Hoaøng Hoa Töûu

Published on
Scene 1 (0s)

Hoaøng Hoa Töûu

T rình Baøy : Leâ Thöôøng Nhieân

Saùng Taùc : Leâ Thöôøng Nhieân

76

Scene 2 (10s)

Hoaøng Hoa Töûu

T rình Baøy : Leâ Thöôøng Nhieân

Saùng Taùc : Leâ Thöôøng Nhieân

76

Muøa thu say Hoaøng Hoa Töûu Loøng ta vaøng maøu laù bay …

Hoaøng Hoa Töûu

Scene 3 (28s)

Nöõa ñeââm ao chuøa ai bieát löng trôøi mieàn traêng bieàn bieät … .. Loøng ta ruïng moät caùnh Sen ………

Hoaøng Hoa Töûu

Scene 4 (45s)

Hoaøng Hoa Töûu

Muøa thu say Hoaøng Hoa Töûu Loøng ta vaøng maøu laù bay …

Scene 5 (1m 3s)

Nöõa ñeââm ao chuøa ai bieát löng trôøi mieàn traêng bieàn bieät … .. Loøng ta ruïng moät caùnh Sen ………

Hoaøng Hoa Töûu

Scene 6 (1m 17s)

Hoaøng Hoa Töûu

Moät gioït söông khuya pha höông Sen … Thôm ngaùt caùnh moâi traàn

Scene 7 (1m 26s)

Hoaøng Hoa Töûu

Tình ñaàu … thì thaàm … höông toùc ôi …

Roài muøa thu em ñi qua toâi …

Scene 8 (1m 36s)

Hoaøng Hoa Töûu

Ta veà … nghe vôøi vôïi … tình ôi …

Thu höõng hôø … Töøng chieàu vaøng bay … tô trôøi …