ENGINEERING PROJECT PROPOSAL

Published on
Scene 1 (0s)

Chính sách khoa học và công nghệ Tổ 2 – Lớp 11A9

Scene 2 (8s)

1. K hái niệm

3. Phương hướng

2 . Nhiệm vụ

Chính sách khoa học và công nghệ

Scene 3 (19s)

Chính sách khoa học và công nghệ là hệ thống các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc chỉ đạo, định hướng phát triển, các thể chế và biện pháp thúc đẩy việc tiếp thu, phát triển , sử dụng khoa học công nghệ và các ngành khoa học hỗ trợ công nghệ để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội , đồng thời phát triển năng lực khoa học công nghệ quốc gia trong từng thời kì.

Khái niệm

Scene 4 (46s)

Đảng và nhà nước coi khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu , là động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển của đất nước .

Đối với Việt Nam

Scene 5 (1m 5s)

2. Nhiệm vụ

Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân

G iải đáp kịp thời những vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra

Nâng cao trình độ quản lí, hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ

Scene 6 (1m 30s)

Những phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ

03

Scene 7 (1m 40s)

a . Đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ

Đầu tư ngân sách vào nghiên cứu

Huy động và phát triển các nguồn lực

abstract

abstract

Scene 8 (1m 57s)

b. Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ

P hải tạo một môi tr ườn g cạnh tranh bình đẳn g

Đ ổi mới , phát triển công nghệ

H oàn thiện cơ sở pháp lí

Trọng dụng nhân tài

Scene 9 (2m 25s)

c. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ

Tăng cường cơ sở vật chất – kĩ thuật

Phát triển nguồn nhân lực

Tăng cường hợp tác quốc tế

Tập trung nghiên cứu định hướng ứng dụng

Scene 10 (2m 56s)

d. Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ vào :

Công nghệ sinh học, vật liệu mới

Nông nghiệp, nông thôn

Công nghệ thông tin

Scene 11 (3m 13s)

Ví dụ

Áp dụng KHKT trong nông nghiệp dùng máy cày, máy cấy, máy gặt thay cho sức lao động của con người .

Scene 12 (3m 31s)

Ví dụ :

Mercury is the closest planet to the Sun and the smallest one in our Solar System—it’s only a bit larger than our Moon. The planet’s name has nothing to do with the liquid metal, since it was named after the Roman messenger god

Các sáng kiến tái chế rác thải làm đồ cùng gia đình bên cạnh công nghệ và khoa học

Scene 13 (3m 53s)

Ví dụ :

Mercury is the closest planet to the Sun and the smallest one in our Solar System—it’s only a bit larger than our Moon. The planet’s name has nothing to do with the liquid metal, since it was named after the Roman messenger god

Áp dụng công nghệ trồng nấm cao cấp

Scene 14 (4m 1s)

Ví dụ : trồng rau trong mô hình nhà kính

Scene 15 (4m 23s)

Nhìn chung , đất nước ta đã và đang trong quá trình thực hiện những phương hướng cơ bản trên .

Scene 16 (4m 40s)

Dẫn chứng

Năm 2001 đến năm 2015, lĩnh vực KHCN được bố trí vốn từ đầu tư phát triển là 51.786 tỷ đồng . chi thường xuyên là 69.977 tỷ đồng

Scene 17 (5m 7s)

Dẫn chứng

Tại công ty CP cốt sợi polyme Việt Nam đã giới thiệu thanh composit GFRP thay thép trong kết cấu bê tông .

abstract

Scene 18 (5m 26s)

Dẫn chứng

Hệ thống máy móc cao tại nhà máy sản xuất thiết bị thông minh điện tử Vinsmart tại khu công nghệ cao Hòa Lạc – Hà Nội

abstract

Scene 19 (5m 45s)

Dẫn chứng

Kĩ sư viện Nông Nghiệp sinh học HN nghiên cứu giống cây mới phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu thổ nhưỡng .

abstract

Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp - Báo Nhân Dân

Scene 20 (6m 1s)

Dẫn chứng

Việt Nam tham gia nhiều tổ chức quốc tế : WTO, ASEAN, APECT, … Từ đó nâng cao khả năng trao đổi KHKT, thu hút vốn nước ngoài .

abstract

Scene 21 (6m 21s)

Nói tóm lại,nếu nước ta thực hiện tốt những nhiệm vụ và phương hướng trên , KHCN sẽ phát triển và ngày càng hội nhập quốc tế .