BROJEVI

Published on
Scene 1 (0s)

BROJEVI

VOLIM HRVATSKI 6, 38.-41. str.

Scene 2 (36s)

Pročitajmo! Brojevi su oko nas

Odaberi prijatelia iz razreda kojega éei opisivati. biljeinici, bez imenova onoga koga opisujeé. piöi natuknice u dvama stupcima: ujednome . gove vanjske, a u drugome unutarnje osobine. Zamijeni biljeinicu s prij u klupi te pogadajte tko je koga opisivao. BROJEVI Brojevi su oko nas • Najéeiéa ienska imena u Republici Hrvatskoj prema Popisu Stanovniitva iz jesu Marija, Ana i Ivana. • Najeeiea su muika imena prema popisu stanovniétva iz 2011. Ivan, Josip i • Najéeééa prezimena prema Popisu stanovniétva iz 2011. jesu Horvat, Kovaäevié i aabié. • U 2013. gcxiini u Republici Hrvatskoj djelovala je 1781 knjiinica. • Najviie je djece u 2014. godini rodeno u devetome mjesecu. • U 2014. gadini ieljeznicom se dnevno prevezao 60 071 putnik. • Prosjeéan broj poslanih SMS poruka u 2014. godini po stanovniku bio je 755. odnosno dvije dnevno. • U sezoni 2013./2014. izvedene su f 1 274 predstave u 172 kazaliéta. • U 2014. godini sklopljen je 19 501 brak - u prosjeku 53 dnevno. • Na poeetku Skolske godine 2017.12018. najviSe se srednjoékolaca upisü u tehniöke Skole. (prema: www.dzs.hr•, uéitano 15. 38

Znaéenje brojeua Brojevi nam otkrivaju mnoge zanimljivosti. Promotrimo neke od njih: Dnevno su bile F.xyslane dvije poruke. U deuetome je rodeno najviie djece. Kolike je poruka bilo poslano dnevno? U kojemu je mjesecu rodeno naiviie djoce? Brojem dvije izbrojili smo a brojem devetome izrekli smo u ko• lemu je mjesecu rodeno najviie djece. kojima izriéemo koliko ima ili koje je ito redu nazivamo brojevi. Glavni i redni brojevi Promotri vrste brojeva u sljedeéim reöenicama: J Hrvatskoj radi vise tisuéuknjiinica. Marija je prvo iensko ime po öestoéi. Koliko? red u? U prosjeku su sklapana pedeset i tri Marko je treée muéko ime po éestoéi. braka dnevno. glavni brojevi r«ini broievi B kojima izriöemo koliéinu Eega nazivamo glavni brojevi. Glavni brojevi odgovaraju na pitanje Koliko?. Brojeve kojima izriöemo koje je ito po redu naziuamo redni brojeui. Redni brojevi odgovaraju na pitanje Koji po redu?. Sklonidba glavnih brojeva U sljedeéim reéenicama oblike glavnih brojeva dva i pet: To su dva imena. Govorimo o dvama imenima. U njihovu je razredu pet djeöaka. Idu u razred s pet djevojöica. da broj dva u mijenja svoj Oblik, a broj ne mijenja oblik. Od glavnih brojeva sklanjaju se brojovi jedan. dva. tri, éetiri i Svi viieélani bro- jevi koji njima zauriauaju. Ostali se glauni brojeui ne sklanjaju. Broj jedan sklanja se kao pridjevi i ima sva tri roda i oba broja: N jd. m. r. Ovo je jedan zanimljiv podatak. Ijd.i.r. Razgovaram s jednom uéenicom. Jedni podatci razlikuju se od drugih. Lid. s. r. Razmiéljam o jednome istraiivanju. 2. zadatak 2. zadatak 39

Brojevi dva, tri i eetiri skianjaju se ovako: N G D A v L dva, dvije dvaju, dviju dvama, dvjema dva, dvije dva, dvije (o) dvama, (o) dvjema dvama, dvjema triju trima tri (o) trima trima öetiri éetiriju öetirima Betiri éetiri (o) éetirirn?' Stoga grijeéimo govoreéi: Uiivala sam u tri predstave. IJ vlaku sam s öetiri prijatelja. Idem u "Olu s duije prijateljice. Putovat éemo dvama vagonima. Uiivala sam u trima predstavamä. U vlaku sam s öetirima prijateljimi Idem u {kolu s dujema prijateljice• Traiit éu mjesto u trima vagonima. 1. zadatak 40 Sklonidba rednih brojeva U sljedeéim reéenicama usporedi oblike rednih brojeva: Srpanj je sedmi miesec u godini. Ja sam éeturto dijete u Obitelji. U sedmome mjesecu nije rodeno lid. S. r. Razgovaram s eeturtim djetetom Uoéavai da se brojevi sedmii öetvrti u reéenici sklanjaju. Sui se redni brojeui skianjaju - imaju Oblike za sua tri roda u jedninii Slaiu ses imenicom na koju se odnose u rodu, broju i padeiu.

Scene 3 (5m 36s)

Plan ploče prepiši u bilježnicu!

BROJEVI BROJEVI su riječi kojima izričemo koliko čega ima ili koje je što po redu. Glavni brojevi – koliko? (količina) ……. Pročitao sam jednu knjigu. Redni brojevi – koji po redu? (redoslijed) …. Pročitao sam prvu knjigu za lektiru. SKLONIDBA GLAVNIH BROJEVA – sklanjaju se jedan, dva, tri, četiri i svi višečlani brojevi koji njima završavaju. Ostali se brojevi ne sklanjaju. U hladnjaku su dva jogurta. Za doručak sam pojeo jedan jogurt. Ostavio sam sestri jedan jogurt . SKLONIDBA REDNIH BROJEVA – redni se brojevi sklanjaju, slažu se s imenicom na koju se odnose u rodu, broju i padežu. Idem u šesti razred. Veselim se sedmom razredu. U sedmom razredu imat ćemo nove predmete.

Scene 4 (8m 50s)

PISANJE GLAVNIH I REDNIH BROJEVA Matematički znak kojim bilježimo broj nazivamo brojka. j edna jabuka (1 jabuka) d vije jabuke ( 2 jabuke) Kad redni broj pišemo brojkom, iza brojke uvijek pišemo točku. Polazim šesti razred. Polazim 6. razred.

PREPIŠIMO U BILJEŽNICU I ZAPAMTIMO!

Scene 5 (10m 10s)

JEDNOSTAVNI I SLOŽENI BROJEVI Jednostavni brojevi se sastoje od jedne riječi. Složeni brojevi se sastoje od dviju ili više riječi, koje pišemo rastavljeno. Između dviju posljednjih riječi može stajati i veznik i. U košari je pet jabuka. (jednostavan broj) U velikoj košari su dvadeset dvije jabuke (dvadeset i dvije). (složeni broj)

NE TREBA ZAPISATI U BILJEŽNICU ! SAMO UPAMTITE…

Scene 6 (11m 36s)

ZADATAK ZA SAMOSTALAN RAD: PREPISATI GRADIVO O BROJEVIMA (SAMO TREĆI I ČETVRTI SLAJD) U BILJEŽNICU I POSLATI UČITELJICI NA UVID TIJEKOM SATA. ZADATAK ZA DOMAĆU ZADAĆU treba poslati na uvid do sljedećeg sata Hrvatskoga jezika. U rečenici prepoznaj broj. Isti je broj upotrijebljen kao glavni i kao redni broj. Sklanjaj broj uz pripadajuću imenicu u jednini. Ubrao sam četiri jabuke. Travanj je četvrti mjesec u godini.