Сиволобова 2021

Published on
Scene 1 (0s)

в чителя початкових класів с пеціалізованої школи № 52 м. Києва

Портфоліо

Сиволобової Алли Петрівни

Scene 2 (9s)

Те, що я чую, я забуваю . Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю . Те, що я чую, бачу й обговорюю , я починаю розуміти . Коли я чую, бачу , обговорюю й роблю , я набуваю знань і навичок . Коли я передаю знання іншим , я стаю майстром .

Запрошую Вас у свій маленький, але світ

Scene 3 (37s)

Загальні відомості

abstract

Рік народження: 1971 Освіта: вища, в 2007 році закінчила Київський державний педагогічний університет ім. Б. Грінченка Спеціальність за дипломом: в читель початкових класів, вихователь групи продовженого дня Стаж педагогічної роботи: 30 років Посада : вчитель початкових класів Атестація: 201 6 рік

Scene 4 (40s)

Середня спеціальна педагогічна

Київське міське педагогічне училище № 3 1986 -1990 рр.

Факультет: початкове навчання і виховання

Відділення: денне

Спеціальність: “ Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи ”

Scene 5 (42s)

2 . Вища педагогічна

Київський міський педагогічний університет імені Бориса Грінченка 2005 - 2007 р.

Факультет: початкове навчання

Відділення: заочне

Спеціальність: початкове навчання

Scene 6 (45s)

2020-2-20 h: 10

Учитель - вічний учень

CEPTVI@IKAT 25 10.2020 Ama CVIBOJ1060Ba «npo AMCTaHUiiHMi Ta 3MiLUaH14i •opMaTL•1 HaeqaHHg» Ann nenaroriB Ta KepiBHHKiB WKin SO roguH DOCCL

USAID CEPTVI@IKAT 2510.2020 Ama CVIBOJ1060Ba «P060Ta nogaTK0ß"X Knaciø 3 AiTbM" 3 OCBiTHiMl•1 no rpe6aMH» p Toa

CEPTVIØIKAT CVlBOfi050BA IH>KEHEPHMVI B cnE41Af1130gAHl'7 '052 3 TEXHonorlü 'HHeHepH',n? — npoeKT ','HHig vonc,ÆLJ'.lX, cepeAHix Ta crapwx {nacig. aegiKa2L•lw HayK0'0 aaTL,1 iM nourogx AO p038"TK',' gnacsoro iHxepepHoro nore»-ulany BOSCH Wyn

YHBLPCEET iMeHi rptHVEHKA CEPTVIOIKAT 3acBIA'1ye, mo npoJilIL/f'Kypc xpe «H0Ba YKpaiHcbK•a 111KOJ1a» 3a THIIOBO'O aporpaM0'0 ninroT0ßKH I -X KnaciB HOBOi YKpaiHChKOf 1TIKOJ1u (HdK&3 MiHictepcTBa OCHiTH i nay%H YKpaüIVI 36 Bia 15.01.2018 p.) Pcxrop 3ara.u.Ha Ki.Thx-icvh 60. B. O. Orneg'IOK 20 'f

CEPTHOIKAT me, Ego «rPAMOTA» 31281 a 13 uupemnop TOB orpoogoma• Aomop (ngmopu) ee.ginapy

Scene 7 (52s)

Мої нагороди

IPAMOTA Ann.' YIIPABJIIHHSI HATOPOÅXYCTbCfl CHBOJIOb0BA AXIA IIETPIBHA, Bqwre.•lb noqaTKOßH_x K.naclß cneuiaJ1i30BaH0i W2,

WKona NQ52 HArOPOAXYETbC9 CJßBOAObOBA AAAA n.'iO•.y npa«», mcx•uymi ycni.ru y cnpa8i HaeqaHHS i nidpocmaoqoeo ma 3 Haax)u A HpeKTop WEBHEHKO B.M.

HArOPOA>KYETbCS1 CHBOJIOBOBA A-WIA IIETPIBHA Bqn•reJ1b noyaTKOBHX KJ1aClB 3a cy.uninny npawo, Docnzne,'iHH auc0K0i ,uaücmepuocmi y npoqbeciüHiü Diw'buocmi AøpeKTOP WEBHEHKO B.M. 131

TPAMOTA CHBOJIObOBA IIETPIBHA, BHJtTe.'1b noqaTK0B1,x cnEu1AJIBOBAH0i S2, ba uararopvqny npau•o. ov•coxoi O.PyA3vtncbKa 2S04

TPAMOTA YIIPABJI'HHSI OCBITH HAVOPOUXYCTbCfl CHBOJIObOBA AJIJIA "ETPIBHA, nun-reni, novaTKonnx eneuiani30ßanoi Ne.S2,

COAOM'*HCbKA P AfiOHHA H MICTI AEPKABHA AAMIHtc-rPA1$1N Cu gonoöoaiü A-ui ITempi6Hi 3a 6azomuü oc06ucmuü 6HeCOK y p036umoK Conont 'RHCbKOZO paüony Micma Kue6a ma 6ucoKi docazneHHR y npoØeciüHiü DiRAbHocmi M.IIIKypo 285

Scene 8 (55s)

Моніторинг педагогічної діяльності

1101AHKA HI HI oru MYXO„.

Scene 9 (58s)

2020-2-20 h: 10

Мо ї завдання

Зробити навчання цікавим. Виростити дітей активними співбесідниками, впевненими у сво їх силах та можливостях . Я дозволяю учням помилятися – лише так вони робитимуть висновки. Ми не ідеальні – діти також. Показую їм, що і я можу робити помилки. Я вірю в своїх учнів!

Scene 10 (1m 4s)

Кожний шкільний день проходить в режимі нон – стопу:

- взаєморозуміння – взаємодопомога – співробітництво; праця – творчість – талант; моральність – толерантність - громадянськість

Scene 11 (1m 16s)

Проблема, над якою працюю:

Формування ключових компетентностей на уроках математики .

Scene 12 (1m 22s)

Формування ключових компетентностей у навчанні дає змогу учням: ґ рунтовно аналізувати навчальну інформацію ; творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу; навчитися слухати іншу дитину, поважати думку іншого; моделювати і розв’язувати пізнавальні та життєві ситуації; вчитися працювати в групі, визначати своє місце в ній, c амостійно обирає шлях вирішення проблеми

Scene 13 (1m 43s)

РОБОТА З БАТЬКАМИ

УРОК

ПОЗАКЛАСНА РОБОТА

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ

Лекторії

Години спілку- вання

Екскурсії

Змагання

Виховні заходи

Участь у загально- шкільних заходах

Конкурси

Урок- казка

Урок- КВК

Інтегро- ваний урок

Урок- змагання

Урок- гра

Урок твор- чості

Заочна манд- рівка

Урок з вик. інноваційних технологій

Тренін- ги з бать- ками

Моніторинг

Збори батьківської громади

Індиві - дуальні бесіди

Родинні свята

Scene 14 (2m 11s)

Робота в парах; Ротаційні(змінні) трійки; “Два-чотири-всі разом”; “Карусель”; Робота в малих групах; “Акваріум”.

“Мозковий штурм”; “Навчаючи – вчуся”; “Дерево рішень”; “Ажурна пилка”; “Незакінчені речення” Стратегія « Фішбоун ».

“Обери позицію”; “Метод ПРЕС”; “Дебати”; “Зміни позицію”; Дискусія

І мітаційні ігри; Рольова гра. Драматизація.

кооперативного навчання

колективно-групового навчання

о працювання дискусійних питань

с итуативного моделювання

У своїй практиці я використовую такі інтерактивні методи і прийоми:

Пов’язане зображення

Scene 15 (2m 16s)

Будуючи свої уроки , я насамперед : 1. Передбачаю розв ’ язання різноманітних творчих завдань.

abstract

Scene 16 (2m 23s)

2. Спрямовую учнів на пошукові види робіт

Пошук може здивувати, примусити замислитись

abstract

abstract

abstract

lb- 10-3 09:09

Scene 17 (2m 29s)

3. Створення проблемних ситуацій

Проблемна ситуація формує мислення…

2018-10-3 09:09.]

19-1-28 12:2

Scene 18 (2m 34s)

4 . Залучаю до роботи на уроці всіх учнів, забезпечую участь кожного з них у групових, парних та колективних формах роботи

Результативність роботи в колективі залежить від діяльності кожного…

abstract

2019- 1-30 03'.38

Scene 19 (2m 46s)

abstract

abstract

abstract

5. Використовую інтерактивні методи навчання, які одночасно вирішують три основні задачі: пізнавальну комунікативно – розвиваючу соціально - орієнтаційну

Складання і читання асоціативного куща. Робота в групах. Робота в парах. Вправа “Мікрофон”. “Акваріум”. Мозкова атака. Капелюшок побажань . Стратегія « Фішбоун »

Scene 20 (3m 6s)

6. Особливе значення надаю дидактичним іграм

У дітей розвивається: - самостійність у мисленні - творчі задатки - кмітливість і винахідливість

abstract

Scene 21 (3m 15s)

7. Використовую систему самооцінювання

Працював із задоволенням. Досяг своєї мети.

Було цікаво на уроці. Частково досяг своєї мети.

Не впевнений в своїх силах. Важко досягти мети.

-4 09:43

Scene 22 (3m 20s)

8 . Застосовую комп'ютерні технології

Електронні посібники

Розробки уроків з використанням комп'ютерних технологій

Метод проєктів

2020.2-24 08:53

Використовую навчальні відео таких каналів на відеохостингу « Youtube »: • Віртуальна Школа • Нова Школа • Корисні підказки • Уроки тітоньки Сови • Мультипедія тітоньки Сови • З любов’ю до дітей • ТМ Розумники Також сама створюю презентації в програмі Power Point

Scene 23 (3m 36s)

Впроваджую нестандартні форми проведення уроків

Уроки творчості Екскурсії Подорожі Уроки-інсценізації Уроки-презентації Уроки проекти Уроки Пам ’ яті

abstract

Scene 24 (3m 47s)

Третій рік з НУШ

abstract

09

09

“Праця вчителя в НУШ – чудове джерело безмежної творчості. “

Scene 25 (4m 14s)

nenarorixa napTHepcTBa OpiEHTaui9 Ha ABTOHOMHa LUKOna H0Be OCBiTHE cepeA0BML.ue HOBhi 3MiCT HOBOi YKPAiHCbKOi LUKOJIVI BhXOBaHH* Ha UiHHOCTRX Hoea cTpyKTypa BMOThBOBaH"i BLIVITenb CnpaBeAJ1"Be CbiHaHCyBaHH* i npaBAMBHä AOCTyn

Scene 26 (4m 21s)

abstract

Під час ранкового кола ми з діттьми обговорюємо настрій , власні думки, актуальні питання класного і шкільного життя , або ж просто говоримо на цікаві їм теми .

Ранкове коло

Scene 27 (4m 36s)

Осередок навчально – пізнавальної діяльності.

Змінні тематичні осередки

Осередок гри

Нове освітнє середовище

2021-3-4 16:47

CTI 2021-3-4 3

OAEHHI HOBHHH 'CbOPOAHl HHCJIO EHb CBflTO •1 6±33

202 1-3-4

202 3-4

2021-3-4 17:45

Scene 28 (4m 53s)

Куточок настрою

202 1 -2 17:06

1-3*-3 08:16

Scene 29 (5m 3s)

ПОРТФОЛІО особистих досягнень  — добірка всіх поробок і творів , які дитина творила на уроках.

2021 16:35

uku

Портфоліо

Scene 30 (5m 14s)

-22 1 i:10

Дослідження

Scene 31 (5m 23s)

Учитель і дитина – це партнери , тому рішення щодо роботи на уроці ми приймаємо спільно . Своїм запитанням дитина може спрямувати урок.

2020.?-24 08:53

2021-2-19 09;59

.51

Scene 32 (5m 38s)

- 2 12:4

Перевага таких уроків Незвичність і захопленість новизною Набуття практичного досвіду Формування інтересів до певної теми Активність учнів Створення позититивного емоційного настрою

2021

Scene 33 (5m 49s)

у міють спостерігати, аналізувати, використовувати одержану інформацію в різних ситуаціях в олодіють елементарними прийомами запам ’ ятовування з великим бажанням виконують творчі роботи , роблять проекти , проводять дослідження в міють співпрацювати в групах і парах, самостійно організовувати свою роботу РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ простежується в тому, що учні:

Scene 34 (6m 9s)

Основні напрямки виховної роботи

Виховна робота з класом має не менше значення, ніж навчальна діяльність. Діти з великим задоволенням приймають участь у позакласних заходах, дуже активні.

Взаєморозуміння

Творчий підхід

Співпраця вчитель-батьки

Формування учнівського колективу

Толерантність

Scene 35 (6m 27s)

abstract

abstract

abstract

Життя , збережене у фотографіях

Scene 37 (7m 2s)

2020-2-20 h: 10

2020- I O ID'.33

unj

Мудрим ніхто не вродився , а навчився

'2018-12-

Scene 38 (7m 8s)

2020-2-20 h: 10

2019-10-24 11:56

•lb- 10-3 09-09

1309: 09

2018- 10-3

9:10

2020- -26.9

Scene 39 (7m 14s)

2018 —4 09:46

10-2

Scene 40 (7m 22s)

202 1-2-25 09'.12

Scene 41 (7m 24s)

Стратегія « Фішбоун »

Scene 42 (7m 31s)

Результат пошуку зображень за запитом "учні і лего"

Навчаємося за допомогою наборів LEGO.

Scene 43 (7m 44s)

2019-9-2 09:55

Scene 44 (7m 50s)

1 вересня

Scene 45 (7m 57s)

Уроки інсценізації

9018-11-

2018-1 09: 12

Scene 46 (7m 59s)

Уроки проєкти

Scene 47 (8m 1s)

Т ворчі особистості

Scene 48 (8m 3s)

019-9-3 03:52

Робота зі студентами

Scene 49 (8m 10s)

2020-2-20 h: 10

A n•ABIT 2020- l- 12:33

2020-1-31 11:38

Інженерний тиждень

Scene 50 (8m 16s)

2020-1-30 11:54

2020-1-30 11:54

AJIOABIT 20 -1-30 11:55