ÖDEV KONUSUNUN BELİRLENME AŞAMASI

Published on
Scene 1 (0s)

ÖDEV KONUSUNUN BELİRLENME AŞAMASI

1

Scene 2 (6s)

21 Öéretirn teknljileri öd Beyza . En•irhan. Özürn. Sarnet-„ B eyz a Bence 4. Sinif kültür ve rnirasi yapabiliriz 23:58 23 Nisan 2021 B eyza Konuda da roi video Gekeceöiz 00:00 Beyza Bence 4. Sinif kültür Ve rnirasi yapabiliriz Yani bence daha nitelikli daha cok sey bulabilecegirniz bir unite bir konu bulabiliriz o unitede neler var bilrniyorum ar-na biraz kitaplara bakalirn hepirniz bugun herkes aklina yatani soylesin 00:01 Bey z a Konuda da rni video qekeceéiz Soyle Mesela ben bu konuyla ilgili sunurn y apicarn Sarnet Sahin Cografya Akdeniz i klirni olabilir 00:02 Bey za Konuda da rni video qekeceOiz Sen bu konuyla ilgili bulrnaca hazirlayacaksin bir rnesaj yaz•n 00:01 00:02 00:02

Scene 3 (35s)

21 Ögretirn teknljileri öd Beyza . Ernirhan. Özür-n. Sarnet... Sen bu konuyla ilgili bulrnaca hazirlayacaksin Video cekrniycez Sarnet Sahin Cografya Akdeniz iklirni olabilir 00:02 00:02 ...u Bu cografya dersinde rmi anlarnadirn su an sosyal bilgilerdeyse kacinci sinifti 00:03 Beyza Siz Yani bence daha nitelikli daha cok sey bulabilecegimiz bir unite bir konu bulabiliriz o unitede neler var bilrniyorur-n arna biraz kit..- Bu da bayagi genis ya 00:03 Tabi ki hepbirlikte karar verelirn siz nasil derseniz Sarnet Sahin 00:04 Basit ve anla#lllr konu Olsa bence daha iyi 00:04 Tabi Olur 00:04 Bakalirn bi bulalim oyle bi konu 00:04 Hangi sinif hangi unite onlari da yazacagiz 00:04 Ernirhan Düzgün Bir naesaj yann

3

Scene 4 (1m 5s)

21 Beyza Ööretim teknljileri öd Beyza . Ernirhan. Özürn. Sarnet-„ B..•4eb sosyal bilgiler kitabinin pdfleri vardl nette oradan bakalirn 00:05 Aynen aynen iyi fikir bakalirn 00:06 Sarnet Sahin B u rnesaj silindi 00:06 6. Sinif sosyal bilgiler 6. Unite yonetime katiliyorurn konusu Olur rnu 00:07 Sarnet Sahin Olur bana uyar oo:og Ernirhan Düzgün Olur 00:09 Tarnarn o zan•an diger arkadaslarirniz da fikirlerini soylesin belki baska konular da buluruz Beyza KOLTOR VE Mie AS Bir rnesaj yann 00:09

4

Scene 5 (1m 28s)

21 Ööretirn teknljileri öd Beyza . Ernirhan. Özürn. Sar-net.. Bunlardan da bi tane seqebiliriz 00:1 0 Sar-net $ahin Bana göre yönetirn biqirnleri en rnantlkllsl Bey za O zarnan onu yapartz Sar-net $ahin Bana gore yönetirn biqirnleri en Burdan hern bulrnaca falan yaprnaniz kolay olur 00:14 Sar-net $ahin Siz Burdan hern bulrnaca falan yaprnaniz kolay olur 00:14 Tarnarn o zarnan konuyu belirledik 5 Sar-net $ahin Beni rn ödev teslirn tarihirn 26 rn 00:15 Gözüküyor 00:1 5 Beyza Benirn de 3 haziran oo:a 5 Evet oyle hafta hafta yukleyecekrnisiz _ 00:16 ir rnesaj yamn

5

Scene 6 (1m 54s)

1. HAFTA

ÖZLEM ADIYAMAN GİTMİND UYGULAMASI

Scene 7 (2m 1s)

2211 o Ööretim teknljileri öd.-. Beyza Ernirhan, Özürn. Sar-net... Arkadaslar rnerhaba 1 5:51 ilk hafta bende olduöu iqin yavaq yavas prograrnlara bakrnaya basladlm hangisiyle yapacaälml falan da seqtim 1 5:52 Size nasll anlatmarnl istersiniz yani video kaylt yap•p r-nl göndereyirn gruba yoksa görüntülü konusup onu rmu kaylt altlna alallm 1 5:53 Beyza Sen hangisinde daha rahat hissedeceksen öyle olsun bence 1 5:55 Kankam hoca derste sey dernisti ciddi bir video olsun istiyorurn baskalarina da atabilecegirn tarzda videolar cekin dedi- Goruntulu konusrnak cok da hocanin istedigi gibi olmaz diye dusunuyorum bilgisayarda ekran videosu cekerken hocalarin sister-ne yukledigi videolar tarzi bi seyler olabilir 17:20 Özü m Tarnarn sadece bilgisayar videosu Olsun 1 7:39 Anna direkt bilgisayar ekrarunl kaylt yapabileceäirn bi uygularna var rnld•r 1 7:40 Yoksa telefonla ml yapayqrn 1 7:40 bir mesaj yazln

7

Scene 8 (2m 36s)

22:11 O Ööretim teknljileri öd... Beyza . Emirhan, Özürn, Samet.„ Arna direkt bilgisayar ekrarmnl kaylt yapabileceäirn bi uygulama var mldlr Ya evet boyle bi uygulama bilen var ml araruzda 17:41 vz...' Beyza Ben zoomdan qekmeyi düsündüm ekran yansltlp Mantikli ona biz de katilabiliriz oyle olur 17:42 Beyza Sizi nasil katabilirim bilmiyorum ona bakanrn bulmaya calisirim olmasa da ya kaylt linkini ya da kaydi atarirn 1 7:42 Aynen biraz arastirmak lazim eger bulabilirsen nasil Olcagini 17:43 Ozlem de oyle yapar belki 17:43 Beyza Tamar-n Oluur bakayim ona a ksam 17:43 Olur valla cok güzel olur 17:43 Tar-nam Beyza haber verir misin bize 17:47 Beyza Olur veririm tabi iftardan sonra bakavim Bir mesaj yaztn

8

Scene 9 (3m 7s)

22:11 o Ögretim teknljileri öd... Beyza . Ernirhan, Özüm, Samet... Beyza Simdi Söyle 00:26 Zoorna giris yaptlktan sonra Beyza Buraya giriyoruz daha sonra Beyza Bir mesaj yazln 00:27 00:28

9

Scene 10 (3m 20s)

22:11 O Ööretim teknljileri öd... Beyza , Emirhan, Özüm, Samet.„ Kullanacagimiz sayfayi asagida actiktan sonra buraya basiyoruz acik sayfalar karslr-nrza geliyor bunu da agtlktan sonra record ktsrnlndan kaydl baslatlyoruz 00:28 Daha sonra 00:28 Beyza Buraya geliyoruz buraya bastlktan son ra Beyza Bir mesaj yann 00:29

10

Scene 11 (3m 36s)

11

2211 o Ööretim teknljileri öd.-. Beyza , Ernirhan, Özürn. Sar-net... 30 Nisan 2021 Buradan linki kopyallyoruz grubumuzla paylasiyoruz ve katll•rn saölaniyor 00:29 Daha sonra oturumu gerqeklestirdikten sonra da 00:29 Record k tsn-mndan kaydl durdurup 00:29 Beyza bir mesaj yazln

Scene 12 (3m 51s)

12

22:11 o Öäretirn teknljileri öd.-. Beyza . Ernirhan. Özürn. Sarnet... Tarnam o zarnan 21 -30da toplaniyoruz 20:57 ...Z/ Samet $ahin Okey 20:57 Link bit-aklrslnlz 21 too Özürn Tar-narndtr gondericern 725 3586 7696 21 :29 Passcode knP6xP 21 21 Beyza Link atar rn•sln 21 Özürn Join ktsrntndan bunlarl yaztn diyor 21 82 Link yok 21 Beyza 21 :32 Ben görerniyorum 21 Giremiyorurn 21 Kabul etmiyor 21 Sar-net Sahin Kardesirn passcode istiyor Yanll* 21 Bir mesaj y ann 21

Scene 13 (4m 11s)

22:12 o Ööretirn teknljileri öd Beyza . Ernirhan. Özürn, Sarnet... Ozürn 2:55 Beyza MB 4:09 Izledirn, qok tesekkür ederiz bu da gayet anla#llrr ve net olrnuq sonda kullanacaätn kavram haritaslda bence gayet uygun konu icin ve gayet toplu duruyo Benirn akl.rna takllan ya da sormak istediéirn bir sey yok sir-ndilik Sarnet Sahin Gayet güzel anla#lllr olrnuq benirnde soracaélrn bir soru yok 4:21 Özürn O zarnan size yaptlölrn haritayl da atay•rn 4:33 Yönetirn Biqirrnleri.pdf noesaj yann

13

Scene 14 (4m 34s)

14

22:13 O Ögretirn teknljileri öd.-. Beyza . Ernirhan, Özürn. Sar-net... Yüklendi görünüyor 1 4:54 Tar-narndlr özlern ellerine saglik cok guzel Oldu 16:13 Nereden yukledin edrnododa 16:13 v4' Özürn Giris yaptlktan sonra aeaélda 1-2-3-4. haftalar diye ayrlllyor 1 6:45 1 . hafta girip dosyalarl seqtirn yükledirn 1 6:45 Yani yüklendi görünüyor anna doöru 6:45 Ya ben de girip baktirn hani videolar Bir r•nesaj yaztn

Scene 15 (4m 56s)

ZEYNEP ÇOBAN PREZEİ UYGULAMASI

2. HAFTA

Scene 16 (5m 4s)

22:14 O Ööretirn teknljileri öd... Beyza . Ernirhan. Özürn. Sarnet.-. Sinndi 00:15 ...z.' Bir sablon secelim beraber 00:15 Onda sunurnu hazirlayayirn 00:15 Sarnet Sahin Tarnarn at resirnlerini sen bize 00:15 Tar-nann ben atayirn size siz de bi tane belirleyin hernen atiyorurn 00:16 Beyza Siz Gok sevindir-n anlatabilrnis Olarnarna bazi yerlerde internet yavasladi bazi yerlerde dilirn dolandi arna elirnden geleni yaprnaya calisti Ben anlatirken kullandläln sablonu cook sevd i Bir rmesaj yaztn 00:30

16

Scene 17 (5m 28s)

2214 o Öäretirn teknljileri öd.-. Beyza . Emirhan. Özürn. Sar-net-.. Beyza Ben anlatirken kullandlétn sablonu cook sevdirn Öyle r-ni hatirlarniyorurn arna kullanilabilir o dursun o zanaan a klirnizda Bey za Istersen onda d a yapabiliriz 00:30 00:30 Cok guzeller de var arna bi bakin digerlerine de 00:31 Y ine en son hepbirlikte bir karar veririz Bey za Siz Fotoéraf Su rnor olanda dikkat qekici duruyo Bey za Siz Fotograf Ya da en bastan ikincisi 00:31 00:31 00:31 Bana su gazete gibi olan da iyi geldi cunku hani seqirnlerden bahsedicez bi yonetirnden bahsedicez konurnuzla iyi uyurn saglar diye dusundurn 00:32 ...u Beyza Su rnor olanda dikkat cekici duruvo bir mesaj yaztn

17

Scene 18 (5m 57s)

18

22:16 Ögretirn teknljileri öd... Beyza . Emirhan. Özüm. Samet... Arkadaslar merhaba bu hafta prezi uygulamaslnl öärendik bu uygularnayla ilgili sorrnak istediginiz bir Sey var m' ? 8:09 Sarnet Sahin ayrlldl Sarnet $ahin kisisini eklediniz Özürn Siz Arkadaslar rnerhaba bu hafta prezi uygularnas•nl öörendik bu uygulamayla ilgili sorrnak istediginiz bir sey var rn•? Bu uygularnada 5 sunurn hakk•rntz var dermissin acaba sunurn yaparken 5, poster haz•rlarken 5 diye her bir konudan rnl 5 hakktrntz vardlr yoksa toplarn 5 kere kullandlktan sonra üye rni olrnan-uz gerekir prograrna 21 $öyle her ozelligi icin toplarn 5 hakkirniz var ayri ayri degil. Üye oldugurnuz taktirde sir-urslz sunurn hakklnmz Olur— Beyza Peki üyelik olrnadlöl zarnan Sarnet $ahin Üyelik olduktan sonra ücret son radan Bir n. esaj y an n 21 uygularnada 22:00 altruyor rnu

Scene 19 (6m 28s)

22:16 o Öäretim teknljileri öd... Beyza . Ernirhan. Özüm. Samet... Samet $ahin Üyelik olduktan sonra ücret allruyor mu sonradan 22:01 Yok zaten ücretsiz bir sekilde üye Olunca o bes tane sunumu tamamlayana kadar uygularna acik kalirO 2201 Sarnet Sahin Üyelik olduktan sonra ücret alimyor mu son radan Prerniurn uyelik icin evet ucret aliniyore 22:01 Beyza Siz Yok zaten ücretsiz bir sekilde üye olunca o bes tane sunurnu tamarnlayana kadar uygulama acik kalir Anladlmm tesekkürler 22:04 Ne demel«• 22•.12 Ernirhan Düzgün Zeynep prezei uygularnaslnda hamrladlélnmz sunumu power pointteolduäu gibi bilgisayara indirip saklayabiliyorrnuyuz? Eöer indirebiliyorsak nasi indirp kaydedeceöiz 22:24 O da Söyle Ernirhan prezide sunumunu kaydedebiliyorsun O bir mesaj yaztn

19

Scene 20 (6m 55s)

SAMET ŞAHİN WORDMİNT UYGULAMASI

3. HAFTA

Scene 21 (7m 2s)

21

22217 o Ööretim teknljileri öd... Beyza , Emirhan, Özüm, Samet... Samet $ahin YÖNETiM BiQiMLERi.pptx 44 MB . ppTX 1820 Sunur-n nasil olmus arkadaqlar 18:27 Beyza Cok güzel olmus gayet anla#lllr ve net anlatrnl+ln her seyi 18:37 Samet Sahin Tesekkürler 18:37 Beyza Rica ederim 1 8:38 Güzel olmus tesekkur ederiz Samet $ahin 2021 Videoyu da edmodoya yükledim 2022 Özüm Ben ilk bulmaca denilince gazetelerdeki 19:54 u gibi sorulu olur sanml#tlrn 20:23 Ama 90k anla#lllr olmus gerqekten 2023 0 Pir mesaj yann

Scene 22 (7m 25s)

22

22:17 o Ööretim teknljileri öd... Beyza . Emirhan. Özüm, Samet.„ Sarnet Sahin Arkadaslar akllrmza takilan bir soru var m'? 1 7:35 Merhaba samet wordmint uygulamasinda bulmacada yazdigimiz kelime sayisi sir-urll nni? 17:38 ...4' Samet Sahin Hayr sirmrll deGil kelime sayosl istediéiniz kadar yazabilirsiniz 1 7:38 Tesekkurler 17:39 V/ Özüm Peki bulmaca say•sl da sir-ursiz ml 18:20 Yoksa Zeynep'in anlattläl prezi gibi üyelik mi istiyor Samet $ahin Sinn-siz üyelik ise sadece e posta ile Özüm Anladtm Gok iyiymi9 0 zaman 1 8:22 Samet Sahin Aynen 1 8:22 Emirhan Düzgün Samet bir sey soracam su bulmacayl hanrladlktan sonra Giktl alabilirmiyiz Bir mesaj yann 1 8:21 1 8:21

Scene 23 (7m 55s)

23

22:17 o Öäretim teknljileri öd... Beyza . Emirhan. Özürn, Samet.„ Samet Sahin Aynen alabiliyoruz hem cevap anahtart hemde kopyaslnl 1 8:23 Emirhan Düzgün Tarnam tesekkür ederim 1 8:23 Beyza Bingo kartlann arnacl ne peki ben orayl tarn olarak anlayamadtm 1 8:25 Sarnet Sahin Bingo kartlarl iqerisine yerlestirdiöimiz kelimeleri katlayarak ilk Glkan kelimenin ne Olduäunu yorumlamak 1 8:28 Beyza Anladlm, tesekkürler 1 8:28 Arkadaslar uygulama ile ilgili anlamadlöltmz ya da eksik Olduöum bir yer var ml ? 21 Emirhan Düzgün Beyza eu gurup olusturma sekmesiyle ilgili birsey sormak istiyorum 22:49 Beyza Tab ii 22:49 Emirhan Düzgün Bilgi yansrnasl ve ya farkll bir etkinlik düzenlediäimizde grup oluqturma sekmesini kullanarak bizim zoom Bir mesaj yann

Scene 24 (8m 24s)

BEYZA NUR YAZICI KAHOOT UYGULAMASI

4.HAFTA

Scene 25 (8m 31s)

25

22:18 O Ööretim teknljileri öd... Beyza , Emirhan, Özüm, Samet... Beyza Arkadaslar eger sizin icinde uygunsa bugün aksarm ya da yarm kullanacaélm uygulamayi anlaup sizlere atacaélrn 1 6:58 Tabi Olur bana uyar onceden cekip atacaksin degil mi Beyza Evet Beyza 1 6:59 1 6:58 u 17:00 V/ pekii 1 7:05 Tarnamdlr o zaman Sarnet Sahin 17:10 23 Mays 2021 Beyza Arkadaslar günaydln 08:56 $imdi sizlere videoyu atacaålrn ama zoomda cift pencere aqmadlölm icin bi cift pencere mantlöl var uygulamada onu da ayrl bir video olarak atacaålr-n Beyza zoom_O.mp4 bir mesaj yazln 08:57

Scene 26 (8m 58s)

26

22:18 o Ögretim teknljileri öd... Beyza , Emirhan, Özüm, Samet... Beyza Beyza Beyza Video (1 :1 8) Arkadaslar burada cift pencereyi bu sekilde anlatmak istedim qünkü dediäim gibi zoomda tek ekran halinde gösteremedim yine de anlamadlälniz ya da eksik olduöum bir yer varsa tekrar anlataytm 08:58 Beyza yönetim biqimleri (6).xlsx 23 kB • XLSX 08:58 Bu da olusturduöum quizzin dokümanl 08:59 Özüm Tesekkür ederiz Beyza eline saéllk güzel de anlatrnl+ln qok iyi olmuq quiz klsrmna tam bakamadlm birazdan inceleyeceöim onu da Bir mesaj yann 20:35

Scene 27 (9m 22s)

27

22:1 8 Öäretim teknljileri öd... Beyza . Emirhan, Özüm, Samet... Beyza Anladlm, tesekkürler 18:28 Arkadaqlar uygulama ile ilgili anlamadlälrmz ya da eksik olduöum bir yer var ml ? 21 Emirhan Düzgün Beyza qu gurup oluqturma sekmesiyle ilgili birsey sorrnak istiyorum 22:49 Beyza Tabii 22:49 Emirhan Düzgün Bilgi yarlsmasl ve ya farkll bir etkinlik düzenlediéimizde grup olusturma sekrnesini kullanarak bizim zoom uygulamasl gibi canll yayqn yaplp katillrncl ekliyebiliyormuyuz yoksa sadece olusturacaélrnlz etkinliée kisi eklemeyle kallyor ? 22:50 Beyza $öyle zoomdan veya baska bir platformdan yayln yapabiliriz ancak bunu uygulama üzerinden yapamaylz ekran olarak yansltabiliriz, bununla beraber katlllmcllara yanqmadan önce oyunun pinlerini daöltmamæ gerekiyor bu yüzden olarak katillrn saélayamaytz sadece izleyici olarak katlllrn saälarur bunda herhengi bir slrurlama yok bir mesaj yann 22:51

Scene 28 (9m 52s)

28

2218 o Ööretim teknljileri öd... Beyza . Ernirhan, Özüm. Samet... Beyza $öyle zoomdan veya baska bir platformdan yayn yapabiliriz ancak bunu uygulama üzerinden yapamaytz ekran olarak yansltabiliriz, bununla beraber katlllmcllara yamsmadan önce oyunun pinlerini daöltmarruz gerekiyor bu yüzden olarak katillrn saölayamaylz sadece izleyici olarak katlllm saälarur bunda herhengi bir sirmrlama yok 22:51 Samet $ahin Oyunun kopyasl olusturuluyor mu? 2255 Beyza Evet kutuphane kismtndan oyunu tekrar oynatabiliriz 22:59 Ancak her seferinde pin deöisir 23:00 Emirhan Düzgün Beyza $öyle zoorndan veya ba#ka bir platformdan yay•n yapabiliriz ancak bunu uygulama üzerinden yapamaylz ekran Olarak yansltabili... Tesekkür ederim uygulama üzerinden olrnarnasl kötüymüs 23:01 Beyza Uygulamamn pro klsrmnda kullanilabilir yöntemleri var ancak ben pro özelliäe sahip olmadlélrn iqin bunu kullanamadlm 23:02 Bir mesaj yann

Scene 29 (10m 21s)

EMİRHAN DÜZGÜN VİDEO HAZIRLAMA

5.HAFTA