Az én

Published on
Scene 1 (0s)

Az én

E. R. Smith – D. M. Mackie – H. M. Claypool : Szociálpszichológia c. könyvének 4. fejezete alapján Készítette: Kovács-Major Beatrix

Scene 2 (13s)

1

Mi az a „ szelf ”, az „én”? 1.) Amt önmagunkról tudunk 2.) Amit önmagunkról érzünk Lényegi kérdések: Honnan tudjuk, hogy milyenek vagyunk? Miért fontos, hogy tisztában legyünk önmagunk kilétével? (=>önszabályzás) Mi történik, amikor „énérzésünk megkérdőjeleződik”?

Scene 3 (28s)

2

Énfogalom: Az egyén saját személyes tulajdonságaival kapcsolatos tudásának összessége.

Scene 4 (37s)

3

Az „énfogalom” forrásai: I. Mi magunk: saját viselkedésünk, b) gondolataink, érzéseink értelmezésével II. Mások figyelembe vesszük ránk vonatkozó reakcióik összehasonlítás által

Scene 5 (49s)

4

Önészlelési elmélet : Gyenge vagy bizonytalan belső jelzések esetén a saját nyílt viselkedésünk alapján következtetünk a jellemzőinkre. Ez lehet szabadon választott ( intrinzik motiváció által vezérelt) külső késztetésre történő ( extrinzik motivácó által irányított)

Scene 6 (1m 2s)

5

Az „énfogalom” forrásai: I. Mi magunk: saját viselkedésünk, b) gondolataink, érzéseink értelmezésével II. Mások figyelembe vesszük ránk vonatkozó reakcióik összehasonlítás által

Scene 7 (1m 14s)

6

Festinger : Társas összehasonlítás elmélete Az emberek a saját jellemzőiket a msokkal való összehasonlításból ismerik meg és értékelik. Mussweiler : Kontraszthatás Az összehasonlítás során használt mérce vagy előhangolás hatására az észlelő ítélete a mércétől még inkább különbözővé válik. Asszimilációs hatás Az összehasonlítás során használt mérce vagy előhangolás hatására az észlelő ítélete a mércéhez még inkább hasonlóvá válik.

Scene 8 (1m 34s)

7

Cselekvő-megfigyelő hatás: saját viselkedésünket helyzeti okoknak mások cselekedeteit belső jellemzőkkel magyarázhatjuk. Ez negatív esetben igaz.

Scene 9 (1m 44s)

8

Többszörös én -- koherencia Az én-aspektusok: Az élet különböző területein megtapasztalt énünk milyensége. Koherencia Az énaspektusok stabillá illesztése Stratégiák az összeillesztéshez ( kultúránként változnak): -figyelem a kulcsvonásokra = ezek alkotják az én-sémá t. -az én-aspektusoknak csupán egy-egy alkészletét tesszük hozzáférhetővé. a szelektív memória, melynek során az inkonzisztens információelemek feledésbe merülnek. (*kulturális különbségek: individualista kultúrák vs . kollektivista kultúrák)

Scene 10 (2m 6s)

A képen asztal látható Automatikusan generált leírás

Scene 11 (2m 12s)

10

Az önértékelés konstrukciója Az önértékelés: Az egyén önmagáról alkotott pozitív vagy negatív értékelése. Fő tényező: pontosság jót gondoljunk saját magunkról Énfelnagyítási torzítás: Annak tendenciája, hogy az énre vonatkozó információkat úgy gyűjtjük és értelmezzük, hogy az kifejezetten pozitív értékeléshez vezessen.

Scene 12 (2m 29s)

11

Én-komplexitás: annak mértéke, hogy az egyén hány és egymástól mennyire különböző én-aspektussal rendelkezik Az én-értékelés fenntartása: elmélet azokról a feltételekről, amelyek alapján az emberek önértékelése megerősödik vagy csökken egy közelálló vagy távoli másik személlyel történő társas összehasonlítás során

Scene 13 (2m 45s)

12 Az önértékelési szintünk egyfajta önszabályzás

Az önszabályozás: Arra irányuló törekvés, hogy belső (én-irányítók általi)vagy külső mércék szerint vezéreljük a viselkedésünket.

Scene 14 (3m 5s)

13 ÖNSZABÁLYZÁS

Onmagunk ismerete => többi ember észlelése + tårsas informåciök feldolgozåsa mit gondolok magamröl énfogalom måsokat hogyan észlalek elsösorban azt låtom måsokböl, ami magam szåmåra fontos

Scene 15 (3m 16s)

14 Érzelmeink

önszabályzó szerepűek: Hatnak: arckifejezésünkre, fiziológiai válaszainkra, nyílt viselkedésünkre. tolakodó természetűek Hogyan alakulnak ki?

AZ ÉRZELMEK FŐ OKA William James (1884) …a bőrből és izmokból eredő érzetekben keresendő. Stanley Schachter és Jerome Singer (1962) …fiziológiai arousal és az arousalt kiváltó okra vonatkozó vélekedés együttesen. Arnold (1960) Frijda (1986) Roseman, Spindel és Jose (1990) Tomka , Blascovich , Kibler és Ernst (1997) …az események értékelése.

Scene 16 (3m 38s)

15

Esemény Helyzet Kiértékelés Érzelem Éhesek vagyunk; kinyitjuk a hüt6t és låtjuk, hogy üres. A lakötårsunknak kellett volna bevåsårolnia, de nem tette. Negativ esemény, amelyet mås kont- rollålhatå viselke- dése okozott Düh Viselkedéses Båntani a måsik vålasz személyt (kiabålni a lakötårsunkkal) Hoppå, nekünk magunknak kellett volna bevåsåro/nunk, de e/felejtettük. Negativ esemény, ame- [yet a sajåt kontrollål- hatö viselkedésünk okozott Büntudat Eltünni (gyorsan lefeküdni éhesen) Az éte/re szånt pénz elfogyott, és csak a jövö héten lesz fizetés. Negativ esemény, amelyet egy nem kontrollålhatö körülmény okozott Szomorüsåg Visszavonulni (nem tenni semmit) Hå/a istennek, va- laki megette a süteményt, külön- ben mi magunk ettük volna meg. Egy potenciålis ne- gativ esemény, mely nem következett be Megkönnyebbülés Megnyugodni (elfe- lejteni a süteményt; könyvet o/vasni) fA/éä Na végre, minden étel elfogyott, igy hozzålåthatunk a hüt6 kitakaritåsåhoz, Egy pozitiv ese- mény, mely bekövetkezett Öröm Izgalomba jönni (kitisztitani a hütöt) 4.4 {bra. Az eseményekre adott vålaszainkat a kiértékelés irånyitja. Az åbra arra mutat be néhåny példåt, hogy egyazon esemény (példånkban az üres hüt6szekrény kinyitåsa) különféle kiértékelése nyomån miként keletkeznek mås-mås érzelmek és viselkedéses vålaszok.

Scene 17 (4m 23s)

16 Az érzelmek

önszabályzó szerepűek: Hatnak: =>arckifejezésünkre, =>fiziológiai válaszainkra, =>nyílt viselkedésünkre. A viselkedési formák lehetnek: - tanultak, - biológiailag meghatározottak. =>gondolkodásunkra. EGYÜTTESEN AKTIVÁLÓDNAK, BÁRMELYIK BEINDÍTJA AZ ÖSSZES TÖBBIT! Az érzelem belső megélése és külső jelei összefonódnak felerősítve az érzelem megélésnek intenzitását . ( Adelmann és Zajonc , 1989; Ekman , 1992)

Scene 18 (4m 42s)

17

Esemény A hütö üres, és rajtam volt a sor, hogy bevåsåroljak Kiértékelés Én okoztam Kontrollålhatö Szubjektfv érzések Büntudat Testi reakci6k Arckifejezések Fizio/ögiai izgatottsåg (arousal) Viselkedéses következmények Megprdbå/om elkerülni a lakötårsamat Megpröbålom he/yrehozni a hibåt 4.5. åbra. Az érzelem összetev6i. Amikor valamely eseményt az én szempontjåböl rele- vånsnak értékelünk, az ennek nyomån kiaIaku16 érzelmet több összetev6 alkotja: kogni- tiv kiértékelés, fizi016giai vålaszok és szubjektfv érzések. Minden összetev6 hatåssal van a többire, és mindegyikük hozzåjårul az érzelemvezérelt viselkedéshez.

Scene 19 (5m 6s)

18 A viselkedés szabályzása

énfogalom feltárása megmutatása helyzetek választása énfogalommal kapcsolatos viselkedési formák énünk megerősítése, személyes identitás stabilitása önkifejezés

pl : önkéntes leszek egy állatvédő egyesületnél, kampányolok az állatkísérletek ellen

=>

Énbemutatás: arra irányuló motiváció, hogy olyan viselkedést válasszunk, amely énünkről a kívánt benyomást kelti a megfigyelőben.

Scene 20 (5m 24s)

19

A képen szöveg látható Automatikusan generált leírás

Scene 21 (5m 32s)

20

Személyiségünk megmutatásának jellemzője: AZ ÖNMONITOROZÁS meghatározza: - a személy mennyire érzékeny a társas helyzetek követelményeire, és - mennyire alakítja a viselkedését ezeknek megfelelően A vágyott én és a viselkedés szabályzása: IDEÁLIS ÉN a személy elképzelése arról, hogy ideálisan milyen szeretne lenni ELVÁRT ÉN a személy elképzelése arról, hogy milyennek kellene lennie, illetve mások mit várnak el tőle SZABÁLYOZÓ FÓKUSZ ELMÉLET az elmélet, mely szerint az emberek vagy promóció-, vagy prevenciófókuszt alkalmaznak az önszabályozásban azért, hogy pozitív eredményeket érjenek el, illetve elkerüljék a negatív következményeket. PROMÓCIÓ FÓKUSZ: ideláis én számára a célok irányába haladás a lényeg PREVENCIÓ FÓKUSZ: elvárt én számára kötelesség mércéjén való megfelelés a lényeg (kudarcmegelőzés)

Scene 22 (6m 5s)

Feladat

Arra kérlek mindannyiótokat, hogy akinek eddig már volt előadása a múlt órákon, az a következő képeken látható tárgyak felettes fogalmait írják egy lapra le, akinek eddig még nem volt előadása, az pedig a következő dián mutatott tárgyak alsóbb fogalmi kategóriáit írja egy papírra le magának! Írd fel magadnak, hogy alsóbb, vagy felettes fogalmakat fogsz gyűjteni! pl. autó

Felettes fogalom Közlekedési eszköz Alsóbb fogalom Ford

Scene 23 (6m 28s)

Még mindig a nyomtatott könyv a sláger

Adidas Originals Férfi Utcai Cipő, Fehér Superstar, Eg4958 46 EU - eMAG.hu

Félbarna kovászolt kenyér Recept képpel - Mindmegette.hu - Receptek

Ital

Index - Kultúr - Ezek voltak a legjobb magyar épületek idén

Dalmata fajtaleírás | Minden amit tudni érdemes | Zooplus Kutyamagazin

Scene 24 (6m 46s)

21 Önszabályzás a tévútra terelő kísértések ellen

Stratégiák: a) a cél melletti kitartás érdekében büntetéseket róhatunk ki, vagy jutalmakat osztogathatunk magunknak. b) megpróbálhatunk pozitív módon gondolni a hosszú távú céljainkat elősegítő cselekedetünre . c) a hosszú távú cél eléréséhez szükséges viselkedést nem úgy fogjuk fel, mint amit meg kell tennünk, hanem amit meg akarunk tenni. Elgondolkodhatunk azon, hogy a kísértés mennyire szemben áll célunkkal. Az absztrakt gondolkodással való előhangolás nagyobb önkontrollt tesz lehetővé.

Scene 25 (7m 11s)

22 Az önszabályzás másik útja

Az énmegerősítés Énmegerősítés minden olyan cselekvés vagy esemény, ami elősegíti vagy kiemeli a személyes integritás érzését, mint például a legfontosabb értékeink megerősítése. Az éntudatosság Az énnel kapcsolatos megnövelt tudatossági szint, amelybe beletartozik a saját mércénkkel kapcsolatos tudatosság, és az, hogy vajon képesek vagyunk-e megfelelni ezeknek.

Scene 26 (7m 30s)

23

Védekezés lehetőségei a fenyegetés ellen: menekülés figyelemelterelés Pozitívabb aspektusok fókuszba helyezése Írás Gondoskodás, barátkozás

Scene 27 (7m 39s)

24

Szembeszállás a fenyegetéssel: kifogások keresése kontrollra törekvés közvetlen szembeszállás Fonots : -tisztában lenni erőforrásainkkal és -a helyzet kontrollálhatóságával TISZTÁBAN LENNI AZ ERŐFORRÁSOKKAL: A) magas önértékelésű ember vagyok B) alacsony önértékelésű ember vagyok

magas önértékelés sikeres megküzdés magas önértékelés énmegerősítés

alacsony önértékelés özönvízszerű pusztításra való felkészülés depresszió alacsony önértékelés ( énfelnagyítás )

Scene 28 (7m 57s)

25

Helyzet jellemzőinek (kontrollálhatóságának) felmérése: 1.) kontrollálható helyzet = kihívás fiziológiai reakciók => erőforrások sikeres mozgósítását és a hatékony cselekvést szolgálják PROBLÉMAFÓKUSZÚ MEGKÜZDÉS JELL. 2) kontrollálhatatlan helyzet = fenyegetés negatív érzések kiváltotta fiziológiai reakciók => nem hasznosak, károsak MENEKÜLÉS, FIGYELEMELTERELÉS ÉS ÉRZELEMFÓKUSZÚ MEGKÖZELÍTÉS A fenyegetés és a kihívás közt fő különbséget az adja, hogyan tekintünk az eseményre! Tekints az eseményre kihívásként, ne félj az elvárásoktól! (pl. tesztíráskor)