Slide 1

Published on
Scene 1 (0s)

UNIT PALANG ME ( UTD - PMI ) KOTA PEKANBARU • NOR RUNGDONORDAUH.

Scene 2 (8s)

PMI1. Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 4516 3906 6946 2379 3355 4936 3637 3911 7596 4041 4435 4990.

Scene 3 (19s)

PMI1. Laki-laki Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 3459 3182 4865 1862 2909 3858 3048 3342 5673 3082 3288 3763 Perempuan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 1057 724 2081 517 446 1078 589 569 1923 959 1147 1227.

Scene 4 (35s)

PMI1. laki-laki Wanita 42331 12317.

Scene 5 (42s)

PMI1. 17 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 46 46 55 8 69 34 24 5 22 19 8 12 18-24 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 979 824 1210 511 643 837 602 852 1578 791 1082 1370 25-44 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 2705 2392 4666 1471 2172 3157 2254 2417 4179 2537 2539 2927 45-64 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 782 638 1008 388 466 896 752 627 1761 682 794 669 >=65 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 4 6 7 1 5 12 5 8 56 12 12 12.

Scene 6 (1m 12s)

PMI1. 17 18-24 25-44 45-64 ≥ 65 348 11279 33416 9463 140.

Scene 7 (1m 21s)

PMI1. Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 47 43 67 52 97 99 60 66 77 75 67 99.

Scene 8 (1m 31s)

PMI1. Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 3 22 65 94 182 149 320 409 148 28 7 2.

Scene 9 (1m 42s)

PMI1. Donor Biasa Apheresis Plasma Konvalesen 52370 849 1429.

Scene 10 (1m 49s)

PMI1. Donor Baru Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 378 377 1432 392 176 405 253 125 978 424 563 520 Donor Ulang Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 1675 1344 3647 705 559 1954 983 403 3583 1540 1722 2144.

Scene 11 (2m 6s)

PMI1. Dalam Gedung Mobile Unit 28366 26282.

Scene 12 (2m 13s)

No Bulan Jumlah Titik MU 1 Januari 20 2 Februari 25 3 Maret 16 4 April 17 5 Mei 11 6 Juni 22 7 Juli 15 8 Agustus 16 9 September 23 10 Oktober 21 11 November 34 12 Desember 37.

Scene 13 (2m 25s)

PMI1. Hepatitis B Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 70 50 118 37 37 70 29 46 117 46 65 67 Hepatitis C Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 18 14 41 10 10 29 16 16 53 10 13 28 HIV Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 14 11 13 5 10 2 8 7 14 8 11 16 Sifilis Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 86 61 137 37 45 80 47 45 121 61 75 94.

Scene 14 (2m 51s)

PMI1. Hepatitis B Hepatitis C HIV Sifilis 752 258 119 889.

Scene 15 (2m 58s)

PMI1. Hepatitis B Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 70 50 118 37 37 70 29 46 117 46 65 67 Hepatitis C Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 18 14 41 10 10 29 16 16 53 10 13 28 HIV Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 14 11 13 5 10 2 8 7 14 8 11 16 Sifilis Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 86 61 137 37 45 80 47 45 121 61 75 94.

Scene 16 (3m 23s)

PMI1. Gagal Pengambilan Darah Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 23 19 63 20 18 27 12 27 28 23 34 19 IMLTD Reaktif Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 179 133 302 86 93 175 100 109 299 122 158 206 Kadaluwarsa Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 58 153 126 163 381 36 92 107 47 32 37 20 Masalah Dalam Proses Produksi Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 167 100 117 51 130 145 150 77 75 77 111 97 Masalah Dalam Proses Penyimpanan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 0 1 8 0 11 3 0 0 0 0 4 4 LP Sisa Produksi, DCT Positif, Sisa QC Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 3288 2501 2565 3553 2034 3113 2077 1605 3769 3658 3438 3758.

Scene 17 (4m 1s)

PMI1. Gagal Pengambilan Darah IMLTD Reaktif Kadaluwarsa Masalah Dalam Proses Produksi Masalah Dalam Proses Penyimpanan LP Sisa Produksi, DCT Positif, Sisa QC 313 1962 1252 1297 31 35359.

Scene 18 (4m 13s)

PMI1. WB Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 824 958 1428 687 366 1041 518 310 1824 638 700 666 PRC Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 3432 2809 3600 3135 2554 3691 2667 2971 5052 3459 3667 4147 Plasma Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 3275 2491 2554 3536 2024 3099 2077 1593 3756 3632 3428 3742 FFP Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 282 151 118 36 168 186 155 212 104 296 362 283 TC Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 2684 2238 2237 1714 1892 2000 2073 1865 2330 2345 2189 2538 AHF Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 71 65 1 1 8 14 3 12 16 0 47 65 WE Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 23 32 19 39 23 37 27 22 25 26 20 43 Leukodepleted Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 31 38 32 28 25 32 32 28 12 19 31 23 TC Apheresis Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 46 55 91 73 115 121 74 79 96 93 88 125 Plasmaferesis Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 6 44 120 195 417 373 745 984 330 56 15 4.

Scene 19 (5m 8s)

PMI1. WB PRC Plasma FFP TC AHF WE Leukodepleted TC Apheresis Plasmaferesis 8.291432186740369E-2 0.34284572608304753 0.29308880823149414 1.9588092304618561E-2 0.21731710565748727 2.5223935266890881E-3 2.7971096533581964E-3 2.7554859978022712E-3 8.7909160534114742E-3 2.7380040624687824E-2.

Scene 20 (5m 24s)

PMI1. WB Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 622 1019 984 1092 256 1093 542 333 1109 1051 583 977 PRC Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 3334 2840 2979 2683 3595 3005 3147 3282 3333 3511 4201 3762 Plasma Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FFP Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 211 145 150 87 205 162 148 173 133 190 294 243 TC Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 2674 1987 2199 1648 1687 2003 1981 1767 2233 2333 2221 2480 AHF Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 58 32 16 15 67 31 33 25 4 13 13 40 WE Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 23 32 19 39 23 37 27 22 25 26 20 43 Leukodepleted Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 31 38 32 28 25 32 32 28 12 19 31 23 TC Apheresis Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 46 55 91 73 115 121 74 79 96 93 88 125 Plasmaferesis Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 6 37 107 152 416 427 704 1063 339 41 13 10.

Scene 21 (6m 18s)

PMI1. WB PRC Plasma FFP TC AHF WE Leukodepleted TC Apheresis Plasmaferesis 0.11771371478701628 0.48338044643727457 0 2.6086850570231017E-2 0.30720586801832539 4.2279949312798515E-3 4.0939662735159374E-3 4.0330441563505215E-3 1.2866751145335803E-2 4.0391363680670631E-2.

Scene 22 (6m 33s)

PMI1. WB Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 610 1012 961 1061 246 1081 537 322 1097 1029 570 975 PRC Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 3332 2831 2978 2682 2579 3107 3140 3272 3324 3500 4195 3719 Plasma Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FFP Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 200 131 146 74 197 138 144 158 127 184 281 240 TC Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 2670 1975 2194 1647 1677 1991 1976 1761 2233 2329 2219 2479 AHF Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 47 32 16 15 60 31 34 23 4 13 13 35 WE Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 23 32 19 39 23 37 27 22 25 26 20 43 Leukodepleted Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 31 38 32 28 25 32 32 28 12 19 31 23 TC Apheresis Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 46 55 91 73 115 121 74 79 96 93 88 125 Plasmaferesis Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 6 37 107 152 362 370 640 883 282 36 12 7.

Scene 23 (7m 27s)

PMI1. WB PRC Plasma FFP TC AHF WE Leukodepleted TC Apheresis Plasmaferesis 0.11836155024853309 0.48160605947353341 0 2.5164754394488668E-2 0.31332610780979431 4.0238691432771491E-3 4.18582053294465E-3 4.1235315369186881E-3 1.3155435960683186E-2 3.6052870899826839E-2.

Scene 24 (7m 42s)

PMI1. Anak Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 150 151 159 158 220 203 286 188 163 200 253 218 Bedah Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 493 509 502 475 776 624 613 685 559 430 508 401 Penyakit Dalam Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 1946 1689 1683 1458 2647 2270 2444 3066 2011 1399 1506 1527 Kandungan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 372 315 430 330 510 427 305 401 443 382 380 437.

Scene 25 (8m 8s)

PMI1. Anak Bedah Penyakit Dalam Kandungan 6.297249477239826E-2 0.17626400729183422 0.63390702911372043 0.12685646882204707.

Scene 26 (8m 18s)

PMI1. Anak Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 150 135 128 156 147 190 191 179 163 172 241 197 Bedah Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 387 340 387 403 430 485 367 579 466 427 468 387 Penyakit Dalam Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 1635 1411 1519 1358 2095 1740 1914 2188 1789 1384 1476 1496 Kandungan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 285 270 348 312 365 317 283 336 390 359 370 416.

Scene 27 (8m 44s)

PMI1. Anak Bedah Penyakit Dalam Kandungan 6.5607889596874899E-2 0.16413179212961482 0.6405494540680734 0.1297108642054369.

Scene 28 (8m 53s)

PMI1. Anak Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 142 129 125 154 141 189 187 166 158 168 240 195 Bedah Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 379 332 374 399 427 484 361 501 456 425 466 381 Penyakit Dalam Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 1631 1391 1517 1319 2008 1740 1851 2071 1719 1354 1474 1468 Kandungan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 265 262 333 311 356 316 272 320 388 347 340 395.

Scene 29 (9m 20s)

PMI1. Anak Bedah Penyakit Dalam Kandungan 6.5533900811779011E-2 0.16383475202944753 0.64229138594011892 0.12833996121865449.

Scene 30 (9m 29s)

PMI1. RSUD Arifin Ahmad RS Awal Bros Sudirman RS Awal Bros Panam RS Prima RS Eka Hospital RS Awal Bros A Yani RS Syafira RS Santa Maria RS Aulia RS Sansani RS Ibnu Sina RS PMC RS Zainab RS Tabrani RS Petala Bumi 0.57009574650439554 9.3481401670054115E-2 4.9354751818204076E-2 4.0637167274775329E-2 3.8812841295883638E-2 3.3645958322109849E-2 3.1589000171413181E-2 3.0817640864901928E-2 2.6471092391703602E-2 1.7826970639371158E-2 1.6027132257511571E-2 7.7380806621446235E-3 6.4279942209271006E-3 6.0851678624776551E-3 5.9137546832529328E-3.

Scene 31 (9m 59s)

Permintaan Darah(Pasien) Prima Sansani Syafira PMC Awal Bros Sudirman Awal Bros Ahmad Yani Hermina Aulia Awal Bros Panam Mesra 124 93 65 47 42 30 30 25 24 21.

Scene 32 (10m 11s)

PERMINTAAN DARAH CITO JANUARI s/d 26 DESEMBER 2021 NO Bulan Permintaan (Pasien) Jumlah Kantong Jenis Komponen Darah WB PRC FFP TC AHF 1 Januari 2021 48 128 13 82 6 27 0 2 Februari 2021 31 87 17 58 12 0 0 3 Maret 2021 32 112 13 86 2 11 0 4 April 2021 30 92 18 60 9 5 0 5 Mei 2021 58 176 9 102 27 36 2 6 Juni 2021 50 125 11 89 5 15 5 7 Juli 2021 31 75 19 52 4 0 0 8 Agustus 2021 49 134 22 87 20 5 0 9 September 2021 54 112 22 81 8 1 0 10 Oktober 2021 47 95 12 68 11 4 0 11 November 2021 66 155 9 113 12 21 0 12 Per 26 Desember 2021 72 214 9 112 6 87 0 Total 568 1505 174 990 122 212 7.

Scene 33 (10m 42s)

Permintaan (Pasien) Januari 2021 Februari 2021 Maret 2021 April 2021 Mei 2021 Juni 2021 Juli 2021 Agustus 2021 September 2021 Oktober 2021 November 2021 Per 26 Desember 2021 48 31 32 30 58 50 31 49 54 47 66 72 Permintaan (Pasien) 48 31 32 30 58 50 31 49 54 47 66 72.

Scene 34 (10m 59s)

PERMINTAAN DARAH CITO WB PRC FFP TC AHF 0.11561461794019934 0.65780730897009965 8.1063122923588041E-2 0.14086378737541527 4.6511627906976744E-3.

Scene 35 (11m 10s)

PERMINTAAN DARAH (KANTONG) BULAN TOTAL JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER PRC 36 3 6 14 26 10 4 17 12 14 10 0 152 TC 0 10 0 8 0 0 10 0 0 0 10 0 38 FFP 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 TC APHERESIS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 PK 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.

Scene 36 (11m 30s)

PEMENUHAN DARAH (KANTONG) PRC TC FFP TC APHERESIS PK 0.76315789473684215 0.34210526315789475 1 1 1.

Scene 37 (11m 39s)

Kepala UTD : 1 Struktural : 20 Pelaksana Adm : 20 Dokter Konseling : 7 Pelaksana Teknis : 52 Pekarya : 4 104.

Scene 38 (12m 18s)

PMI1. UTD PMI Kota Pekanbaru @2021.