Pandemi Sürecinde Çevre

Published on
Scene 1 (0s)

eTwinning

Pandemi Sürecinde Çevre

Çevre İçin El Ele Yenikent İlksan Anadolu Lisesi

abstract

Scene 2 (16s)

Yeni tip koronavirüse bağlı gelişen COVID-19 hastalığı , dünya genelinde her ülkeyi etkiledi ve 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü bu salgını  COVID-19 Pandemisi  olarak ilan etti.

Scene 3 (28s)

COVID-19 Pandemisi dünya çapında ilerlerken, yaşamları tehdit ediyor ve dünya ekonomisini baskılıyor, bununla birlikte çevre üzerinde de derin bir etkisi oldu. Bu etkilerin kimi olumlu kimi olumsuz.

küçük resim içeren bir resim Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Scene 4 (43s)

Bilim insanları ilk olarak, pandeminin başladığı Çin'de sera gazı emisyonlarında bir düşüş olduğunu fark ettiler. Salgın dünyaya yayıldıkça ve endüstriyel faaliyetler azaldıkça, küresel ısınmanın ana sorumlularından kabul edilen sera gazı emisyonları da azalmaya devam etti.

abstract

Scene 5 (1m 6s)

Bu arada, hızlı yayılan sosyal medya paylaşımları kentsel alanlarda vahşi yaşam manzaraları ortaya çıkarmaya başladı ve bize, "doğa sıfırlama düğmesine bastı" yorumları yaptırdı.

Scene 6 (1m 18s)

Daha az dikkat çeken ise, tıbbi atık ve online alışverişlerden gelen ambalajlarda dramatik artışlardı.

abstract

Scene 7 (1m 35s)

COVID-19 krizinin tüm çevresel etkilerini analiz etmek ve gelecekte iklim değişikliğiyle mücadele etmek için bu trajediden hangi dersleri alabileceğimiz önemlidir.

küçük resim içeren bir resim Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Scene 8 (1m 48s)

eTwinning

küçük resim içeren bir resim Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Özel infografik ile verilere bakalım:

Scene 9 (1m 58s)

KORONAViRÜS PANDEMiSiNiN GEVREYE ETKisi KARBON SALINIMI VAH9i YA$AM & DOGAL ORTAM ATIK ENERJi Koronavirüs pandemisi dünya qapnda ilerliyorken, yapmlarl tehdit ediyor ve dünya ekonomisini baskilyorken, beklenmedik bir yan etki olarak sera gazi emisyonlannda bir azalmaya neden oluyor. Bu infografide, tibbi atlklaqn artmaslndan, hava kirliåinin azalmaslna kadar COVID-19 krizinin tüm qevresel etkilerine bakaca9z.

Scene 10 (2m 15s)

KARBON SALINIMI AMERIKA BjRLE$iK AVRUPA 67MiLYON DAHA AZ HAVA YOLCUSU 0/0 40 DAHA AZ iq HAVA TRAFj6i AZOT DiOKSiTTE AZALMA: 75 Madrid, ispanya 0/0 Kuzey italya New York. KARBON MONOKSiTTE 0/050 Dü$ü$ GiN Hava kirliliöinin azalrnasl 5 YASIN ALTINDA 4.000 GOCU6UN Seattle: TRAFiK Y06UN- LU6UNDA 0/041 AZALMA KARBON hayatlnl kurtarm19 EMiSYONLARlNDA Sera gan emisyonlarl. seyahat ve ekonomik taaliyetlerdeki hlzli dü$ü9 nedeniyle azalrnstlr. Pandemi azaldlö•nda artmasl muhtemeldir. Ancak, uzaktan / evden qallirna eGilimi arttl ve bu durum karbon emisyonlannv azaltmada etkilere sahip olacak. iSTATiSTiKSEL KARBON EMiSYONLARl KAYNAKLARI: olabilir. * E"En.Ji 0/025 DÜ9Ü9 SUROURULEeiUiR TOPL ULUKLAR iKLiM EYL • Carbon Brief • G-FEED • The New York Times • ACI Europe • BBC News • • FOX News • EL PAIS • CF International

Scene 11 (2m 43s)

AMERiKA BjRLE$iK ATIK Tibbi atlklarda artl# 467 BiN GÖp TOPLAMA i$Gisi RiSKTE PAKETLENMi$ TURUNGGiL TÜKETiMiNDE O ARTIS BiRGOK EYALETDE YENiDEN KULLANlLABiLiR PO$ETLER YASAKLANDI GiN Sevk edilen mallarl paketlemek icin YILDA 1 MiLYAR kesmek gerekir. GÜNLÜK 200 TON TIBBi ATIK Qin, tibbi atlk tesislerinin kapasitesinin dolmas ile bogusurken. di.jnyantn geri kalam bula$lCl atlklarda büyük bir bildiriyor. Otis atlklar•ndaki azalmamn, g'da ve nakliye / kargo ambalaj•ndaki artl$l dengeleyip dengelemediOini zamanla göreceåiz. suRouROLEBILiR 11 TOPLULUKLAR iSTATiSTiKSELATiK KAYNAKLARI: • Mother Jones • POLITICO New York • Bloomberg • Forbes • South China Morning Post • Food Navigator • MarketWatch TOKEJiM VE 12 URETIMDEN SORUMLU oo

Scene 12 (3m 3s)

harita içeren bir resim Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Scene 13 (3m 11s)

ENERJi AMERIKA BiRLE$iK DEVLETLERi ABD ENERJiSi- NiN YILLIK VERi MERKEZLERi TARAFINDAN TÜKETiLMEKTEDiR. .4 DÜNYA GAPINDA GENi$ BANT 0/040 TALEBjNDE ARTI$ Yeni bir dünya rekoru: SANiYE BASINA Almanya Frankurt' ta, internet Borsas'nda 9.1 TERABAYT veri aktanm rekoru KUZEY KORE- Stranger Things (Tuhaf *yler) dizisi- nin 3. sezonu 63 milyon kez izlendi. Bu 675 km araq sürmeye ve 189 milyon kg C02 ile kar*llk gelrnektedir. iSTATiSTiKSEL ENERJi KAYNAKLARI: • CNN News • SaveOnEnergy • The Channel Company, CRN • DE-CIX Forbes a.a ONLINE OYUN AKTiViTESiNDE 0/030 ARTI* bant talebi (dana Yüksek kapasiteli internet hizmeti). gevrimiGi konterans, egitim ve video akl$' sayesinde önernli ölqüde arttl, : ancak tom uzmanlar enerji yogunluöu konusunda hem fikir degildir, Bazi uzmanlar. büyük verilerin, web sitesinde hangi ürünlerin gösterilecefiini belirten tor gibi, daha fazla enerji gerektirdifiini iddia ediyorlar. SANAYI. 12 iNOVASYON TUKETIM VE uRETiMOEN SOFU_WLU

Scene 14 (3m 46s)

eTwinning

küçük resim içeren bir resim Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.!