BROJEVI

Published on
Scene 1 (0s)

BROJEVI

VJEŽBA

Scene 2 (24s)

BROJEVI PODSJETI SE I RIJESI ZADATKE Brojevi su rijeöi koje kaäu koliko öega moiemo izbrojiti i koje je po redu, tj. mjesto öega u poretku. Glavnim brojevima izriöe se koliäna (pet jabuka, dva ocjena...), a rednim brojevima poredak (peta jabuka, drugi ocjena). 1. Zaokruii dva Slova uz reöenice s rednim brojem. a) Juöer smo sreli Klaru s dvjema djevojöicama sa zbora. b) Filip i Klara razgovaraju o prvom savßenom broju. c) Tko ée odabrati drugi naöin? d) je samo deset djevojöica na probu zbora. 2. Dopuni reöenice glavnim i rednim brojevima: jednu, tri, prvoj, 21 . Medunarodni dan Izvidaöku kolonu vodile su Klara dotröi onoj svakoj ruci dräala oäujka Klara je provela s izvidaöima. djevojöice. pjegavoj, sa simpatiönim koja je u naranöu. 3. Redne brojeve iz teksta zaokruii, a glavne brojeve podcrtaj. — Izvoli, Klara! — veselo se osmjehne pruiajuéi naranöu dok je sunöana zraka obasjavala njezinih dvanaest pjegica na svijetloj koäi lica. — Hvala ti, sam se zaieljela malo naranaöa, mogla bih ih pojesti pet, i — Oprosti, toliko nemam, ali imam dvije breskve. — Ma ne, ti je, nakon druge naranöe ne bih mogla disati! Ja to samo tako kaäem. Nije mi prvi put da preuveliöavam. — nasmije se iskreno.

Scene 3 (4m 13s)

Od glavnih brojeva mijenjaju se brojevi jedan, dva, tri, Eetiri i svi brojevi koji u govoru zavßavaju na jedan, dva, tri ili Eetiri (npr. dvadeset dva, petsto Eetiri). Ostali su glavni brojevi nepromjenjivi, a iza njih stoji imenica u genitivu mnoiine (npr. sedam djevojaka). 3. Dopuni reöenice zadanim imenicama. bresaka, parkovima, prijateljicama, jabuke Juöer smo razgovarali s trima Ponosili smo se dvama zelenim Za voéni sok donijeli smo pet i dvije 4. Zaokruii jednu podebljanu rijeä tako da tvrdnja bude Iza nepromjenjivoga glavnog broja stoji imenica u akuzativu/genitivu. Broj jedan i redni brojevi sklanjaju se poput odredenih pridjeva, npr. plavi, plavoga, plavomu, o plavome, plavim — jedan, jednoga, jednomu, o jednome, jednim; treéi, treéega, treéemu, o treéemu, treéim. 5. Zaokruäi u tekstu redne brojeve i broj jedan. Zanimljivo je da su Klara i Filip razgovarali o öetrdeset i devetome broju kad je iza vrata uöionice izvirila glava jednoga matematiöara. — Veé nam drugi put navraéa profesor Devié! — iznenadi se Klara.

Scene 4 (6m 47s)

Brojeve pßemo rijeöima ili brojkama. U sloienim brojevima svaku rijeE odvojeno. Iza rednog broja uvijek se stavlja toüa. jedanput pße se s glasom n, a ne m. 6. Brojeve rijeäma. 12 4. 171. 7. Brojeve brojkama. dvadeset prvi osamsto jedan 12. 4 dvjesto sedamdeset tri öetvrti 8. Zaokruäi jednu podebljanu rijeö tako da tvrdnja bude toEna. Rijeä jedamput / jedanput napisana je u skladu s pravopisnim pravilima. Pravilno zapisuj mjesto i vrijeme (nadnevak/datum)! Zagreb, 22. 2 2020 Zagreb, 22. II. 2020 Zagreb, 22. veljaöe 2020 SA ZAREZOM ILI U Zagrebu 22. 2. 2020. U Zagrebu 22. II. 2020 U Zagrebu 22. veljaöe 2020 BEZ ZAREZA 9. mjesto (Rijeka) i dan (21.) mjeseca oiujka (Medunarodni dan Prvi naöin (sa zarezom): Drugi naöin (bez zareza):

Scene 5 (10m 8s)

Riješimo zadatke u radnoj bilježnici. Ne treba slati na uvid.

BROJEVI I. skupina zadataka Na Or-te napiöi pitanja na koja Odgovaraju istaknuti brojevi- Dan traje dvadeset Oetiri sata. Previ put Oitarn zanirnljivosti o brojevirna. Godina irna dvanaest rnjeseci. raj u red n i pit Anje 2. 44 U sljedeéern tekstu oboji istaknute brojeve: glaune crvenorn, a redne plavom Iz Gaussoua djetinjstua Uöitelj je ueenicirna ciao zadatak da izraöunaju zbroj prvih sto prirodnih brojevaVe: nakon nekoliko trenutaka Gauss je izrekao toöan rezultat. Gauss je brojeve udruiivz u par-Ove: prui s posljednjin• (1 +1 00), drugi s pretposljednjirn (2+99) i tako dalje redonn (3+98) Takvih je parova pedeset, a buduéi da je zbroj svakih dvaju élanova. paru 1 01 , konaöan rezultat dobio je ur-nnoäkor-n brojeva 50 i 1 01 iznosi 5050. (prerna: http://'Mvvvv.bettyrnatika.corn; uöitano 15- rujna 2011 Car/ Friedrich Gauss — poznati rnaternatiöar i fiziöar II. skupina zadataka U sljedeéirn reeenicarna Odredi padei istaknutirn brojevirna. Padei napiéi kratiCOr iznad broja. Dvjesto éezdeset dva rnuökarca u Hrvatskoj zovu se Josip Kovaöevié. Marija razgovara s dujerna srednjoäkolkarna. Kupili srno karte za prva rojesta u kazaliétu. Moje je prezirne na treeernu rnjestu po Oestoéi.

Scene 6 (11m 3s)

2. 3. Dopuni reöenice odgouarajuéim oblicima zadanih brojeua. Poznajem vise od Horvati i Kovaöeviéi nositelji su Ana Eeli putovati äeljeznicom sa svojim Imena mojih prijateljica medu (jedan) Od glavnih brojeva sklanjaju se brojevi jedan, dva. tri, éetiri i svi viäeölani brojevi koji njima zavréavaju. najöeééih prezimena. prijateljima. su najöeééim imenima. (dva) (tri) (éetiri) pokraj zadanih primjera na prvu crtu napiäi brojku, a na drugu broj. Neka ti pomogne rijeöeni primjer. Redni brojevi osmi devetoga Glavni brojevi Medunarodni dan pismenosti Dan hrvatske dräavnosti dan i mjesec tvojega rodenja Sloieni brojevi sastoje se od dviju ili viie rijeéi. koje se piéu rastavljeno. Izmedu dviju posljednjih rijeöi moie stajati veznik i. dvadeset pet ili dvadeset i pet 25 Na crte rijeöima napiäi zadane brojeue. U Skolskome istraiivanju o öitanju lektire godine sudjelovalo je djeéaka i uöenika: (22) a.) broj polja na hrvatskome grbu broj kitica hrvatske himne jedinstveni europski broj za hitne sluibe listopada (2018.) (46) djevojöice. (24) je uöenica bila iz (6) Istraäivanje su provele (3) razreda. (5.) (3.) (2.)

Scene 7 (11m 10s)

5. Oarob„ome a zatim rijeii zadatke. 17 23 a 11 5 6 12 18 13 19 25 8 20 21 2 15 22 3 9 a) Pronadi najveéi broj u darobnome kuadratu, a zatim ga rijeéima napiäi na ertu. b) Odaberi jedan red u earobnome kuadratu. Zbroji sve brojeve u tome redu, a zbroj napiii rijeéima s veznikom i izmedu rijeéi. c) Odaberi jedan stupac u éarobnorne kvadratu. Zbroji sve brojeve u tome njihov zbroj napiii brojkom. d) Odaberi jednu dijagonalu u éarobnome kvadratu. Zbroji sve brojeve u toj dijagonali, a njihov zbroj napiäi rijeéima bez veznika izrnedu zadnjih rijeéi. e) Objasni u éemu je éarolija kvadrata. U zadanim su se reéenicama potkrale pogreéke. Napiéi reéenice tako da budu ispravno napisane. Uöenici su 2018 godine sudjelovali u prikupljanju podataka. IJéitelj ide u knjiänicu s é.etiri uöenika. 46