IĞDIR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Published on
Scene 1 (0s)

IĞDIR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

IĞDIR / MERKEZ - Iğdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi https://igdireml.meb.k12.tr/

IĞDIR / MERKEZ - Iğdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi https://igdireml.meb.k12.tr/

Scene 2 (15s)

MESLEKİ EĞİTİM

Erken yaşlarda ilgi, yetenek, kişilik özelliklerine uygun bilgi ve becerilerin geliştirilmesi yani hayata hazırlanmadır. Sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikte işgücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerin güncellenmesidir. Uygulanan programlarla girişimcilik, meslek ahlâkı, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal ve çevresel sorumluluk ile iş alışkanlığı kazandırılarak istihdama hazırlanmadır. En değerli varlık olan insan kıymetinin ortaya çıkarılmasıdır, Sürekli tecrübe ve gelişimdir.

Scene 3 (27s)

Mesleki ve Teknik Eğitimin Amacı ve Öncelikleri

Sanayi, ticaret, tekstil, inşaat, turizm, kimya, tarım, sağlık ve benzeri alanlarda ulusal ve uluslararası standartlar ve sınıflamalara, ulusal yeterliklere ve mevzuata dayalı olarak işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte işgücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerin güncellenmesi ve uygulanan programlarla girişimcilik bilinci, meslek ahlâkı, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal ve çevresel sorumluluk bilinci ile iş alışkanlığı kazandırılarak istihdama hazırlanmasını, Önceki öğrenmelerin tanınması, mesleki eğitim belgelerinin denkliği ve belgelendirilmesini amaçlar. Genel eğitimi ek olarak, Hayata hazırlar. Erken yaşta bilgi ve becerileri geliştirir. Sürekli mesleki gelişim sağlar, hayat boyu başarı kazandırır. Çeşitli mesleklerle ilgili uygulamalı becerilerin kazanılmasını sağlar. Anlamlı çalışmalar yaptırır. Ekonomik ve sosyal hayata hazırlar .

Scene 4 (38s)

Meslekî ve Teknik Eğitim Süreci

ANADOLU TEKNİK PROGRAMI / ANADOLU MESLEK PROGRAMI

(Sın a vlı)

Hazırlık Sınıfı

10. Sınıf Alan Eğitimi

11. Sınıf Dal Eğitimi

12. Sınıf Dal Eğitimi

9. Sınıf

10. Sınıf

11. Sınıf

12. Sınıf

9. Sınıf

10. Sınıf

11. Sınıf

12. Sınıf

KAL F ALIK BELGESİ

US T ALIK BELGESİ

ANADOLU MESLEK PROGRAMI

(9. sınıfta ortak eğitim)

GENEL ORTAÖĞRETİM (ÇPL BÜNYESİNDE) (Anadolu Lisesi ile Anadolu İmam-Hatip Lisesi)

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

8. SINIF

9. Sınıf Alan Eğitimi

Scene 5 (51s)

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 12. Sinif Akademik Ders Süreci 9.10. Ve 11. Simnarn Akademik ders ortalamasl 70 ve Ozerinde olanlar iGin ANACOLU MESLEK PROGRAM + II. Simftn sonunda 40 gun stajlanm tamamlayarak SAYSAL ACIRLIKU TijRKtkjVEEOEBlYAT1-1 ANADOLU TEKNiK PROGRAMI SITA61RLXLI 7Saa: soza AGIRLKU DERSLER 31 Ders Saab YABANCI DC AGRUKLI 8Saat 5 Ktm-e BiYCUJi.2 TARiH.l COGRAFYA.I FELSEFE.I 31 Ders Saati 9 6 saat 4 Saat 3 Saat Saat 2 Saat fiZiK-l FELSEFE-I 9 sat Saat sax 5 Sad 3 saat Saat 3tYOLOA.l TARiH.e C06MFYA COGRAFYA. 4 sut 4 2 2 12. ANADOLU MESLEK PROGRAMI i>letmelerde Beceri EOitimi 31 Ders Saati 31 Ders Saati

Scene 6 (1m 5s)

Mesleki Rehberlik, Kariyer Planlama, Meslek Alanları Hakkında Bilgiler

Bakanlığımızca hazırlanan «Mesleğim Hayatım» adı ile https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/ adresinde yayım- lanan mesleki rehberlik, kariyer planlama, meslek alanları, mesleğin özellikleri, iş olanaklarını, yerleşilebilecek yük- seköğretim programları ile meslek alanları hakkında pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz. Meslek alanları hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için http://www.alantercihleri.com/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Sayfada meslek alanları hakkında bölüm öğrencisi, bölüm öğretmeni ve eğitim danışmanının görüşleri ile meslek alanlarının bulunduğu okul/kurumlara ait bilgiler de yer almaktadır.

Bakanlığımızca hazırlanan «Mesleğim Hayatım» adı ile https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/ adresinde yayım- lanan mesleki rehberlik, kariyer planlama, meslek alanları, mesleğin özellikleri, iş olanaklarını, yerleşilebilecek yük- seköğretim programları ile meslek alanları hakkında pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz. Meslek alanları hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için http://www.alantercihleri.com/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Sayfada meslek alanları hakkında bölüm öğrencisi, bölüm öğretmeni ve eğitim danışmanının görüşleri ile meslek alanlarının bulunduğu okul/kurumlara ait bilgiler de yer almaktadır.

MeslegimHayatim

Scene 7 (1m 18s)

İşletmelerde Mesleki Eğitim ve Staj

Öğrencilerimiz mesleki eğitim uygulamalarını, işletmelerde mes leki eğitim ve stajla yapmaktadır. İşletmelerde Mesleki Eğitim; mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme veya kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarıdır. Anadolu meslek programı öğrencilerinin 12. sınıfta 3 gün; mesleki eğitim merkezi prog- ramlarına kayıtlı öğrencilerin ise 9. sınıftan itibaren 4 veya 5 gün işletmede beceri eğitimi gördüğü bir uygulamadır. Staj ise Anadolu teknik programı öğrencilerinin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmelerini, iş hayatına uyum- larını, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmelerini ve okulda olmayan tesis, araç-gereci tanımalarını sağlamak amacıyla 40 iş günü işletmelerde uygulama eğitimi gördüğü mesleki eğitimdir.

Scene 8 (1m 31s)

Sigorta İşlemleri ile İşletmelerde Beceri Eğitimi, Staj Ücreti

Öğrencilerimizin güven içinde eğitimlerine devam etmesi ve oluşacak herhangi bir olumsuz durumda mağdur edilmeme- si amacıyla mesleki eğitim merkezi programları ile alan eği- timin başladığı program/okul/alanlarda 9. sınıftan itibaren, Anadolu teknik ve Anadolu meslek programlarında ise 10, 11 ve 12. sınıfta iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmaktadır.

Sektörün arzuladığı nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve sektö- rün mali yükünü azaltmak amacıyla, işveren tarafından çırak öğrencilere ve mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu öğren- cilerine asgari ücretin en az % 30’u tutarında ücret öden- mektedir. Örneğin, 2020 yılı asgari ücreti için öğrenciye ödenen en az ücret 631 TL olarak hesaplanmıştır.

SİGORTA

Scene 9 (1m 45s)

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlarına Verilen Haklar ve Düzenlenen Belgeler

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Programlarından mezun olanlara; Mezun oldukları Anadolu Teknik veya Anadolu Meslek Program türünün ilgili alan ve dalında diploma (MTAL) İşyeri açma belgesi Ustaöğreticilik belgesi Aldığı ve başardığı modülleri, dersleri ve kredileri gösteren belge

Scene 10 (1m 55s)

Yükseköğretime Geçiş

Mesleki ve teknik eğitim okullarından mezun olan öğrencilerimiz Yükseköğretime Geçiş Sistemi sınavına girerek kazanmaları halinde ön lisans (2 yıllık) ya da lisans (4 yıllık) programlarına yerleşebilirler. Üniversiteye geçiş sınav sonucuna göre alanında eğitim yapmak isteyen öğrencilerimize meslek yükseko- kullarına (2 Yıllık ) geçişte ek puan verilir. Mezunlarımız yükseköğretime geçerken hiçbir hak kaybına uğramazlar. Diğer ortaöğretim kurumu me- zunları ile eşit şartlarda yükseköğretim kurumlarına girme hakkına sahiptirler.

Scene 11 (2m 10s)

Önlisans Programlarında Ek Puan

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 45. maddesi; d. Bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunlarının, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek aynı alanda bir önlisans programına yerleşmelerinde, merkezi sınavlardan almış oldukları puanlara bu fıkranın (b) bendine göre hesaplanan ortaöğretim başarı puanı ve bu puanın Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilecek katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak puan eklenir.

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/kilavuz_04022021.pdf

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/kilavuz_04022021.pdf

2021 YKS Kılavuzunun 74. Sayfasında ek puan verilen bölümler hakkında bilgiler verilmektedir.

Scene 12 (2m 23s)

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Lisans Programları M.T.O.K. Kontenjanları

Yüksek Öğretim Kurulunca hazırlanarak ilan edilen 20 20 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ na göre; Meslek lisesi mezunlarına üniversitelerin Teknoloji Fakülteleri, Turizm Fakülteleri ile Sanat ve Tasarım Fakültelerinde (Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Mezunları-M.T.O.K. ) kontenjan ayrılmıştır. Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mü- hendisliği, Makine Mühendisliği gibi popüler alanları da içeren mühendisliklere yerleşebilmek için mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olmak gerekmektedir.

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/kilavuz_04022021.pdf

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/kilavuz_04022021.pdf

2021 YKS Kılavuzunun 71. Sayfasında MTOK hakkında bilgiler verilmektedir.

Scene 13 (2m 34s)

MTOK NEDİR?

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının kısaltılmasıdır. Üniversite kılavuzunda bir bölümün yanında eğer M.T.O.K. yazıyorsa; bu, o bölüme yalnızca ilgili mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrencilerin yerleşebileceği anlamına gelir. M.T.O.K. uygulaması ile getirilen yenilik; bu okullara sadece ilgili mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun öğrencilerin yerleşebilmesidir. Bu sayede Teknoloji Fakülteleri, Sanat ve Tasarım Fakülteleri ile Turizm Fakülteleri kurularak başta mühendislik bölümleri olmak üzere meslek ve teknik lise mezunu öğrencilere daha bir çok bölümün önü açılmıştır. M.T.O.K. bölümlerine o alana giriş hakkı olan mesleki teknik eğitim öğrencileri dışında başka mesleki teknik eğitim öğrencileri ve normal lise eğitimi almış öğrenciler (Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler lisesi vb. ) seçim yapamazlar, tercih yapıp M.T.O.K. bölümlerini kazansalar bile bu bölümlerde okuyamazlar. Bu M.T.O.K. Bölümlerini tercih edecek mesleki ve teknik eğitim almış öğrencilerin OBP (ortaöğretim başarı puanları) 0,12 ile çarpılır ve bunun dışında ek puan ya da ayrıcalık tanınmaz. Bu fakültelere yerleşen öğrenciler eksik oldukları matematik ve fen dersleri için bir yıl intibak eğitimi alacaklardır. Bu fakültelerde eğitim daha çok uygulamaya dayalı olacaktır. 8 dönemlik eğitimlerinin son döneminde bu öğrenciler iş yeri eğitimi alacaklardır.

Scene 14 (2m 48s)

ALANLARIMIZ

Ill

IĞDIR MESLEKİ VE TEKNİ K ANADOLU LİSESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KİMYA TEKNOLOJİSİ MAKİNE TEKNOLOJİSİ METAL TEKNOLOJİSİ MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI TESİSAT TEKNOLOJİ VE İKLİMLENDİRME

Scene 15 (2m 57s)

TARİHÇE

Okulumuz 1976 yılında Iğdır Endüstri Meslek Lisesi olarak Tesviye Bölümü ile eğitim ve öğretime açılmış,1984 yılında Metal İşleri Bölümü,1990 yılında Mobilya ve Dekorasyon Bölümü,1993 yılında Elektrik Bölümü, 1997 yılında Elektronik Bölümü,2002 yılında Tesisat Bölümü ve 2004 yılında Bilgisayar Bölümünün açılması ile 7 değişik bölümde faaliyetini sürdürmüştür. Aynı zamanda 1998 yılında Iğdır Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi, 2005-2006 öğretim yılında Anadolu Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü açılmasıyla öğrencilerimize meslek derslerinin yanında lise Fen bölümünün müfredat programı uygulanmıştır. 2006 yılında uygulamaya konulan Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) kapsamında Elektrik ve Elektronik bölümleri birleştirilerek Elektrik ve Elektronik Teknolojisi adını almıştır. Diğer bölümlerin adları değiştirilerek Makine Teknolojisi Alanı, Metal Teknolojisi Alanı, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı, Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı, Bilişim Teknolojileri Alanı ile eğitim öğretime devam etmiş, 2012 yılında Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı ile Anadolu Meslek Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı açılarak 2014 yılında ise okulumuz ismi Iğdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirilmiştir. 2017 yılında İnşaat Teknolojileri 2021 yılında Kimya Teknolojileri alanı açılmıştır. Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Mesleki Eğitimde 1000 okul projesi içinde yer almaktadır.

Iğdır ülkemizin konum itibari ile önemli bir yerindedir zaman içerisinde nüfusun hızla artacağı, sanayi yatırımlarının oluşacağı önemli bir merkez olacağından Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Iğdır için gerekli olacak teknik insan gücünü yetiştirmesinde önemli misyon yüklenmiştir. Öğrencilerimizin çalışma arzusu Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlılıkları geleceğimiz için güvence olacaktır. Bu yüzden öğrencilerimizin teknolojik imkânlardan yararlanması için yeterli teçhizat ve personel mevcuttur. Bilgisayar Laboratuvarları, atölyeler, yemekhane, kütüphanesi ve derslikleri ile iyi bir ortamda eğitim ve öğretim sürdürmektedir.

Scene 16 (3m 12s)

IĞDIR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Kimler var ?

52 Öğretmen 681 Öğrenci 29 Şube 8 Alan

Genel Bilgiler

Şehir merkezine 500 metre uzaklık Giriş Çıkış Saati (08.00 - 15.05) Yabancı Dil İngilizce

Fiziki İmkanlar

Okulumuz 2 derslik binası. 8 adet Alan uygulama atölyeleri Kantin Yemekhane 3000 Kitaptan oluşan Kütüphane Akıl ve Zeka Oyunları odası Satranç Odası Futbol, Basketbol ve Voleybol sahası Bİlişim Teknolojileri Laboratuvarı Proje Odası

Scene 17 (3m 28s)

SEKTÖR: ELEKTRİK-ELEKTRONİK

E L EKTRİ K -E L EKT R ONİK TEKNOLOJİLERİ

ALANIN TANIMI: Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır . ALANIN AMACI: Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde , sektörün ihtiyaçları , bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır .

Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı altında yer alan dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği alandır. Özellikle hızla küreselleşmekte olan bu sektörde rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadırlar. Bu nedenle de Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı bugün diğer tüm alanları geliştiren, temel ve üretken bir sanayiye dönüşmüş durumdadır.

Okulumuzda Elektrik- Elektronik Teknolojisi hem Anadolu Teknik Programına (sınavlı) hem Anadolu Meslek Programına öğrenci almaktadır.

ATP 2020 YILI TABAN PUANI : 213,3272

Tanıtım videosuna linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=F89lbsN5pzs

Tanıtım videosuna linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=F89lbsN5pzs

Scene 18 (3m 48s)

1

ELEKTRİK TESİSATLARI VE PANO MONTÖRLÜĞÜ DALI

TANIMI: Elektrik tesisatları ve pano monitörlüğü meslek elemanının sahip olması gereken, bina içi ve dışı elektrik tesisatının ve tüm elektrik panolarının kurulumunu ve bakım onarımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. AMACI: Elektrik-elektronik sektöründe; bina içi ve dışı elektrik tesisatının ve tüm elektrik panolarının kurulumunu ve bakım onarımını yapabilecek yeterliklere sahip meslek elemanları yetiştirmek. MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER Elektrik tesisatçısı olmak isteyenlerin,Çocukları seven, El becerisi olan , Dikkatli , tedbirli, Yönergeyi izleyebilen Sorumluluk duygusu gelişmiş kimseler olmaları gerekir.

Scene 19 (4m 6s)

SEKTÖR: İNŞAAT

İNŞAAT TEKNO L OJİ L ERİ

ALANIN TANIMI: İnşaat Teknolojisi alanının temel amacı; inşaat uygulamalarında yer alan meslek elemanlarını sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli kişiler olarak yetiştirmektir. ALANIN AMACI: İnşaat Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

İnsanlık var olduğu sürece yaşayacak sektörlerin başında inşaat sektörü gelmektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte inşaat sektörü de kalite ve hız kazanmaktadır. Deprem riskinin yüksek olduğu ülkemizde kaliteli bina inşaatı önem taşımaktadır. Firmaların sahip olduğu mühendislik kapasitesi ve çalıştırdıkları nitelikli iş gücü, yapılan işlerin kalitesinin en önemli belirleyicisidir. Kaliteli eğitim almış nitelikli iş gücü, sektörde büyük ölçekli ve kapasiteli firmalarda kolaylıkla iş bulabilmektedir

Tanıtım videosuna linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=9MoLCyAh-M8

Tanıtım videosuna linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=9MoLCyAh-M8

Scene 20 (4m 27s)

TANIMI: Mimari yapı teknik ressamlığında proje çizimi, röleve ve maket yapma konusunda yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. AMACI: İnşaat Teknolojisi alanında, yapı teknik ressamlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER Mimari Yapı Teknik Ressamı olmak isteyenlerin; Temel matematik, fizik, kimya ve yer bilimi konularında ilgili, El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen , Şekil ve uzay ilişkilerini algılayabilen, Zihinde canlandırma ve çizim yeteneği olan, Dikkatli , titiz, yaratıcı, sorumluluk duygusu gelişmiş, Arazi çalışmalarına uyabilen, İşbirliği içinde çalışabilen, ekip çalışmasına uygun ve insanlarla kolay ilişki kurabilen, Teknolojik gelişmelere açık ve mesleğinde kendisini geliştirmek isteyen, kimseler olması gerekir.

MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI DALI

1

Scene 21 (4m 43s)

SEKTÖR: KİMYA

KİMYA TEKNO L OJİ L ERİ

ALANIN TANIMI: Kimya Teknolojisi alanı altında yer alan Boya Üretimi ve Uygulama, Deri İşleme, Kimya Laboratuvarı, Lastik Üretimi, Petrol Petrokimya, Petrol – Rafineri ve Proses dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği alandır ALANIN AMACI: Kimya teknolojisi alanının temel amacı; alanın altında yer alan meslek elemanlarını sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli kişiler olarak yetiştirmektir. .

Kimya Teknolojisi alanı altında yer alan Boya Üretimi ve Uygulama, Deri İşleme, Kimya Laboratuvarı, Lastik Üretimi, Petrol Petrokimya, Petrol – Rafineri ve Proses dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği alandır. Kimya Laboratuvarı: Her türlü kimyasal hammadde üretim, kalite kontrol ve analizde, araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında kimya mühendislerinin ve kimyagerlerin denetimi altında çalışan kişilerin yetiştirildiği daldır.

Tanıtım videosuna linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=YJUtSL4pTkM

Tanıtım videosuna linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=YJUtSL4pTkM

Scene 22 (4m 59s)

SEKTÖR: OTOMOTİV, GEMİ, UÇAK, SINAİ TESİSLER

MAKİNE TEKNOLOJİLERİ

ALANIN TANIMI: Makine Teknolojisi alanı; klasik ve bilgisayar kontrollü üretim tezgahlarında makine imalatı işlemlerini yapma, kalıplama teknikleri, sac metal kalıpları, hacim kalıpları ve iş kalıpları imalatı yapma, iki ve üç boyutlu makine ve mekanizmaları çizimlerini yapma, makinelerin temel bakım ve onarımını yapma, mermer kesme ve işleme tezgahlarında imalat işlemlerini yapma, endüstriyel döküm ve kalıplama tekniğine uygun üretime yönelik modelleme ve prototiplerini yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği alandır. ALANIN AMACI: Makine Teknolojileri uygulamalarında yer alan meslek elemanlarını sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli kişiler olarak yetiştirmektir.

Makine Teknolojisi alanı ekonomik kalkınmanın temelini oluşturur. Tasarım ve üretim yapan her sektöre hitap eder. Gelişen teknoloji ve üretim teknikleri tasarım ve üretimde makinenin önemini artırmıştır. Getirisi ve katma değeri ile ekonominin lokomotifi durumundadır. Alanda istihdam imkânları oldukça çeşitlidir. Dünyada ve ülkemizde sektördeki kalifiye eleman ihtiyacı fazladır. Dolayısıyla iş istihdamı sıkıntısı söz konusu değildir. Alanda çalışanların gelir seviyeleri ülke standartlarına göre iyidir.

Tanıtım videosuna linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=MyV-N3w7YsQ

Tanıtım videosuna linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=MyV-N3w7YsQ

Scene 23 (5m 17s)

TANIMI: Makine Bakım Onarım: İşletme ortamında her türlü makinenin ve yapı elemanlarının arızalarını tespit ederek, bakım ve onarım işlerini yapan kişilerin yetiştirildiği daldır. Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, makine teknolojisi ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler. Makine Teknolojisi alanında eğitim almış kişiler, kamu veya özel sektöre ait işletmelerde (otomotiv, gemi, uçak, sınai tesisler)çalışabilecekleri gibi kendi iş yerlerini de açabilirler. CNC mekanik imalat atölyelerinde, kalıp ve prototip yapan imalathanelerde, imalat ve komple resimlerin tasarlanıp çizildiği bürolarda, mekanik bakım atölyelerinde, mermer ve model imalatı yapan işletmelerde de iş bulabilirler. MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER Makine teknolojisi elemanı olmak isteyenler; soyut düşünebilen, el göz ve kulak koordinasyonunu sağlayan, sabırlı, ekip çalışmasına yatkın olan, çevreye duyarlı, araştırmacı, mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eden, iş disiplini ve meslek ahlakına sahip prensipli kişiler olmalıdır.

MAKİNE BAKIM ONARIM DALI

1

Scene 24 (5m 36s)

SEKTÖR: ENDİSTRÜYEL TESİSLER

METAL TEKNOLOJİLERİ

ALANIN TANIMI: Metal Teknolojisi alanı; metal ve metal alaşımlarının sıcak ve soğuk olarak şekillendirildiği, ısıl işlemlerin uygulandığı, kaynak uygulamalarının yapıldığı, mekanik ve otomatik yöntemlerle kesme, bükme, delme ve birleştirmelerin yapıldığı, metal ve plastik doğrama işleri, metal süsleme uygulamaları ve çelik konstrüksiyon işlerinin yapıldığı bir alandır. ALANIN AMACI: Metal Teknolojisi uygulamalarında yer alan meslek elemanlarını sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli kişiler olarak yetiştirmektir.

Okulmuzda Kaynakçılık dalı bulunmaktadır ve bu dala yönelik eğitim-öğretim programı işlenmektedir.

Tanıtım videosuna linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=-owMhGB2yYY

Tanıtım videosuna linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=-owMhGB2yYY

Scene 25 (5m 55s)

TANIMI: Kaynakçılık: Metalleri, oksiasetilen , elektrik arkı ve gaz alevi ile çeşitli şekillerde kesen, parçaları yine aynı yöntemle eriterek birleştiren kişilerin yetiştirildiği daldır. Bu mesleklerdeki elemanlar otomotiv, beyaz eşya ve bilişim teknolojisi ürünlerini imal eden fabrikalarda, tersanelerde, köprü ve baraj işlerinde, kendi atölyelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında açık veya kapalı ortamlarda çalışabilirler. Bulundukları işletmelerde, çalışanlarla iş birliği ve uyum içerisinde üretim yaparlar. Hareketli ve sabit mekanik sistemler tasarlayarak imal ederler. Çalışma ortamında iş güvenliği kurallarına uygun davranmalıdırlar. MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER Metal teknolojisi elemanı olmak isteyenlerin; Duyu organları (görme ve işitme vb.) İşlevlerini tam olarak yerine getirir durumda olan, El,ayak ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, Titiz, yaratıcı, Mesleği ile ilgili teknolojik yenilikleri takip ederek mesleğinde kullanabilen, Üç boyutlu düşünen, Temel matematik, fizik,malzeme ve işleme bilgisine sahip, sabırlı, estetik görüşlü, Ekip çalışmasına yatkın, kendisi ve çevresi ile barışık, Kişilik özellikleri gelişmiş,çevreye duyarlı kişiler olması gerekir.

KAYNAKÇILIK DALI

1

Scene 26 (6m 11s)

SEKTÖR: TÜM MOTORLU ARAÇ SANAYİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

ALANIN TANIMI: Motorlu Araçlar Teknolojisi alanı; otomotiv üzerinde mekanik, elektrik ve elektronik aksamaların bakım ve onarımlarını yapma, otomotiv gövde bölümlerinin onarımlarını yapma, gövde yüzeyleri üzerinde boya ve boya sonrası işlemleri yapma, iş makineleri bakım ve onarımı yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. ALANIN AMACI: MotorluAraçlar Teknolojisi uygulamalarında yer alan meslek elemanlarını sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış, nitelikli kişiler olarak yetiştirmekti r.

Motorlu araçlar sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşullarının bir sonucu olarak sürekli ve hızlı bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeniyle stratejik bir sektör olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmektedir. Küreselleşmeyle birlikte motorlu araçlar sektöründe rekabet büyük yoğunluk kazanmakta, sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır. Türkiye’deki motorlu araçlar sektörü, üretimde ulaşılan kalite süreci ve yüksek verimlilik nedeniyle uluslararası pazarlar için yeni bir üretim merkezi hâline gelmiş bulunmaktadır. Sektörde, her geçen gün teknolojiye, insan kaynaklarına, bilgiye ve kalite eğitimine daha fazla yatırım yapılmaktadır.

Tanıtım videosuna linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=ZWrVmbW9YYQ

Tanıtım videosuna linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=ZWrVmbW9YYQ

Scene 27 (6m 32s)

TANIMI: Binek, hafif ve ağır hizmet tipi araçlardaki (iş makineleri hariç) tüm elektromekanik sistemlerin arıza teşhis, bakım, onarım ve ayar işlerini cihaz ekipman ve özel takımları kullanma, ürün kataloglarında tanımlı prosedürlere uygun, eksiksiz, doğru ve zamanında yapan kişilerin yetiştirildiği daldır. MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER Motorlu araçlar sektöründe çalışmak isteyenlerin; Duyu organları işlevlerini tam olarak yerine getirir durumda, ellerini ustalıkla kullanabilen, Yaratıcı, titiz, bedenen ve ruhsal açıdan sağlıklı, Göz ve ellerini eş güdümlü kullanabilme yeteneğine sahip, Analiz ve yorum yapabilen, Sorun çözme yeteneğine sahip, Takım ve ekip çalışmasına yatkın olan kimseler olmaları gerekir. Bu alandaki mesleklerde çalışacak kişilerin aynı zamanda matematik ve fen bilimlerine meraklı, mekanik problem çözebilen, mekanik ve göz el koordinasyonu yeteneği olan, Sabırlı,dikkatli , temiz ve düzenli çalışan kişiler olmaları gerekmektedir.

OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK DALI

1

Scene 28 (6m 48s)

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanının amacı; işlevsel değerleri ile mekanların kullanışlığını , estetik değeriyle de yaşadığımız ve çalıştığımız mekanların sıcak, sevimli ve renkli bir ortam haline gelmesini sağlayarak sanatı ve tekniği birleştirerek ürünü ortaya çıkarmaktır. Buna ek olarak Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanın amacı meslek elemanlarını sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli kişiler olarak yetiştirmektir.

SEKTÖR: MOBİLYA

MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI

ALANIN TANIMI: Mobilya ve iç mekân tasarımı alanı altında yer alan mobilya iç mekân ressamlığı, iç mekân ve mobilya teknolojisi, mobilya iskeleti ve döşemesi, mobilya süsleme sanatları, ahşap doğrama teknolojisi dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. ALANIN AMACI: Mobilya ve iç mekân tasarımı alanı altında yer alan mesleklerde sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır

Tanıtım videosuna linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=eX27E5anLak

Tanıtım videosuna linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=eX27E5anLak

Scene 29 (7m 5s)

TANIMI: Ahşap ve ahşap ürünleri kullanılarak yapılan masa, sandalye, koltuk, sehpa, dolap vb. malzemeler ile yine bu ürünler kullanılarak yapılan bina iç dekorasyonu ve söz konusu bu ürünlerin imalat, montaj, bakım ve onarım işleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahip kişilerin yetiştirildiği daldır. AMACI: Mobilya ve iç mekân tasarımı alanında mobilya ve iç mekân teknolojisi mesleğinin gerektirdiği iç mekân ve mobilya elemanlarının üretimi yeterliklerine sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER İç mekân ve mobilya teknolojisi teknisyeni olmak isteyenlerin; Dikkatli, sabırlı, sakin ve titiz , Şekil ve uzay ilişkilerini algılayabilen, Ayrıntıyı yakalayabilen , El becerisine olan , Göz ve ellerini eş güdüm içinde kullanabilen , Tozlu , kokulu ve gürültülü ortamlarda çalışabilen kimseler olması gereklidir.

İÇ MEKÂN VE MOBİLYA TEKNOLOJİSİ

1

Scene 30 (7m 25s)

SEKTÖR: İNŞAAT-ELEKTRİK ENERJİ

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

ALANIN TANIMI: Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı sıhhi tesisat, ısıtma ve doğal gaz bina içi tesisatı, ev ve ticari tip soğutucular, soğuk oda ve depolar, frigorifik araç ve araç klimaları, ev tipi klima cihazları ile iklimlendirme sistemlerinin montajı, devreye alınması, arıza ve bakım işleri ile ilgili yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. ALANIN AMACI: Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının temel amacı; insan hayatı için yaşamsal önem taşıyan suyun şartlandırılmasını ve sağlıklı tüketimini, gıda, ilaç gibi maddelerin soğukta muhafazasını, yaşam için sağlıklı, konforlu ortam şartlarının oluşturulmasını; endüstri dallarında zorunlu olan hava şartlarının en uygun seviyelerde sağlanmasını kapsar ve hedefler.

Tanıtım videosuna linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=wa_fuP_UFs0

Tanıtım videosuna linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=wa_fuP_UFs0

Okulumuzda Elektrik- Elektronik Teknolojisi hem Anadolu Teknik Programına (sınavlı) hem Anadolu Meslek Programına öğrenci almaktadır.

ATP 2020 YILI TABAN PUANI : 180,0207

Tesisat teknolojisi ve sektörü, ülkemizde hızla yayılan ve genişleyen, sürekli ve dinamik bir gelişim içinde iklimlendirmedir . Bu özellikleri nedeni ile doğal gaz sektörü stratejik bir endüstri olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle ülkemizde ısınma amacıyla kullandığımız doğal gazın dışa bağımlı olarak kullanılması, mevcut kaynaklarımızın kısıtlı oluşu ve doğal gazın özelliği itibarıyla diğer yakacaklardan birçok üstünlüğünün olması, doğal gazın etkili ve verimli kullanılması ile ilgili özel tedbirler alınmasını gerektirmektedir. Gaz ve tesisat sektöründe, ülkemizde doğal gazın hızla yayılmasından dolayı büyük oranda istihdam açığı oluşmaktadır. Ayrıca gaz yakan cihazların imalatını yapan firmaların hızla kendilerini yenilemeleri ve teknolojinin gereklerine göre cihazlarını geliştirmeleri bu dalda büyük oranda servis elemanı ihtiyacını oluşturmaktadır.

Scene 31 (7m 44s)

YAPI TESİSAT SİSTEMLERİ

1

TANIMI: Yapı tesisat teknisyeninin sahip olması gereken; yapılarda sıhhi tesisat, atık su tesisatı, yangın tesisatı, ısıtma ve doğal gaz iç tesisatı ile ilgili montaj, bakım, onarım ve işletmesini yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. AMACI: Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanında yapı tesisat teknisyeninin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER Yapı Tesisat Sistemleri Teknisyeni/Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni olmak isteyenlerin Normal düzeyde sayısal yeteneğe sahip İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, İletişim yeteneği gelişmiş , Fen Bilimlerine ilgili ve bu alanda başarılı, El becerisi olan , Girişimci , sabırlı, ekip çalışmasına yatkın, Dikkatli ve sorumluluk sahibi , Ekip çalışmasına yatkın,

Scene 32 (8m 4s)

1 11

A BLOK DERSLİK

B BLOK DERSLİK

0 00 QUAD

Scene 33 (8m 16s)

ELEKTRİK ATÖLYESİ

MOBİLYA ATÖLYESİ

•C) NOTE a PRO 00 CAMERA

MOTORLU ARAÇLAR ATÖLYESİ

Scene 34 (8m 26s)

MOTORLU ARAÇLAR ALANI ÖĞRENCİLERİ

MAKİNA ATÖLYESİ

METAL ATÖLYESİ

Scene 35 (8m 36s)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ ÖĞRENCİLERİ

OYUNCAK YARIŞMASI ESERİMİZ

KİMYA BÖLÜMÜNDE ÜRETİLEN DEZENFEKTANLAR

Scene 36 (8m 47s)

VOLEYBOL/BASKETBOL SAHASI

SATRANÇ ODASI

FUTBOL SAHASI

Scene 37 (8m 57s)

ÜRETİM ALANI

KÜTÜPHANE

KİMYA BÖLÜMÜNDE ÜRETİLEN KOLONYALAR

a tmtuo

IĞDIR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

Scene 38 (9m 7s)

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Ş ubesi