Notes_220113_203616

Published on
Scene 1 (0s)

. insanlann Gikardlöl atlk saysl gün geqtikqe artwor farkll malzemeden yapllm19 atlklar doöada birikiyor hem de kendiliöinden kaybolmasl yüzlerce Yll süren atlklar Göpe atarak onlardan kurtulduöumuzu sanyoruz ama ashnda 90k uzun Yillar hepsi dünyamzda.

Scene 2 (11s)

. kalmaya devam ediyor ve bu arada doöaya zarar veriyorlar evlerde Gikan qöpleri dü9ünelim posetler kaölt ve karton kutular plastik kaplar cam kavanozlar metal kutular ev.

Scene 3 (20s)

. esyalarl eski giysiler bozuk elektronik aletler buru$urup Göpe attiölmz kaölt pargasi bu Göp Ylälmna bir parqasldlr.

Scene 4 (29s)

. Farkina varmadan olu9turduöumuz bu atlk Ylölnlaryla gezegenimizin basi dertte insanlann ve diöer tüm canlllann da öyle.

Scene 5 (37s)

. atlklann artmasl qevredeki suyun kirlenmesi demektir.

Scene 6 (44s)

. atlklann artmasl havarun kirlenmesi demek tir.

Scene 7 (50s)

. atlklann artmasl topraöln kirlenmesi demektir daha az tüketerek ve atlklarlnmzl azaltarak dünyamzl koruyabiliriz gerekli deöilse tüketmeyin daha az tüketin deöerlendirin ve yeniden kullamn deGi9tirin ve farkll amaqla kullarmn.