Record a Presentation

Published on
Scene 1 (0s)

Tsewumesn 60öox A1-ffVlVIH 6arl.u: VI. AYJIMaa

2021.05.03

Ангийн багш: И. Дулмаа

Тэгшитгэл

бодох

2021.05.03

Scene 2 (13s)

28.1+0.02 28.12 28.1 $28.12 (x'8.3) x = 8.3+1 Wanrax Hb 28.1

y = 15.85 - 8.25 y 7.6 Wanrax 1-1b: 7.6 + 8.25 = 15.85

y+8.25=15.85

y = 15.85 - 8.25

Шалгах нь:

7.6 + 8.25 = 15.85

y = 7.6

28.1+0.02*(x-8.3)=28.12

28.12*(x-8.3)=28.12 (x-8.3)=28.12 : 28.12 (x-8.3)=1 X = 8.3 + 1 X = 9.3

Шалгах нь

28.1+0.02*(9.3-8.3)=28.12

Scene 3 (52s)

deaeJLf6 = h'eoex — hJeWeoex -leYk1eg l.robl.ronxox -nebhdet l.reYLf4Å L.fMÅt xedeewe eeYxenehk1ÅJ -IPIL.re-11V1m-le1

1.3*a = 270.5-140.5 1.3*a = 270.5-140.5 1.3*a = 130 a = 130:1.3 a = 130:1.3 a = 100 Wanrax Hb

270.5–1.3*a=140.5

1.3*a = 270.5–140.5 1.3*a = 270.5–140.5

a = 130:1.3 1.3*a = 130

a = 130:1.3 a = 100

Шалгах нь

270.5–1.3*100=140.5

+ -

Тэгшитгэлийг гүйцэтгэхдээ

анхаарах зүйл

- +

x : : х

Нэг үйлдэл зөрчдөг тохиолдол байдаг

Хасагдагч – Хасагч = ялгавар

+ -

Scene 4 (1m 33s)

Lt+(8 L+8*LZ) L '89=L L6Z'O+e 6 V98=x-9Z6 deaeJl.reeV Hk1hdeJ

y=o.6 3 2.x= . • 14.05-14 x=64

(3.12+0.9)*y=2.412 y=0.6

1.52*a+9.176=11

a=1.2

3.2:х=14.05-14 х=64

Гэрийн даалгавар

92.6-x=86.19

a+0.2917=68.1

(724+y)-7.24+42.7=935.18

1000-(x+73.5)-345.54=0.2759

461925-a:84=27318+133551

(27*в+18)+315=11970