ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

Published on
Scene 1 (0s)

. . သက်သသခံအက်ဥပသေကိုပပင်ဆင်သည့် ဥပသေ. (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပပည်သောင်စုလွှတ်သတာ်ဥပသေအမှတ် ၇၃။ ).

Scene 2 (51s)

. . 2. (7) Any record generated, sent, received or stored by means of.

Scene 3 (1m 57s)

. . 3. authenticating the electronic record and therefore as explaining or.

Scene 4 (3m 3s)

. . 4. (b) the person who may be excluded from the place while the.

Scene 5 (4m 7s)

. . 5. (e) there has been a material change in the circumstances after the.

Scene 6 (5m 22s)

. . 6. ၆။ သက်သသခံအက်ဥပသေပုေ်မ ၆၃၊ ပုေ်မခွဲ (၂)ကို သအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရမည်-.

Scene 7 (6m 27s)

. . 7. Illustration. A seeks to adduce evidence in the form of an electronic record or.

Scene 8 (7m 37s)

. . 8. Illustration. A seeks to adduce evidence against B in the form of an electronic.