PowerPoint Presentation

Published on
Scene 1 (0s)

Ching Mae larrobis. PAGLINANG NG ESTRATEHIYANG PANDISKURSO.

Scene 2 (8s)

Estratehiya sa diskurso. - Dinidisenyo para sa espesipikong proyekto ..

Scene 3 (16s)

Mga kailangang mailatag : Indibidwal at Organisasyunal na Layunin Target na Awdyens Intended na mensahe Mga kagamitan at Gawain Resorses at saklaw na panahon E balwasyon.

Scene 4 (28s)

LAYUNIN. Ang estratehiya ng diskurso ay kailangang naaayon sa idibidwal at organisasyonal na plano . Kung ito ay pansarili , kinakailangan na malinaw ang personal na layunin Kung para sa organisasyon , linawin ang bisyon , misyon , at layunin ng organisasyon ..

Scene 5 (43s)

Halimbawa : Malabo: Makapangolekta ang ilang donasyon matapos ang pulong . Espisipiko : Makapangolekta ng tiglilimandaan sa bawat tao matapos ang pulong ..

Scene 6 (54s)

AWDYENS. Tukuyin ang target na awdyens upang makamit ang personal at organisasyunal na layunin at awtkam . Sino sino ang awdyens ? Gaano ang kanilang kaalaman ? Ano ang nais nilang malaman ? Ano-ano ang kanilang personal na preperenses ? Ano ang kanilang mahahalagang katangiang demograpik ? Gaano sila karami ? Ano ang kanilang atityud ?.

Scene 7 (1m 11s)

MENSAHE. Alalahaning ang diskurso ay parang nagkukwento . Kailangang may kawili -wiling naratib at imahen . Iminungkahi nina Adler, et. Al (2012) na idebelop ang tisis , tinatawag minsang sentral o susing ideya , isang pangungusap na lumalagom sa mensahe . Halimbawa : Pagkakakitaan kalaunan ang pag -invest sa negosyong ito . Higit na makabebenta kung ia -advertise ang produkto sa social media. Hindi kailangang tanggapin na lamang ang sexual harassment..

Scene 8 (1m 32s)

Matapos mabuo ang tisis , organisahin na ang mensahe . Piliin ang pinakaangkop na mga hulwaran para sa iyong mensahe : Ibalangkas ang presentasyon ayon sa hulwarang napili ..

Scene 9 (1m 44s)

KONTEKSTO. Ang konteksto ng presentasyon ay nakaiimpluwensya sa kung ano at paano sasabihin ang mensahe . Walang taong nais maparatangang nagsasalita o nagsususulat ng out of context..

Scene 10 (1m 56s)

KAGAMITAN AT GAWAIN. Tukuyin ang pinakaangkop na kagamitang gagamitin at gawaing gagawin para sa pagkokomyuniket ng mensahe sa awdyens ..

Scene 11 (2m 10s)

RESORSES AT ORAS. Tiyakin ang abeylabiliti ng resorses na kailangan at magset ng inaasahang saklaw na oras para sa presentasyon . Tiyaking ang mga kagamitang kailangan ay handa at gumagana ..

Scene 12 (2m 23s)

Ebalwasyon. Maaaring suriin ang epektibnes ng isang presentasyon sa pamamagitan ng paghingi ng tapat na pidbak sa awdyens . Maaari ring suriin ang epektibnes ng sariling presentasyon ..