PowerPoint Presentation

Published on
Scene 1 (0s)

0J!lnueh.I

Max - Sống Khỏe

Chạm một giây Bảo vệ nghìn ngày

Thẻ thanh toán viện phí hạn mức cao ( lên đến 2 tỷ )

Thẻ bán rời không kèm BHNT

Chi phí hợp lý ( chỉ từ 560k)

Scene 2 (18s)

Manulife Max - Söng Khde

01 Thöi Gian

41 7-1 uéH zo

03 Dät Tinh 1

Chi Phi

Scene 3 (31s)

Manulife Max - Söng Khde

01 Thöi Gian

Thời hạn Hợp Đồng

Thời hạn Đóng Phí

Thời gian cấp Hợp Đồng

3 năm

3 năm

Tự gia hạn

3 Câu hỏi T hẩm định

Thủ tục online

Cấp sau 24h

Scene 4 (55s)

Manulife Max - Söng Khde

01 Thöi Gian

02 Han Müc 1-2 TV

03 Dät Tinh 1

Chi Phi

Scene 5 (1m 5s)

Manulife Max - Söng Khde

02 Han Müc

Phạm vi T hanh toán

Trước

Trong

Sau

Scene 6 (1m 23s)

Manulife Max - Söng Khde

02 Han Müc

Phạm vi T hanh toán

Trước

Trong

Sau

Bảo lãnh V iện phí

300 cơ sở Y tế

Yêu cầu Bồi thường

3 Bước

Easy claim

Scene 7 (1m 47s)

Manulife Max - Söng Khde

01 Thöi Gian

02 Han Müc 1-2 TV

03 Dät Tinh 1

Chi Phi

Scene 8 (1m 57s)

Manulife Max - Söng Khde

03 Dét Tinh

Đồng Chi Trả

KH

Manulife

KH

Manulife

Nâng Cao

Cơ Bản

Tỷ lệ Đồng chi trả áp dụng cho 10 triệu đầu tiên trong năm , những khoản phát sinh sau 10 triệu được Manulife thanh toán 100%

Thời gian Chờ

30 ngày

3 năm Bảo vệ

Miễn Đóng Phí

Miễn Đồng Chi Trả

Áp dụng cho cả BLNT (54 bệnh trong danh sách )

90 ngày

3 năm Bảo vệ

Scene 9 (2m 43s)

Manulife Max - Söng Khde

01 Thöi Gian

41 7-1 uéH zo

03 Dät Tinh 1

Chi Phi

Scene 10 (5m 57s)

Manulife Max - Söng Khde

04 Chi Phi

Độ tuổi Tham gia :

18-65 Tuổi

Mức phí cạnh tranh :

560 k/ năm

660k/ năm

hoạch Cơ bản

Kế

hoạch Nâng cao

K ế

Không tăng phí :

Phí tùy thuộc độ tuổi tham gia , và không tăng trong suốt Hợp Đồng

Scene 11 (6m 22s)

Manulife Max - Söng Khde

01 Thöi Gian

02 Han Müc 1-2 TV

03 Dät Tinh 1

Chi Phi

Scene 12 (6m 32s)

Manulife Max - Söng Khde

Chi phí nằm viện Chi phí điều trị ung thư Chi phí cấy ghép nội tạng Chi phí xét nghiệm,chụp chiếu , khám

Thẻ Thanh Toán

Thời gian Hợp Đồng 3 nă m Độ tuổi tham gia từ 18- 65 tuổi Mức phí cạnh tranh chỉ 560k/ năm Hạn mức chi trả tối đa lên đến 2 TỶ

Đặt tính Thẻ CSSK