HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DIGITAL CONNECT

Published on
Scene 1 (0s)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DIGITAL CONNECT

1

Scene 2 (7s)

Hướng dẫn sử dụng Digital Connect cho Đơn vị Triển lãm

Digital Connect là gì ? Là một nền tảng trực tuyến trên Swapcard cho phép những đơn vị không thể di chuyển có thể kết nối với khách tham dự tại sự kiện , Đơn vị Triển lãm và nội dung. Những điều đáng mong chờ tại sự kiện Digital Connect kết hợp các Triển lãm đầu nghành : Vietwater 2021 MTA Vietnam 2021 HVACR Vietnam 2021 INMEX Vietnam 2021 Electric & Power Vietnam 2021 Mining Vietnam 2021 Gian hàng trưng bày trực tuyến với Danh mục sản phẩm đa dạng Trò chuyện trực tiếp , Gọi thoại và Gọi video với khách tham dự 6,000 khách thương mai và các chuyên gia trên khắp thế giới 200 Đơn vị trưng bày

Digital Connect là gì ? Là một nền tảng trực tuyến trên Swapcard cho phép những đơn vị không thể di chuyển có thể kết nối với khách tham dự tại sự kiện , Đơn vị Triển lãm và nội dung. Những điều đáng mong chờ tại sự kiện Digital Connect kết hợp các Triển lãm đầu nghành : Vietwater 2021 MTA Vietnam 2021 HVACR Vietnam 2021 INMEX Vietnam 2021 Electric & Power Vietnam 2021 Mining Vietnam 2021 Gian hàng trưng bày trực tuyến với Danh mục sản phẩm đa dạng Trò chuyện trực tiếp , Gọi thoại và Gọi video với khách tham dự 6,000 khách thương mai và các chuyên gia trên khắp thế giới 200 Đơn vị trưng bày

WELCOME TO DIGITAL CONNECT connect with a click eoplé v•/oducts Sessions: On Demand VN INMEX Exhibitor' Sessions: On 11 My Event Organised By / informa markco

Scene 3 (42s)

Digital Connect Hello Joel, welcome to Digital connect! To maximise your time and get the most out of the event, activite your profile today and start meeting your future business partners. Tap the button below to begin! LET'S GET STARTED!

Vào ngày 20/10/2021, tất cả người dùng sẽ nhận được một thư mời điện tử để truy cập vào nền tảng và tạo mật khẩu Nếu bạn không nhận được thư mời nào từ Digital Connect   noreply@swapcard.com , vui lòng kiểm tra hộp thư rác hoặc liên hệ để được giúp đỡ

Vào ngày 20/10/2021, tất cả người dùng sẽ nhận được một thư mời điện tử để truy cập vào nền tảng và tạo mật khẩu Nếu bạn không nhận được thư mời nào từ Digital Connect   noreply@swapcard.com , vui lòng kiểm tra hộp thư rác hoặc liên hệ để được giúp đỡ

Thư mời

TRUY CẬP – Thông tin đăng nhập được tạo 20/10/2021 XEM TRƯỚC – Chỉnh sửa hồ sơ , thêm sản phẩm và lịch hẹn với người mua từ 20/10/2021 – 09/11/2021 KẾT NỐI – Gặp gỡ người mua , tham gia các sự kiện bên lề và tương tác với khách tham dự 10 – 12/11/2021 BONUS – Hồ sơ Doanh nghiệp và Danh mục sản phẩm của Đơn vị triển lãm vẫn được hiển thị trên nền tảng đến ngày 30/11/2021

WELCOME TO DIGITAL CONNECT connect with a click INMEX

Lịch biểu ( dự kiến )

Scene 4 (1m 30s)

Informa Markell > Trang KHACH THAM OU Digital Connect DON VI TRUNG BAY sÅN PHAM CHUONG TRiNH HOI THÅo (TIÉNG ANH) CHUONG TRiNH HOI THÅ lich CHINA SUA Linna Nguy Project Executive Chilh the-sg tin cang ty ban truy cap nong coo tren khu vVc triet ban- Informa Markets„. Digital Connect.„ WELCOME TO DIGITAL CONNECT connect with a click TAW D SÅN m-1ÅM C}MJNG TRINH (TIÉNG Höng HOI (T'ÉNG ANHj CiJAT01 Oanh muc lien Khu •Vc irién Tim kiém mét kién ? Trung tam "i Iiéu Lien Phin tre Ong dung Phap Ding xuåf Center (SECCL 799 van Distret 7. HCUC. Vhtnam CLICK HERE TO CONTACT OUR TEAM! TIM meu

Digital Connect Hello Joel, Welcome to Digital Connect! To maximise your time and get the most out of the event, activite your profile today and start meeting your future business partners. Tap the button below to begin! LET's GET STARTED!

WELCOME TO DIGITAL CONNECT connect with a click

Thiết lập Hồ sơ của bạn

Graphical user interface, text, application, chat or text message Description automatically generated

1. Bấm vào LET’S GET STARTED! Trên thư mời điện tử

2. Tạo mật khẩu cho Digital Connect

3. Click vào Cài đặt để chọn thay đổi Ngôn ngữ

Scene 5 (2m 12s)

Informa Markets > Trang Chü KHACH THAM OLF Digital Connect DON VI TRUNG sÄN PHAM CHUONG TRiNH HOI THAO (TIENG ANH) TRUNG TAM HO TRO CHUONG TRiNH HOI THAO (TIENG VIET) sy KIEN cljA TOI SVA Linna Nguy Proje:t Executive Chinh th&sg tin cang ty cia ban truy cap nong 'ran khu vVc trien 10m ban. Informa Markets.„ Digital Connect.„ WELCOME TO DIGITAL CONNECT connect with a click sÄN TRINH THÅJ (TIÉNG BAY CÜATOI mtc THE PREC(SIOK 23 - 26 NOVEMBER 2021 CONTACT US TIM THEM

Thiết lập Hồ sơ của bạn

4. Cập nhật Hồ sơ của bạn

Scene 6 (2m 32s)

Informa Markets > Trang Chü KHACH THAM OV Digital Connect DON vl TRLFNG BAY Vé töi Sv Kien MTA sÅN PHAM MTA CHI-FONG TRiNH HOI THÅO (TIÉNG ANH) TRUNG TAM HÖ TRO Linna Nguy Project Executive AMEX CHOONG TRiNH HOI THAO SVA Thöng tin chinh cüa töi Nhip mét hinh inh dep kich t hiéu 240 •2409* ve Nguy Project Executive Cé•ng ve TOI Lopi Hinh Ooanh Nghiép HO?' Ding Kinh Nha ün Electric Power Renewables Mininq Corutruc'ion

Thiết lập Hồ sơ của bạn

4. Bấm vào đây để cập nhật Hồ sơ của bạn

5. Cập nhật Ảnh đại diện , Họ tên , Chức vụ , Công ty

Scene 7 (2m 54s)

Informa Markets > Trang Chü KHÅCH THAM DV Digital Connect DON VI TRUNG BÅY töi sw Kién Loai Hinh Doanh Nghiép Hoat Déng Kinh MTA Electric & Power / Vie-twater Mining & Cmstr.ktion HVACR INMEX SAN PHÅM HVACR CHL'ONG TRINH HOI THAO (TIÉNG ANH) VIETWATER CHUONG TRINH HOI THAO (TIÉNG VIET) CHiNH scr KIÉN CljA TOI / vi sin at Sn xat Born & krn MTA Electric & Power / Renewables Born vo Van Mining & Construction HVACR INMEX

Thiết lập Hồ sơ của bạn

6. Bấm vào đây để cập nhật Hồ sơ của bạn

7. Cập nhật Tiểu sử , Triển lãm mà bạn tham gia , Loại hình Doanh nghiệp , Hoạt động Kinh Doanh

Scene 8 (3m 18s)

Informa Markets > Trang Chü KHACH THAM OLF Digital Connect DON VI TRUNG sÄN PHAM CHUONG TRiNH HOI THAO (TIENG ANH) TRUNG TAM HO TRO CHUONG TRiNH HOI THAO (TIENG VIET) sy KIEN cljA TOI SVA Linna Nguy Proje:t Executive Chinh th&sg tin cang ty cia ban truy cap nong 'ran khu vVc trien 10m ban. Informa Markets.„ Digital Connect.„ WELCOME TO DIGITAL CONNECT connect with a click sÄN TRINH THÅJ (TIÉNG BAY CÜATOI mtc THE PREC(SIOK 23 - 26 NOVEMBER 2021 CONTACT US TIM THEM

Thiết lập Hồ sơ của bạn

8. Cập nhật Hồ sơ Doanh nghiệp

Scene 9 (3m 38s)

Digital Connect • Informa Markets Vietnam CHUYÉN SANG SO KIÉN Quång cao VÆLCOME TO DIGITAL CONNECT, Wth CONTACT US • LON Bö QUÅNG cÅo Linna v Trang nhå Hb so cöng ty Töng quan CSc tåi liéu MTA INMEX Cu$ hop Dia chi lién hé cüa nhöm Leads board Nh6m cüa ban Informa Markets New Brand Identity C)• informa markets O informa CHINH SIYA markets Informa Markets Vietnam MTA Thöng tin HVACR INMEX Cåc tåi liéu Thånh vién trong nhöm CHINH Helping Specialist Markets Trade and Grow Informa Markets helps specialist markets to innovate and grow by enabling busineses to

Thiết lập Hồ sơ của bạn

Vietwater

Thöng tin chinh Hinh tiéu INA 2020 ID video jSkp505NSps informa markets Thém hinh inh hoic video tiéu dé dé 18m n6i bat trang cia ban! D6i vöi hinh ånh. chüng töi khuyén ban nén sir dung hinh inh 1200x675px (t} lé 16: 9). khöng Ibn hon IMB. Doi vbi video. truÖc tién hay tåi né lén Youtube hoöc Vimeo, sau do den id våo day. i O Låm n6i bit cöng ty cüa ban bang cach thém logo cüa ban. Ching töi khuyén ben nén sb dung hinh inh it nhat 400x200px lé 2: 1). kh6ng Ibn hon IMB. Informa Markets Vietnam THONG TIN >

9. Chỉnh sửa Tên công ty, Logo, Video giới thiệu

Scene 10 (4m 23s)

Digital Connect • Informa Markets Vietnam v Trang nhd Hé so cöng ty Tong quan Cac liéu MTA INMEX Cuöc hpp Dia chi lien he nh6m Leads board Nh6m cia ban CHUYÉN SANG SO KIÉN Quång cåo WTLCOME ro DIGITAL CONNECT connect •mth a YOUR ADVERTSW& HERE! LON Bö QUÅNGCÅO O informa markets CHiNH Informa Markets Vietnam MTA Thöng tin HVACR INMEX tåi liéu Thånh vién trong nh6m CHINH Helping Specialist Markets Trade and Grow

Thiết lập Hồ sơ của bạn

Vietwater

10. Chỉnh sửa Thông tin công ty, Lĩnh vực hoạt động

Scene 11 (4m 41s)

Digital Connect • Informa Markets Vietnam MTA Céc tåi liéu Trang nhb sc cöng ty Tong guan Céc 'di liéu MTA H VAC R INMEX Cuéc hop Dia chi lien hé nhém Leads board Nh6m cüa ban Thenh vién trong nh6m CHiNH CHiNH CHUYÉN SANG sty KIÉN Quång cåo WtLCOME TO DIGITAL connect •mth a youn ADVERTSN& Bö QUÅNG cÅo Linna v HVACR INMEX Meng xa héi Chi tiét lién hé 0 842836222588 28 3622 2538 informa@informa.com; nguyphuonglinh@gmail.com https://www.informamarkets.com/en/home.html Ton That Tung Street, Pham Ngu Lao Ward. District 1. HCMC Viét Nam MTA TEST 1 THÉM Test 2

Thiết lập Hồ sơ của bạn

Vietwater

11. Chỉnh sửa Mạng xã hội, Thông tin liên hệ

Scene 12 (5m 6s)

Digital Connect • Informa Markets Vietnam v INMEX Test 2 tai lieu Thanh vién trong nh6m THÉM THÉM THÉM THÉM CHUYÉN SANG SV KI$N Quång cåO WELCOME TO DIGITAL CONNECT. With CONTACT US. • LON Bö QUÅNG cÅo O Linna v MTA HVACR Trang nhd sc csng ty Tbng quan tai liéu INMEX Cuéc hop Dia chi lién hé nhém Leads board Nh6m cua ban • Viét Nam MTA TEST 1 HVACR Ban chua thém gi day. INMEX Ban chua thém gi day. Céc tdi lieu

Thiết lập Hồ sơ của bạn

Vietwater

13. Chọn Danh mục sản phẩm , Tên và Mô tả sản phẩm

14. Thêm Hình ảnh sản phẩm

12. Thêm Sản phẩm trưng bày

Scene 13 (5m 32s)

Digital Connect • Informa Markets Vietnam MTA Trang nhd HVACR INMEX tåi liéu Céc tåi lieu Thanh vién trong nh6m THÉM Tong quan CSc tbi liéu MTA INMEX Cuoc hop Dia chi lién hé cia nh6m Leads board Nhérn ban 2022 CALENDAR OF EVENTS - MANUFACTURING TECHNOLOGY SERIES IN ASIA We are organisers of manufacturing shows; MTA Vietnam. MTA Hanoi. Manufacturing Indonesia, Manufacturing Surabaya. MetalTech and Intermach & Subcon Thailand 2021 Calendar Of Events : Manufacturing Technolcgy events in Asia We are organisers of events : MTA Vietnam. MTA Hanoi. Manufacturing Indonesia, Manufacturing Surabaya. MetalTech a Automex. Intermach & Subcon Thailand Thånh vién trong nh6m Joel Morgan Senior Manager Informa Markets Ryan Nguyen Sales Executive Inforrna Markets Linna Nguy CHUYÉN SANG SV KIÉN Quång coo WucoME ro DIGITAL CONNECX CONTACT NOW! Bö QUÅNGCÅO XEM

Thiết lập Hồ sơ của bạn

Vietwater

15. Thêm Tài liệu bán hàng , Chương trình ưu đãi ,…

17. Sau khi kết thúc chỉnh sửa thông tin công ty, quay lại sự kiện để tìm Người mua , Đặt lịch hẹn hoặc tham dự các buổi Hội thảo

1 6 . Tải lên tài liệu của bạn

Scene 14 (6m 9s)

Informa Markets > Trang Chü KHÅCH THAM D V Digital Connect DON VI TRUNG BÅY sÅN PHAM CHI-YONG TRINH HOI THAO (TIÉNG ANH) TRUNG TÅM HO TRO CHUONG TRINH HOI THAO (TIÉNG VIET) scr KIÉN cüA TOI CHiNH Linna Nguy Project Exnutive Chinh thöng tin e&tg ty eüa b.n va truy "p voo tinh nong nong cao tren khu trién 16m Informa Markets.„ Digital Connect.„ WELCOME TO DIGITAL CONNECT connect with a click THAM DW ,.SÄN PHAM INMEX DON V! TRtYNG BAY CHI-rm.G TRiNH TH#O (TIÉNGANH) WELCOME TO DIGITAL CONNECT connect with a click CONTACT NOW! mg —INMEX

Kết nối với Khách tham dự

1. Tại trang chủ của Digital Connect, n hấn vào Khách tham dự để bắt đầu kết nối với Khách mua hàng tiềm năng

o C) o Dai 19 / Nha phan ph6i / Thuong mai co quan Chinh Hiép duc Dao Boo chi Xuåt khåu / Nhäp khåu Nho may / Don vi sän xuat OEM / Nhå thåu Cang Ty Cung Cåp Dich Vu Nhå buön / Nhå ban lé C6ng nghe tho.åt nuoc Cang nghé mai truÖng Phu kién vat tu ngånh nubc Bom vd Van Quin l' nuÖc vd Giäi phåp nuoc minh Sebastien Kopner Sales Representative Ocean WaveS GmbH rafaelle stavisky community manager swap card Dong Khöi Tran Gidrn Ooc Phot Trien Kinh__. Hero Future Energies

2. Sử dụng thanh công cụ Tìm kiếm hoặc nhân vào sự kiện để tìm kiếm đối tượng phù hợp

3. Nhấn vào người bạn muốn kết nối

Scene 15 (7m 0s)

Kết nối với Khách tham dự

4. Gửi Yêu Cầu Kết Nối và Đặt lịch hẹn

5. Chọn Virtual ( trực tuyến ) hoặc chọn Địa điểm nếu đó là Gian hàng trực tiếp tại Triển lãm

Wednesday,10 Nov

Digital Connect Trang Chü XEM Thöi gian biéu cia töi Céc buéi gip mat cia tåi Céc két n0icüa tdi Céc cdng ty duec dénh dåu cia t6) Sin phåm yéu thich KHÅCHTHAMDtr DON VI sÅN PHÅM Th&tw, 7 thång 7 nam 2021 HVACR VISRAE Conference 13:00 17:00 SV BEN LÉ PHIÉN THÅo scr cüA LICH scr KIÉN Xuåt Thém cåc phién vå gip sap tbi b4n våo üng dung l$ch cia b?n. XUÅT SANG LICH cüA Tdl Xuåt CSc phién. cuöc gap vb dåu trang cia ban trong mét tep PDF c6 thé in duoc. TÅI PDF

6. Sau khi được Xác nhận , các cuộc hẹn sẽ được hiển thị ở mục “ Các buổi gặp mặt của tôi ” ở trong mục “ Sự kiện của tôi ””

Wednesday,10 Nov, 2021

Vietwater ‘s Webinar

Scene 16 (7m 40s)

THAM DLP k't néi DON VI TRUNG BÅY sÅN PHÅM scr KIÉN BEN LÉ PHIÉN THAO LIJÅN Ryan Nguyen Sales Executive Inform.a Markets Cuéc g$p thü tu. 7 7 . 09:30 dén 10:00 Online • Virtual Vé töi Kién Loai Hinh Cong Ty Cung Vg Nghiép X GOi tin nhån Båt dåu goi vid eo Hiy cuöc gap str KIÉN cüA TOI L!CH SV Kit-N N6i chuyen Ryan April 9.2021 Ryan Nwyø Ryan O b cuON XUÖNG CONG + Viét tin nhän... Dénh giå Viec thöm diém sé giüp ban theo döi bång cach biét dugc tiém nång cüa mBi két n6i dLFOc thuc hién. Ho.t Déng Kinh c4p thiét bi ngo&i kiwi

Kết nối với Khách tham dự

7. Nhấn Bắt đầu cuộc gọi , Gửi tin nhắn hoặc Hủy cuộc gặp nếu có .

Wednesday,10 Nov

Vietwater

Xử lý nước thải

9 Ryan Nguyen June 212021 Nguyen *OR! Vietnam Calendar of test gei video dé két thüc 2 rnonths Vlét tin nhän„. July 2021 July 19, 2021 gei vide dd két thüc 2 mmths o Ryan Nguyen Sales Executive Informa Markets TAO MOT NHOM RYAN Mute discussion >

8. Mời thêm người khác vào cuộc họp

Scene 17 (8m 21s)

Liên hệ:

Nếu bạn gặp bất kì vấn đề nào liên quan đến việc cài đặt , vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới :

VIETNAM OFFICE HANOI OFFICE Ms. Vicky Vu Ms. Sarah Hoang T: +84 24 6294 3860 E: vicky.vu@informa.com dzung.hoang@informa.com HO CHI MINH OFFICE Ms. Linna Nguy T: +84 28 3622 2588 (ext. 140) E: linna.nguy@informa.com

INTERNATIONAL OFFICE Ms. Vicky Tan T: +603 9771 2688 E: vicky.tan@informa.com Ms. Haza Tukimin T: +603 9771 2688 E: haza.tukimin@informa.com

Scene 18 (8m 51s)

Thank you!

18

Scene 19 (8m 57s)

O' informa markets

www.informamarkets.com