Šviesos Interferencija

Published on
Scene 1 (0s)

Šviesos Interferencija

Scene 3 (11s)

Dažnai aplinkoje vienu metu sklinda ne viena, bet kelios bangos. Kas vyksta, kai jos pasiekia tuos pačius taškus?

Scene 4 (29s)

O jeigu paviršių pasiekia kelių lempučių šviesa?

Scene 5 (38s)

Šviesos interferencija - dviejų bangų persiklojimas erdvėje, dėl ko vyksta šviesos sustiprėjimas arba susilpnejimas . Interferencijos sąlyga : Interferuoti gali tik koherentinės bangos. Koherentinės bangos- tai bangos, kurios sklinda tuo pačiu dažniu, sinchroniškai laiko atžvilgiu. Gamtoje nėra koherentinių šviesos šaltinių.

Scene 6 (54s)

Kad gauti koherentines šviesos bangas reikia šviesą nuo vieno šaltinio išskaidyti į kelis pluoštelius.

Jungo metodas

Frenelio metodai.

Biprizmé .27 pav., a Vaizdas ekrane Ekrana s A Veidrodis S Uitvara B Vaizdas ekrane

Scene 7 (1m 7s)

Interferencijos rezultatas- interferencinis vaizdas –tamsių ir šviesių ruožų kaitaliojimas.

abstract

šviesios arba tamsios vietos

Vienų terpės taškų svyravimai sustiprėja, o kitų - susilpnėja arba išnyksta

Scene 8 (1m 23s)

Interferencijos maksimumai (šviesios dėmės)

Scene 9 (1m 37s)

Interferencijos minimumai (tamsios dėmės)

abstract

abstract

Scene 10 (1m 49s)

Interferencija

Video 1 Video 2 lt

Video 1 Video 2 lt

Scene 11 (1m 57s)

Maksimumo sąlyga

• ( " • '0 = 31) -p 01"Qds 0!upyuaJ.za11d! setuelllpen — ep

Šviesūs ruožai, vadinamieji interferencijos maksimumai , susidaro tose erdvės vietose, kur bangų eigos skirtumas lygus sveikam bangų skaičiui.

Scene 12 (2m 12s)

Minimumo sąlyga

Tamsūs ruožai, vadinamieji interferencijos minimumai, nelyginiam pusbangių skaičiui, arba „nesveikam bangų skaičiui“

Scene 13 (2m 24s)

Kur dingsta dviejų bangų energija interferencijos minimuose?

Energija persiskirsto- ji susitelkia maksimumuose, o į minimus visiškai nepatenka.

Scene 14 (2m 34s)

Interferencija plonose plėvelėse

Muilo burbulai Benzino sluoksnis ant asfalto Laumžirgio sparnai

abstract

abstract

Scene 15 (2m 44s)

Interferencija plonose plėvelėse

Sviesos spinduliu pluoötas

Scene 16 (2m 53s)

Niutono žiedai.

Scene 17 (2m 59s)

Interferencija inžinerijoje ir technikoje

Interferometras - optinis įrenginys skirtas išmatuoti skaidrios terpės lūžio rodiklį , spektrinių linijų bangos ilgį .

Interferometras - optinis įrenginys skirtas išmatuoti skaidrios terpės lūžio rodiklį , spektrinių linijų bangos ilgį .

Scene 18 (3m 10s)

„Optikos skaidrinimas“ –šviesos atspindžio nuo lęšio mažinimas.

Scene 19 (3m 17s)

Interferenciniais metodais nustatoma optinnių detalių (veidrodžių, lęšių, prizmių) paviršių kokybė, įvertinami nedideli mechaniniai poslinkiai.

HOVU€ queaeÜ

Scene 20 (3m 27s)

Taip pat taikoma įvairių plėvelių kokybei nustatyti.

9 aBryaa 1996 roga HOB03enaHAeL.4 AnaH MaKKei BblAYJ1 caMb1i AJIhHHb1i Mb1J1bHb1i

Scene 21 (3m 38s)

Uždavinių sprendimas

Vadovėlis psl.84 ( 9 ) Padaloma medžiaga (Lapai)

Scene 22 (3m 45s)

Apibendrinkime:

Ką vadiname dispersija? Koks parametras nekinta šviesai pereinant iš vienos terpės į kitą? Kokiu greičių sklinda šviesa? Kokios sąlygos reikia, kad įvyktų interferencija ? Ką vadiname interferencija ? Kas yra interferencijos rezultatas? Kur matome interferenciją aplinkoje?