Pangarap Na Komunidadf

Published on
Scene 1 (0s)

A group of people standing in front of a world map Description automatically generated with low confidence

abstract image

Pangarap Na Komunidadf

Maam Myrna S. Tampos

Scene 2 (20s)

abstract image

Ano ang iyong pangarap na komunidad ? Ano ba ang dapat mong gawin , upang maisabuhay ang iyong pangarap na komunidad ? Bakit mahalaga na mayroong pangarap ang isang tao ?

Scene 3 (44s)

abstract image

A picture containing clipart Description automatically generated

Nag uusap si Clarita at Mario kung ano ang kanilang pangarap na komunidad

A picture containing text, toy Description automatically generated

A picture containing text, mollusk, gear Description automatically generated

A picture containing text, mollusk, gear Description automatically generated

Gusto ko lamang ay isang mapayapa na kapaligiran at mga taong nagtutulungan . Maganda rin na maunlad na ang Teknolohiya upang mas madali na ang trabaho sa mga tao .

Gusto ko naman ay isang malinis na paligid at mga taong sama samang umuunlad . Walang mas maganda pa sa mga taong mayroong kooperasyon

Scene 4 (2m 26s)

abstract image

Iguhit sa isang papel ang iyong pangarap paglaki

Scene 5 (3m 12s)

abstract image

Sagutin ang mga sumusunod :

Ano ang mga pangarap nina Clarita at Mario sa kanilang komunidad ? 2. Sa iyong palagay paano nila maisasabuhay ang kanilang pangarap ?

Scene 6 (3m 46s)

abstract image

Pagsasanay

Gumupit ng larawan ng mga estraktura at lugar na gusto mo para sa pangarap mong komunidad . Idikit ito tulad sa spider web sa ibaba . Ipaliwanag mo kung bakit mo ito napili .

Scene 7 (4m 2s)

abstract image

/ Ang bawat bata ay may pangarap na komunidad . / Pangarap ng bawat tao ang komunidad na maunlad , malinis , Masaya at may pagtutulungan . / Maraming mga bagay na dapat isaisip at isagawa upang matupad ang pangarap na komunidad . / Ang mga magagandang kaugalian tulad ng pagiging masipag sa pag-aaral , matiyaga at masunurin ay ilan lamang sa mga kaugaliang dapat taglayin upang matupad ang pangarap na komunidad .

Scene 8 (5m 9s)

abstract image

Pumili ng isang pangungusap na nagpapahayag ng pangarap mong komunidad . Ipaliwanag ang sagot . 1. Komunidad na may malawak at magandang palaruan , maraming tao ang namamasyal at maraming bata ang naglalaro . 2. Komunidad na may malalaking pamilihan , mga magagarang sasakyan at malaking paaralan . 3. Komunidad na tahimik ngunit maunlad , may disiplina at pagtutulungan ang mga tao , may hanapbuhay at may mataas na uri ng pamumuno ang mga bumubuo nito . 4. Komunidad na naliligiran ng tubig upang magkaroon nang mabuting hanapbuhay ang mga naninirahan dito tulad ng turismo, pangisdaan at iba pa. 5. Komunidad na nasa lungsod kung saan maunlad ang pamumuhay . Maraming magagandang gusali , sasakyan , pasyalan , pamilihan at iba pa.

Scene 9 (7m 1s)

abstract image

Takdang Aralin Magsaliksik ng kuwento tungkol sa natupad na pangarap sa iyong komunidad . Ikuwento kung ano ang nagawa niyong tulong o kontribusyon sa pagtupad nito .

Scene 10 (7m 50s)

abstract image

Dito nagtatapos ang ating aralin Maraming Salamat Hanggang sa Muli !