မြန်မာစာ ပထမတန်း အခန်း(၅) ဗျည်းကဗျာလင်္ကာများရွတ်ဖတ်ရေးစို့လား (ဃ)ဗျည်းလေးတွေကိုကြည့်ကာရယ် သိမှတ်ဖို့ကိုလေ့ကျင့်မယ်

Published on
Scene 1 (0s)

မြန်မာစာ ပထမတ န ် း အခန်း(၅) ဗ ျ ည ် း ကဗျာလင်္ကာမျ ာ း ရ ွ တ ် ဖ တ ် ရေးစို ့ လား ( ဃ ) ဗ ျ ည ် း လေး တ ွ ေကိုကြည ့် ကာရယ ် သိမှတ်ဖို့ကို လ ေ ့ ကျင ့် မယ ်.