Kiểm soát chi phí và tiến độ dự án chuỗi cửa hàng thức ăn eat clean

Published on
Scene 1 (0s)

Kiểm soát chi phí và tiến độ dự án chuỗi cửa hàng thức ăn eat clean.

Scene 2 (24s)

ĐẶT VẤN ĐỀ. Sức ảnh h ư ởng của chế độ ăn Eat Clean: Ng ư ời tiêu dùng ngày càng quan tâm h ơ n đến sức khỏe . Mong muốn cải thiện thói quen tiêu dùng  gia tăng nhu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ nâng cao sức khỏe .  Dự án kinh doanh thức ăn Eat clean góp phần tác động vào việc thay đổi trong thói quen ăn uống của người Việt. Đây không chỉ là xu h ư ớng tạm thời , mà còn là việc đầu t ư cho sức khỏe dài hạn ..

Scene 3 (1m 4s)

PH Ư ƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 3. KY thuät Dinh nghTa dv ån Earned Value Ké hoach kiém soåt du ån Kiém soåt chi phi vå tién dö Diéu Chinh tién dö dw an.

Scene 4 (1m 22s)

PH Ư ƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 4. Định nghĩa dự án : K hông chỉ bao gồm các dự án đầu tư trong sản xuất kinh doanh, mà còn gồm các dự án không chỉ nhằm mục tiêu lợi nhuận mà còn liên quan đến nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội khác..

Scene 5 (3m 8s)

PH Ư ƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 5. Kế hoạch kiểm soát dự án : Gán thời gian và xác định nhiệm vụ Mốc kiểm tra : tiến hành giám sát , kiểm tra từng giai đoạn của dự án .  Ban quản lý đảm nhận kiểm tra trong suốt dự án để dễ dàng kiểm soát và nhanh chóng ra quyết định xử lý sự cố phát sinh ..

Scene 6 (3m 23s)

PH Ư ƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 6. Task Name BCWS BCWP ACWP % Work Complete SV CV S P I C P I Xác định cỡ mẫu , mục tiêu , đối tượng khảo sát 0.96 0.96 0.96 100% 0.00 0.00 1.00 1.00 Thực hiện khảo sát 3.20 3.20 3.00 100% 0.00 0.20 1.00 1.07 Phân tích kết quả khảo sát 0.64 0.58 0.59 90% -0.06 -0.01 0.90 0.98 Nghiên cứu thủ tục xin giấy phép 0.80 0.76 0.76 95% -0.04 0.00 0.95 1.00 Nghiên cứu các bộ luật liên quan 0.80 0.64 0.60 80% -0.16 0.04 0.80 1.07 Lập báo cáo về thủ tục pháp lý 0.40 0.40 0.40 100% 0.00 0.00 1.00 1.00 Tìm kiếm và lựa chọn địa điểm 12.00 10.20 10.20 85% -1.80 0.00 0.85 1.00 Kiểm chứng lại địa điểm đã chọn 460.80 460.80 460.80 100% 0.00 0.00 1.00 1.00 Kiểm tra 01 496.56 493.46 493.13 100% -3.10 0.32 0.99 1.00 Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép 9.60 8.64 9.00 90% -0.96 -0.36 0.90 0.96 Đăng ký kinh doanh 36.00 32.40 31.00 90% -3.60 1.40 0.90 1.05 Kiểm tra 02 565.36 556.60 554.96 100% -8.76 1.65 0.98 1.00 Tổng kết vốn và bắt đầu tiến hành dự án 0.80 0.76 0.76 95% -0.04 0.00 0.95 1.00 Thiết kế bản vẽ tổng thể 0.64 0.61 0.61 95% -0.03 0.00 0.95 1.00 Kiểm tra 03 2896.72 2645.82 2063.11 100% -250.90 582.71 0.91 1.28.

Scene 7 (3m 49s)

PH Ư ƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 7. Task Name BCWS BCWP ACWP % Work Complete SV CV S P I C P I Xác định cỡ mẫu , mục tiêu , đối tượng khảo sát 0.96 0.96 0.96 100% 0.00 0.00 1.00 1.00 Thực hiện khảo sát 3.20 3.20 3.00 100% 0.00 0.20 1.00 1.07 Phân tích kết quả khảo sát 0.64 0.58 0.59 90% -0.06 -0.01 0.90 0.98 Nghiên cứu thủ tục xin giấy phép 0.80 0.76 0.76 95% -0.04 0.00 0.95 1.00 Nghiên cứu các bộ luật liên quan 0.80 0.64 0.60 80% -0.16 0.04 0.80 1.07 Lập báo cáo về thủ tục pháp lý 0.40 0.40 0.40 100% 0.00 0.00 1.00 1.00 Tìm kiếm và lựa chọn địa điểm 12.00 10.20 10.20 85% -1.80 0.00 0.85 1.00 Kiểm chứng lại địa điểm đã chọn 460.80 460.80 460.80 100% 0.00 0.00 1.00 1.00 Kiểm tra 01 496.56 493.46 493.13 100% -3.10 0.32 0.99 1.00 Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép 9.60 8.64 9.00 90% -0.96 -0.36 0.90 0.96 Đăng ký kinh doanh 36.00 32.40 31.00 90% -3.60 1.40 0.90 1.05 Kiểm tra 02 565.36 556.60 554.96 100% -8.76 1.65 0.98 1.00 Tổng kết vốn và bắt đầu tiến hành dự án 0.80 0.76 0.76 95% -0.04 0.00 0.95 1.00 Thiết kế bản vẽ tổng thể 0.64 0.61 0.61 95% -0.03 0.00 0.95 1.00 Kiểm tra 03 2896.72 2645.82 2063.11 100% -250.90 582.71 0.91 1.28.

Scene 8 (4m 11s)

PH Ư ƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 8. Task Name BCWS BCWP ACWP % Work Complete SV CV S P I C P I Xác định cỡ mẫu , mục tiêu , đối tượng khảo sát 0.96 0.96 0.96 100% 0.00 0.00 1.00 1.00 Thực hiện khảo sát 3.20 3.20 3.00 100% 0.00 0.20 1.00 1.07 Phân tích kết quả khảo sát 0.64 0.58 0.59 90% -0.06 -0.01 0.90 0.98 Nghiên cứu thủ tục xin giấy phép 0.80 0.76 0.76 95% -0.04 0.00 0.95 1.00 Nghiên cứu các bộ luật liên quan 0.80 0.64 0.60 80% -0.16 0.04 0.80 1.07 Lập báo cáo về thủ tục pháp lý 0.40 0.40 0.40 100% 0.00 0.00 1.00 1.00 Tìm kiếm và lựa chọn địa điểm 12.00 10.20 10.20 85% -1.80 0.00 0.85 1.00 Kiểm chứng lại địa điểm đã chọn 460.80 460.80 460.80 100% 0.00 0.00 1.00 1.00 Kiểm tra 01 496.56 493.46 493.13 100% -3.10 0.32 0.99 1.00 Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép 9.60 8.64 9.00 90% -0.96 -0.36 0.90 0.96 Đăng ký kinh doanh 36.00 32.40 31.00 90% -3.60 1.40 0.90 1.05 Kiểm tra 02 565.36 556.60 554.96 100% -8.76 1.65 0.98 1.00 Tổng kết vốn và bắt đầu tiến hành dự án 0.80 0.76 0.76 95% -0.04 0.00 0.95 1.00 Thiết kế bản vẽ tổng thể 0.64 0.61 0.61 95% -0.03 0.00 0.95 1.00 Kiểm tra 03 2896.72 2645.82 2063.11 100% -250.90 582.71 0.91 1.28.

Scene 9 (4m 54s)

PH Ư ƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 9. Kiểm soát chi phí và tiến độ.

Scene 10 (5m 28s)

PH Ư ƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 10. Điều chỉnh tiến độ dự án : mong muốn hoàn thành dự án trong 6 tháng  rút ngắn công việc trên đ ư ờng Gantt..

Scene 11 (6m 6s)

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN. 11. Hoàn thành sớm h ơ n 15 ngày (195  180 ngày ). Chi phí 6.160.000 đồng ..

Scene 12 (6m 19s)

KẾT LUẬN. 12. Dự án “ Chuỗi cửa hàng Eat clean Pick your joy”: làm rõ quá trình xác định và lựa chọn đề tài  nhu cầu thị tr ư ờng , định h ư ớng khách hàng mục tiêu . Minh họa từ việc kiểm soát tiến độ và chi phí dự án cho đến hiệu chỉnh để rút ngắn thời gian  Đ iều nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi thực hiện các phương án hoặc những bước tiếp theo nhằm giảm chi phí thực hiện dự án trong ngân sác h..

Scene 13 (6m 48s)

THANKS FOR WATCHING !. Do you have any questions?.