá trình quản lý thực thi và mong muốn đối với các hoạt động VHDN EVN

3b. Thu thập ý kiến về Tài liệu VHDN và Bộ quy tắc ứng xử

Chỉ ra cụ thể hiện trạng, các yếu tố cần gìn giữ, thay đổi hoặc bổ sung Đánh giá chi tiết về Tài liệu VHDN và Bộ quy tắc ứng xử

4a. Khảo cứu các thông lệ tốt về tài liệu VHDN và bộ quy tắc ứng xử. Phân tích đánh giá so sánh với đặc thù của EVN

Tài liệu VHDN & Bộ quy tắc ứng xử đã được biên soạn mới, phù hợp với bản sắc EVN và các yêu cầu phát triển mới, có giá trị thực thi tốt

5. Các cuộc thảo luận nhỏ và hội thảo để bàn giao và hướng dẫn thực hiện kết quả tư vấn

Nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện

Sản phẩm đầu ra trung gian

Tiến trình thực hiện

Scene 13 (11m 27s)

Bước 1: Nghiên cứu chuẩn bị cho khảo sát

1a: NC tài liệu VHDN 1b: NC việc tổ chức thực thi VHDN Kết quả của bước 1 Các tài liệu thu thập: Tài liệu VHDN và QTƯX Kế hoạch công tác VHDN Các báo cáo sơ kết, tổng kết Các văn bản chỉ đạo VHDN Tài liệu hoạt động VHDN Địa chỉ thu thập tài liệu: Cơ quan tập đoàn EVN Các đơn vị thành viên tiêu biểu Phương pháp: Nghiên cứu tại bàn Phân tích – tổng hợp Các tài liệu thu thập: Cơ cấu tổ chức quản trị VHDN Danh sách cán bộ làm VHDN Chức năng nhiệm vụ cv VHDN Q u y trình thực hiện các hđ VHDN Tài liệu khác Địa chỉ thu thập tài liệu: Cơ quan tập đoàn EVN Các đơn vị thành viên tiêu biểu Phương pháp: Nghiên cứu tại bàn Phân tích – tổng hợp Nhận định chung về VHDN EVN: Kiểu VHDN đặc trưng của EVN Cơ cấu tổ chức thực hiện VHDN Nội dung xây dựng VHDN Công tác chỉ đạo thực hiện VHDN Hệ thống văn bản tài liệu VHDN Tiêu chí nhận định: Tính đầy đủ, hệ thống, nhất quán Mức độ phù hợp với CL phát triển Khả năng hậu thuẫn/thúc đẩy SXKD Điểm mạnh cần phát huy Điểm cần cải thiện

Scene 14 (12m 20s)

Bước 2: Phỏng vấn Top-down vs. Bottom-up

2a: Đặc thù ngành và tổ chức 2b: Chủ trương và nhu cầu VHDN Kết quả của bước 2 Các nội dung tìm hiểu: Đặc thù hđ SXKD của ngành Đặc thù của từng đơn vị Tác động của VHDN đến SXKD Nhu cầu VHDN Phương pháp: Phỏng vấn trực tiếp Quan sát hiện trường Xác định “đường kỳ vọng”: Là các giá trị và mức độ mà việc xây dựng VHDN EVN cần đạt tới Phù hợp mục tiêu và định hướng phát triển của tập đoàn Để đạt được thành công bền vững và sự phát triển mạnh mẽ trong ngành điện Xác định được khía cạnh VHDN cần tập trung khảo sát: Khía cạnh trong 12 yếu tố mô hình Nội dung liên quan đến Tài liệu VHDN và Bộ Quy tắc ứng xử EVN Đối tượng: Quản lý cấp trung - cao Cán bộ triển khai VHDN Các nội dung tìm hiểu: Chiến lược phát triển EVN Kỳ vọng dẫn dắt sự thay đổi Định hướng xây dựng VHDN mạnh Quan điểm về các nội dung VHDN Phương pháp: Phỏng vấn trực tiếp Đối tượng: Lãnh đạo tập đoàn Lãnh đạo phụ trách VHDN

Scene 15 (13m 9s)

Bước 3: Khảo sát bằng bảng hỏi trực tuyến

3a: Nhận định về VHDN EVN 3b: Tài liệu VHDN và BQTƯX Kết quả của bước 3 Các nội dung tìm hiểu: Mức độ hiểu và đồng thuận Nhận định về các khía cạnh VH Nhận định về quản lý VHDN Nhận định về triển khai VHDN Mong muốn về VHDN Phương pháp: Phỏng vấn bảng hỏi trực tuyến Lấy mẫu: PP phân tầng Báo cáo hiện trạng VHDN EVN: Giá trị/yếu tố nào là “di sản”, cần bảo tồn, gìn giữ và phát huy ; Các giá trị/yếu tố, nội dung và hoạt động VHDN nào cần thay đổi, thay đổi ở điểm nào và tại sao cần thay đổi nó Nhận định về quá trình quản lý thực thi và mong muốn đối với các hoạt động VHDN EVN; Thu thập ý kiến về Tài liệu VHDN và bộ quy tắc ứng xử Về cấu trúc, logic, hình thức Về nội dung và cách thức thể hiện Đối tượng: Quản lý cấp trung Cán bộ CNVC Các nội dung tìm hiểu: Mức độ hiểu và đồng thuận Nhận định về tài liệu VHDN Nhận định về BQTƯX Mong muốn, đề xuất Góp ý tưởng triển khai Phương pháp: Phỏng vấn bảng hỏi trực tuyến Lấy mẫu: PP phân tầng Đối tượng: Quản lý cấp trung Cán bộ CNVC

Scene 16 (14m 4s)

Tổng quan về phần mềm iPOS CRM

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU MẪU KHẢO SÁT

Tổng số lượng khảo sát: Quản lý cấp trung: ~10% Cán bộ nhân viên: ~2% Hình thức gửi bảng khảo sát: trực tuyến (hệ thống của PPO) Kế hoạch triển khai và thu dữ liệu khảo sát: 3 đợt

Scene 17 (14m 22s)

Bước 4: Rà soát cải tiến tài liệu VHDN và BQTƯX

4 a: Khảo cứu thông lệ tốt 4b: Lấy ý kiến về dự thảo Kết quả của bước 4 Các dữ liệu khảo cứu: Triển khai VHDN T ài liệu VHDN Bộ quy tắc ứng xử Phương pháp: Khảo cứu tài liệu Tài liệu VHDN và Bộ quy tắc ứng xử đã được biên soạn mới: Phù hợp với bản sắc, điều kiện và đặc thù của EVN Phát huy được các giá trị văn hoá mới, đồng thời kế thừa và gìn giữ được những giá trị văn hoá tích cực truyền thống của EVN Phù hợp và có tác dụng hỗ trợ thực hiện mục tiêu của các định hướng phát triển EVN Có khả năng thực thi tốt, lấy được thiện cảm và truyền được cảm hứng cho toàn thể CBCNV EVN ; Đối tượng: DN và tập đoàn có quy mô lớn DN/cty có lĩnh vực gần Các nội dung lấy ý kiến: Dự thảo có phù hợp không? Dự thảo có dễ thực thi không? Phương pháp: Thảo luận nhỏ với CB thực thi VH Hội thảo trình bày kết quả Đối tượng: CB quản lý VHDN Cán bộ CNVC

Yêu cầu về phối hợp thực hiện dự án

Scene 18 (15m 13s)

Bước 5: Hoàn thành và bàn giao dự án

Nhiệm vụ : Thực hiện các cuộc thảo luận nhỏ và hội thảo để bàn giao và hướng dẫn thực hiện dự án Chuẩn bị nội dung, tài liệu chuyển giao Tổ chức buổi báo cáo kết quả tư vấn, kết thúc dự án Hướng dẫn bổ sung các nội dung cần thiết cho quá trình triển khai thực thi dự án Kết quả đầu ra của bước 5: Các sản phẩm sau được hoàn thiện và bàn giao: Báo cáo đánh giá tổng quan hiện trạng VHDN và khuyến nghị phương án hiệu chỉnh các nội dung tài liệu Văn hoá EVN và Quy tắc ứng xử văn hoá cơ quan EVN Báo cáo đề xuất các nội dung sửa đổi, hiệu chỉnh đối với tài liệu Văn hoá EVN Bộ quy tắc ứng xử cơ quan văn phòng tập đoàn EVN (trên cơ sở sửa đổi Bộ Quy tắc hiện thời). Tài liệu VHDN EVN và Quy tắc ứng xử mới được hoàn thiện về tư vấn làm cơ sở cho EVN có thể trình duyệt và triển khai thực thi,

Scene 19 (15m 59s)

[Audio] Nội dung: 2a: Tìm hiểu đặc thù: mỗi khối có đặc thù riêng  Kỹ thuật: người nghe có trình độ; cung cấp thông tin trước về quy trình thực hiện dự án có 4 nội dung chính cần trình bầy 1là tiến trình, 2 là các nhiệm vụ cụ thể 4 là két quả đầu ra 4 bước đầu là nghiên cứu rà sioats đánh giá và bước 5 là tư vấn

KQ1. Báo cáo đánh giá tổng quan hiện trạng VHDN EVN; khuyến nghị phương án hiệu chỉnh các nội dung Tài liệu VHDN EVN và Quy tắc ứng xử EVN

Kết quả đầu ra

KQ2. Báo cáo đề xuất các nội dung sửa đổi, hiệu chỉnh Tài liệu VHDN EVN

KQ3. Bộ Quy tắc ứng xử VHDN EVN

Btr&c 1: Cöng tåcnghién ctu, chuån bi kliåo sat Btr&c 2: Phöng vill tap thélänh dao (phöng vill tiép tlhg cå nhån) Btr&c 3: Khåo sat thu thåp kién Clia CBCNN vå cåc don vi thånh vién (trå Ibi bång höi trvc tuyén) Tåi liéu VHDN EVNvå bö quy täcfrng Btr&c5: Tu thuc hién du la. Nghiål Tåi lieu VHDN 2a. Tim hiéu dicthü ngånh dien vå tåc döng Clia VHDN dén hoat ding SXKD ngånh dien 3a. Tim hiéu vé quå trinh quill If' thvc thi vå mong muon döi cåchoqt döng VHDN EVN 4a. IQ1äo ctu cåc thöng le tot vé tåi lieu VHDN vå bö quy täc tng Xli. Phin tich dånh giå so sånh däc thü Clia EVN 1b. Nghién ctu TL vétb clitic bö måy trién khai VHDN vå quå trinh thvc thi VHDN 2b. Tim hiéu dinh hu&ng phåt trién; näm bät Chü tnmg, nhu cåu thay dbi vå d;nh hu&ng xåy dung VHDN EVN manli 3b. Thu thåp ! kiål vé Tåi lieu VHDN vå Bö quy täc tng 4b. Cåc thåo luån nhö vå höi thåo låy kién vé sfradbi bb sung tåi lieu VHDN EVN & Bö Quy täc tng •n phåm däuratrung gian • Mö tå vå nhån dinh btctranh tbng quan vé hi?n trpng VHDN EVN vå tåi liéu EVN • Xåc d;nh "dtröngk\vqng• må viéc xåy dvng VHDN EVN chi hu&ng • Xåcd;nh cåcdiémquan trqngcåa VHDN sédua våo khåo såt • Chi racvthéhien trang, cicyéu to cån øn gifr, thay doi hooc bo sung • Dånh giåchitiétvéTåi lieu VHDN • Tåi lieu VHDN & Bö quy täc tngxti däduqc bién soan mbi, pliü hqp vöi bill säcEi•X vå cåcyéu chi phåt trién mbi. cd giå tri thuc thi tot 5. Cåc cuöc thåo luån nhö vå llöi thio dé bån giao vå hu&ng din thvchién két quå tuvån

VHDN EVN mới đi vào đời sống và phát huy mạnh mẽ các giá trị, thúc đẩy SXKD và hình ảnh thương hiệu EVN

Scene 20 (17m 18s)

[Audio] List_ 3

0 1

0 2

0 3 Yêu cầu về phối hợp thực hiện dự án

Tiến độ dự án

Tổ chức nhân sự thực hiện dự án

Kế hoạch triển khai

Scene 21 (17m 30s)

Quån 19 dv ån Quån 19 dv ån Thu k-9 dv ån Chuyen vien quån 19 dv ån Truong nh6m tu vån Nh6m khåo såt Chuyén vién bång phöng vårv'khåo Chuyén vién quån tri phån mérn, phån tich dü lieu Nh6m tu vån Chuyén gia tu van nöi dung Chuyén gia tu van vC quån tri Chuyén gia Chung Giåm déc Cöng ty (Quån 19 chung) Ban cé vån vån quan tri VHDN vån ve nöi dung VHDN (26 van t-uyén thöng van cöng ngh$ & Chuyén d" sé Nh6m k' thuat Quån tri he thång phån rném Chuvén vien truyh thöng Chuyen vien thiét

Tổ chức nhân sự dự án

Scene 22 (17m 52s)

28/02 29/04 29/04 20/05 Báo cáo đánh giá tổng quan & Khuyến nghị hiệu chỉnh Dự thảo đề xuất nội dung sửa đổi bộ TLVHDN Dự thảo đề xuất nội dung sửa đổi bộ Quy tắc ứng xử Hoàn tất nội dung sửa đổi bộ TLVHDN & BQTƯX

Các cột mốc của dự án

Scene 23 (18m 9s)

Công tác chuẩn bị triểm khai

TT Hoạt động Ngày bắt đầu Số ngày Ngày kết thúc Thứ Trong tuần 1 Công tác chuẩn bị triểm khai         1.1 Họp với Tổ công tác của EVN để khởi động dự án 13/01/21 0.5 13/01/21   1.2 Thống nhất kế hoạch triển khai và các nội dung cần cung cấp liên quan với Ban TCNS. EVN 13/01/21   18/01/21     Thống nhất với Ban TCNS EVN về danh sách và lịch khảo sát các đơn vị thành viên 13/01/21 1 14/01/21     Chốt lịch phỏng vấn lãnh đạo Tập đoàn với ban TCNS 15/01/21 3 18/01/21     Gửi EVN nội dung đề xuất tài liệu cần thu thập 15/01/21 1 16/01/21     EVN cung cấp tài liệu cần thu thập và chốt lịch khảo sát 15/01/21 7 22/01/21   1.3 Nội dung phỏng vấn và gửi yêu cầu làm việc với các đơn vị 08/01/21 3 11/01/21     Gửi nội dung yêu cầu chương trình khảo sát cơ sở cho ban TCNS để gửi các đơn vị (Công văn) 18/01/21 1 19/01/21     Ban TCNS EVN ra công văn thông báo lịch làm việc cho các đơn vị,các đơn vị phản hồi và xác nhận lịch 19/01/21 3 22/01/21

Scene 24 (19m 13s)

Triển khai chương trình phỏng vấn và khảo sát tại Cơ quan Tập đoàn

2 Triển khai chương trình phỏng vấn và khảo sát tại Cơ quan Tập đoàn           2.1 Phỏng vấn chủ tịch Tập đoàn             Xác nhận lịch     17/01/21       Thực hiện Phỏng vấn   2 tiếng 19/01/21 Thứ 3 Buổi sáng 2.2 Phỏng vấn TGĐ tập đoàn , PTGĐ phụ trách VHDN             Xác nhận lịch     18/01/21       Thực hiện Phỏng vấn TGĐ   2 tiếng 20/01/21 Thứ 4 Buổi chiều   Thực hiện Phỏng vấn PTGĐ(Phụ trách VHDN)   3 tiếng 20/01/21 Thứ 4 Buổi sáng 2.3 Làm việc với Cơ quan văn phòng Tập đoàn EVN             Xác nhận lịch     18/01/21       Thực hiện Phỏng vấn (Chánh VP Cơ quan tập đoàn)   2 tiếng 21/01/21 Thứ 5 Buổi sáng 2.4 Khảo sát tại trung tâm điều độ quốc gia             Xác nhận lịch     18/01/21       Thực hiện Phỏng vấn   90phủt 21/01/21 Thứ 5 Buổi chiều 2.5 Khảo sát tại Công ty CNTT EVN             Xác nhận lịch     18/01/21       Thực hiện Phỏng vấn   90phủt 21/01/21 Thứ 5 Buổi chiều

Scene 25 (20m 14s)

Triển khai chương trình phỏng vấn và khảo sát tại các đơn vị khối Sản xuất, truyền tải

3 Triển khai chương trình phỏng vấn và khảo sát tại các đơn vị khối Sản xuất, truyền tải           3.1 EVNNPT             Liên hệ xác nhận lịch phỏng vấn 24/01/21           Đơn vị cung cấp tài liệu và trả lời các câu hỏi phỏng vấn online trước khi làm việc 25/01/21           Phỏng vấn trực tiếp lãnh đạo đơn vị 28/01/21 2tiếng   Thứ 5 Buổi sáng   Làm việc với Ban TCNS ; Ban chỉ đạo VHDN ; 28/01/21 2tiếng         Bổ sung tài liệu VHDN cần thiết 28/01/21           Cung cấp danh sách tham gia khảo sát online 28/01/21         3.2 Nhà máy Thuỷ điện Sơn La             Liên hệ xác nhận lịch phỏng vấn 31/01/21           Đơn vị cung cấp tài liệu và trả lời các câu hỏi phỏng vấn online trước khi làm việc 01/02/21           Phỏng vấn trực tiếp lãnh đạo đơn vị 04/02/21 2tiếng   Thứ 4, 5 Buổi sáng   Làm việc với Ban TCNS ; Ban chỉ đạo VHDN ; 04/02/21 2tiếng         Bổ sung tài liệu VHDN cần thiết 04/02/21           Cung cấp danh sách tham gia khảo sát online 04/02/21         3.3 Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4             Liên hệ xác nhận lịch phỏng vấn 18/01/21           Đơn vị cung cấp tài liệu và trả lời các câu hỏi phỏng vấn online trước khi làm việc 19/01/21           Phỏng vấn trực tiếp lãnh đạo đơn vị 22/01/21 2tiếng   Thứ 6 Buổi chiều   Làm việc với Ban TCNS ; Ban chỉ đạo VHDN ; 22/01/21 2tiếng         Bổ sung tài liệu VHDN cần thiết 22/01/21           Cung cấp danh sách tham gia khảo sát online 22/01/21

Scene 26 (21m 23s)

Triển khai chương trình phỏng vấn và khảo sát tại các đơn vị khối phân phối điện

4 Triển khai chương trình phỏng vấn và khảo sát tại các đơn vị khối phân phối điện           4.1 EVNCPC             Liên hệ xác nhận lịch phỏng vấn 29/01/21           Đơn vị cung cấp tài liệu và trả lời các câu hỏi phỏng vấn online trước khi làm việc 30/01/21           Phỏng vấn trực tiếp lãnh đạo đơn vị 02/02/21 2tiếng   Thứ 3 Buổi sáng   Làm việc với Ban TCNS ; Ban chỉ đạo VHDN ; 02/02/21 2tiếng         Bổ sung tài liệu VHDN cần thiết 02/02/21           Cung cấp danh sách tham gia khảo sát online 02/02/21         4.2 EVNHCMC             Liên hệ xác nhận lịch phỏng vấn 21/01/21           Đơn vị cung cấp tài liệu và trả lời các câu hỏi phỏng vấn online trước khi làm việc 22/01/21           Phỏng vấn trực tiếp lãnh đạo đơn vị 25/01/21 2tiếng   Thứ 2 Buổi chiều   Làm việc với Ban TCNS ; Ban chỉ đạo VHDN ; 25/01/21 2tiếng         Bổ sung tài liệu VHDN cần thiết 25/01/21           Cung cấp danh sách tham gia khảo sát online 25/01/21

Scene 27 (22m 28s)

4.3 EVNSPC             Liên hệ xác nhận lịch phỏng vấn 22/01/21           Đơn vị cung cấp tài liệu và trả lời các câu hỏi phỏng vấn online trước khi làm việc 23/01/21           Phỏng vấn trực tiếp lãnh đạo đơn vị 26/01/21 2tiếng   Thứ 3 Buổi sáng   Làm việc với Ban TCNS ; Ban chỉ đạo VHDN ; 26/01/21 2tiếng         Bổ sung tài liệu VHDN cần thiết 26/01/21           Cung cấp danh sách tham gia khảo sát online 26/01/21         4.3 EVN Hà Nội             Liên hệ xác nhận lịch phỏng vấn 28/01/21           Đơn vị cung cấp tài liệu và trả lời các câu hỏi phỏng vấn online trước khi làm việc 29/01/21           Phỏng vấn trực tiếp lãnh đạo đơn vị 01/02/21 2tiếng   Thứ 2 Buổi chiều   Làm việc với Ban TCNS ; Ban chỉ đạo VHDN ; 01/02/21 2tiếng         Bổ sung tài liệu VHDN cần thiết 01/02/21           Cung cấp danh sách tham gia khảo sát online 01/02/21

Scene 28 (23m 24s)

Tiến hành khảo sát trực tuyến (thu thập ý kiến một số đối tượng CBCNV)

5.2 Tiến hành khảo sát trực tuyến (thu thập ý kiến một số đối tượng CBCNV)           5.2.1 Chương trình KS01 dành cho các CBCNV khối Sản xuất 04/02/21 2 06/02/21     Nhà máy thuỷ điện Sơn la 07/02/21       3 ngày sau khảo sát   Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 26/01/21       4 ngày sau chuyến khảo sát 5.2.2 Chương trình KS02 dành cho các CBCNV khối truyền tải 05/02/21 2 07/02/21       EVNNPT 01/02/21       4 ngày sau chuyến khảo sát 5.2.3 Chương trình KS03 dành cho các CBCNV khối Phân phối 05/02/21 2 07/02/21       EVNHCMC 29/01/21       4 ngày sau chuyến khảo sát   EVNHSPC 30/01/21       4 ngày sau chuyến khảo sát   EVNHANOI 05/02/21       4 ngày sau chuyến khảo sát   EVNCPC 05/02/21       3ngày sau chuyến khảo sát   EVNNPC 03/02/21       Không khảo sát trực tiếp 5.2.4 Chương trình KS04 dành cho các CBCNV khối phụ trợ 06/02/21 2 08/02/21     5.2.5 Cơ quan tập đoàn 25/01/21       4 ngày sau chuyến khảo sát

Scene 29 (24m 24s)

6 Báo cáo đánh giá tổng quan hiện trạng VHDN và khuyến nghị phương án hiệu chỉnh các nội dung Tài liệu Văn hóa EVN và Quy tắc ứng xử Văn hoá Cơ quan EVN.         6.1 Dự thảo báo cáo (lần 1) 17/02/21 6 23/02/21   6.2 Tiếp thu góp ý, hoàn thiện dự thảo báo cáo (Lần 1) 23/02/21 2 25/02/21   6.3 Hoàn chỉnh báo cáo (lần 2) gửi lại Ban TCNS EVN 25/02/21 3 28/02/21   6.4 Tổ chức Hội thảo           Họp nội bộ thống nhất agenda và nội dung Hội thảo, phân công nhân sự phục trách công việc 28/02/21 1 01/03/21     Xây dựng agenda chi tiết và tài liệu cần thiết gửi EVN 01/03/21 4 05/03/21     Gửi tài liệu và đề xuất đến EVN về lịch tổ chức, agenda và nội dung Hội thảo 05/03/21 2 07/03/21     Chốt được lịch tổ chức, nội dung Hội thảo, thành phần tham dự 07/03/21 2 09/03/21     Biên soạn, in ấn tài liệu phục vụ Hội thảo 07/03/21 3 10/03/21     Tổ chức Hội thảo 12/03/21 1 13/03/21

Scene 30 (25m 24s)

Bước CV Nhiệm vụ của PPO Phối hợp của EVN Nghiên cứu chuẩn bị khảo sát Đề xuất về tài liệu cần thu thập Thu thập và gửi các tài liệu mà PPO đề nghị Giải đáp kịp thời các thắc mắc về tài liệu, giúp PPO hiểu rõ tài liệu của EVN Phỏng vấn lãnh đạo và quản lý Lập kế hoạch thời gian và nội dung phỏng vấn, gửi trước cho EVN 03 ngày. Phối hợp sắp xếp lịch PV và chuẩn bị các điều kiện, phương tiện cho buổi PV Phối hợp với PPO lập kế hoạch PV Xin xếp lịch PV với các lãnh đạo, chuẩn bị các điều kiện và phương tiện cần thiết cho buổi phỏng vấn theo đề nghị cụ thể của PPO. Bố trí cán bộ hỗ trợ trong quá trình PV

Phối hợp thực hiện dự án

Scene 31 (26m 0s)

Bước CV Nhiệm vụ của PPO Phối hợp của EVN Khảo sát trực tuyến Xây dựng bảng hỏi Chuẩn bị nền tảng số để EVN trả lời trực tuyến Phối hợp lên kế hoạch thời gian mở hệ thống thu dữ liệu Hỗ trợ CBNV của EVN trả lời trực tuyến Phối hợp với PPO lập kế hoạch KS Phổ biến cách thức và thúc đẩy CBNV hoàn thành trả lời khảo sát trực tuyến đúng tiến độ Rà soát cải tiến TLVH và BQTƯX Chuẩn bị báo cáo và tổ chức các buổi chuyển giao kết quả Thu nhận các góp ý và đưa vào các báo cáo tiếp theo Gửi dự thảo cho các bên liên quan, thu thập các phản hồi về đề xuất và gửi cho PPO đúng thời hạn Tổ chức các buổi thảo luận để tiếp nhận kết quả Bàn giao dự án Thu nhận các ý kiến phản biện từ EVN, hoàn tất sản phẩm bàn giao với EVN, trình lãnh đạo EVN phê duyệt Tổ chức các buổi thảo luận để phản biện và tiếp nhận kết quả đúng thời hạn

Phối hợp thực hiện dự án

Scene 32 (26m 45s)

7. vân bac thang long