1. Гүдгэр 10 өнцөгт хэдэн диогнальтай вэ?  

Published on
Scene 1 (0s)

ХАВТГАЙН ГЕОМЕТР

Image result for ХАВТГАЙН ГЕОМЕТР

abstract

Бэлтгэсэн: Л.Номин-Эрдэнэ /СЭЗИС-ийн 4-р дамжааны оюутан/

Scene 2 (12s)

1. Гүдгэр 10 өнцөгт хэдэн диогнальтай вэ ?

Scene 4 (25s)

2. ABC гурвалжны В өнцгийн биссектрис ВК. AB=4, BC=6 ба AK=2 бол KC хэрчмийн уртыг ол.

Scene 5 (35s)

A

B

C

K

4 см

6 см

2см

?

Scene 6 (44s)

3. Тэгш өнцөгт гурвалжны нэг хурц өнцөг нь 20° бол нөгөө хурц өнцгийг ол.

Scene 7 (54s)

Бодолт:

Scene 8 (1m 1s)

4. ABC гурвалжны AB=3, АС=8, өнцөг А=60° бол ВС талыг уртыг ол.

Scene 9 (1m 10s)

A

B

C

3 см

х

8 см

KOCHHYCb1H -reopeM b a c 2=a2+b2-2ab cosu c • r YPBaMKHb1 xoöp Ta.ll T3AD3pHii1-1 xoopmuox 0Huoroop rypamaxb Ta.llblr OJIOX 60JIOMXTOii.

Scene 10 (1m 22s)

5. AB, CD суурьтай ABCD трапецын диогналиудын огтлолцлын цэг О байв. ВО=4, О D=8 ба АВ=20 бол трапецын дундаж шугамын уртыг ол.

Scene 11 (1m 34s)

Бодолт:

C

A

B

D

O

20 см

4 см

8 см

М

N

K

Scene 12 (1m 47s)

8. ABCD квадратын АС диогналийг М цэг АМ=3, МС=9 байхаар хуваажээ. ВМ-ийн уртыг ол.

Scene 13 (1m 56s)

Бодолт:

O

В

С

D

M

3

9

А

Scene 14 (2m 7s)

9. Тэгш өнцөгтийн урт, өргөний харьцаа 3:2 ба талбай нь 150 бол талуудыг ол.

Scene 15 (2m 17s)

Бодолт:

В

С

D

А

3x

2 x

Scene 16 (2m 25s)

10. ABCD дөрвөн өнцөгт тойрогт багтжээ. Хэрэв ВС=8см CD=7 см, өнцөг BAD=60° бол BD хэрчмийн уртыг олно уу.

Scene 17 (2m 36s)

Бодолт:

А

В

С

D

O

8

7

60

Scene 18 (2m 46s)

11. Трапецын сууриуд 35см, 29см, талбай нь 256см.кв бол өндрийг ол.

Scene 19 (2m 56s)

Бодолт:

A

B

C

D

O

М

N

K

29м

35см

S=256 h= ? Дун.шугам= MN=32 см S=MN*h=256=32*h h=8 см

Scene 20 (3m 9s)

12. Тэгш өнцөгтийн Р=28м, талуудын ялгавар 2 бол талуудыг ол.

Scene 21 (3m 18s)

Бодолт:

В

С

D

Р=28 AB-BC=2 AB=BC+2 28=2(AB+BC) 28=2(2*BC+2) 14-2=2*BC BC=6 AB=8

А

Scene 22 (3m 28s)

13. Хэрэв тэгш өнцөгт гурвалжны биссектрис нь гипотенузыг 15см ба 20см урттай хэрчмүүдэд хуваадаг бол катетуудыг ол.

Scene 23 (3m 38s)

Бодолт:

15

20

Scene 24 (3m 47s)

14. ABC гурвалжны А өнцөг 47° харин В оройн гадаад өнцөг 113° бол С өнцгийг ол.

Scene 25 (3m 56s)

A

B

C

113

x

Бодолт: X=180-113=67 C=180-67-47=66

47

Scene 26 (4m 7s)

15. Адил хажуут гурвалжны хажуу тал 6см, оройн өнцөг 120° бол багтаасан тойргийн диаметр хэд вэ?

Scene 27 (4m 16s)

A

B

C

6 см

6 см

120

barraacaH rroüpor abc

6 0

O

R=6

Scene 28 (4m 28s)

АСУУЛТ????