"ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА"

Published on
Scene 1 (0s)

“ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА”. ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА.

Scene 2 (10s)

202 2. PowerPoint Template. A picture containing sky outdoor Description automatically generated.

Scene 3 (25s)

04.19. Багийн үйл ажиллагаа. A. B. C. D. E. GOAL.

Scene 4 (59s)

УУЛЗАЛТ, ШИЙДЭЛ. . . abstract. 'Ann. . 4} WHITE TEAM.

Scene 5 (1m 11s)

WHITE 110 MEHTOPUWtn xerensep TephhH an6aH xaary TaHA 30pmynaB..

Scene 6 (1m 23s)

ХЭРЭГЦЭЭ ТОДОРХОЙЛОХ АСУУЛГЫН ДҮН. Ерөнхий мэдээлэл.

Scene 7 (1m 43s)

СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГААНЫ ДҮН. 01. 02. 0. WHITE TEAM.

Scene 8 (2m 1s)

Opportunities. ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН. WHITE TEAM.

Scene 9 (2m 10s)

Opportunities. ХЭРЭГЦЭЭТЭЙ. ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН.

Scene 10 (2m 19s)

ХЭРЭГЦЭЭТЭЙ. НИЙЦТЭЙ. Opportunities. ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН.

Scene 11 (2m 29s)

ӨНДӨР СЭТГЭГДЭЛ. ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН. НИЙЦТЭЙ. ХЭРЭГЦЭЭТЭЙ.