AЛТЕРНАТИВНИ МОДЕЛИ АНАЛИТИЧКE КОМПАРАЦИЈЕ У СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Published on
Scene 1 (0s)

AЛТЕРНАТИВНИ МОДЕЛИ АНАЛИТИЧК E КОМПАРА ЦИЈЕ У СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Јелена М. Јосијевић Универзитет у Крагујевцу Филолошко-уметнички факултет

Scene 2 (10s)

Уводна разматрања

Основни граматикализовани модели аналитичке компарације у српском и енглеском језику

Перифрастички компаратив Перифрастички суперлатив Српски језик више паметан мање паметан највише паметан најмање паметан Енглески језик more smart less smart most smart least smart

Scene 3 (24s)

Прилози са значењем ' више ' и ' највише ' као количински прилози семантички су општији од других прилога чији се компаративи срећу као маркери перифрастичке компарације у два језика .

јаче / најјаче more/most strongly

боље / најбоље better/best

Scene 4 (40s)

It might at first seem useless and perhaps impossible to make him better known . The result will be soldiers who are better prepared . The United States needs a better informed and educated public. Because you think perhaps a better educated buyer would know to object? Surely better qualified people are available, итд . (COCA) I was much more known for football than baseball, They’re so much more prepared emotionally, They’ll be able to make a more informed decision about concentrating on a single sport later, In fact, women today are more educated than men; I believe my colleague is far more qualified than I am to address that, итд . (COCA).

Scene 5 (1m 13s)

Методологија анализе

Основни циљеви: контрастирање лексичких репертоара прилошких средстава која се у два језика јављају у аналитичком моделу компарације као алтернативе основном моделу са прилозима значења ' више ' и ' највише ' ; поређење дистрибутивних својстава алтернативних модела аналитичке компарације; поређење склоности значењски еквивалентних прилошких модела ка колокацијама са значењски еквивалентним прилозима

Scene 6 (1m 31s)

Контрастивна анализа:

Д восмерна контрастивна анализа . Према критеријумима Р. Ђорђевић (2004) :

интерлингвално структурално микролингвистичко ( синтагматско ) о бјективно с елективно парцијално теоријско контрастивно проучавање .

У раду су спроведене независне корпусне анализе два језике

Scene 7 (1m 46s)

Корпусна анализа:

COCA 2008 – : M. Davies, The Corpus of Contemporary American English: 450 million words, 1900 – present. Доступан на : http://corpus.byu.edu/coca/ . Корпус савременог српског језика (2013), Математички факултет Универзитета у Београду . Доступан на : http://www.korpus.matf.bg.ac.rs/prezentacija/korpus.html .

COCA 2008 – : M. Davies, The Corpus of Contemporary American English: 450 million words, 1900 – present. Доступан на : http://corpus.byu.edu/coca/ . Корпус савременог српског језика (2013), Математички факултет Универзитета у Београду . Доступан на : http://www.korpus.matf.bg.ac.rs/prezentacija/korpus.html .

Етикете коришћене за претрагу корпуса енглеског језика: _r* _ј* и _r*_ v?n * Етикете коришћене за претрагу корпуса српског језика: [pos="ADV"][pos="A"]

7200 примера (3600 примера за српски и 3600 примера за енглески језик ).

Scene 8 (2m 19s)

Алтернативни модели аналитичке компарације

Scene 9 (2m 33s)

1. Прилози са интегралном семом интензитета ( јачине )

Најмањи и најјаче утврђен део Београда био је у ствари , некадашњи владарскидвор српског деспота [...]. Припадност кластеру не упућује на ограничавање сарадње , већ потенцира најјаче изражену везу . Та јаче наглашена декоративност [...]. Јаче изражена потхрањеност ( кахексија ), коју запажамо најчешће за време рата [...]. Делфини имају јаче избраздану мождану кору [...]. Због тога се млинови за ваљање подижу у слабије насељеним областима . У поређењу с Љубљанском берзом на неким слабије развијеним тржиштима капитала , капитална добит је осетно већа [...]. Истовремено , с тим узлетом дошло је до пада удела слабије плаћених слојева , који чине 50 одсто становништа , а располажу са само 2,5 одсто националног богатства . Отуда готово никакав интерес за старије , слабије образоване раднике , чак и кад им држава пружа олакшице . Локалном становништву остављено је да се бави најслабије плаћеним пословима . (КССЈ 2013)

И ја пођох назад у мочар , кад месец засија још јаче црвено , и ја се окренух назад […]. […] док је вече резервисано за руменило у камену Версаће , мало јаче црвенеили браон боје.Промена дана и ноћи још је јаче упадљива него промена годишњих доба . Док сам прелазио најслабије познат део висоравни , надао сам да ћу у савани наћи најзападније представнике групе […]. (КССЈ 2013)

прилог + попридевљени партицип

прилог + прави придев

Scene 10 (3m 37s)

[…] and converting these larger and more strongly committed audiences into revenue. […] and even more strongly developed sense of ethnicity may lead to political claims short of sovereignty. To its right is a more strongly sharpened image […]. In particular, a strong negative attitude leads to more actions and more strongly committed actions. What was your mom’s most strongly stated message? This is often thought of as a woman’s problem, but the most strongly inherited type of arthritis strikes men almost exclusively. General competence self-belief index was the most strongly correlated variable with SE. One is to draw one or  more weakly aligned  regions away from their coalition […]. As shown in Exhibit 3, membership in the EU was most strongly supported by males, the old, people in labor force, students […]. […] showed that engagement in social roles was  more weakly related  to the subjective well-being of older black men compared with older white men. The ionization potential shows how much energy it takes to strip an atom of its  most weakly bound  electron hints. (COCA)

Flowers are most strongly fragrant in the evening. I became more strongly aware of the connections […]. Constitutional change was probably more strongly evident than […]. And genetic engineering offers the possibility of more strongly resistant varieties for farmers in the future. […] where the lover’s worship takes on a more strongly equivocal quality. Here I become most strongly conscious of my incapacitation. Same-sex attraction in young people is   more strongly suggestive  of same-sex orientation. 10 percent of cancers are strongly hereditary, and 20 to 30 percents are most weakly hereditary , said Dr. Kenneth Offit […]. ( COCA)

прилог + попридевљени партицип

прилог + прави придев

Scene 12 (5m 7s)

2. Прилози са интегралном семом односа у простору – ширина

И ако је Павле Угринов , доследно својој поетици наставио да развија шире конципиране замисли [...]. [...] су очигледно само делови шире замишљене целине , према потребама корисника који желе да имају уже специјализован увид у дату област . У свакој од пет студија ове књиге њен писац је дао драгоцен прилог уже омеђеној теми . [...] у току 1999. године показују да један број наших прозних писаца своје замисли остварује у шире конципираним циклусима [...]. Најшире примењена је Универзална децимална класификација . Као једно од најстаријих и најшире прихваћених принципа међународног права [...]. Најшире дефинисано , народна култура била би скуп заједничких вредности [...]. Треба се определити за уже дефинисане проблеме . Библиотеке могу бити позајмне и отворене ( попут народних , градских , јавних ) или затвореног типа ( попут националних , високошколских и специјалних ) које користи уже профилисан круг истраживача . Определио се за своје најближе и најуже повезане сараднике . (КССЈ 2013)

Но , тај текст је први постао шире познат . Епилог ове приче је шире познат . Нашој јавности је постао шире познат по случају у коме је Миладин Ковачевић повредио Брајана Стајнхауера . Његов лични суд , најшире доступан становништву , био је највиша правда . На жалост , код нас су шире доступни само модемски и, релативно , ИСДН приступ . Амбиција нам је да допринесемо бољој и шире доступној слици књижевне историје Београда . (КССЈ 2013).

прилог + попридевљени партицип

прилог + прави придев

Scene 13 (6m 15s)

Without being able to offer more widely shared prosperity […]. […] intensity of the effect does not depend on mass as strongly as other, more widely used methods. At times, American actions may promote public goods and serve more widely accepted ends. […] other areas may receive smaller, more widely scattered facilities. Apart from being the world’s most widely spoken language, English enjoys the vastest transnational linguistic capital. Perhaps the most widely cited example of this phenomenon was the imposition of a fine for parents […]. […] Mogera , a local variant of the more widely dispersed Mzeru clan. Hispanic is the more broadly used term in journalism and literature, […]. It’s a more broadly based tax increase. Those developments in government and on university campuses were paralleled by others in the more broadly defined arts world. These are only the most broadly drawn variations. […] by a mandate that burdens all the smallest employers and the most narrowly defined  institutions of worship […]. In its most broadly drawn form, the model Hungarians are proposing amounts to the creation of self-governing enclaves […]. Despite all the attention paid to Florida, New Mexico was the  most narrowly decided  state, with Al Gore squeaking out a surprise win by just 366 votes. Alternatively, they might focus on a more narrowly constrained skill. Not among the  most narrowly focused  recollections. Schnabel, for instance, had the most narrowly circumscribed repertoire of any important concert pianist of his day: from middle age onward. (COCA)

прилог + попридевљени партицип

прилог + прави придев

[…] full genome analysis complements the analysis of more widely available envelope protein sequences. In addition to community development, better and more widely accessible technologies […] are urgently needed to leverage. It is, however, far more widely applicable . The big breakthrough arrived in the late 1980s with the advent of safer and more widely effective drugs, like Prozac. […] their ratings, yielding somewhat clearer factor structures than would be likely in a more widely representative sample. This just seems like a smarter, faster, more broadly applicable way to approach the problem. […] new analytical approaches that challenge existing paradigms and thus lead the way toward a more broadly inclusive scholarship. The most profitable music is almost always among the cheapest and most broadly consumable forms. (COCA)

Scene 15 (8m 9s)

3 . Прилози са интегралном семом односа у простору – висина

The county began drawing more highly educated people from across the country. [...] the center that aims to prepare him for a more highly skilled [...] . Only one quarter of participants slept seven to eight hours on average, the most highly recommended sleep duration for middle-aged adults. While he may be one of the world’s most highly regarded chefs, food wasn’t the first passion for Virgilio Martinez. Initiative, creativity, and results were  most highly prized . They are our most elite, most highly trained forces. For even the most highly regarded prospects, that curve can resemble a sharp hairpin turn. Clairmont , Texas, per capita the wealthiest,  most highly taxed  city of its size in the country [...]. The stunning success of Apple, now the  most highly valued  company in the world, has shown its rivals [...]. Sreyya Civiv is one of the country’s most highly regarded  business and was previously president of Microsoft Turkey [...]. The  most highly endorsed  reasons for refereeing were those relating to the intrinsic devotion to soccer [...]. He did nor commit to Baylor until mid-May, well after most highly regarded prospects select their school [...]. [...] was also a co-owner of Forrester Square, one of Seattle's newest and  most highly regarded  daycare centers. (COCA)

This is probably one of the most highly sensitive programs out there in the executive branch and for the United States. [...] a stunning free-and-easy pattern of access by Leung to some of the nation's most highly secret intelligence operations.[...] to eliminate the amount of volatile emissions, at least of the most highly toxic substances [...]. [...] in this classified system that's meant to contain the most highly sensitive , classified information involving covert action[...]. [...] and the drugs prescribed are some of the most highly addictive [...]. Leather and chains and bondages have become more highly visible than ever before [...]. Bailyn why wampum was accepted in exchange for an obviously more highly valuable commodity. (COCA)

прилог + попридевљени партицип

прилог + прави придев

Scene 16 (9m 44s)

While these alumni are slightly more likely than alumni from  lower-ranked schools to perceive their alumni network as helpful, the differences are relatively minor. Many of the  lower-ranked characteristics , those ranked 10th-20th [...]. In the end, even the  lower-ranked suites performed reasonably well [...]. Conversely, the  lower-ranked team should lose, so its ranking ought to fall less when it does. Many residents in the  lower-ranked cities could not be persuaded to move to a top-ranked city at any price. The final suspect, Ukrainian Leonid Kharchenko, is the  lowest-ranked of the four . The Californian is also the  lowest-ranked player to ever beat Murray in his 12 appearances [...]. She recognized him as one of the bishop's  lowest-ranked servants and kept her thoughts to herself when Giles rushed out to greet him eagerly. (COCA)

* more lowly / most lowly

Scene 17 (10m 27s)

Ускоро се појави и њен отац , ковач , а то је у овом народу високо цењено и поштовано занимање.За леди Расел , доиста , она је била најдраже и високо цењено кумче , љубимац и пријатељ .[...] производ веома развијене цивилизације , сложене , разнолике културе , постојане економије и високо индустријализоване технологије кадре да одржава обимну производњу и брзи превоз добара.Али у физичком смислу , рат обухвата веома мали број људи , пре свега високо квалификоване специјалисте, и узрокује релативно мали број жртава . Али баш бих волео да су се неколико високо моралних људи , који су ме осуђивали у прошлости , због Арабеле и других ствари [...]. [...] да је лепа , високо образована и ванредно љубазна [...]. [...] па су покушали да празнину испуне култом европског традиционализма и увозом уметничких творевина високо развијених култура.Овај скенер је високо продуктиван .Воли дубока , влажна , високо продуктивна земљишта . И као што је књига у почецима свог настанка била привилегија високо учених и богатих друштвених слојева [...]. (КССЈ 2012)

Разлог за то виде у чињеници да се висок проценат почињених КД и прекршаја заштићених лица приписује ниже рангираним званичницима и њиховим породицама .[...] док је Хилари однела превагу међу женама , белцима , радницима , ниже квалификованим и мање плаћеним као и грађанима старијим од 65 година.То је старија и ниже образована популација.Посао би требало да добије нека од ниже рангираних фирми . [...] Обами директно замерено да је „ елитиста ” , то јест да није идентификован са ниже квалификованом радничком класом.Јемен је најниже рангирана земља у којој је разлика међу половима сведена на 45 одсто.Текстилни радници у Бангладешу су међу најниже плаћеним на свету и својим месечним примањима не могу да покрију чак ни трошкове исхране и становања . (КССЈ 2012)

Scene 19 (12m 1s)

4. Прилози оцене

Реч је о једном од најбоље опремљених угоститељских објеката у граду .[...] 12.000 динара за најбоље одиграну женску улогу .[...] а уколико би боље обучене и наоружане колумбијске трупе кренуле у одлучније обрачуне са герилцима [...]. Самсонов је боље пласиран играч на светској ранг-листи . Долази сутра Циганка још горе испребијана и пита Цигу […]. Иако Роналду није страно да симулира прекршаје , ово је најгоре одглумљени фаул у његовој каријери. Најгоре рангирана је ирачка престоница Багдаг , која је заузела 221.место.[…] по индексу корупције , по криминалу , непоштовању закона , спада у најгоре рангиране земље на планети.Анкете имају смисла јер се лошије оцењени професори , после разговора са деканима и упозорења , труде да оставе бољи утисак . Гордон Браун је најлошије обучени мушкарац [...]. [...] што значи да ће играти против лошије рангиране тенисерке у противничкој екипи.Дуго је након тога Ала Махмуда била замишљена , повучена и знатно лошије расположена него пре . (КССЈ 2013)

Better informed students hold the potential to normalize breastfeeding [...]. [...] it is in cloud for pilots, insurers or farmers or ordinary citizens to make better informed decisions. Facebook believes organizations will be better equipped to address epidemics. Lunar New Year – perhaps better known as Chinese New Year – begins Tuesday [...]. Although DTCWT is computationally expensive, it provides  better fused  results as compared to DWT 34, 35, 53. [...] the use of non-North American professional engineers, a more comprehensive and  better focused  user design specification, single column ISO numbering and format. [...] though Dickinson is best known for being not only a celebrated American poet but also a reclusive shut-in [...]. There are better andworse situated academics and institutions within and across national borders. Lee did pick up his first competitive Oscar win for best adapted screenplay on Sunday. This continuing saga, extending through eight decades, is perhaps the best documented case of how "less-bad" advertising completely offsets any desires [...]. Simulated run of the two-layer leaky accumulators model using the average best fitted parameters (see S2 Table) [...]. We want the best,  best qualified  people we possibly can have. It was the worst kept secret in show business, though. This was just one of the worst handled things I’ve ever seen. The mayor of West Palm Beach, one of the worst affected communities, is my guest. (COCA)

прилог + попридевљени партицип

прилог + прави придев

Scene 21 (14m 6s)

Закључна разматрања

Два језика имају подударне репертоаре алтернативних модела перифрастичке компарације; Значењски еквивалентни модели у два језика испољавају висок степен подударности у погледу дистрибуције – склоност еквивалентних модела ка колокацијама са правим придевима или попридевљеним партиципима; Значењски еквивалентни модели у два језика испољавају мањи степен подударности у погледу дистрибуције – склоност еквивалентних појединачних придева ка еквивалентним алтернативним моделима;

Scene 22 (14m 25s)

Литература

Алтенберг и Ваго 2010: E. P. Altenberg and P. M. Vago , English Grammar: Understanding the Basics , Cambridge, New York: Cambridge University Press. Ашер 1994: R. E. Asher, The Encyclopedia of Language and Linguistics , Oxford: Pergamon Press. Бабић и др . 1991: S. Babić , D. Brozović , M. Moguš , S. Pavešić , I. Škarić i S. Težak , Povijesni pregled , glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika . Nacrt za gramatiku , Zagreb: HAZU, Globus . Бајбер и др . 1999: D. Biber , S. Johansson, G. Leech, S. Conrad and E. Finegan , The Longman Grammar of Spoken and Written English , New York: Longman. Бауер 1994: L. Bauer, Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century , London, New York: Longman. Гонзалез Дијаз 2009: V. Gonzalez-Diaz, English Adjective Comparison: A Historical Perspective , Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. Гринбаум и Кверк 1976: S. Greenbaum and R. Quirk, A University Grammar of English , London: Longman. Гринбаум и Кверк 1991: S. Greenbaum and R. Quirk, A Student’s Grammar of the English Language , London: Longman. Даунинг и Лок 2006: A. Downing and P. Locke, English Grammar : University Course , London, New York: Routledge . Ђорђевић 2004: Р. Ђорђевић , Увод у контрастирање језика , Београд : Завод за уџбенике и наставна средства . Зендвурт и Ван Ек 1975: R. W. Zandvoort and J. A. Van Ek , A Handbook of English Grammar , London: The English Language Book Society. Иствуд 2002: J. Eastwood, Oxford Guide to English Grammar , Oxford: Oxford University Press. Јосијевић 2015: Ј. Јосијевић , Модели перифрастичког суперлатива у српском књижевном језику , Philologia Mediana , 7, 319–331. Јосијевић 2016: Ј. Јосијевић , Модели перифрастичког суперлатива са афирмативним универзалним квантификаторима у енглеском језику , Philologia Mediana , 8, 467–477. Јосијевић 2017: Ј. Јосијевић , Значења конструкција са компаративом придева / прилога и афирмативним универзалним квантификаторима у српском и енглеском , У: И. Ж. Секеруш ( ур .), Контексти 3 , Зборник радова са III међународног интердисциплинарног скупа младих научника друштвених и хуманистичких наука , Нови Сад : Универзитет у Новом Саду , 185–198.

Scene 23 (15m 31s)

Јосијевић 2018: Ј. Јосијевић , Компарација придева са значењем боја у савременом енглеском језику : Аналитизам и фреквентност употребе , Наслеђе , 39, 59–68. Јосијевић и Палибрк 2019: Ј. Јосијевић и И . Палибрк , Models of affirmative lexico -syntactic superlativity in English: In theory and practice, У: В. Лопичић и Б. Мишић Илић ( ур .), Језик , књижевност , теорија , Ниш : Филозофски факултет , 183–194. Јосијевић 2019: Ј. Јосијевић , Модели афирмативне лексичко-синтаксичке суперлативности у српском и енглеском језику , У: М. Ковачевић ( ур .), Вуков српски рјечник и 200 година савременог српског језика , Зборник са XIII Међународног научног скупа Српски језик , књижевност , уметност , 195–212. Кверк и Гринбаум 1976 : R. Quirk and S. Greenbaum , A University Grammar of English , New York: Longman. Кверк и др . 1985: R. Quirk, S. Greenbaum , G. Leech and J. Svartvik , A Comprehensive Grammar of the English Language , London: Longman. Кито 1996: М. Kytö , The Best and Most Excellentest Way: The Rivalling Forms of Adjective Comparison in Late Middle and Early Modern English, In: J. Svartvik (ed.), Words: Proceedings of an International Symposium, Lund, Stockholm: Kungl . Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien , 123–144. Кито и Ромејн 1997: M. Kytö and S. Romaine, Competing forms of adjective comparison in modern English: What could be more quicker and easier and more effective?, In: T. Nevalainen and L. Kahlas-Tarkka (eds.), To Explain the Present: Studies in the Changing English Language in Honour of Mattie Rissanen , Helsinki: Societe Neophilologique . Клајн 2005: И. Клајн , Граматика српског језик а , Београд : Завод за уџбенике и наставна средства . Ковачевић 2003а: М. Ковачевић , Перифрастичка компарација у српском књижевном језику , У: Граматичке и стилистичке теме , Бања Лука : Књижевна задруга , 9–46. Кордић 1997: S. Kordić , Serbo-croatian , Minchen , New Castle: LINCOM Europa . Куљанин 2008: С. Куљанин , Проблеми компарације у граматикама српског језика , У: М. Ковачевић ( ур .), Сто двадесет пет година високог образовања у Босни и Херцеговини . Зборник радова са научног скупа , Пале : Филозофски факултет , 143–151. Куљанин 2010: С. Куљанин , Аналитичке форме суперлатива у ратној прози Републике Српске , У: М. Ковачевић ( ур .), Интердисциплинарност и јединство савремене науке . Зборник радова са научног скупа , Пале : Филозофски факултет , 77–85. Куљанин 2011: С. Куљанин , Видови компарације у језику медија , У: М. Ковачевић ( ур .), Наука , политика , филолошке науке . Зборник радова са научног скупа , Пале : Филозофски факултет , 225–231. Куљанин 2012: С. Куљанин , Облици компаратива у језику ратне прозе Републике Српске , У: М. Ковачевић ( ур .), Значај српског језика и књижевности у очувању идентитета Републике Српске , Пале : Филозофски факултет , 365–378. Куљанин 2013: С. Куљанин , Лексичка фигуративно-суперлативна компарација у српском језику , Радови Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву , 15/1, 201–212. Куљанин 2014: С. Куљанин , Системски и нормативни статус компарације у језику медија Републике Српске , Радови факултета Универзитета у Источном Сарајеву , 16/1, 127–143. Куљанин 2017а: С. Куљанин , Компарација крозу лексику и семантику , Београд : Јасен .

Scene 24 (16m 36s)

Куљанин 2017 б : С. Куљанин , Однос суперлативног и надсуперлативног степена у савременом српском језику , Српски језик , XII, 177–192. Лафав 2015: N. LaFave , The most apt experimental investigation of English comparative and superlative formation, In: D. Wilson (ed.), University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics , 21/1/16, 1–16. Доступно на : http://www.ling.upenn.edu/Events/PLC/plc38/abstracts/LaFave_PLC38.pdf (26.03.2015) Лафав 2016: N. LaFave , Social factors and lexical frequency influencing English adjective gradation in speech and CMC, In: L. Squires (ed.), English in Computer-Mediated Communication: Variation, Representation and Change , Berlin, Boston: Mouton de Gruyter . Линдквист 2000: H. Lindquist, Livelier or more lively? Syntactic and contextual factors influencing the comparison of disyllabic adjectives, In: J. Kirk (ed.), Corpora Galore: Analysis and Techniques in Exploring English , Amsterdam: Rodopi , 125–132. Лич и др . 2009: G. Leech, M. Hudt , C. Mair and N. Smith, Change in Contemporary English: A Grammatical Study , Cambridge: Cambridge University Press. Лич и Калпепер 1997: G. Leech and J. Culpeper, The comparison of adjectives in recent British English, In: T. Nevalainen and L. Kahlas-Tarkka (eds.), To Explain the Present: Studies in the Changing English Language in Honour of Matti Rissanen , Amsterdam: Rodopi , 125–132. Лич и Свартвик 2002: G. Leech and J. Svartvik , A Communicative Grammar of English , London and New York: Routledge . Маретић 1963: T. Maretić , Gramatika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika , Zagreb: Matica hrvatska . Матсуи 2010: C. Matsui, - er  Type or  more  Type Adjectives of Comparison in English, Studia Neophilologica , 82/2, 188–202. Мондорф 2002: B. Mondorf , The effect of prepositional complements on the choice of synthetic or analytic comparatives, In: H. Cuyckens and G. Radden (eds.), Perspectives on Prepositions , 65–78. Мондорф 2003: B. Mondorf , Support for More-Support, In: G. Rohdenburg and B. Mondorf (eds.), Determinants of grammatical variation in English, Topics in English Linguistics , 43, Berlin/New York: Mouton de Gruyter , 251–304. Мондорф 2006: B. Mondorf , Rewriting English grammar books: Factors constraining the choice between synthetic and analytic comparative forms, In: C. Houswitschka , G. Knappe , A. Müller (eds.), Proceedings of the Anglistentag 2005 , Bamberg, Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier, 587–607. Мондорф 2009а: B. Mondorf , More support for More-Support: The role of processing constraints on the choice between synthetic and analytic comparative forms (Studies in Language Variation) , Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. Мондорф 2009б: B. Mondorf , Synthetic and analytic comparatives, In: G. Rohdenburg and J. Schlüter (eds.), One language, two grammars? Differences between British and American English ( Studies in Language ), Cambridge: Cambridge University Press, 86–107 .

Куљанин 2017 б : С. Куљанин , Однос суперлативног и надсуперлативног степена у савременом српском језику , Српски језик , XII, 177–192. Лафав 2015: N. LaFave , The most apt experimental investigation of English comparative and superlative formation, In: D. Wilson (ed.), University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics , 21/1/16, 1–16. Доступно на : http://www.ling.upenn.edu/Events/PLC/plc38/abstracts/LaFave_PLC38.pdf (26.03.2015) Лафав 2016: N. LaFave , Social factors and lexical frequency influencing English adjective gradation in speech and CMC, In: L. Squires (ed.), English in Computer-Mediated Communication: Variation, Representation and Change , Berlin, Boston: Mouton de Gruyter . Линдквист 2000: H. Lindquist, Livelier or more lively? Syntactic and contextual factors influencing the comparison of disyllabic adjectives, In: J. Kirk (ed.), Corpora Galore: Analysis and Techniques in Exploring English , Amsterdam: Rodopi , 125–132. Лич и др . 2009: G. Leech, M. Hudt , C. Mair and N. Smith, Change in Contemporary English: A Grammatical Study , Cambridge: Cambridge University Press. Лич и Калпепер 1997: G. Leech and J. Culpeper, The comparison of adjectives in recent British English, In: T. Nevalainen and L. Kahlas-Tarkka (eds.), To Explain the Present: Studies in the Changing English Language in Honour of Matti Rissanen , Amsterdam: Rodopi , 125–132. Лич и Свартвик 2002: G. Leech and J. Svartvik , A Communicative Grammar of English , London and New York: Routledge . Маретић 1963: T. Maretić , Gramatika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika , Zagreb: Matica hrvatska . Матсуи 2010: C. Matsui, - er  Type or  more  Type Adjectives of Comparison in English, Studia Neophilologica , 82/2, 188–202. Мондорф 2002: B. Mondorf , The effect of prepositional complements on the choice of synthetic or analytic comparatives, In: H. Cuyckens and G. Radden (eds.), Perspectives on Prepositions , 65–78. Мондорф 2003: B. Mondorf , Support for More-Support, In: G. Rohdenburg and B. Mondorf (eds.), Determinants of grammatical variation in English, Topics in English Linguistics , 43, Berlin/New York: Mouton de Gruyter , 251–304. Мондорф 2006: B. Mondorf , Rewriting English grammar books: Factors constraining the choice between synthetic and analytic comparative forms, In: C. Houswitschka , G. Knappe , A. Müller (eds.), Proceedings of the Anglistentag 2005 , Bamberg, Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier, 587–607. Мондорф 2009а: B. Mondorf , More support for More-Support: The role of processing constraints on the choice between synthetic and analytic comparative forms (Studies in Language Variation) , Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. Мондорф 2009б: B. Mondorf , Synthetic and analytic comparatives, In: G. Rohdenburg and J. Schlüter (eds.), One language, two grammars? Differences between British and American English ( Studies in Language ), Cambridge: Cambridge University Press, 86–107 .

Scene 25 (17m 41s)

Мондорф 2014: B. Mondorf , (Apparently) competing motivations in morphosyntactic variation, In: B. MacWhinney , A. Malchukov and E. Moravcsik (eds.), Competing Motivations in Grammar and Usage , Oxford: Oxford University Press, 209–228. Мразовић 2009: P. Mrazović , (u saradnji sa Zorom Vukadinović ), Gramatika srpskog jezika za strance , Sremski Karlovci , Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića . Парк и Ђејон 2011: H. Park and M. Jeon , A corpus-based analysis of inflectional and periphrastic comparatives in English disyllabic adjectives, English Language Teaching , 23 / 1, 169–181. Рагуж 1997: D. Raguž , Praktična hrvatska gramatika , Zagreb: Medicinska naklada . Симић 2002: Р. Симић , Српска граматика I , Београд : Јасен . Скривнер 2010: O. Scrivner , The white is more firm and the yolk is rounder: comparative variation in American English, Proceedings of New Ways of Analysing Variation (NWAV) 39 , University of Texas at San Antonio. Доступно на : http://colfa.utsa.edu/nwav39/talks/Scrivner.pdf (26.03.2015) Смедс 2007: F. Smeds , Adjective Comparison in Contemporary British English: A Corpus Study of More than One Hundred Adjectives , Karlstads : Estetisk-filosofiska fakulteten , Karlstads universitet . Доступно на : http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:6690/FULLTEXT01.pdf (05.07.2019) Станојчић и Поповић 1997: Ж. Станојчић и Љ. Поповић , Граматика српскога језика , уџбеник за 1, 2, 3. и 4. разред средње школе , Београд : Завод за уџбенике и наставна средства , 87–89. Стевановић 1979: М. Стевановић , Савремени српскохрватски језик I ( граматички системи и књижевнојезичка норма ) , Београд : Научна књига . Стевовић 1960: И. Стевовић , Функционална граматика српскохрвaтског језика : приручник за наставнике , Београд : Завод за издавање уџбеника . Стевовић 1973: И. Стевовић , Прилози као врста речи , Јужнословенски филолог , XXXI, 79–109. Сурдучки 1983: М. Сурдучки , Још једном о аналитичком компаративу у српскохрватском језику , Наш језик , 26/1, 25–33. Тежак 1991: S. Težak , Analitička i sintetička komparacija pridjeva , u: Hrvatski naš svagda (š) nji , Zagreb: Školske novine , 156–157. Хадлстон и Пулам 2002: R. Huddleston and G. Pullam , A Student’s Introduction to English Grammar , Cambridge: Cambridge University Press. Хилперт 2008: M. Hilpert , The English comparative – language structure and language use, English Language and Linguistics , 12, 395–417.

Мондорф 2014: B. Mondorf , (Apparently) competing motivations in morphosyntactic variation, In: B. MacWhinney , A. Malchukov and E. Moravcsik (eds.), Competing Motivations in Grammar and Usage , Oxford: Oxford University Press, 209–228. Мразовић 2009: P. Mrazović , (u saradnji sa Zorom Vukadinović ), Gramatika srpskog jezika za strance , Sremski Karlovci , Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića . Парк и Ђејон 2011: H. Park and M. Jeon , A corpus-based analysis of inflectional and periphrastic comparatives in English disyllabic adjectives, English Language Teaching , 23 / 1, 169–181. Рагуж 1997: D. Raguž , Praktična hrvatska gramatika , Zagreb: Medicinska naklada . Симић 2002: Р. Симић , Српска граматика I , Београд : Јасен . Скривнер 2010: O. Scrivner , The white is more firm and the yolk is rounder: comparative variation in American English, Proceedings of New Ways of Analysing Variation (NWAV) 39 , University of Texas at San Antonio. Доступно на : http://colfa.utsa.edu/nwav39/talks/Scrivner.pdf (26.03.2015) Смедс 2007: F. Smeds , Adjective Comparison in Contemporary British English: A Corpus Study of More than One Hundred Adjectives , Karlstads : Estetisk-filosofiska fakulteten , Karlstads universitet . Доступно на : http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:6690/FULLTEXT01.pdf (05.07.2019) Станојчић и Поповић 1997: Ж. Станојчић и Љ. Поповић , Граматика српскога језика , уџбеник за 1, 2, 3. и 4. разред средње школе , Београд : Завод за уџбенике и наставна средства , 87–89. Стевановић 1979: М. Стевановић , Савремени српскохрватски језик I ( граматички системи и књижевнојезичка норма ) , Београд : Научна књига . Стевовић 1960: И. Стевовић , Функционална граматика српскохрвaтског језика : приручник за наставнике , Београд : Завод за издавање уџбеника . Стевовић 1973: И. Стевовић , Прилози као врста речи , Јужнословенски филолог , XXXI, 79–109. Сурдучки 1983: М. Сурдучки , Још једном о аналитичком компаративу у српскохрватском језику , Наш језик , 26/1, 25–33. Тежак 1991: S. Težak , Analitička i sintetička komparacija pridjeva , u: Hrvatski naš svagda (š) nji , Zagreb: Školske novine , 156–157. Хадлстон и Пулам 2002: R. Huddleston and G. Pullam , A Student’s Introduction to English Grammar , Cambridge: Cambridge University Press. Хилперт 2008: M. Hilpert , The English comparative – language structure and language use, English Language and Linguistics , 12, 395–417.

Scene 26 (18m 46s)

ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

Јелена Јосијевић jelena.josijevic@filum.kg.ac.rs