งานนำเสนอ PowerPoint

Published on
Scene 2 (1m 58s)

การดำเนินงานเกี่ยวกับคุณภาพด้านสุขภาพทั้ง 4 ด้าน (4D).

Scene 3 (2m 11s)

การเจริญเติบโตและโภชนาการ. abstract. . abstract.

Scene 4 (2m 42s)

การจัดอาหารตามวัยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเด็ก.

Scene 5 (2m 53s)

abstract. . การส่งเสริมและเฝ้าระวังโภชนาการ และการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง.

Scene 6 (3m 15s)

การจุดกราฟการเจริญเติบโต และการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก.

Scene 7 (3m 30s)

รายการอาหารล่วงหน้า 1 เดือน. Guan. rtw.ng LB•u.

Scene 8 (3m 48s)

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การปลูกผัก การทำอาหาร.

Scene 9 (4m 9s)

การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน. abstract.

Scene 10 (4m 37s)

0.1. . . การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน.

Scene 11 (4m 52s)

การฝึกทักษะการแปรงฟัน.

Scene 12 (5m 29s)

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM).

Scene 13 (6m 44s)

abstract. abstract. การส่งเสริมพัฒนาการเล่น. abstract.

Scene 14 (7m 17s)

กิจกรรมทั้ง 6 ด้าน. abstract. . .

Scene 15 (7m 37s)

กิจกรรมทั้ง 6 ด้าน. abstract. . .

Scene 16 (7m 56s)

กิจกรรมทั้ง 6 ด้าน. . abstract. .

Scene 17 (8m 11s)

กิจกรรมทั้ง 6 ด้าน. . . .

Scene 18 (8m 24s)

กิจกรรมทั้ง 6 ด้าน. abstract. abstract. .

Scene 19 (8m 36s)

กิจกรรมทั้ง 6 ด้าน. abstract. abstract. .

Scene 20 (8m 52s)

กิจกรรมทั้ง 6 ด้าน. abstract. abstract. abstract.

Scene 21 (9m 4s)

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยและปลอดโรค. "iiii'.

Scene 22 (9m 27s)

การตรวจคัดกรองประจำวัน. . . .

Scene 23 (10m 2s)

การฝึกทักษะการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง. . . abstract.

Scene 24 (10m 20s)

อุปกรณ์ในการป้องกัน ควบคุมโรคและการประชาสัมพันธ์โรคที่พบในเด็กบ่อย.

Scene 25 (10m 28s)

อุปกรณ์ในการป้องกัน ควบคุมโรคและการประชาสัมพันธ์โรคที่พบในเด็กบ่อย.

Scene 26 (10m 39s)

ห้องพยาบาล.

Scene 27 (11m 15s)

การจัดอาคารสถานที่. ABC DEFGHiJ "iii.

Scene 28 (11m 29s)

พื้นที่เตรียมอาหาร. abstract.

Scene 29 (11m 38s)

ห้องนอน.

Scene 30 (11m 47s)

ที่แปรงฟัน ล้างมือ. rosänpfio nriFi5D. abstract.

Scene 31 (11m 59s)

ห้องน้ำ.

Scene 32 (12m 36s)

น้ำดื่ม เครื่องกรองน้ำ. ZEBRö. OÆSQ IziJ!E.

Scene 33 (12m 58s)

การคัดแยกขยะ.

Scene 34 (13m 38s)

อุปกรณ์และของใช้ส่วนตัวเด็ก. iu+u.

Scene 35 (14m 12s)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่ สิ่งที่อยากจะพัฒนาและให้ช่วยแนะนำวิธีการให้กับครูผู้ดูแลเด็ก คือ วิธีการเล่น.