Panahon ng Himagsikan

Published on
Scene 1 (0s)

. . HI m N qgban aa mga Kajtila J7Ahte/ kaye Perez Cyra Ahh.

Scene 2 (14s)

. . 2. . . . .

Scene 3 (21s)

. . 3. PAGTATAG NG KATIPUNAN Noong Hulyo 7, 1892, itinatag nina Andres Bonifacio, Valentine Diaz, Teodoro Plata, Ladislao Diwa, Deota Arellano sa isang bahay sa Azcarraga..

Scene 4 (40s)

. . 4. ANG DALAWANG BAYANI NA NANGUNGUNA SA HIMAGSIKAN Sa pagkamit ng nakipag digmaan Sina KALAYAAN Andres Bonifacio at Emilio Jacinto na sandata naman ang kanilang ginamit laban sa mga Kastila. Andres Bonifacio Emilio Jacinto.

Scene 5 (1m 0s)

. . 5. Andrés Bonifacio Y de Castro Nah94ha ca paytatag Katipvnah Tp;nanganak hOOh9 Nobyehbre 30, 1863 ca TÜBIdo, mayni(a. Ahak hiha Canfiago Bonifacio at Cata/;na de Cactro Pahffanay ca ac-Gh1 htagkakapat;d maagah9 haub/a ca edad ha 1 q ha taong gu/ah9 NI BONIFACIO (Jmanib at /uvhakok ca kilvcah9 itmata9 2;za/- CA FILIPINA.

Scene 6 (1m 41s)

. . 6. Ih.p/uwencya OR _ JOSE p RIZAL'S NOLI TANG El Filibusi 'ANDER'NG Noli me Tangere El Filibusterismo Les Miserables The Wandering Jew Rebolusyon sa Pransya.

Scene 7 (1m 57s)

. . 7. WA AOA NIA. 80NTFACT0 •9 Pag-ibig sa Tinubuang Lupa Ang dapat mabatid ng mga Tagalog Tapunan ng Lingap Ang mga Cazadores Katungkulang gagawin ng mga Anak ng Bayan (Decalogo) Me Abanico Huling Paalam ni Dr. Jose Rizal (Salin ng Mi Ultimo Adios ni Gat Andres Bonifacio) Katapusang Hibik ng Pilipinas HATApcsANc.

Scene 8 (2m 33s)

. . 8. 1. 2. 3. 4. 5. KA2TILYA NJ BONIFACIO Ibigin mo ang Diyos nang buong puso Laging isaisip na ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pag-ibig sa bayan at sa kapwa tao. Ikintal mo sa puso na ang tunay na karangalan at kaligayahan ay natatamo sa iyong pagkamatay sa pakikipaglaban sa ngalan ng iyong bayan. Ang lahat ng mabubuti mong hangarin ay makakamtan kung ikaw ay mahinahon, matiyaga, makatwiran at may pag-asa sa iyong gawain. Pangalagaang katulad ng iyong karangalan ang mga kautusan at mga hangarin ng KKK. 6. Katungkulan mong iligtas ang buhay na nasa panganib sa pagpupumilit na matupad ang isang marangal na hangarin kahit mapilitang ihandog mo ang sariling buhay at yaman. 7. Bayaang ang ating sariling pag-uugali at pangingilos sa pagtupad ng ating tungkulin ay maging uliran ng iba. 8. Bahaginan mo ng iyong yaman ang bawat dukha at taong kulang palad sa 100b ng iyong makakaya. Ang pagsusumikap at pagpipilit na kumita ng 9. ikakabuhay ay nagpapahayag ang tunay na pagmamahal sa sarili, sa asawa, anak, kapatid at kababayan. 10. May parusa sa bawat salarin at taksil, at gantimpala sa lahat ng mabuting gawa. Panaligang ang mga puntahin ng K.K.K. ay kaloob ng Diyos at ang hangarin hinggil sa iyong bayan ay hangarin din ng Diyos..

Scene 9 (4m 16s)

. . 9. Emilio Jacinto Y Dizon aactNro Ah9 fihaqvr;ah9 'Vtak h9 Katipvptan ca TOhdo, Mayn//a D;cymbre 15, 1875 Ahak hiha mar/ah0 Jacinto at ]ocefa D;zon ca paara/an h9 Can Juan De tetrah at Pamahtacah h9 Cahto Tomac Phnakabata ca k;/ucah.

Scene 10 (4m 48s)

. . 10. KAIBIGAN TAGAPAYO UTAK NG KATIPUNAN PATNUGOT NG PAHAYAGAN NG KATIPUNAN, NG KALAYAAN.

Scene 11 (5m 0s)

. . 11. Pumanaw hoonff Abril 16, ca EMILIO 3 A CINT O.

Scene 12 (5m 9s)

. . “. 12. Akda ni Emilio Jacinto Pahayag (1875-1899) Ang Kasalanan ni Cain (1875-1899) Pahayag ng Agosto 1897 (1875-1899) Sa may nasang makisanib sa Katipunang ito (1875-1899) Ang Liwanag at Dilim Mga aral ng Katipunan ng mga Anak ng Bayan.

Scene 13 (5m 32s)

13 MGA ARAL NG KATIPUNAN SA KARTILYA ➢ Ang buhay na hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy (puno) na walang lilim, kundi (man) damong makamandag. ➢ Ang gawang magaling na nagbubuhat sa paghahambog o papipita sa sarili (paghahangad na makasarili), at hindi talagang nasang gumawa ng kagalingan, ay di kabaitan. ➢ Ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang-gawa, ang pag-ibig sa kapwa at ang isukat ang bawat kilos, gawa't pangungusap sa talagang Katuwiran. ➢ Maitim man o maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao'y magkakapantay; mangyayaring ang isa'y hihigitan sa dunong, sa yaman, sa ganda; ngunit di mahihigitan sa pagkatao. ➢ Ang may mataas na kalooban, inuuna ang (dangal o) puri kaysa pagpipita sa sarili; ang may hamak na kalooban, inuuna ang pagpipita sa sarili sa puri. ➢ Sa taong may hiya, salita'y panunumpa. ➢ Huwag mong sayangin ang panahon; ang yamang nawala'y mangyayaring magbalik; ngunit panahong nagdaan nay di na muli pang magdadaan. ➢ Ipagtanggol mo ang inaapi; kabakahin (labanan) ang umaapi. Ang taong matalino'y ang may pag-iingat sa bawat sasabihin; matutong ipaglihim ang dapat ipaglihim..

Scene 14 (6m 16s)

14 MGA ARAL NG KATIPUNAN SA KARTILYA ➢ Ang di mo ibig gawin sa asawa mo, anak at kapatid, ay huwag mong gagawin sa asawa, anak at kapatid ng iba. ➢ Ang kamahalan ng tao'y wala sa pagkahari, wala sa tangos ng ilong at puti ng mukha, wala sa pagkaparing kahalili ng Diyos, wala sa mataas na kalagayan sa balat ng lupa: wagas at tunay na mahal na tao, kahit laking gubat at walang nababatid kundi sariling wika, yaong may magandang asal, may isang pangungusap, may dangal at puri, yaong di nagpaaapi't di nakikiapi; yaong marunong magdamdam at marunong lumingap sa bayang tinubuan. ➢ Paglaganap ng mga aral na ito, at maningning na sisikat ang araw ng mahal na kalayaan dito sa kaaba-abang Sangkapuluan at sabungan ng matamis niyang liwanag ang nangagkaisang magkakalahi't magkakapatid, ng liwanag ng walang katapusan, ang mga ginugol na buhay, pagod, at mga tiniis na kahirapa'y labis nang matutumbasan ➢ Sa daang matinik ng buhay, lalaki ang siyang patnugot ng asawa at mga anak; kung ang umaakay ay tungo sa sama, patutunguhan ng inaakay ay kasamaan din. (Ang simula nito ay obserbasyon sa ugnayan ng babae at lalaki sa panahon ng Katipunan; para sa kasalukuyan, iminumungkahing ipalit ang sumusunod: "Sa daang matinik ng buhay, ang mga magulang ang patnugot ng maganak; kung ang umaakay ay tungo sa sama, and patutunguhan ng inaakay ay kasamaan din.) ➢ Ang babae ay huwag mong tingnang isang bagay na libangan lamang, kundi isnag katuwang at karamay (ng lalaki) sa mga kahirapan nitong buhay; gamitin mo nang buong pagpipitagan ang kanyang (pisikal na ) kahinaan, alalahanin ang inang pinagbuhatan at nagiwi sa iyong kasanggulan..

Scene 15 (7m 21s)

. . 700 eaLna. . 700 ea.Lna. . . 700 ea.Lna. . . .

Scene 16 (7m 34s)

. . 16. •Lumaban si apolinario mabino, agueda kahabagan at jose palma sa panahon ng himagsikan para sa kalayaan ng mga pilipino..

Scene 17 (7m 53s)

. . 17. . APOLINARIO MABINI Hulyo 22, 1864 – Mayo 13, 1903.

Scene 18 (8m 1s)

. . 18. • akng himagsikan pinanganak: noong 23 Hulyo 1864 sa Tanuan Batangås •Anak nina Inocencio Mabini at Dionisia Maranan •Pangalawa sa walong mag kakapatid •Sya ay patigil tigil sa pag aaral dahil sa kahirapan pero nakapag tapos din kalaunan una sa: • Colegio de san juan de letran At pamantasan ng Santo Tomas.

Scene 19 (8m 27s)

. . 19. •isa sya sa bumubuhay sa La Liga Filipina kasama nya rito si dr. jose rizal At sumusuporta sya kilusang reporma at kalaunan nagkawatak watak din. •At noong oktubre 10 1896 hinuli sya ng mga guardiya sibil dahil sa pag kakaroon nya ng mga koneksyo sa repormista. •At noong 1896 nagkaroon sya ng malubhang sakit na naging sanhi ng pakamay ng kanya paa o pakaparalitiko.

Scene 20 (8m 46s)

. . 20. Mga sulatin na kanyang nagawa: •Programa Constitution Dele •Republica Filipinas •EI desarollo Caida dela republica filipina •EI simil de Alejandro •EI Verdadero Decalogo.

Scene 21 (9m 0s)

. . 21. . Agueda kahabagan.

Scene 22 (9m 7s)

. . 22. •Babaeng matapang •Ipinanganak Santa Cruz, L gend •Sumapi sa Katipunan bagop*i 'aon 1896 •Isang babeng heneral dahil sa angkin nyang tapan •Laging syang nakasuot ng puting damit at laging may hawak na gulok at baril Sya ay lumaban sa mga amerikano.

Scene 23 (9m 27s)

. . ?. 23. •Pagkatapos nyang sugpuin ang. isang malaking pwersang Espanyol binigyan sya ng titulong “Henerala” ni Emilio Aguinaldo. • hinirang syang Heneral noong ika 4 ng enero 1899. •Si heneral aguenda ay nakulong sa Pila sya ay akusado sa ilang pag patay noon ng Enero 18, 1902..

Scene 24 (9m 43s)

. . 24. . Jose Palma Hunyo 6, 1876 – Pebrero 12, 1903.

Scene 25 (9m 51s)

. . ?. 25. •Isang Sundalo at manunulat •Kapanganakan: Hunyo 3, 1876 Tondo, Maynila • nag aaaral sa ateneo municipal •At ng maganap ang unang sigaw sa balintawak noonng agosto 1896 sumama sya sa angkat ni rosendon limon at nakiaglaban sa ilalim ni sevillano aquino. •At nakasama din sya editorial staff sa La Independencia..

Scene 26 (10m 7s)

. . ?. 26. •Nakilala din sya tulang ”filipina”. •Sya ang sumulat ng tulang Filipina na nailimbag sa pahayagan sa La Independencia noong Setyembre, 1899 •At Pagtapos ng digmaan mula sa pilipino laban sa Amerikano, Naging buhay nya ang paggawa ng tula. •Sa edad ng 26 sya ay maagang binawian ng buhay..

Scene 27 (10m 23s)

. . ?. 27. Mgatula na nagawa nya:. •De min Jardin •Rizal en la capilla •Al Album muerto •Filipinas por rizal al martir •Filipino at la ultima vision •Iluciones marcitas Melancolicas.

Scene 28 (10m 34s)

. . Salamat!!!. . . Salamat!!!. Salamat!!!.