Înscrierea

Published on
Scene 1 (0s)

Înscrierea

copiilor în clasa pregatitoare

ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Scene 2 (8s)

LEGISLAȚIE

1. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare 2. OME nr. 3473/10.3.2021 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii

Scene 3 (26s)

Co o rd o na r e și aplicare

Comisia națională d e îns c riere a co p i ilor în învățământul primar

Comisia municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar, cu atribuții conform art. 47 (4) din metodologie

Comisia de înscriere din unitatea de învățământ, cu atribuții conform art. 48 (2) din metodologie

Scene 5 (53s)

EVALUAREA NIVELULUI DE

DEZVOLTARE AL COPILULUI 22.03.2021 - 27.04.2021

LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU NIVEL PREȘCOLAR, pentru copiii care au frecventat grădinița LA CMBRAE/CJRAE, pentru: copiii care nu au frecventat grădinița copiii care s-au întors din străinătate Pentru programare la CMBRAE : Tel.: 031.805.50.40 sau 031.805.56.98 Email: evaluareCP2021@cmbrae.ro

LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU NIVEL PREȘCOLAR, pentru copiii care au frecventat grădinița LA CMBRAE/CJRAE, pentru: copiii care nu au frecventat grădinița copiii care s-au întors din străinătate Pentru programare la CMBRAE : Tel.: 031.805.50.40 sau 031.805.56.98 Email: evaluareCP2021@cmbrae.ro

Scene 6 (1m 18s)

existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă .

CRITERII GENERALE

CRITERII SPECIFICE

Sunt nediscrimitorii; Se stabilesc în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinților/asociația de părinți; Sunt aprobate de consiliul de administrație al unității de învățământ, după verificarea de către consilierul juridic al ISMB; Se afișează la sediul unității de învățământ; Nu se mai modifică după aprobare și afișare.

Scene 7 (1m 52s)

CE SE AFIȘEAZĂ?

Metodologi a de înscrie r e a copiilo r în învăț ăm â ntul prim a r pentru anul școlar 2021-2022 și Calendarul înscrierii; Numărul de clase și de locuri aprobate la clasa pregătitoare prin planul de școlarizare; Străzile și numerele incluse în circumscripția școlară; Criteriile generale și criteriile specifice de departajare; Programul de înscriere și de validare a cererilor, cf. art 13(6); Mențiuni privind spațiul în care se desfășoară clasa pregătitoare și fotografii relevante ale acestuia; Anunțul privind funcționarea TELVERDE – 0800 816 021; Anu n țul p ri v in d faptul c ă apl i cați a in f ormatică nu permite înscrierea la mai multe unități de învățământ Anu n țul p rin care , conf o rm a r t . 1 3 ( 9 ) din metodologie, ordinea p r i n car e s e realizează program a r e a telefo n ic ă nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere; Documentele necesare pentru înscriere în învățământul primar; Informații privind programul ”Școala după școală” , după caz; Numărul de telefon a l uni t ăți i d e învățămân t l a car e s e pot obține informații privind înscrierea în învățământul primar; Anunțul privind respectarea art. 49 din metodologie: ”Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepseşte conform legii şi atrage pierderea locului obţinut prin fraudă.”

Scene 8 (2m 59s)

Acte necesare înscrierii

Cererea – tip de înscriere Fotocopia actului de identitate al părintelui Fotocopia certificatului de naștere al copilului Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv Documente doveditoare de îndeplinire a criteriile generale și/sau specifice de departajare, după caz Declarația-tip pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere, în cazul completării sau transmiterii online a cererii Fotocopia hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului, în cazul părinţilor divorţaţi. Fotocopiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

Scene 9 (3m 38s)

ÎNSCRIEREA

29.03.2021 - 28.04.2021 Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori legali instituiți/ reprezentanți legali Depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ, împreună cu celelalte documente Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică

Scene 10 (3m 58s)

ÎNSCRIEREA

1 - 0.05.2021-11.05.2021 Repartizarea copiilor la școala de circumscripție

PRIMA ETAPĂ 10.05.2021 – 20.05.2021

11. - 05.2021-18.05.2021

- Aplicarea criteriilor generale de departajare;

Admiterea sau respingerea cererilor prin care

se solicită înscrierea la altă școală; decât cea de circumscripție, pe locuri rămase libere;

Validarea în CA a listei candidaților admiși;

- Marcarea în aplicație a acestor cereri.

19. - 05.2021

Repartizarea l a școala d e circ u m s cripț i e a

copiilor care nu au fost admiși la alte unități din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție 20 - .05.2021

Af i ș a rea în un i tăți l e de învăț ă mânt și pe

Scene 11 (4m 47s)

ÎNSCRIEREA

A DOUA ETAPĂ 21.05.2021 – 04.06.2021

21.05.2021 - Comunicarea și afișarea procedurii de repartizare a copiilor pe locurile disponibile 24 - .05.2021-31.05.2021

Depunerea/transmiterea la secretariatul

unității de învățământ a cererii-tip de înscriere - și a documentelor;

Validarea cererilor-tip de înscriere .

02 - .06.2021-03.06.2021

Procesarea cererilor-tip de înscriere, în baza

procedurii ISMB, în limita locurilor

- disponibile;

Completarea în aplicația informatică a

datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații admiși 04 - .06.2021

Afișarea la fiecare unitate de învățământ a

Scene 14 (5m 37s)

Învățământul cu predare în

limbile minorităților națion ale

- Înscriere

î n cla s a

pregătitoare se face în prima etapă; - Se poate stabili un criteriu specific de departajare privind cunoaşterea limbii de predare a minorității naționale respective, acesta putând fi aplicat înaintea

cr i teriilor

gener a le de

departajare;

verificarea

- Pentru cunoașter i i limbii u nei

mino r ități

națio n al e ,

unitățile de învățământ pot organiza examene specifice, pe baza unei proceduri proprii.

Scene 15 (6m 7s)

Învățământul particular

Înscrierea în clasa pr e gătitoare s e fa c e în prima etapă, doar î n unități l e de învățământ AUTORIZATE sau ACREDITATE; Pot exista pr o ced u ri specifice de înscriere; Dacă u n copil nu este înmatriculat la unitatea de învățământ particular: - va fi înscris la şcoala de circumscripţie, dacă a fost bifa t ă ace a stă o p ţ iune în cererea-tip SAU - participă la a doua etapă de înscriere - Toate unităţile de învăţământ particular au obligaţia de a introduce în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR) toţi elevii înmatriculaţi.

Scene 16 (6m 44s)

Unitățile de învățământ cu program integrat de artă și sportiv - Îns c rierea în clasa pregătit o are se face în prima etapă de înscriere - Programul integrat de artă sau sportiv se organizează începând cu clasa I - Înainte de înscrierea la clasa pregătitoare se poate organiza testarea aptitudinilor copiilor care ar putea parcurge, în c ep â nd c u clasa I, programul integrat de artă sau sportiv - Copiii care nu promovează testele de aptitudini pot fi înscriși în clasa pregătitoare în unitatea de învățământ respectivă, putând participa la o nouă testare după terminarea clasei pre g ătitoar e , după caz, în limi t a locurilor disponibile.

Scene 17 (7m 19s)

SITUAȚIILE EX C EPȚ I ON A LE

medicale

Si - tuațiile excepționale pot fi: copii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2021 dar pentru care se solicită amânarea înscrierii din motive

- cele care nu s e încad r ează în Calendarul

înscrierii în învățământul primar

În cazul cererilor de amânare a înscrierii, părinții pr e zintă dovada sit u ației m edicale a copilului

Părinții depun cereri-tip la ISMB

Situațiile privind înscrierea copiilor în învățământul primar care nu se încadrează în Calendar sunt aprobate de ISMB

Scene 18 (7m 52s)

IMPORTANT

Înscrierea în clasa pregătitoare se face cu respectarea metodologiei și a procedurii ISMB

Pr e lucrar e a datelor

cu ca r act e r

personal se f a ce cu

resp e ctarea

prevederilor legale Î n s c ri e rea/re î nscri e r ea în învățământul PREȘCOLAR a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2021 se face doar în baza aprobării ISMB de amânare a înscrierii Un copil nu poate fi înscris la mai multe unități de învățământ

Prezentarea de înscrisuri