Hoaøng Hoa Töûu

Published on
Scene 1 (0s)

Hoaøng Hoa Töûu

T rình Baøy : Leâ Thöôøng Nhieân

Saùng Taùc : Leâ Thöôøng Nhieân

76

Scene 2 (10s)

Hoaøng Hoa Töûu

T rình Baøy : Leâ Thöôøng Nhieân

Saùng Taùc : Leâ Thöôøng Nhieân

76

Muøa thu say Hoaøng Hoa Töûu Loøng ta vaøng maøu laù bay …

Hoaøng Hoa Töûu

Scene 3 (49s)

Nöõa ñeââm ao chuøa ai bieát löng trôøi mieàn traêng bieàn bieät … .. Loøng ta ruïng moät caùnh Sen ………

Hoaøng Hoa Töûu

Scene 4 (4m 27s)

Hoaøng Hoa Töûu

Muøa thu say Hoaøng Hoa Töûu Loøng ta vaøng maøu laù bay …

Scene 5 (8m 5s)

Nöõa ñeââm ao chuøa ai bieát löng trôøi mieàn traêng bieàn bieät … .. Loøng ta ruïng moät caùnh Sen ………

Hoaøng Hoa Töûu

Scene 6 (11m 40s)

Hoaøng Hoa Töûu

Moät gioït söông khuya pha höông Sen … Thôm ngaùt caùnh moâi traàn

Scene 7 (11m 49s)

Hoaøng Hoa Töûu

Tình ñaàu … thì thaàm … höông toùc ôi …

Roài muøa thu em ñi qua toâi …

Scene 8 (11m 59s)

Hoaøng Hoa Töûu

Ta veà … nghe vôøi vôïi … tình ôi …

Thu höõng hôø … Töøng chieàu vaøng bay … tô trôøi …

Scene 9 (12m 10s)

Hoaøng Hoa Töûu

Thu uùa vaøng … röôïu Hoaøng Hoa ñeâm nay khoâng ngöôøi

Roài tình ta troâi soâng töông tö …

Scene 10 (12m 24s)

Hoaøng Hoa Töûu

Moâi meàm … loøng meàm … Thöông nhôù ai …

Scene 11 (12m 34s)

Hoaøng Hoa Töûu

Scene 12 (13m 6s)

Hoaøng Hoa Töûu

Muøa thu say Hoaøng Hoa Töûu Loøng ta vaøng maøu laù bay …

Scene 13 (18m 6s)

Hoaøng Hoa Töûu

Nöõa ñeâm ao chuøa ai bieát Löng trôøi mieàn traêng bieàn bieät

Scene 14 (23m 6s)

Hoaøng Hoa Töûu

Loøng ta ruïng moät caùnh Sen …

Scene 15 (28m 6s)

Hoaøng Hoa Töûu

Muøa thu say Hoaøng Hoa Töûu Loøng ta vaøng maøu laù bay …

Scene 16 (33m 6s)

Hoaøng Hoa Töûu

Nöõa ñeâm ao chuøa ai bieát Löng trôøi mieàn traêng bieàn bieät

Scene 17 (38m 6s)

Hoaøng Hoa Töûu

Loøng ta ruïng moät caùnh Sen …

Moät gioït söông khuya … pha höông Sen

Scene 18 (43m 6s)

Hoaøng Hoa Töûu

Thôm ngaùt caùnh moâi traàn … tình ñaàu … Thì thaàm höông toùc ôi …

Scene 19 (48m 6s)

Hoaøng Hoa Töûu

Roài muøa thu em ñi qua toâi Thu höõng hôø …

Töøng chieàu vaøng bay … tô trôøi … .

Scene 20 (53m 6s)

Hoaøng Hoa Töûu

Ta veà nghe vôøi vôïi … tình ôi

Roài tình ta troâi soâng töông tö … Thu uùa vaøng

Scene 21 (58m 6s)

Hoaøng Hoa Töûu

Röôïu Hoaøng Hoa ñeâm nay khoâng ngöôøi

Moâi meàm … loøng meàm … thöông nhôù ai