ХИМИ

Published on
Scene 1 (0s)

Зургийн тодорхойлолт алга байна.

Хичээлийн сэдэв:Химийн нэгдлийн шинж чанар

Зорилго:Химийн нэгдлийн физик ба химийн шинж чанарыг тодорхойлох

Scene 2 (15s)

Химийн урвалаар цааш задрахгүй химийн бодисыг элемент гэнэ. Химийн элемент атом ба молекулаас тогтдог.Жишээ нь зэс ороомог хэдэн сая ширхэг зэсийн атомаас \Cu\ тогтдог. Хүчилтөрөгч дангаараа байвал атом байна. Мөн нэгэн төрлийн хоёр эсвэл хэд хэдэн атомууд холбогдож молекул үүсгэдэг.Жишээ нь:Хүчилтөрөгчийн хоёр атом холбогдож хүчилтөрөгчийн молекул үүсгэнэ.

хүчилтөрөгчийн молекул, О2

arnou, O

Зэс ороомог ба тэдгээрийн жижиг хэсгүүд

Атомын төрөл бүр өөр өөр шинж чанартай тул үүнээс тогтсон элементүүд мөн ялгаатай шинж чанартай байна.

Scene 3 (1m 3s)

Хоёр ба түүнээс дээш төрлийн атомаас тогтсон бодисыг химийн нэгдэл гэнэ. Жнь:хоолны давс ,ус хүнсний сод,цардуул зэрэг нь химийн нэгдэл юм.

Химийн нэгдлийг физик ба химийн шинж чанараар тодорхойлдог.

Химийн нэгдэл гэж юу вэ?

eeeeee 6 3ypae 2.1.4. a. Hanvu, myyyuü xuxue xxewö, 6. Xmp, mvyHuü xuxue 8. Hampu 6a xnopb1H a XmnHb1 XUXUe

Натри

хлор

натрийн хлорид буюу хоолны давс

Химийн элементээс нэгдэл үүсдэг болох нь харагдаж байна.Химийн элемент болох натри ба хлор нь урвалд орж нэгдэн натрийн хлорид гэсэн химийн нэгдэл үүсгэж байна. \хоолны давс\

Scene 4 (2m 40s)

Физик шинж : Бодисын төлөв,өнгө,үнэр,нягт цахилгаан дулаан дамжуулах чанар,хайлах буцлах цэг,усанд уусах чанарыг физик шинж гэнэ.

Бодисын төлөв болон өнгийг нүдээрээ харж ажиглаж мэднэ. Жишээ нь: хүнсний сод хатуу,цагаан өнгөтэй нунтаг бодис гэдгийг хараад тодорхойлох боломжтой.

Шингэний нягтыг ареометр гэдэг багажаар хэмждэг.Ареометрыг шингэнд хийхэд хөвөх ба түүний заалт нь тухайн нэгдлийн нягт тодорхойлно.

Химийн бодис амьсгалын эрхтнийг гэмтээх аюултай учир савтай бодисыг хамраасаа хол байрлуулан үнэрийг нь гарын алгаар өөр лүүгээ сэвэх замаар үнэрлэнэ.

Цахилгаан дулаан дамжуулах чанарыг туршилт болон лавлах хүснэгт ашиглан мэдэж болдог.

Химийн бодисын хайлах буцлах цэгийг туршилтаар тогтоосон байдаг.Жишээ нь Ус 0 градусд хөлдөж ,100 градус цельсд буцалдаг.

Scene 5 (4m 10s)

Зэсийг агаарт шатаахад өнгө нь харлаж байна.Энэ нь зэс агаарын хүчилтөрөгчтэй нэгдэж зэсийн оксид гэдэг бодис үүсэж байгааг харуулж байна.Зэсийн оксид нь хар өнгөтэй учир зэс харласан.

Хими шинж : Химийн нэгдэл өөр бодистой харилцан үйлчлэх шинжийг хими шинж гэнэ. Ж нь:

зэс

Scene 6 (5m 12s)

дасгал

1.Зэс цахилгаан дулааныг сайн дамжуулдаг. ...................................

2.Элсэн чихэр цагаан өнгөтэй ,нунтаг бодис. ..................................

3. Натри устай урвалд орж шүлт үүсгэнэ. ....................................

5 .Ус өнгөгүй, шингэн бодис .................................

Дараах өгүүлбэрийг уншиж бодисын ямар шинжийн талаар өгүүлж байгааг тайлбарлаж бичээрэй .

4. Хүхэр агаарт хөх дөл үүсгэж шатна. ...................................

Физик шинж

Физик шинж

Хими шинж

Физик шинж

Хими шинж

Scene 7 (6m 53s)

Зургийн тодорхойлолт алга байна.

Гэрт:

Aapaax eryynöøpuhr YHLUM>K, 60AMCblH RMap eryync•3H öonoxur 6M"H3 W. a. HaTPb-1 HTT Hb 0.97 r.ctvt-3 6ahAar. 6. 33c araapr waTåK 6aVIHa. B. Harp" xnopToi HØrA3H3. r. XoonHb1 Aæc ycaHA yycHa. LUMHX qaHap epx rap 60noH cypryynv•1hH XVIMM"H XMH3311A 6aVIAar, epreH xøpørnøaør XMMb•1LiH Hornru•1hH Hb XYHCHVI" COA 10M. X04) 6araHaA erceH TYYHM" xøpørn33 6a LUMHX qaHapb1r 3æ xapran3yynHa yy. II. Ill. 3M" Hap xoonoü eBAC€H yea COAblH yycManaap æhnaxur waneaer. XYHCHH" COAblr rypnn, rypunaH 6YT33rA3xyyH XM"X3A epreH xøpørn-3A3r. XHMMiH Ka6HHeTaa xyqnna TynørABøn XYHCHVI" COAblH LEB3pn3A3r. a. 6. B. XYHCHVI" COAblH yycMan cyypnnar U.MHXT3i ygpaac xyqnhhr caapMd%YYJIHa. XYHCHVI" COAblr xanaaxaa æaapq WCA3r yqpaac rypunblr xeenreH cucMünraaør. XYHCHb•1i COA Hb yp3BcJIMiH æp3r yhnqunrøø Y3yynA3r.