дугуй диаграмм байгуулах

Published on
Scene 1 (0s)

ӨГӨГДЛИЙГ БҮРТГЭХ ДҮРСЛЭХ

Scene 2 (7s)

№ 24. Хашаандаа тарьсан бут бүрээс авсан жимсний тоог бичжээ. 134, 17, 87, 26, 131, 80, 54, 25, 67, 45, 122, 8, 139, 35, 51, 56, 123, 56, 123, 56, 107, 137, 21, 23, 8, 100, 101, 82, 45, 34, 7, 36, 107, 13, 49, 62, 93, 38, 96, 52, 8, 123. 20 урттай завсруудад бүлэглэсэн бүртгэлийг хүснэгт хийж бүртгэ. Давтамжийн хүснэгт болгож гүйцээ. Баганан диаграммаар дүрсэл

Давтамжийн хүснэгт зохиох

abstract

Scene 3 (40s)

36 өрхийн хүүхдийн тоог судалж, үр дүнг давтамжийн хүснэгтэд бичжээ. Хүснэгтийг нөхөөрэй.

Дугуй диаграмм байгуулах

Хүүхдийн тоо Давтамж ( өрхийн тоо ) Нийлбэрийн ямар хэсэг болох Процентоор Дугуй диаграмд эзлэх секторын төв өнцөг 1 5 2 6 3 12 4 7 5 4 6 2 36 100%

Scene 4 (57s)

Транспортер ашиглан харгалзах өнцгүүдийг хэмжиж байгуулаарай

abstract

Scene 5 (1m 10s)

Зургийн дугуй диаграмм байгуулаГДАНА

Scene 6 (1m 22s)

ӨРХИЙН ХҮҮХДҮҮДИЙГ ТООГООР АНГИЛБАЛ 1 хүүхэдтэй 2 хүүхэдтэй 3 хүүхэдтэй 4 хүүхэдтэй 5 хүүхэдтэй 6 хүүхэдтэй 0.14000000000000001 0.17 0.33 0.19 0.11 0.06

Диаграммын нэр тайлбарыг бичээрэй.

Scene 7 (1m 36s)

2013-2018 оны Монгол улсын малын тоо толгойг шугаман графикаар харуулжжээ.

Шугаман диаграмм байгуулах

Монгол улсын малын тоо толгой (сая) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 44 31.8 36.299999999999997 40.4 45.1 52

Scene 8 (1m 52s)

Машины хурдыг хөдөлсөн цагаас эхлэн 2 секунд тутамд ажигласныг хүснэгтээр өгөв. Өгөгдлөөр шугаман график байгуул Хугацааны аль завсарт тогтмол хурдтай явсан бэ? Машины хурд өссөн буурсан завсруудыг олоорой.

№31 ШУГАМАН ДИАГРАММ БАЙГУУЛААРАЙ

Хугацаа ( сек ) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Хурд ( м /c) 0 3 6 9 12 12 12 12 12 6 0

Scene 10 (2m 23s)

Хичээлд идэвхитэй оролцсонд баярлалаа

abstract