Colorful Simple Science Class Education Presentation

Published on
Scene 1 (0s)

1984 NUH MEHMET KUCUKCALIK ANADOLU Lis ESi

O L D M E A D S E C O N D A R Y S C H O O L

Scene 2 (7s)

• 11>teWlue4 ! z IL-I-I! pueh weWQK ! f! ue epwrunp ng • I lh1eJ ep IZIwue15eK!4L1! U IU11e141eS weSeK epznwnuno • u I pl seweläes ILIlwewe4 u !saq I ppeJ nänpKnp be'S A q ! u ! 5! em ! HOS If! ueunznwnpnont\ • u nSn10 uep1ölL1!seq ! r leue nänpfnp be"! 4 q ! u ! Z!wennq emellUOKl!1L

• 11>teWlue4 ! z IL-I-I! pueh weWQK ! f! ue epwrunp ng • I lh1eJ ep IZIwue15eK!4L1! U IU11e141eS weSeK epznwnuno • u I pl seweläes uep1elyeoeK!f ILIlwewe4 u !seq I ppeJ nänpKnp be'S A q ! u ! 5! em ! HOS If! ueunznwnpnont\ • u nSn10 Clap 191 u !seq ! r leue nénpfnp be"! 4 q ! u ! Z!Wennq emellUOKl!1L

Trilyonllarca hücremizin ihtiyaç duyduğu enerji

besinlerden oluşur.

Vücudumuzunen iyi şekilde çalışabilmesi için ihtiyaç

duyduğu farklı besin öğelerinin tamamını yiyeceklerden

sağlamasıdır.

Günümüzde yaşam şartlarının farklılığı ihtiyaçlarımızı da

farklı kılıyor.

Bu durumda en iyi yöntem kendimizi tanımaktır.

DOĞRU BESLENME

Scene 3 (49s)

Gidalann sizi besleyip beslemediöi (beslemek karm doyurmak deGildir): Ne yediöimiz , nasil pisirdiöimiz , ne zaman yediöimiz , nerden aldiölnmz ,hangi toprakta yetistiöi , neyle sulandlöl , gübrenin ne olduöu , ilaqlama yamp yapllmadlölna , baölldlr. Karbonhidrat , protein , yag önemlidir ama beslenme aynl zamanda sosyal bir davran19tlr.SeGimlerimiz bedenimizi beslediöi kadar ruhumuzuda beslemeli.

Gidalann sizi besleyip beslemediöi (beslemek karm doyurmak deGildir): Ne yediöimiz , nasil pisirdiöimiz , ne zaman yediöimiz , nerden aldiölnmz ,hangi toprakta yetistiöi , neyle sulandlöl , gübrenin ne olduöu , ilaqlama yamp yapllmadlölna , baölldlr. Karbonhidrat , protein , yag önemlidir ama beslenme aynl zamanda sosyal bir davran19tlr.SeGimlerimiz bedenimizi beslediöi kadar ruhumuzuda beslemeli.

Gıdaların sizi besleyip beslemediği (beslemek karın doyurmak değildir): Ne yediğimiz , nasıl pişirdiğimiz , ne zaman yediğimiz , nerden aldığımız ,hangi toprakta yetiştiği , neyle sulandığı , gübrenin ne olduğu , ilaçlama yapıp yapılmadığına , bağlıdır.

Karbonhidrat , protein , yağ önemlidir ama beslenme aynı zamanda sosyal bir davranıştır.Seçimlerimiz bedenimizi beslediği kadar ruhumuzuda beslemeli.

SIFIR ATIK SIFIR AÇLIK

S C İ E N C E C L A S S

P A G E 0 2

O L D M E A D S E C O N D A R Y S C H O O L

Scene 4 (1m 37s)

• Sanayilesme ile yemek ile kültür arasmdaki baölnmz kesilmis Oldu. • Mutfaklarda yemek hanrlama icin geqiriilen zamanln azalmasl saöllksæ beslenmeye sebep Oldu.

• Sanayilesme ile yemek ile kültür arasmdaki baölnmz kesilmi$ Oldu. • Mutfaklarda yemek hanrlama icin geqiriilen zamanln azalmasl saöllksæ beslenmeye sebep Oldu.

Sanayileşme ile yemek ile kültür arasındaki bağımız kesilmiş oldu. Mutfaklarda yemek hazırlama için geçiriilen zamanın azalması sağlıksız beslenmeye sebep oldu.

S C İ E N C E C L A S S

P A G E 0 3

O L D M E A D S E C O N D A R Y S C H O O L

Scene 5 (1m 58s)

Her zaman aq olduöumuz iGin yemiyoruz.Duygularlnmz aq Olduöu icin de yiyoruz.16 farkll duygu etkilidir aqllkla karlsan: • Kizmak • Üzülmek • Yalmzllk . Bosluk • Gerginlik • Stres Bu yüzden kendimizi dinlememiz lanm.

Her zaman aq olduöumuz iGin yemiyoruz.Duygularlnmz aq Olduöu icin de yiyoruz.16 farkll duygu etkilidir aqllkla karl$an: • Kizmak • Üzülmek • Yalmzllk . Bosluk • Gerginlik • Stres Bu yüzden kendimizi dinlememiz lanm.

S C İ E N C E C L A S S

Kızmak Üzülmek Yalnızlık Boşluk Gerginlik Stres

Her zaman aç olduğumuz için yemiyoruz.Duygularımız aç olduğu için de yiyoruz.16 farklı duygu etkilidir açlıkla karışan:

P A G E 0 4

O L D M E A D S E C O N D A R Y S C H O O L

Bu yüzden kendimizi dinlememiz lazım.

Scene 6 (2m 27s)

Gida bir kültürü tammak iGin en geqerli yollardan biridir insani tanmak icin sofra kültürüne bakmak gerekir. Kendini anlatma seklidir.

Gida bir kültürü tammak iGin en geqerli yollardan biridir insani tanmak icin sofra kültürüne bakmak gerekir. Kendini anlatma seklidir.

Gıda bir kültürü tanımak için en geçerli yollardan biridir

Toplumların farklılıklarını ortaya koyar.

İnsanı tanımak için sofra kültürüne bakmak gerekir.

Kendini anlatma şeklidir.

Scene 7 (2m 49s)

Akdeniz diyeti Zeytin, baklagiller, meyve, sebze, peynir, yogurt, yumurta, kümes hayvanlarl, seker,

Akdeniz diyeti Zeytin, baklagiller, meyve, sebze, peynir, yogurt, yumurta, kümes hayvanlarl, seker,

Akdeniz diyeti

Zeytin, baklagiller, meyve, sebze, peynir, yoğurt, yumurta, kümes hayvanları, şeker,

Scene 8 (3m 10s)

(3 nesil önce)Atalarlm ne yiyordu diye bakmall Hiqbir yörenin özellikleri göz ardl edilemez. Gaziantepli baklava Trabzonlu mslr ekmeöi Kayserili mantl

(3 nesil önce)Atalarım ne yiyordu diye bakımalı

Hiçbir yörenin özellikleri göz ardı edilemez.

Gaziantepli baklava

Trabzonlu mısır ekmeği

Kayserili mantı

Scene 9 (3m 27s)

Soframædaki besinlerle kurduöumuz iliskiyi yeniden dü$ünmek gereklidir. Yemek aceleye gelecek bir deöildir. ihtiyaqlarl karsllayacak bir beslenme; 1.Bana uygun mu 2.qar91 pazardaki ürünler var nm 3.Bütqeme uygun mu 4.Az da Olsa sevdiöim yiyeceklere izin veriyor mu 5.Bana ne vaad ediyor

Soframædaki besinlerle kurduöumuz ili#kiyi yeniden dü$ünmek gereklidir. Yemek aceleye gelecek bir deGildir. ihtiyaqlarl karsllayacak bir beslenme; 1.Bana uygun mu 2.qar91 pazardaki ürünler var nm 3.Bütqeme uygun mu 4.Az da Olsa sevdiöim yiyeceklere izin veriyor mu 5.Bana ne vaad ediyor

Soframızdaki besinlerle kurduğumuz ilişkiyi yeniden

düşünmek gereklidir.

Yemek aceleye gelecek bir iş değildir. İhtiyaçları karşılayacak bir beslenme;

1.Bana uygun mu 2.Çarşı pazardaki ürünler var mı 3.Bütçeme uygun mu 4.Az da olsa sevdiğim yiyeceklere izin veriyor mu 5.Bana ne vaad ediyor

Scene 10 (4m 6s)

denen yerden kaGln Günkü beslenmede bunlar yoktur.

denen yerden kaGln Günkü beslenmede bunlar yoktur.

Sihirli,şok,mucize denen

yerden kaçın çünkü

beslenmede bunlar yoktur.

Scene 11 (4m 19s)

Sürdürülebilir beslenme: Besleyici Güvenilir Saöllkll Ula$llabilir • Ekonomik Adil Doöayl koruyan Gelecek nesilleri koruyan Beslenmedir.

Sürdürülebilir beslenme: Besleyici Güvenilir Saällkll Ula$llabilir • Ekonomik Adil Doöayl koruyan Gelecek nesilleri koruyan Beslenmedir.

Sürdürülebilir beslenme:

Besleyici Güvenilir Sağlıklı Ulaşılabilir Ekonomik Adil Doğayı koruyan Gelecek nesilleri koruyan

Beslenmedir.

Scene 12 (4m 32s)

Gelecek Gelenekte ültürümüze döndüöümüzde topraölmzdan gelen döngülere bakmak, hislerimizle geleceöimizi tasmak sürdürülebilirliöi saölayacakür.

Gelecek Gelenekte ültürümüze döndüöümüzde topraölmzdan gelen döngülere bakmak, hislerimizle geleceöimizi tasmak sürdürülebilirliöi saölayacakür.

Gelecek Gelenekte

Kültürümüze döndüğümüzde toprağımızdan gelen

döngülere bakmak, hislerimizle geleceğimizi

taşımak sürdürülebilirliği sağlayacaktır.

Scene 13 (4m 48s)

Sadelesme Akin-II • 4,9 milyon ekmeWgün • Karpuz,prtakal kabuöundan regel • Patllcan sapindan marmelat Yapan kültürden geliyoruz Toprak bizim özümüz.Onu iyi anladlölnmzda özündeki sadeliöi kesfettiömizde bize yol gösteriyor.

Sadelesme Aklrm • 4,9 milyon ekmek/gün • Karpuz,prtakal kabuöundan regel • Pathcan sapindan marmelat Yapan kültürden geliyoruz Toprak bizim özümüz.Onu iyi anladlölnmzda özündeki sadeliöi kesfettiömizde bize yol gösteriyor.

Sadeleşme Akımı

4,9 milyon ekmek/gün Karpuz,prtakal kabuğundan reçel Patlıcan sapından marmelat

Yapan kültürden geliyoruz

Toprak bizim özümüz.Onu iyi anladığımızda özündeki sadeliği keşfettiğmizde bize yol gösteriyor.

Scene 14 (5m 16s)

Ürünün arkaslndaki : Kültüre de5ere c05rafyaya insana ekonomiye • kirsal ekonumiye d05aya sahip Gikmak demektir. Ne kadar iqsellesirsek o kadar sadelesen insan oluyoruz. Y JLMASI dEREKEN KENDiMiZE sijpüRüLEBiLiR BiR YOL BULMAKTIR.

JLMÆ sijDRDtjR

Urünün arkaslndaki : Kültüre de5ere c05rafyaya insana ekonomiye • kirsal ekonumiye d05aya sahip Gikmak demektir. Ne kadar iqsellesirsek o kadar sadelesen insan oluyoruz. sr dEREKEN KENIDiMi7 D D

Kültüre değere coğrafyaya insana ekonomiye kırsal ekonumiye doğaya

Ne kadar içselleşirsek o kadar sadeleşen insan oluyoruz.

Ürünün arkasındaki :

sahip çıkmak demektir.

•uuxvwlna '10K ula ul'llaamunafi'nsc Nf191sn azuuaNax NaxäüaouSvLü'11äV&