Ephraim Kishon

Published on
Scene 1 (0s)

Ephraim Kishon

Šuti i plivaj!

Scene 2 (11s)

Cemu su vas dosad pouéovali roditelji, died ili baka, rodaci, susiedi? koje ste vjegtine svladoli uz njihovu pornot (v02nju biciklom, plivanie, stroni iezik, crtanje, kuhanje)? OS Hj B.S.2. *epoznaiemo humor i obilieiia humoristitne prite. H] Razgovaramo o odgojnim pastupcima i Odnosu roditelia prema dieci_ OS HJ B.S.3. Biramo Sto temo titati predstavljamo humoristitno djelo. Ephraim Kishon Suti i plivaj Moj sin sjedi na rubu bazena i plate. - Amire, haide, udi u vodu - zovem ga. - Bojim se. VeC punih pola sata pokLßavam nagovo- riti svoe ridokosog potomka da ude u vodu kako bih ga nauöo plivati. ali on sC, eto. boii. Od straha pla&. zasada doduSe iOS samo potiho, ali zamalo te se derati punim gla- som. znam ja njega. Pa ipak mu ne zamie• ram. Sjetam se iOS kako je moj otac mene uöo plivati i kako sarn ja iSto tako stajao na rubu bazena i bojao Bio je prilitno grub prema men'. Odgojne su se metcde cxionda znatno promijenile. postale Su Iukaviie. Meni. na pri- mier. ne bi ni na parnet palo da silim svoga Sina na neäto za on nema volie_ Odluéni korak mora on sam utiniti poput mlada orla koji prvi put napuSta roditeljsko gniiezdo i vine se u nebesko prostranstvo. Treba ga samo blago gurnuti - Sve ostalo je Stvar pri- rode Od Svega je najvainije imati strpljenja, razumijevanja liubavi - ;H'naivEe Ijubavi. - Gledai — govorim ja svome ptiéu — uvjeri se san Voda ti je tek do pupka, a tata te driati. Nßta ti se ne moie dogoditi_

Scene 3 (4m 35s)

— Ati ja se bojim. — VidiS. sva su djeca u vodi, igraju se. plivaju. smiju se Samo ti stojiS tu vani i plaéeS, Zagto p I ateS? — Zato se boiim. — Zar si ti slabiji gluplji druge djece? — Iesam. Rekao je to s dubokim uvjerenjem. Kao za• kljutak_ Osvrnuo sam se oko sebe: drugi su se roditelji smijuliili, a tuvar bazena promatrao me ispod slamnata Zamislio Sam brod koji tone. Svi putnici Okupili su se na palubi disciplinirano, mirno tekaju kapetanove upute. Samo se mali, zdepasti crvenokosi gura medu iene i djecu kako bi se medu prvima do- mogao tamca za spasavanje. Taj tovjek je moj sin koga nisam nautio plivati.,. — Reci mi dega se bojiS? — se ne utopim, - Kako se moies utopiti u takvom plitaku? — Mogu ako se — Ne moieS tak ni da hoteS — pokuSao sam mu razumno objasniti_ Specifiéna teiina liud- Skoga tiiela mania je Od specifiEne teiine vode i Zato tijelo pliva. Evo, pokazattu ti. Tata se mir• no ispruiio po povrSini. mimo lei pluta na vodi, kad Ii usred te pouéne zorne obuke neki kreten skoä u bazen zamalo tati na glavw Val me zapljusnu. usta mi se napuniSe vodom i ja svom svojom specifitnom teiinom podoh na dno. Moj sin brizne u plaé tretom brzinony Na- kon Sam nekako isplivao na povÉinu, po- kuSah nati podr'ku u tuvaru koji nas je ravno• dugno promatrao, — Kaiite. molim vas, ovom mom sinu mole Ii se itko utopiti u ovom dietjem bazenu? — Kako da ne — Odvrati mi ävar ispod sla- mnata SeSira. — Jog kako da moie! Drugi bi otac na mom mjestu vet odavno zgrabio Sina i bacioga u bazem Da, Svatko bi to utinio. ali ne i ja Ja volim Svog Sina premda je kukavica. tako malen, — Haide Amire, da se nagodimo — predloiih mu. — la te netu ni taknuti, a ti Iijep•o sarn uti u Udi sarno do koljena. Ako ti suida. ostani u vodi, akoti se ne svida — a ti izidi_ Mote li taka? Amir potvrdno kimne glavom te, sveiednako platudi, prijede rub bazena i nesigurnim kora- cima zade u vodu_ Nije mu bila ni do koljena, a on je vet zakljuäo da mu se ne svida i da ne Zeli ostati. Okrenuo se. iziSao nastavio zavijati sve vigim glasom. Sto mu je na evrstom tlu bilo mnogo lakSe_ — Mama! — urlao je. — Mama! Cudna je ta djeéja potreba da zazivaiu majku u Svakoj prilici. i onda kada ih ta ista mama goni Sibom oko Stola. - Amire - obratih mu Se ovaj put Strogo — ili Sada Odrnah uti u vodu ili veeeras nema nicta od televizije. Oa nisam pretjerao? Moida Sam prestrog prema njemu? On iOS uvijek plate i ne mite se. obratno. Ne mite se i plate [i, plate, - Pogledai, Amire. kako je to jednostavno — pokusah mu pokazati. — Samo, evo. ovako, ispru2iS ruke i brojÉ: iedan, dva, tri Posve je razumliivo da ne mogu istovremeno plivati i brojiti, Na kraju kraieva. ja sam pisac, a ne LRiteIi plivanjm Dok ia soptem borim se za yak. Amira Sve vße hvata Strah_ Oko nas se vee skupila gomila [judi Zeljnih zabave. IskoCirn iz barena, a Amir se vriSteti iz sve snage dade u biieg Potröm za niim, uhvatimga i. dried gaza kosu. odvuéem ga u bazeru Nau&it Cu ja njega i plivanju pameti! — Ma-ma! — urla moi sin. — Ma-ma, bojim Se! (izvor: Ephraim Kishon. Kod frute 'e naigore) RIJECI, RIJECI: metodfi - naön, postupak zorna Obuka - poutavanje primjerorn disciplinirano - posluSno, strpliivo specifréno teiina - teiina kojoi se negto razlikuje Od Eega drueoga ruta - mnostvo Ijudi. masa, svjetina.

Scene 4 (9m 35s)

GOvORlMO, SLLßAM0 I. Jeste li doiivjeli Sto slitno ispritanom u priti? 2. Cega se Otac sjeta izsvojeg djetinjstva? Kako su njega utili plivati? 3. Sto se dogodilo kad je otac pokLßao dokaza- ti da tijelo pliva na vodi? ZaSto je ocu teSko natjerati djeeaka da pliva? Kako se dietak osjeéa u vodi? Tko mu jog dodatno oteäava? S. Koga je dietak zvao Sto otac Cini na kraiu? 6. PO je krai Prite smijeSan. a po Eemu tulan? Objasnite kako ponasanje likova tomu doprinosi, MASTAMO, STVARAMO OTAMO, PÉEMO 2. Objasnite koje sastavnice pokazuju da je riiet o humoristiinoj priéi: a. tema, b. likovi, c pripovijedanje, opisivanje. e. f. smijesan krai LJ kojoj osobi priW'iieda pripovjedaQ Koji je lik ujedno pripoviedaä Kako se mijenia raspolozenie ponasanie oca od potetka do kraja prite? Za svaki dio fabule navedite Eto äni otac, a Eto sin te kako se osietaju. Koja je vrsta karakterizacije prisutna u opi- su oca, a koja u opisu sina? Potkriiepite od- govor pnmler•rna Pravednailinepravednahazna Prisieti se nekogdoiivtiaja u kojem si Otrpio/otrpjela kaznu koiu su ti namijenili odrasli O koioj je kazni bila rijee "e Ii ta kazna bila pravedna ili nepravedna: navedi razlo- ge koje Su cxtrasli naveli. Opi'i kako si se tijekom -izdüavania kazne". Jesi Ii nakon kazne promiieniojpromijenila svoje ponasanje? Ispritai o tome u razredu nakon Sto pripremK 2. Prihvatate Ii izreku _tMtinaizrajaizaSIaV? Iznesite svoje mßljenje o toj narodnoj izreci nawdeti razloge protiv batina i tielesnoga kainjavanja diete. Na koje natine roditelji varna ukazuju na to da Ste pogrijeSili i da svoje ponaganje trebate promijeniti? Ephraim Kishon napisao je brojne o ilanovima svoje Obitelii. njihovim navikama i niu Potraiite naslove njegovih knjiga u knjiinici proätajte one koje vam preporu& Izvijestite o proditanim pritama na plakatu u razredu. PORuKA ZA BUDUCNOST Nopisoo sam pedesetok kniiga. To je bio golem snsao. U tome 'e moi cjieli avot aio me pitate temu sve to, ondo odgovamm: zato do bih soda mogao retj ono Sto Mogu reti istinu! Ephraim Kishon PROVJERAVAMO OTKRIVAMO, POVEZUJEMO, PONAVLJAMO HUMOR je uoCavanje smijesne strane dogadaja i situacija, smi- sao za komi&no_ Humoristiénost ili komiénost postiie se upora- bom smijesnih. testo Svakodnevnih rijeti slikovitih izraza koji izazivaju smijeh titatelja, HUMORISTICNA PRICA pripovjedno je djelo u kojem Su doga- daji ispritani tako da izazovu smijeh titatelja. Obitno prikazuje situaciie u kojima su se i Citatelii sami nekad naSli koje su za- jednitke mnogim liudimm Humoristitnosti i smijehu doprinosi i neobitno likova, njihov govor i postupci. I. Koje su tri stvari vaine, prema otevim da bi tovjek uspjesno svladao novu viestinu? Pronadite tu izjavu i napiSite svoj komentar, 2. Kako po Oievu mßljenju. promijenile Odgojne metode? Pronadite nav0d o tome i Objasnite je Ii Otac zaista uspio postupiti u Skladu s novim nadinima Odgoja.

Scene 5 (12m 8s)

Plan ploče (prepiši) Ephraim Kishon Šuti i plivaj! Tema: Otac pokušava naučiti sina plivati na sve moguće i nemoguće načine Priča progovara o odgojnim postupcima i metodama. Osnovna misao: Uvijek moramo biti uporni u postizanju važnih ciljeva (naučiti plivati, voziti bicikl i sl.) Odgovori na pitanja u bilježnicu (Odgovore ćeš pronaći na 4 slajdu ove prezentacije): Što je humor? Što je humoristična priča? POŠALJI UČITELJICI NA UVID DO SLJEDEĆEG SATA HRVATSKOGA JEZIKA.