မြန်မာစာ ပထမတန်း အခန်း(၅) ဗျည်းကဗျာလင်္ကာများရွတ်ဖတ်ရေးစို့လား (ဃ)ဗျည်းလေးတွေကိုကြည့်ကာရယ် သိမှတ်ဖို့ကိုလေ့ကျင့်မယ်

Published on
Scene 1 (0s)

မြန်မာစာ ပထမတ န ် း အခန်း(၅) ဗ ျ ည ် း ကဗျာလင်္ကာမျ ာ း ရ ွ တ ် ဖ တ ် ရေးစို ့ လား ( ဃ ) ဗ ျ ည ် း လေး တ ွ ေကိုကြည ့် ကာရယ ် သိမှတ်ဖို့ကို လ ေ ့ ကျင ့် မယ ်.

Scene 2 (29s)

3 o CC Q e e (soccos?19b) CD O Q b (SOOO) o cn 5 Gbe) e o (b:goco) B (Eco).

Scene 5 (9m 41s)

8 8 (8 O 8 0 Q) 8 Q) 0 8 0 8 O 8 8 o.

Scene 9 (16m 23s)

. ...'r'. SFU.

Scene 11 (16m 28s)

by FEDERICO VERONESI / WWW.FEDERICOVERONESI.COM.

Scene 13 (16m 33s)

coo oecc __u_IL-. cagso occ.o o coclbø.