PowerPoint Presentation

Published on
Scene 1 (0s)

KURSUS INDUKSI KESELAMATAN DAN KESIHATAN BAGI PEKERJA BINAAN Safety Induction for Construction Workers (SICW).

Scene 2 (11s)

abstract. OBJEKTIF PEMBELAJARAN. 1 2 3 4.

Scene 3 (29s)

abstract. CIDB MALAYSIA ditubuhkan di bawah Akta 520 – Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia - 1994 Sebuah Badan Berkanun di bawah Kementerian Kerja Raya 1hb Disember 1994 – CIDB Malaysia mula beroperasi.

Scene 4 (48s)

abstract. TUJUAN KURSUS INDUKSI KESELAMATAN BAGI PEKERJA BINAAN.

Scene 5 (1m 15s)

OBJEKTIF KURSUS INDUKSI KESELAMATAN BAGI PEKERJA BINAAN.

Scene 6 (1m 36s)

KENAPA PERLU KAD PENDAFTARAN PERSONEL BINAAN CIDB?.

Scene 7 (2m 5s)

KAD PENDAFTARAN PERSONEL BINAAN CIDB. ' (C p:odö'd 691060m '6 ON zz999Gvvtcz»s: •ON NVVN1813NOSU3d NVEVLAVON2d a <9åSdi5.

Scene 8 (2m 29s)

(C Ø!0daud NVVN18 72NOSU3d (9äöi5 NVEVIAVON3d. AMZAR SYAH ZUKI.

Scene 9 (2m 42s)

PENGENALAN KEPADA PERUNDANGAN DAN PERATURAN. Akta 139 ( Akta Kilang & Jentera ) 1967 Kerja Operasi Bangunan & Kerja-kerja Kejuruteraan Binaan (BOWEC) 1986 Akta 520 (CIDB Akta Pindaan 2011) Pekeliling Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Bil.3/2001 Akta 514 ( Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan ) 1994.

Scene 10 (3m 5s)

PENGENALAN ( Akta 520). Pendaftaran Pekerja Binaan adalah berdasarkan Akta 520 ( Pindaan 2011) – Seksyen 33(1) Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan.

Scene 11 (3m 25s)

TAFSIRAN KERJA-KERJA PEMBINAAN ( Akta 520). “ kerja pembinaan ” ertinya pembinaan , penyambungan , pemasangan , pembaikan , penyenggaraan , pembaharuan , pemindahan , pengubahsuaian , pengubahan , perombakan atau perobohan.

Scene 12 (3m 59s)

TAFSIRAN KERJA-KERJA PEMBINAAN ( Akta 520). “ kerja pembinaan ” ertinya pembinaan , penyambungan , pemasangan , pembaikan , penyenggaraan , pembaharuan , pemindahan , pengubahsuaian , pengubahan , perombakan atau perobohan.

Scene 13 (4m 26s)

abstract. PENGENALAN KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994 (OSHA 1994).

Scene 14 (4m 49s)

abstract. PENGENALAN KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994 (OSHA 1994).

Scene 15 (5m 1s)

abstract. PENGENALAN KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994 (OSHA 1994).

Scene 16 (5m 12s)

abstract. PENGENALAN KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994 (OSHA 1994).

Scene 17 (5m 27s)

JK-KPBP 127/14/2 Kit.3(60) JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA peke'iling Ketua Pengarah Bilangan 3 Tahun 2001 Pemberitahuan Tarikh Penguatkuasaan Arahan Untuk Mengikuti Latihan IndukSi Bagi Pekerja-pekerja Di Sektor Binaan T ujuan pekeliling ini adalah bertujuan unruk memberitahu kepada Pemeriksa-pemcriksa dan orang-orang Iain yang berkenaan tcntang tarikh penguatkuasaan arahan untuk mengikuti kursus Latihan induksi bag; di sektOr (Rujukan pekeiiling Ketua p:ngaräh Bilangan 2 2000 t1KKP BP kit.3(46)). Latarbelakang pada 9 April 204) i yang rnelancarkan Tapak Jabatan Keselamatan dan Kesihatan pekerjaan bagi negara tahun 2001, Menteri Sumber Manusia mengumumkan tankh akhir bagi semua majikan di tapak bina menghantar pekerja•pekerja binaan untuk mengiku:i kursus latihan induksi sebelum I Julai 2001. Arahan mewajibkan semua di pembinaan menghadiri kursus latihan induksi tclah pun dikeluarkan Oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan pekerjaan pekeliling Ketua pengarah Bilangan 2 Tahun Ini adalah 5Cjajar dengan kehendak Seksyen IS (2) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, 1994 yang memperuntukkan kewajipan majikan untuk mengadakan maklumat. arahan, latihan dan penyeliaan kepada pekerja bagi memastikan keselamatan dan kesihatan Semua pejabat negen dikehendakki menguatkuasakan arahan tersebut mulai I Julai 2001 dimana pekerja-pekcrja di sektor binaan wajib mengikuti kursus latihan induksi. Untuk tujuan ini pemeriksa*meriksa hendaklah memastikan pckerja-pekerja di tapak binaan telah mempunyai kupon atau "kad hijau" yang dikeluarkan Oleh CIDB. Notis arahan pekerja-pekerja di tapak binaan untuk mengikuti kursus latihan induksi keselamatan dan kesihatan pekerjaan Julai 2001 mestiLah dikeluarkan kepada majikan yang gaga] mematuhi arahan ini di lampiran l..

Scene 18 (6m 38s)

MANFAAT TAKAFUL BAGI PEMEGANG KAD PENDAFTARAN PERSONEL BINAAN.

Scene 19 (7m 5s)

MANFAAT TAKAFUL BAGI PEMEGANG KAD PENDAFTARAN PERSONEL BINAAN.

Scene 20 (7m 30s)

ORGANISASI DI TAPAK BINA ( Bahagian IV Seksyen 15 OSHA 1994 Akta 514).

Scene 21 (7m 47s)

ORGANISASI DI TAPAK BINA ( Bahagian IV Seksyen 15 OSHA 1994 Akta 514).

Scene 22 (8m 1s)

ORGANISASI DI TAPAK BINA ( Bahagian IV Seksyen 15 OSHA 1994 Akta 514).

Scene 23 (8m 14s)

ORGANISASI DI TAPAK BINA ( Bahagian IV Seksyen 15 OSHA 1994 Akta 514).

Scene 24 (8m 33s)

ORGANISASI DI TAPAK BINA ( Bahagian IV Seksyen 16 OSHA 1994 Akta 514).

Scene 25 (8m 55s)

ORGANISASI DI TAPAK BINA ( Bahagian IV Seksyen 17 OSHA 1994 Akta 514).

Scene 26 (9m 13s)

abstract. ORGANISASI DI TAPAK BINA ( Bahagian IV Seksyen 18(1) OSHA 1994 Akta 514).

Scene 27 (9m 29s)

abstract. ORGANISASI DI TAPAK BINA ( Bahagian IV Seksyen 19 OSHA 1994 Akta 514).

Scene 28 (9m 50s)

ORGANISASI DI TAPAK BINA ( Bahagian IV Seksyen 24 OSHA 1994 Akta 514).

Scene 29 (10m 9s)

ORGANISASI DI TAPAK BINA ( Bahagian IV Seksyen 25 OSHA 1994 Akta 514).

Scene 30 (10m 26s)

aeo 00000 •aaoao o —aaar •eaar,. . CIDB HOLDINGS SDN BHD Level 22, Menara Dato’ Onn, Putra World Trade Centre (PWTC), No. 45, Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur 50480 Malaysia. Phone : +603-4042 8880 Fax : +603-4042 2880.