MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Published on
Scene 1 (0s)

MARDİN A R TUKLU ÜNİVERSİTESİ

2 0 2 1 V İ Z Y O N U

Scene 2 (9s)

Ma r di n ’in öne çı k an a v an t ajları:

O r t adoğu P azarı’na y a kın olması Genç ve dinamik nüfus yapısı, nitelikli iş gücüne sahip olması İpek y olu ulusla r a r ası tica r e t hattı üzerindeki s t r a t ejik k onumu Kültür ve inanç turizminde marka kent olması Sahip olduğu verimli ovaları ve yüksek tarım potansiyeli Güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji potansiyeli

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 3 (37s)

B u amaçlar doğrultusunda beş t emel alan belirlenmiştir v e bu beş alan üni v e r si t emizin t emel aldığı od a klar ola r a k “5T” sunulmuştu r .

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 4 (51s)

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 5 (57s)

TIP

TARIM

TİCARET

TURİZM

TASARIM

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 6 (1m 6s)

TIP

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 7 (1m 12s)

TIP

Mardin coğrafi olarak Türkiye’nin en büyük 34. kenti (8891 km2) Nüfus olarak ise en büyük 26. kenti (838.778 kişi) Nüfusu 850.000 üzerinde olup 3. basamak sağlık kuruluşu bulunma y an t ek şehir Ma r din

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 8 (1m 29s)

Üniversitemiz sağlık alanında önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir

Ma r din A r tuklu Üni v e r si t esi C O VID-19’la Mücadelede Multidisipliner Sağlık Y a klaşımları Çalış t ayı

TIP

MARDiN ARTUKLU ÜNiVERSiTESi ARTUKLU SACLIK BiLiMLERi GALI$TAYI coviD 19'LA MÜCADELEDE MULTiDiSiPLiNER SAÖLIK YAKLA$IMLARI Online Ga119tay 3-4 Arallk 2020

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 9 (1m 46s)

2 0 19 v erilerine gö r e Ma r din mer k ez v e ilçelerindeki sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilen mua y ene sayısı 4.366 ,660 ’ tı r . Klini s y en uzman sayısı ise sadece 287’dir. İleri özelleşmiş hekim v e ekipman ihti y acı tıp f a kül t esinin kurulması ile giderilmiş olaca ktı r . 2 0 19 v erilerine gö r e Ma r di n ’ de bulunan ha s t aların ç e v r e ille r e s e vk durumları:

TIP

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 10 (2m 15s)

TIP

2020 Yılı Sağlık Bakanlığı İstatistiklerine göre Mardin’ de 258 Aile Hekimliği Birimi m e v cut olup Aile Hekimi başına düşen nüfus 3.325’dir. Toplam doğurganlık hızı (binde) 2,99 olan ilimizin İlçeler ile birlikte toplam nüfusu 858,049’ dur. Büyükşehir statüsünde olan ilimiz T ürki y e ’ de nüfus b a kımından 26. sı r adadı r .

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 11 (2m 37s)

Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde kurulu bulunan Sağlık Hizm e tleri Meslek Y ü k se k okulu, Sağlık Y ü k se k okulu v e y a kın zamanda kurulması planlanan Tıp Fakültesi ile birlikte Mardin ili ve coğrafyasında sağlık turizmi ve sağlık personeli yetiştirme konularında önemli bir merkez olmayı hedeflemektedir.

TIP

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 12 (2m 56s)

Mardin Artuklu Üniversitesinde tıp fakültesinin kurulması ile yukarıda sıralan sevk nedenleri ortadan kalkacak, Mardin ve çevresi daha nitelikli bir sağlık hizmetine kavuşacaktır. Ma r din A r tuklu Üni v e r si t esi bü n y esinde kurulaca k olan tıp fakültesi, bahsedilen eksikliklerin giderilmesinde önemli k atkıla r da bulunac a ktı r .

TIP

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 13 (3m 16s)

Kurulaca k tıp f a kül t esi sade c e Ma r di n ’in değil hin t erlandı içerinde yer alan Şırnak, Viranşehir ve Ceylanpınar gibi çevre il ve ilçelerinde ihtiyaçlarını da karşılayacaktır. Ayrıca sınır bölgesine yakınlığı sebebiyle Suriye ve Irak’tan ülkemize tedavi amacı ile gelecek hastalar için önemli bir merkez olacak ve ülkemizin sağlık turizmi kapasitesinin artmasına vesile olacaktır.

TIP

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 14 (3m 37s)

TURİZM

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 15 (3m 43s)

TURİZM

Kültür v e İnanç T urizminde Mar k a K ent: MARDİN

Mardin Artuklu Üniversitesi, “İnanç ve Kültür Turizmi İhtisas Üniversitesi” olma kapsamında ha y a t a geçi r diği p r ojelerini, T urizm alanında y er alan lisan eğitimlerinin y anında T ürki y e ’ de i l k k ez bünyesinde açtığı yüksek lisans programları ve Turizm alanında bölgedeki ilk ve tek Turizm Dok t o r a P r og r amı ile t açlandırı y o r .

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 16 (4m 10s)

TURİZM

Turizm Fakültesi bünyesinde bulunan lisans programların yanında lisansüstü programlarda da büyük gelişmeler sağlandı. İnanç Turizmi Rehberliği, Turizm ve Kültürel Miras, Turizm İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm Rehberliği ve Sağlık Turizmi alanında tezli ve tezsiz programları ile Türkiye’de turizm alanında en fazla lisansüstü programlara sahip üni v e r si t e haline geldik.

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 17 (4m 31s)

TURİZM

YÖK yürütme kurulu tarafından onaylanan ve öğrenci alımının gerçekleştiği Turizm İşletmeciliği Dok t o r a p r og r amı, Me r sin-E r zurum hattında i l k v e t ek T urizm dok t o r a p r og r amıdı r .

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 18 (4m 48s)

TURİZM

P r ojelerimiz

Mardin Mutfağı, MAÜ ve GAP İşbirliğinde ile Canlanıyor (2020) Ma r din A r tuklu Üni v e r si t esi v e p r oje o r t ağı olan MARS E V , “ K adim Ma r din Yemekleri Sahne Alıyor-Artık Sıra Bizde” p r ojesi k apsamında T . C . Sanayi B a k anlığı G AP Bölge K al kınma İda r esi B aş k anlığı ile u y gulama p r o t o k olü imzaladı.

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 19 (5m 17s)

TURİZM

Proje kapsamında verilecek olan eğitimler, düzenlenecek festival ve yarışmalar ile çoğu unutulmaya yüz tutmuş, bir kısmı sadece kitaplarda kalan Mardin’e özgü geleneksel yemeklerin önemli bir kısmının profesyonel mutfağa girmesine, gastronomi turizmi nin geliştirilmesine ve yerel mutfağın tanınırlığının arttırılmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca proje kapsamında kurulacak olan iki profesyonel mutfak ile Turizm Fakültesi öğrencilerinin daha kaliteli mutfak eğitimi alacaklardır.

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 20 (5m 37s)

TURİZM

Ma r din A r tuklu Üni v e r si t esinin TRC3 Bölgesi İnanç v e Kültür Turizmi Rotası ve Markalaşması Fizibilitesi Projesi (2020) Ma r din A r tuklu Üni v e r si t esi t a r afından Dicle K al kınma Ajansına sunulan TRC3 Bölgesi İnanç v e Kültür T urizmi R o t ası ve Markalaşması Fizibilitesi projesi imzalandı.

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 21 (5m 59s)

TURİZM

Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi ve TRC3 bölgesindeki illeri kapsayan Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası arasında iş birliği yapılarak, turizm alanında üniversite-sektör ilişkisi kurulmuştur. TRC3 bölgesindeki Mardin, Şırnak, Siirt ve Batman illerini kapsayan İnanç ve Kültür Turizmi Rotasının geliştirilmesi ile bölgenin turizminin rekabet edebilirliğine ve turizm temelli bölgesel kalkınmaya olumlu katkı sağlanacaktır.

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 22 (6m 19s)

TURİZM

Ma r din A r tuklu Üni v e r si t esind e , k ent t e turizmin gelişimine k atkı sağla y ac a k olan T urizm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (MAÜTU R AM) kuruldu (20 2 1)

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 23 (6m 36s)

TURİZM

Kültür ve İnanç Turizmi İhtisas Üniversitesi olma hedefiyle turizm alanındaki projelerine profesyonel ivme kazandıracak olan Mardin Artuklu Üniversitesi, Turizm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’ nin kurulması için verdiği teklif Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilerek, 29 Mart 20 2 1 t arihinde y ayınlanan R esmî G az e t ede y ayımlana r a k yürürlüğe gi r di.

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 24 (6m 57s)

TURİZM

Turizme veri oluşturan kültürel, tarihsel ve çevresel değerlerin korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak, turizme taraf olan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında eş güdümü sağlamak, turizm bilinci oluşturmak ve geliştirmek yönünde çalışmalar yapmak, üniversite içinde ve dışında turizmin gelişimi ile ilgili her türlü araştırma ve uygulama çalışmalarını gerçekleştirmek, Türkiye’nin yabancı ülkeler nezdinde etkin tanıtımı için yapılacak çalışmalar içinde amaca uygun konularda yardımcı olmak gibi turizm sektörünü geliştirmeye ve canlandırmaya yönelik faaliyetler noktasında merkezimiz, önemli bir rol üstlenecektir.

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 25 (7m 23s)

TURİZM

Ma r din A r tuklu Üni v e r si t esi, T ürki y e ’ de A vrupa K ons e yi Kültür R o t aları En s titüsü’ne Ü y e Olan İ l k Üni v e r si t e U n v anını Elde Etti (20 2 1)

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 26 (7m 43s)

TURİZM

Mardin Artuklu Üniversitesi, Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Enstitüsü’ne (European Institute of Cultural Routes), Türkiye’de ilk ve tek üye olabilen üniversite olarak büyük bir başarıyı daha hanesine yazdırmıştır. Ayrıca Mardin Artuklu Üniversitesi, Avrupa Konseyi’nin Kültür Rotaları Üniversiteler Ağına da (University Network for Cultural Routes) üye olmuştur. Bu üniversiteler ağında; Lüksemburg Üniversitesi, Paris Pantheon-Sorbonne Üniversitesi, Birmingham Üniversitesi, Saint Petersburg Üniversitesi gibi birbirinden köklü 15 üniversite yer almaktadır.

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 27 (8m 6s)

TURİZM

Listede yer alan üniversitelerin ortak özellikleri ise; turizm, kültür turizmi, turizm ekonomisi, turizm coğrafyası, kültürel miras yönetimi, kültür rotaları gibi konularda bilgi, birikim ve uzmanlığa sahip olmalarıdır. Protokol kapsamında, Mardin Artuklu Üniversitesi dahil olmuş olduğu Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Üniversiteler Ağının sunduğu; kültür rotaları hakkında araştırma yapılması için hibe ve teşviklerden, akademisyen ve öğrenci değişimlerinden, staj imkanlarından, Avrupa Birliği projelerinde yer alma gibi imkan ve fırsatlardan faydalanabilecektir.

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 28 (8m 31s)

Mardin Turizminin Gelişmesi ve Sürdürülebilirliğine Yönelik Paydaşlarla Gerçekleştirilen Faaliyetler

1- Mardin’de Kültür ve Turizm Çalıştayı (2019) Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından kültür ve turizm çalıştayı düzenlendi. Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin’de turizmin hedeflerinin belirlenmesine yönelik, kentin marka değerini yükseltmek, turizmin sorunlarını belirlemek ve bu sorunların çözüm yolları geliştirmek amacıyla, DİKA’nın katkı ve destekleri ile Mardin kültür ve turizm çalıştayı düzenledi. Çalıştaya, Mardin’deki turizm yatırımcıları, işletmecileri, yöneticileri, turizm ile ilgili kamu, özel sektör ve STK temsilcileri katılmıştır.

TURİZM

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 29 (8m 58s)

2- Ma r din V alisi M a hmut Demi r t aş baş k anlığında “ T urizmin G ele c eği” k onulu t oplantı y apıldı (2020)

Mardin Valisi Başkanlığında, gerçekleştirilen toplantıda Mardin turizmi her yönüyle değerlendirildi. Toplantıda; Mardin’in turizm hareketliliği arttırmak için izlenecek yol haritası, tarihi dokusu ve kültürel yapısıyla önemli turistik alanı olan Dara Antik Kentine yönelik çalışmalar ve sürdürülebilir bir turizm için çeşitli projeler üzerinde durulmuştur.

TURİZM

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 30 (9m 22s)

3- U N ESCO Y a r atıcı Şehirler Ağı Ç e vrimiçi İ s tişa r e T oplantısı’ gerçekleştirildi (20 2 1)

Mardin Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğündeki UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Çevrimiçi İstişare Toplantısı’na Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyeleri katıldı. Toplantıda, Mardin’in UNESCO yaratıcı şehirler ağına başvuru süreci, izlenecek yol, Mardin’in mutfak kültürü, yerelde gastronomiye ilişkin yapılan çalışmalar, genel değerlendirmeler ve planlanan projelerin i s tişa r esi gerçekleştirildi.

TURİZM

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 31 (9m 46s)

1- Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Turizm Fakültesine devredilen tarihi Ş a h t ana K onağında öğ r encile r e u y gulamalı eğitim v erile c ek (2 0 19). Mardin Artuklu Üniversitesi, PTT Genel Müdürlüğünden kiralanarak Uygulama Oteli ve Sosyal Tesis olarak kullanılan Şahtana Konağını Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesine devretti. Tarihi konakta hem uygulamalı eğitim verilecek hem de konağı işletecek üniversite öğrencileri kente gelen turistleri ağırlayacak.

Ma r din A r tuklu Üni v e r si t esi T urizm F a kül t esi Öğ r encilerinin Eğitimlerini Güçlendirmek Adına Gerçekleştirilen Faaliyetler

TURİZM

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 32 (10m 16s)

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 33 (10m 22s)

2- K asımi y e Med r esesi (2021)

Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye’de turizm rehberliği öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerini güçlendirmek adına bir il k e imza attı. Ma r di n ’in simgelerinden biri olan Kasımiye Medresesi turizm rehberliği bölümümün u y gulama alanı ola r a k t a hsis edilmiştir.

TURİZM

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 34 (10m 41s)

3- T urizm F a kül t esi’nin T aşınması (20 2 1)

Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi, merkez kampüse taşınmıştır. Bu sayede öğrenciler ve öğretim elemanları, merkez kampüsünün sunmuş olduğu (kütüphane, sosyal faaliyetler, bilimsel olanaklar vb.) olanaklardan e tkin bir şekilde f a y dalana bile c ekti r .

TURİZM

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 35 (11m 1s)

TASARIM

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 36 (11m 7s)

TASARIM

T asarımı özellikle iki ana başlık t a önemsi y oruz:

Tüm diğer alanlarda üretilen ürünlerin pazarlanmasının, markaları geliştirilmesinin bir aracı olarak, Özel olarak Mardin ili, genel olarak ise tüm Türkiye’de estetik tutum geliştirebilmiş öğrencilerimiz ve akademik personelimiz aracılığıyla daha yaşanabilir kentlerin, yaşam alanlarının oluşturulması, sanatın gündelik hayatın ayrılmaz bir bütünü olabilmesi

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 37 (11m 28s)

TASARIM

Tasarım alanında vizyonumuz kültürel değerleri çağdaş bir bakış açısı ile yorumlayan, bölgesel değerle r den güç ala n , sanat alanında özgü n , yaratıcı ve evrensel düzeyde bilgi ve çalışmalar üretmektir.

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 38 (11m 42s)

TASARIM

Ev r ensel i l k ele r e da y alı, y e r elden güç ala n , sanat eğitiminde yenilikçi ve eleştirel bakışı ilke edinen, ahlaki değerlerle donanmış, sanata ve tasarıma katkı sağlayacak bireyleri yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yetişen bireylerin ise önce Mardin ve çevresinde daha sonra ise tüm dünyada ürünler ortaya koyabilecek teknik beceri ve bilgi birikime sahip olmasını ön c eli y oruz.

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 39 (12m 5s)

TASARIM

Bu amaçla fakültelerimiz bilimsel ve mesleki etik kurallarını benimseyerek, güvenirlilik, dürüstlük, şeffaflık, tarafsızlık ve yeniliklere açıklık ilkelerine bağlı kalarak , öğrencilerimize kendi alanlarına u y gun sanat a t öl y elerind e , çağdaş t eknoloji ile donatılmış l a bo r atu v ar v e de r slikle r de eğitim-öğ r e tim v e r e r ek onla r a uzmanlık kazandırmayı amaçlayan; kendine güvenen, sorgulayan araştırmacı bireyler yetiştirme sorumluluğu ile çalışılmaktadır.

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 40 (12m 31s)

T A SARIM

Bu düşünceden hareketle kurulmuş üniversitemizde doğrudan tasarım alanında eğitim veren pek çok bölümü mevcuttur. Güzel Sanatlar Fakültesi (2009 yılında kuruldu) G r afik T asarımı Bölümü R esim Bölümü Rad y o , T el e viz y on v e Sinema Bölümü H e y k el Bölümü İletişim Tasarımı (Yüksek Lisans) R esim ( Y ü k sek Lisans) Mimarlık F a kül t esi (2009 yılında kuruldu) Mimarlık Bölümü Sanat ve Tasarım Fakültesi (2021 yılında kuruldu) Kuyumculuk v e Mü c e vher T asarımı

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 41 (12m 58s)

TARIM

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 42 (13m 4s)

İlin yüzölçümünün % 5 1,39 ’unu t arımsal alanlar oluşturma k t adı r . Ma r di n ’in en geniş o v ası olan Kızıl t epe o v asında t a hıl ü r e timi y oğundu r . G eniş t arımsal alanlar bulunu y or olsa da iklim ku r a k v e sulama imkanları kısıtlıdır. GAP kapsamında yapımı d e v am eden sulama alt y apısının bölg e y e ulaşması ile birlik t e önümüzdeki yılla r da özellikle o v a kesiminde katma değeri yüksek ürünlerin üretimi ve veriminin arması beklenmektedir.

TARIM

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 43 (13m 35s)

Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan U y gulamalı Bilimler F a kül t esi v ası t asıy la Ma r di n ’ de y er alan geniş t arım a r azilerinin bilimsel y ol v e y ön t emlerl e , verimli kullanılması hedeflenmektedir.

TARIM

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 44 (13m 53s)

Çalıştaylar

TARIM

MARDiN ARTUKLU ÜNiVERSiTESi TOHUM BiYOLOJiSi GENETiK UYGULAMA VE ARA$TIRMA MERKEZi TOHUM GEN BANKALARININ öNEMi TARIMSAL GEN KAYNAKLARI ONLINE GALI$TAY 9 MART YOUtUbecom/mauniv KANSU ÖZOEN

MARDiN ARTUI(LU ijNiVERSiTESi ar in TIBBi MANTARLAR CALISTAYI 26 2021 ONLINE GALI$TAY @ YOUtUbecom/mauniv tibbimantarlar@artuklu.edu.tr

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 45 (14m 7s)

TİCARET

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 46 (14m 14s)

Tİ C ARET

Bölge’de iki adet sınır kapısı bulunmakta olup Suriye’ye geçişi sağlayan Nusaybin Sınır Kapısı

Mardin’de, Irak’a geçişi sağlayan Habur Sınır Kapısı ise Şırnak’ta bulunmaktadır. İki sınır kapısı için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile iştiraki Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. tarafından Yap-İşlet-Devret modeliyle modernizasyon çalışmaları yapılmıştır. Nusaybin Sınır Kapısı yapım işi tamamlanmış olup Suriye’de devam etmekte olan iç karışıklıklar ve karşı tarafta sınır kapısı tesislerinin bulunmaması sebepleriyle sınır kapısı olarak hizmet verememektedir. Bu nedenle Nusaybin’in sınır kapısı olarak faaliyete geçeceği tarihe kadar söz konusu sahanın İç Gümrük Müdürlüğü olarak kullanılması amacıyla 30.10.2013 tarihi itibariyle hizmete açılmıştır. Irak ile olan tek sınır kapımız olan Habur, yılda ortalama 4.000.000 yolcu ve 1.400.000’i TIR olmak üzere toplam 2.000.000 araca, hizmet vermektedir.

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 47 (14m 55s)

TİCARET

HA3UR SINIR KAPISI inii

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 48 (15m 2s)

TİCARET

Komşu ülkelerimizde süren iç karışıklıklar sona erdikten sonra bu bölgenin ticaret açısından çok daha büyük bir pay sahibi olacağını düşünmekteyiz. Ancak bölgemizde sanayi tesislerinin arttırılması, marka değeri yüksek firmaların kurulması gerekmektedir.

Mardin’de iki çeşit yatırım bölgesi bulunmaktadır: O r ganize Sanayi Bölgeleri Küçük Sanayi Si t eleri

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T

Scene 49 (15m 20s)

TİCARET

Yenilenebilir Enerji Çalış t ayı Üni v e r si t emiz önderliğinde y apılan çalış t ay ile bölgemizde enerji k ayna klı sorunlar ile enerji kullanımı gibi k onula r a oda klanılmıştı r . G e r ek a k ademi s y en ge r e k se sek t ö r den insanlar bir a r a y a gele r ek sorun v e çözüm önerileri üzerinde tartışılmıştır.

0K LUÜ T.C. MARDiN VALiLiCi MARDiN ARTUKLU ÜNiVERSiTESi YENiLENEBiLiR ENERJi GALI$TAYI 1-3 MART youtube.com/mauniv MARDiN BÜYÜKSEHiR BELEDiYESi diclekalklnma a jansl by vectorjuice / Freepik' ARTGKLU BELEDlYESi MARSU EE'_ZOIYESI MARDiN SU VE KANALiZASYON iDARESi GCNEL MOOLJRLUGu

T I P • T U R İ Z M • T A S A R I M • T A R I M • T İ C A R E T