Ghi thu

Published on
Scene 1 (0s)

002

Froc1

MOÂN: LÒCH SÖÛ

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ

LỚP 4

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QuẬN 10

Giáo viên : Vũ Thị Bích Nhi Trường Tiểu học Nhật Tảo

Scene 2 (15s)

002

LÒCH SÖÛ

BAØI 1 : MOÂN LÒCH SÖÛ VAØ ÑÒA LYÙ

HOAÏT ÑOÄNG 1 : HS ñoïc tìm hieåu baøi SGK

Nöôùc Vieät Nam bao goàm phaàn ñaát lieàn , caùc haûi ñaûo , vuøng bieån vaø vuøng trôøi bao truøm leân caùc boä phaän ñoù . Phaàn ñaát lieàn nöôùc ta coù hình chöõ S , phía baéc giaùp Trung Quoác , phía taây giaùp Laøo vaø Cam - pu – chia phía ñoâng vaø phía nam laø vuøng bieån roäng lôùn.Vuøng bieån Vieät Nam laø moät boâ phaän cuûa Bieån Ñoâng . Trong vuøng bieån nöôùc ta coù nhieàu ñaûo vaø quaàn ñaûo .

Bullet-01

RNBOWBTN

Scene 3 (52s)

002

LÒCH SÖÛ

BAØI 1 : MOÂN LÒCH SÖÛ VAØ ÑÒA LYÙ

HOAÏT ÑOÄNG 1 : HS ñoïc tìm hieåu baøi SGK

Toaøn ñaát nöôùc Vieät Nam coù 54 daân toäc anh em chung soáng . Coù daân toäc soáng ôû mieàn nuùi hoaëc trung du ; coù daân toäc soáng ôû ñoàng baèng hoaëc ôû caùc ñaûo , quaàn ñaûo treân bieån .

Bullet-01

RNBOWBTN

Scene 4 (1m 10s)

002

LÒCH SÖÛ

BAØI 1 : MOÂN LÒCH SÖÛ VAØ ÑÒA LYÙ

HOAÏT ÑOÄNG 1 : HS ñoïc tìm hieåu baøi SGK

Bullet-01

Em haõy xaùc ñònh vò trí cuûa nöôùc ta treân baûn ñoà ñòa lyù töï nhieân Vieät Nam?

RNBOWBTN

Scene 5 (1m 39s)

002

LÒCH SÖÛ

BAØI 1 : MOÂN LÒCH SÖÛ VAØ ÑÒA LYÙ

HOAÏT ÑOÄNG 1 : HS ñoïc tìm hieåu baøi SGK

Bullet-01

Neâu vaø chæ vò trí tænh, thaønh phoá em ñang soáng ?

RNBOWBTN

Scene 6 (1m 55s)

002

LÒCH SÖÛ

HOAÏT ÑOÄNG 2:

Caùc em söu taàm tranh aûnh veà caûnh sinh hoaït cuûa moät daân toäc vaø moâ taû tranh aûnh ñoù .

Bullet-01

BAØI 1 : MOÂN LÒCH SÖÛ VAØ ÑÒA LYÙ

RNBOWBTN

Scene 7 (2m 24s)

002

LÒCH SÖÛ

Moãi daân toäc soáng treân ñaát Vieät Nam coù neùt vaên hoùa rieâng song ñeàu coù cuøng moät Toå quoác , moät lòch söû Vieät Nam , moät truyeàn thoáng Vieät Nam .

Keát luaän :

BAØI 1 : MOÂN LÒCH SÖÛ VAØ ÑÒA LYÙ

RNBOWBTN

Scene 8 (2m 45s)

002

LÒCH SÖÛ

HOAÏT ÑOÄNG 3:

Ñeå Toåà quoác ta töôi ñeïp nhö ngaøy hoâm nay , oâng cha ta ñaõ traûi qua haøng ngaøn naêm döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc . Caùc em coù theå keå ñöôïc moät vaøi söï kieän chöùng minh ñieàu ñoù ?

Bullet-01

BAØI 1 : MOÂN LÒCH SÖÛ VAØ ÑÒA LYÙ

RNBOWBTN

Scene 9 (3m 6s)

002

LÒCH SÖÛ

HOAÏT ÑOÄNG 3:

Bullet-01

BAØI 1 : MOÂN LÒCH SÖÛ VAØ ÑÒA LYÙ

Nöôùc Vaên Lang do vua Huøng Vöông cai trò .

RNBOWBTN

Khôûi nghóa Hai Baø tröng .

RNBOWBTN

Chieán thaéng Baïch Ñaèng do Ngoâ Quyeàn laõnh ñaïo ….

RNBOWBTN

Scene 10 (3m 30s)

002

LÒCH SÖÛ

Moân Lòch söû vaø Ñòa lyù giuùp caùc em bieát nhöõng ñieàu treân vaø töø ñoù caùc em theâm yeâu thieân nhieân , yeâu con ngöôøi vaø yeâu Toå quoác ta .

Keát luaän :

BAØI 1 : MOÂN LÒCH SÖÛ VAØ ÑÒA LYÙ

RNBOWBTN

Scene 11 (3m 45s)

002

Lịch sử

HOAÏT ÑOÄNG 4: Ñeå hoïc toát moân Lòch söû vaø Ñòa lyù caùc em caàn phaûi laøm gì ? Neâu ví duï chöùng minh ?

Bullet-01

Bài 1 : Môn lịch sử và Địa lý

- Ñeå hoïc toát moân Lòch söû vaø Ñòa lyù caùc em caàn phaûi taäp quan saùt söï vaät , hieän töôïng ; thu thaäp tìm kieám taøi lieäu lòch söû , ñòa lyù ; maïnh daïn neâu thaéc maéc . Ñaët caâu hoûi vaø cuøng tìm caâu hoûi traû lôøi . Tieáp ñoù caùc em neân trình baøy keát quaû hoïc taäp baèng caùch dieãn ñaït cuûa chính mình .

RNBOWBTN

Scene 12 (4m 31s)

002

Ghi nhôù

Moân Lòch söû vaø Ñòa lyù ôû lôùp 4 giuùp caùc em hieåu bieát thieân nhieân vaø con ngöôøi Vieät Nam , bieát coâng lao cuûa cha oâng ta trong moät thôøi kyø döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc töø thôøi Huøng Vöông – An Döông Vöông ñeán buoåi ñaàu thôøi Nguyeãn .

Scene 13 (4m 47s)

002

19

Moân Lòch söû vaø Ñòa lyù lôùp 4 giuùp caùc em hieåu bieát gì ?

Cuûng coá

Scene 14 (4m 56s)

002

Baøi sau

Laøm quen vôùi baûn ñoà