PowerPoint Presentation

Published on
Scene 1 (0s)

60-Year Scientific Mystery About DNA Replication Solved

Scene 2 (5s)

Nguyen Huu Huan High School

Mẫu Logo đoàn thanh niên

NGUYÉN HO'U HUÅN

Transparent Writing Stock Illustrations – 7,029 Transparent Writing Stock Illustrations, Vectors & Clipart - Dreamstime

BIOLOGY

Biology Club Biology Club

Chào mừng đến với

Scene 3 (12s)

Giới thiệu sơ lược

Bề dày thành lập

CLB chúng mình đã trải qua 2 năm thành lập 16.09.2019 . Cùng với hơn 20 thành viên trong 2 Ban Media và Program. Cùng chúng mình điểm qua các thành viên đặc sắc trong CLB nha !

02

Scene 4 (22s)

03

CLB chúng mình hiện đang quản lí Fanpage với gần 1k lượt theo dõi và mới đây nhất tụi mình đã đến với Instragram với mong muốn lan rộng vốn kiến thức bổ ích cho mọi người 。

CLB Sinh học NHH

CLB Sinh... Chinh süa hånh déng Theo döi dé truc tiép dua moi ngddi dén vdi 11 Doan Két, Binh Tho, Thü D(fc Thånh ph6 Hb Chi Minh. Quang cåo doanh nghiép dia phtrong O CLB Sinh Hoc THPT Nguyén I-lüu Huån Iå noi cho cåc ban hoc sinh cé co hOi tiép can, giao Itm, trao d6i kinh nghiém vå thÖa män niém dam mé Sinh cüa b... Xem thém W) nglfdi thfch trang nay 915 ngtfdi theo döi Trang nay I ngddi dä check in tai dåy https://nguyenhuuhuanbiologyclub.blo gspot.com/ Quång cåo trang web 038 3188154 Thifdng phån höi trong vöng mot ngåy Gti tin nhån clbsinhhocthptnhh@gmail.com Chinh scra Wi-Fi Quång cåo CLB Sinh THPT Nguyén HCru Huan Ngudi däng: Tü Büi O • 19 thång 8 lüc 18:12 • Xin chåo cåc ban, dä bao låu chüng ta khöng gap nhau röi nhi? Rät xin löi cåc ban vi trong thdi gian vtfa qua CLB Sinh hoc dä khöng thé mang dén nhtrng thöng tin vå kién thüc b6 (ch dé gti dén hoc sinh cüa NHHÄg Nhung håm nay chüng minh sé quay trd lei va chia sé cho cåc ban nhiéu thöng tin bd (ch hon nhé! Dé md däu cho båi viét nåy chüng ta häy cüng nhau tim hiéu vé cäu trüc Coronavirus nha!... Xem thém OREIa SARS COV - 29.461 baes 12 OREIb 14 16 20 22 24 30kb

q nbtag.'tam BIOLOGY CLUB 2019 Q Tim kiém n h Chinh scra trang cå nhån Y O 3 båi viét 22 ngddi theo döi Dang theo döi 13 ngddi düng Nguyen Huu Huan Biology Club Location: 11 Doan Ket Street, Binh Tho Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam. More about us: linktr.ee/nhhbioclub BÄI VléT ougc THANH L 20". GOM 20 VltN OUOc CHIA THANH Z OAN CHiNH: - PROCRAM • MEDIA CHONC MiNH MO NC CHO CAC •AN THOA SOC LO CA SINH HOC HOV IGTV IR DÄ LUU Who's F next? - Program Copywriter - Designer Dl-rgc GÅN THÉ BIOLOGY CLUB since 2019

Scene 5 (31s)

04

Các hoạt động tiêu biểu

Những hoạt động thực tế :

Hội chợ dân gian

Những sản phẩm xinh xắn , tự tay các thành viên trong clb làm và chuẩn bị nguyên liệu tự nhiên 100% .

Dna Spinning GIF - Dna Spinning Rotating - Discover & Share GIFs

Scene 6 (57s)

5

CLB sinh THPT Nguyén HLTu Huan 25 thång 4, 2020 • [ KY NIÉM NGÅY cÖNG Bö DNA -25/4 ] Höm nay Iå k' niem 67 näm (25/4/1953 - 25/4/2020) ngåy James Watson vå Francis Crick cöng cöng trinh nghién cüu cüa ho trén tap chi Nature, trong d6 dua ra cäu trüc hinh chuöi xoån kép cho phån td DNA (Deoxyribose Nucleic Acid) vön tao thånh vat lieu di truyén cüa tät cå sinh thé. Mét båi båo chi 2 trang nhlfng dä chuyén tåi thöng tin må cå gän thé loj cåc nhå khoa hoc dä dåy cong tim kiém. Vå khång dinh phån DNA c6 cäu trüc dang Xem thém

CLB Sinh Hoc THPT Nguyén Hüu Huån 28 thång 4, 2020 [ ROSALIN ELSIE FRANKLIN-NGUdl ANH HONG B! LÄNG QUÉN ] Viéc tim ra DNA trong thé ki trddc Iå mot trong nhÜng khåm phå mang t(nh lich süvå quan trong c6 thé nÖi Iå béc nhät trong lich sd Ioåi ngudi. Hai cåi tén tt-rdng dt-rgc biét dén trong linh urc nåy lå Francis Crick vå James D. Watson, hai trong s6 cåc nhå khoa hoc nhén duqc giåi Nobel vi tim ra DNA. Nhung cön mét ngudi hüng thäm löng vå (t ai biét dén lå ROSALIND FRANKLIN. C6 lé ban dä nghe tdi viéc bå hö trq dCf lieu cho F... Xem thém

CLB Sinh Hec THPT Nguyén Hüu Huan 9 thing 4, 2020 • .K1n chåo tät cå mpi ngd&l, mm nay CLB Sinh hoc chüng td dä quay trd lai sau mot thdi gian dåi tu hånh chånh quå röi day.' Dich benh COVID-19 hién nay dang dian ra rät phüc tap vi vay moi ngddi c6 thé thäy, nghe vå doc dd<c thöng tin va dich l*nh d khåp moi ndi tu b.åo mang, bäo lå cåi hay trén TV. ThOng tin va dich benh xuät hién trån Ian gay hoang mang cho cong döng. chinh vi li do d6 chüng td dä tdng hop vå dem dén cho cåc ban mét chuöi cåc båi viét dich bénh nay.... Xem thém ' *'Sie;

MỘT SỐ BÀI POST CỦA CHÚNG TỚ MỘT SỐ BÀI POST CỦA CHÚNG TỚ

CLB Sinh Hec THPT Nguyön Hüu Huan 2 gid • coV19 - BIEN CHONG vÅ cÅCH THUC xÅM NHÅp Bién Ching virus Corona lå g)? Bién chång virus Corona lå "thuat ngw dé miéu tå bién the cåa virus Corona khåc biet vdi cåc döng loei cba no mot cåch dång ké, dugc thé hién d: tinh dé låy (khå näng truyän E*nh), déc luc (khå näng gay bénh), sg nhay cåm vdi thu6c diéu tri/våc xin phöng ngua (khå näng chiu dung). Chüng ta thé hiéu rång, nhüng thay ddi va bån chät trén gen dugc goi IA "bién thé" (variant). Sau khi bién ddi.„ Xem ACE 2

Scene 7 (1m 4s)

06

Yêu cầu chung

Để trở thành một phần của chúng mình , bạn cần :

Có mong muốn đóng góp cho tập thể .

Có trách nhiệm với công việc của mình và CLB , biết cân bằng thời gian .

Thái độ vui vẻ, hòa đồng, ham học hỏi và chia sẻ.

Dna Spinning GIF - Dna Spinning Rotating - Discover &amp; Share GIFs

Scene 8 (1m 18s)

Ban Program

Mô tả công việc

Lên kế hoạch, dự án và ý tưởng của CLB

Lên kế hoạch truyền thông

Triển khai , hỗ trợ hoạt động thú vị và bổ ích đến với mọi người

Tham gia cuộc thi về kiến thức .

Yêu Cầucông việc

Khả năng làm việc nhóm của bạn tốt . Có tính sáng tạo cho những hoạt động về môn Sinh . Nhiệt tình , làm việc có kế hoạch .

Scene 9 (1m 44s)

08

Ban Media

Mô tả công việc

Sưu tầm kiến thức , thông tin, hình ảnh tạo ra một môi trường trao đổi kiến thức sinh học thân thiện và thực tế đối với mọi người . Ban media chia nhỏ làm 2 vị trí như sau : Copywriter : Viết bài , lên ý tưởng bài viết về các hoạt động của CLB Designer : Thiết kế hình ảnh cho các bài đăng và các ấn phẩm truyền thông .

Khả năng làm việc nhóm ổn định Có hiểu biết , tìm tòi nhiều nguồn thông tin mới lạ và chính xác . Ngôn ngữ trau chuốt , tiếng anh giỏi là một lợi thế rất lớn . Copywriter: Yêu thích viết lách , có tinh thần học hỏi ,… Desginer : Tối thiểu sử dụng được các công cụ hỗ trợ như canva ,…

Yêu cầucông việc

Scene 10 (3m 32s)

Các thành viên ban Program Các thành viên ban Program

Lê Ngọc Nguyên Minh Cựu chủ nhiệm khóa 2019-2021 Bùi Mỹ Tú Cựu chủ nhiệm khóa 2020-2021 Nguyễn Đoàn Đăng Phi Chủ nhiệm khóa 2021-2022 Trần Lê Khánh Hân Cựu trường ban program khóa 2019-2021 Đỗ Võ Kiều Trinh Cựu trường ban program khóa 2021-2022 Nguyễn Minh Trí Cựu thành viên khóa 2020-2021 Khưu Đoàn Đức Quang Cựu thành viên khóa 2020-2021 Phạm Như Linh Cựu thành viên khóa 2020-2021 Lâm Hồng Ngọc T hành viên khóa 2020-2022 Tô Nguyễn Trúc Linh T hành viên khóa 2020-2023

Nguyễn Văn Kiên

T hành viên khóa 2020-2023

Nguyễn Hà Vân Anh

T hành viên khóa 2020-2023

Phan Hoàng Minh Hương

T hành viên khóa 2020-2023

Scene 11 (3m 41s)

Thành viên ban media

Nguyễn Chí Thanh Biên tập khóa 2019-202 2

Hồ Nguyễn Bảo Lân Cựu trưởng ban Media khóa 2019-2021

Võ Bảo Tiên Desginer khóa 20 20 -2021

Nguyễn Hồ Phương Nhân Desginer khóa 2019-2021

Võ Thái Kiệt Biên tập khóa 2019-202 2

Trần Thanh Như Tiên Biên tập khóa 2019-202 2

Nguyễn Nhật Linh Biên tập khóa 20 20 -202 3

Nguyễn Quỳnh Trâm Biên tập khóa 2019-202 2

Scene 12 (3m 50s)

Đến với chúng tớ , các cậu được gì ?

hyge wipes science gif | Chemistry experiments, Science gif, Wipes

Cơ hội được tự tay làm sản phẩm, tham gia teambuilding . Học cách làm việc nhóm, lên kế hoạch.. v.v Mở rộng các mối quan hệ . Thỏa sức sáng tạo, đốt cháy ý tưởng . Làm việc trong môi trường thân thiện, vui vẻ C ống hiến , xây dựng bộ mặt của tập thể . Được rèn luyện, hỗ trợ cũng như giải đáp thắc mắc trong các môn học Được thử sức cùng với DEADLINE

Scene 13 (4m 1s)

12

可画公关咨询

Xây dựng một đội ngũ đưa clb tiếp cận nhiều hơn với độc giả về nguồn kiến thức đa dạng của sinh học Tạo một môi trường học hỏi, nâng cao bản thân giữa các thành viên trong clb Tổ chức nhiều hoạt động, các thí nghiệm hay và bổ ích

Mục tiêu phát triển Mục tiêu phát triển

Team by Natali Astrowska on Dribbble

Science | Science cartoons, Science lab decorations, Animated icons

Scene 14 (4m 6s)

Quét mã để biết thêm chi tiết Nếu bạn quan tâm đến chúng mình :

BIOLOCY CLUB SCAN ME

SCAN ME