PowerPoint Presentation

Published on
Scene 1 (0s)

www.asia-shine.com.vn

e,cse 2NlHS

Hotline: 1900 252546 I Tax code: 0304933135

Bộ Phận : IMD Tên : Võ Thụy Minh Trang (Clara) Vị trí : Graphic Designer

B áo cáo kết quả công tác

Quý 02 (Tháng 4 – 5 – 6 /2021)

Scene 2 (12s)

SHINE asia

ORANGE BACKGROUND - The Eternal Energy of Organization - The Power of Leadership, Winning Spirit - The Power of Mind , of Knowledge and Know – How - The Passion To Work , To Contribute and to make life Meaningful

WHITE CHARACTERS The Values of Ethics : Upright Integrity, Loyalty and Reponsibility Transparency Humanity Freedom Creativity

The Value of Longevity The Diversification of Values and Knowledge The Value of Flexibility

The Desires of Individuals and Teams to “shine” their Values & Competences The Desires of Organization to “shine” in the marketplaces and in customer’s mind by our excellent services and devotion

ROUND SHAPE Balance / Harmonization between job and life, personal motivation and organizational benefit, individual objective and organizational objective

Scene 3 (27s)

So luqc hoat dong 03 Concept Development O 01 03 IMD 01 Marketing 02 02 Business Development

Market Research m iiiiiii "Xiiiii * VN Pharmaceutical Industry IMD * Bäo Cäo Thi Trtrdng DP VN 2020

Thiết kế T4/2021

Logo IMD Hỗ trợ clip giới thiệu ra mắt IMD

Đã hoàn tất & đưa vào sử dụng

Scene 4 (41s)

IYUC PHAM BULLETIN

ouoc

TECHNICAL BULLETIN

TECHNICAL BULLETIN

TECHNICAL BULLETIN

TECHNICAL BULLETIN

Thiết kế T4/2021

Template Technical Bulletin : AsiaShine Smart Ingredients Sapharchem

Đã hoàn tất & đưa vào sử dụng

Scene 5 (58s)

Thiết kế T4/2021

Hỗ trợ chỉnh sửa SALE TOOL

Đang chỉnh sửa chi tiết từng phần

Scene 6 (1m 15s)

8V1

Thiết kế T4/2021

Bộ nhận diện thương hiệu

Đã hoàn tất thiết kế Chờ duyệt in

Scene 7 (1m 36s)

Thiết kế T4/2021

Layout Website

Đã hoàn tất

0

Scene 8 (1m 55s)

aunuvus

Thiết kế T4/2021

Bộ nhận diện thương hiệu

Đã hoàn tất thiết kế Chờ duyệt in

Scene 9 (2m 11s)

WorkShop SHIN GIÅI PHÅp Nguyén Liéu Thtrc Phäm tlr ASIA SHINE Chü nhät, ngäy 11 04 2021 • hoc g ach Khoa 13:00 - BK FOOD INNOVATION DAY

„SHIN GIÅI PHÅp Nguyén Liéu Thcrc Phäm ASIA SHINE Chi nhät, ngåy 11 thång 04 näm 2021 13:00 - 16:00 Dei hqc Bich Khoa Ca Sd 1 BK FOOD INNOVATION DAY WorkShop TRtOVG BOC BACH

GIÅI PHÅp .SHIN Nguyén Lieu Thuc Phäm tüASlA SHINE WorkShop Chi nhåt. 11 /04/2021 gach

WorkShop SHIN GIÅI PHÅp Nguyén Liéu Thuc Phäm ASIA SHINE Chü nhöt, 11 thong 04 narn 2021 1300 - 16 00 BK FOOD INNOVATION DAY

Thiết kế T4/2021

Thiết kế Hội thảo ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Đã hoàn tất & đưa vào sử dụng

Scene 10 (2m 24s)

Thiết kế T4/2021

Đã hoàn tất & đưa vào sử dụng

CHUÖNC TRINH SINH HOAT KHOA HOC THEO CHI-JYÉN DÉ SHINE GROUP • TON THÅNG COC gidi phåp thien tan, Sinh khå dung g Hé dude Lipid Cho ph6ng thich kéO dåi U 2021

TO challenge boundaries

CHUC3NG TRINH Hdp TAC DAO TAO J) SHINE GROUP TON D(rc THANG SINH KHOA HOC Céc giåi phOp coi thién hob tan. Sinh He Cho vién ph Ong Thich ké•0 13 -_h,sng 04 nårn 2021 KHOA DUOC Trutng 00,' TON DUC

mSHlN C HUONG HdP TAC DÄo TAO SHINE GROUP TON DCrc THÄNG J) SINH HOAT KHOA HOC THEO CHUYÉN DÉ g KHOA DUOC rrudng Ooi TON DÜc THANG dung HO {ipid Cho ph6ng th{ch Wo 13 thing 04 2021

CHUCNC TQiNH HOP TÅC DAO TAO THEO ot K HOA OJOc

Thiết kế Hội thảo ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Scene 11 (2m 40s)

Phát triển IMD phối hợp cùng các team

Đồng bộ hoá template cho các team dễ sử dụng

Logo IMD

Template Technical Bulletin

Layout Website novaLAB

Brand Identity novaLAB

Clip SALE TOOL

Brand Identity SMI

Hội thảo ĐH Tôn Đức Thắng

Hội thảo ĐH Bách Khoa

Thành Phẩm Số lượng Thiết Kế

Clip cần cập nhật thông tin, số liệu , nội dung để sử dụng cho chính xác

Sử dụng chính xác theo hướng dẫn bộ nhận diện thương hiệu đã duyệt

Các khó khăn - Đề xuất

Đầu tư phần hình ảnh chụp hội thảo cho đẹp hơn

Tháng04

Mục tiêu Tích Luỹ

Scene 12 (3m 6s)

THIẾT KẾ T5/2021

tCHUdNG TRiNH HOP TAC DAO TAQ SINH HOAT KHOA HQC THEO CHUYÉN CHUYÉN DÉ DAP THANG lieu d. n&ng, Tu råi "n SHINE GROUP KHOA Y F)HQG TPHCV 02 CHUYÉN DÉ NHONC Md• NHÅT too nqoåi Sapharchem The Spirit of 03 CHUYÉN DÉ THE He TÅ DUOc o

SINH H04T KHOA HQC THEO CHUYÉN 01 .LA CHUdNG TRINH HOP TAC DAO TAO SHINE GROUP KHOA Y DHQG TPHCM CHUYÉN DÉ NGUYÉN utu THÅNG Nguyen lieu 'a nöng, tné Ong trong Sån mu5t 03 CHUYÉN DÉ THUC TÅ Cho dung 02 CHUYÉN DÉ NHÜNG TIEN BO Mdl NHLT Trong cang Che d"nq „„SHIN Sapharchem

Đã hoàn tất & đưa vào sử dụng

Thiết kế Hội thảo Khoa Y - ĐHQG TP.HCM

Scene 13 (3m 20s)

Thiết kế T5/2021

•HINE

quy HHNI auQ3

Leaflet A5 HR - AsiaShine

Đã hoàn tất thiết kế Chờ duyệt review

Scene 14 (3m 31s)

..siaSHlNE Chuyén dé: Néi dung: ASIA SHINE TRADING AND SERVICE COMPANY LIMITED Kinh gdri Quy Khöch Hång, Asia Shine Xin gt'r/ dén Quy Khåch Hong thong tin Chirang trjnh H$i rhåo trc.rc tuyén - WEBINAR dén Nhå sun xuåt BCF Life Sciences / Phåp CHAM SÖC sÅc DEP DUdNG LJÖNG vdl L-CYSTINE & CYSTI-WHITE Ngudi trinh båy: GD Nghién Phåt trién Life sciences • JOEL DUPERRAY 14:30 - 16:00 (GidViér Nam) ThlYba ngäy 08 thäng 2021 Ghi chü: gia 1 Gi&i thiéu L -Cystine SO VOi L-Cysteine 2 Nghién m song: L-CSEtine kich thich mectöc. thåc möng 3 Két hgp L-CyStinevå Glutathione 4 Hdi dip tiép NCC So sånh chät trång da hien nay Hi" h thü•c dång O: 17h00. 01/06/2021 Hy hoet ding Webinar tung täp thém thöng tin khoa hot. hö trg Khåch Hang them tucing phåt trién "n phäm. thår vui long lién (Maj Hgnh) Ching t6i xin chin thånh cim vö kinh Quy Khäch nhiéu khåe Asia Shine Team

a„aSHlNE we Shine... THU THAM WEBINAR Nguyén lieu dép thång — Nguyén lieu da näng UU THÉ VA CYNG DUNG RONG RÄI TRONG BAO CHE & SAN xuÅT Chåo mü'ng ban dén vö'i Chwong Trinh Sinh Hoqt Khoa Hec Theo Chuyén tb chü'C böi SHINE Group - He th6ng hång däu trong linh vvc cung cåp giåi phåp Duqc phåm Cho Doanh nghiep sån xuåt tai Viet Nam. Link Zoom: Meeting ID: e -29/05/2021 Scan Me. www.tinyurl.com/zoomShineGroup 993 4594 2599 Passcode: 488086

Thiết kế T5/2021

AHC_BCF_WEBINAR Invitation 270521

Đã hoàn tất & đưa vào sử dụng

AHC_WEBINAR Invitation 290521

Scene 15 (3m 42s)

DANH 2021

a.0SHINE 202\

Thiết kế T5/2021

Đã hoàn tất & đưa vào sử dụng

Product List Pharma AHC

Scene 16 (3m 54s)

HYtOLiVe tu GENOSA (Täy Ban Nha) genosa'+D Cenosa cong ty dåu tién gidi thieu chiét xuät Hydroxytyrosol tg nhién cö dé tinh khi6t cao ngu6n goc tü quå ö liu. Cöng nghe sån xuåt Chi dung cåc phudng tien vat Cd hqc Vå dä cap bang sang ché quac Ngin ngüa benh tim mach (nh6i mau Cd tim, dét quy) Hoat dong ch6ng k6t tap ti6u cau Bio ve, chöng xd Cung deng mech trång tang tang glutathione néi sinh • • • Khäng viem www.sapharch em.com Sapharchem - Dtrqc Hytolivev duqc chi6t tü quå Iiu vdi him lugng hydroxytyrosol tg nhién cao Hydroxytyrosol lå polyphenol duy nhät cong b6 sac khde cüa EFSA (The European Food Safety Authority) Hydroxytyrosol kich thudc phän tü nhd nén tinh chåt Iinh hopt, dé dång håp thu våO Cd the Chiét xuät bång guy trinh cd hqc, 100% tg nhién Khöng dung möi, phy gia On dinh d nhiet dé cao Non-GMO chüng nhön KOSHER, CRAS Nhå may sin xuåt dat ISO 9001, ISO 14001 Hytolive• IS thddng hieu duoc sü dung bdi cac cong ty phåm da qu6c gia tu nhi6u ndi trén thé gidi, nhüng ngudi luön tin tUdng våo chat lugng hieu quå cüa Hytolive• Bio ve Cd bip trong qui trinh tip Iuyen thé thao Ldi ich sdC HYtouve o (8) Vién nén DANG BÄo CHé Hotline 1900 272746 Spirit Of Excellence Vién nang cüng Vién nang m6m Vién süi COi bét pha N Lidc u6ng Låm bånh LEARN - GROW - LEAD

Thiết kế T5/2021

SPC Hytolive

Đã hoàn tất & đưa vào sử dụng

Scene 17 (4m 3s)

8th Floor, Mecanimex Building, 4 Vu Ngoc Phan Street, Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi ..,iaSHlNE TO Cho I 'enge boundaries„. MOR IN Sapharchem

8th Floor, Mecanimex Building, 4 Vu Ngoc Phan Street, Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi mSHlNE '701,aLA TO Challenge boundaries. „ SM Riliåil C, Sapharchem

Thiết kế T5/2021

Văn phòng HÀ NỘI

Đã hoàn tất thiết kế Chờ duyệt thi công

Scene 18 (4m 11s)

Thiết kế T5/2021

Woven Bag (large size) AsiaShine Sapharchem Smart Ingredients

asüSHlNE Together We Shine

SMAR ING

Sapharchem

Đã duyệt thiết kế & Đ ang tiến hành in thành phẩm

Scene 19 (4m 23s)

we asiaSHlNE Sapharchem LEARN GROW LEAD SM R ING nova.LA TO challenge boundaries.„ 938 ASIA SHINE TRADING AND SERVICE COMPANY LIMITED 252546 01433135 PHAM THI THANH THAO Z Ainh ornre 8• 4 vu Sapharchem 3S •Z Ton Bul Duc HOA' THOONG 520 &aik'ing Vu HA THI HONG HOA (Dove) Eng I 933939 983 HHd 338 NguBn Wud 02, ran Binh District. Ho Chi Email: 19T2S2S46 Website:

Thiết kế T5/2021

Namecard AsiaShine Sapharchem Smart Ingredients novaLAB

Đã hoàn tất thiết kế Chờ duyệt in

Paper Bag (small size) AsiaShine Sapharchem Smart Ingredients

Scene 20 (4m 35s)

...SHINE

PHAM THI THANH THAO (Jenny) ID NO. 01012019001 Phone +84 985 940 581 Email jenny@asia-shine.com.vn

;siaSHlNE

Thiết kế T5/2021

Stationery AsiaShine

Đã hoàn tất thiết kế Chờ duyệt in

Scene 21 (4m 47s)

Thiết kế T5/2021

Stationery Smart Ingredients

Đã hoàn tất thiết kế Chờ duyệt in

ONI'iu uS

Dog BUI DUC HOAI THUONG (Teresa) Leader Relatims 01012019001 Phone gog 707 520 teresa@smart-ingredientsrom.vn

SM BT,ING

Scene 22 (4m 59s)

Thiết kế T5/2021

Stationery Saparchem

Đã hoàn tất thiết kế Chờ duyệt in

Sapharchem The Spirit of Excellence

VO THIEN ID NO. 01012019001 Phone +84 - 796 780 905 Email Tech n Promotim-.@sapharchemsom Sapharchem The Spirit Of Excellence

Scene 23 (5m 8s)

Asia Shine With Best Regards, Bui Thi Thu Hang, (Ginny), Ms. I Pharmacist I Trainer / Coach cum Business Development Supervisor ASIA SHINE TRADING AND SERVICE COMPANY LIMITED (Cong ty TNHH Thwong MQi & ve Anh sang Chau A) Tax Code: 0304933135 1 Website, Head Office: 338 Nguyen Trong Tuyen, ward 02. Tan Binh District, HO Chi Minh City. Vietnam Tel: +84 2877 797986 1 Hotline: 1900 252546 Fax: 269 Hanoi Office: 8th Floor, Mecanimex Building. 4 Vu Ngoc Phan Street, Lang Ha Ward. Dong Da District. Hanoi. Vietnam Cambodia Office: CASA by Meridian, Orient Tower, 2nd Floor, unit AOI, NO. I döaSHlNE Harvard Street, Diamond Island, Tonie Bassac, Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia Winnin S irit - Workin ether - Devotion - Res onsibijir - Disci jine - Productivit

Smart Ingredients With Best Regards, Bui Thi Thu Hang, (Ginny) Ms. I Pharmacist I Trainer / Coach cum Business Development Supervisor SMART INGREDIENTS COMPANY LIMITED Tax 0312654914 I Website: www.smart-inqredients.lNm.vn Head Office: 3.38 Nguyen Trong Tuyen, ward 02, Tan ainh District, Ho Chi Minh City. Vietnam Tel: +84 2877 797986 Hotline: 1900 292946 1 Fax: +84 2839 912269 Hanoi Office: din Flcor. Mecanimex Building. 4 Vu Ngoc Phan Street, Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam Cambodia Office: CASA by Meridian, orient Tower, Floor, Unit AOI, No. 1 Harvard Street, Diamond Island, Tonie Bassac, Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia Novel In rcdtcnts For Industrial Succcsscs

Sapharchem SAIGON PHARMACEUTICALS - CHEMICALS co. Ltd Website: vrww.sapharchemu)ni Tax Code: 0310510716 Head Office: 402 Huynh van Bann ward 14, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam Commercial Office: 338 Nguyen Trong Tuyen, Ward 02, Tan ainh District, Ho Chi Minh City, Vietnam Sapharchem The spirit of Excellence Tel: +84 2877 787986 Hotline: 1900 272746 1 Fax: +84 2839 912 269 Hanoi Office: 8th Floor, Mecanimex Building, 4 Vu Ngoc Phan Street, Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam Cambodia Office: CASA by Meridian, orient Tower, 2nd Floor, unit AOI, No_l. Harvard street, Diamond Island, Tonle Bassac, Chamkamom, Phnom Penh, Cambodia Thc S irit of Excellence Learn - Grow - Lead

novaLAB With Best Regards, Bui Thi Thu Hang, (Ginny) Ms. I Pharmacist I Trainer / Coach cum Business Development Supervisor novaLAB Website: www.novalab.com.vn Head Office: 338 Nguyen Trong Tuyen, Ward 02, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: +84 2877 797 986 1 Hotline: 1900 292946 1 Fax: +84 2839 912 269 To Challenge Boundaries... To challenge

Thiết kế T5/2021

Đã hoàn tất thiết kế Chờ phổ biến

Email Signature AsiaShine Sapharchem Smart Ingredients novaLAB

Scene 24 (5m 23s)

Khó khăn khi nhận yêu cầu thiết kế từ các team, cần có qui trình cụ thể , nội dung khi gửi thiết kế cần đầy đủ , chính xác , tránh sửa lắt nhắt .

Hội thảo Khoa Y – ĐHQG HCM

Invitation Webinar

Backdrop Office

Banner Infographic Fan page

Product List Pharma AHC

Name card - Stationery

Paper Bag

Woven Bag

Thành Phẩm Số lượng Thiết Kế

Các khó khăn - Đề xuất

Tháng05

Mục tiêu Tích Luỹ

Scene 25 (5m 44s)

Thiết kế T6/2021

Layout Website

Đã hoàn tất

080 CORE DANA NGUVCN L I OJ

PHÅp cm DO' SANG KHOt

Scene 26 (6m 0s)

Thiết kế T6/2021

Banner Website SMI

Sulfie»ped spgna•ennN 9NliU WS

(-7twt/e Ogu FRONT NERS MINC SM RTIN DISNFE

Đã hoàn tất

Scene 27 (6m 13s)

GASTROSTICK - STOMACHEW

Thiết kế T6/2021

Đã hoàn tất thiết kế

GASTROSTICK BOX PAPER

boundaries „ STOMACHEW STOMACHEW BOX PAPER

GASTROSTICK

GASTROSTICK

iiiiiiiO xoa *ousouvo

d3dVd xog MAHovv101s

Scene 28 (6m 32s)

Thiết kế T6/2021

AHC_BCF_WEBINAR Invitation 080621

Đã hoàn tất & đưa vào sử dụng

AHC_WEBINAR Invitation 050621

w..asia.shine.c.m as,SHlNE we Shine... ASIA SHINE TRADING AND SERVICE COMPANY LIMITED BCF LIFE SCIENCES / PHÅp Sciences CHÄM sÖc sÅc DEP DUdNG UöNG vdl Chuyén &é.• Skin L-CYSTINE & CYSTI-WHITE Thir ba ngåy 08 thång 06 näm 2021 Nguyen Thi Mai Hanh (Rosie' Mpharm I Technical promotion Executive Mobile: +84 869 266 658 Email: rosie@asia.shine.com.vn I Technical Promotion Assistant Pham Cong Danh Mobile: 917289 719 Email: nelvin@asia-shine.com.vn

asiaSHlNE THU THAM WEBINAR NHÜ'NG TIÉN BO MOI NHÅT TRONG CONG NGHÉ BÄo CHÉ THUÖC DÜNG NGOÄI Chåo rn&ng ban dén vöi Chuong Trinh Sinh Hopt Khoa HQC Theo Chuyén tb chü'C bbi SHINE Group - He th6ng hång dåu trong ITnh vvc cung cap giåi phåp Duqc phåm cho Doanh nghiép sån xuåt tai Viet Narm Link Zoom: Thü' Båy - 05/06/2021 wwwtinyurl.com/webinarShineGroup050621 Meeting ID- 915 2153 5075 Passcode: 629938 Scan Me

Scene 29 (6m 43s)

Thiết kế T6/2021

AsiaShine Template Word

Đã hoàn tất & đang đưa vào sử dụng

Smart Ingredients Template Word

Sapharchem Template Word

Scene 30 (6m 54s)

Thiết kế T6/2021

asiSHlNE

• • savop-amoq 01 UNWoyqeleAOU'MMM

SMARTING

Sapharchem Spirit Of Excellence www.sapharchem.com LEARN - GROW LEAD

Đã hoàn tất & đưa vào sử dụng

" Dirac låm viec, tao ra giå tri, duv•c cong nhan, håi long, hanh phüc lå QUYEN & HANH PHüc cüa Chüng ta. " Harry Pham - CEO

Background Team / Zoom

Scene 31 (7m 6s)

Thiết kế T6/2021

Đã hoàn tất & đưa vào sử dụng

Template Power Point 16:9

Together We Shine ASIA SHINE Power Point Template Igcc 252546 SHINE asia Tax code: 0304933135

SM R ING THIS IS YOUR PRESENTATION TITLE

sap m _ corn SAPHARCHEM PPT TEMPLATES Insert the title of your presentation here The spirit of Sapharchem LEARN GROW LEAD

PPT Templates vaLA Insert the Subtitle of Your Presentation

Scene 32 (7m 19s)

Thiết kế T6/2021

Hộp bánh trung thu

Đang gửi review thiết kế Chờ duyệt mẫu các options

Scene 33 (7m 34s)

Novel Ingredients For Industrial Successes SM R ING Smart I redients DEXOLVE" DEXOLVETM Giåi Phåp cÅl THIGN DO HOA TAN, TÄNG SINH KHÅ DUNG HOAT CHÄT - An toån cho dudng tiém DEXOLVETM - Sulfobuthyl ether betacyclodextrin (SBECD), mét dån xuät cüa Cyclodextrin vdi nhüng cru diém vurot tröi: o Cäi thion dé tan vå sinh khi dung Ting dé On dinh cia dugc chåt kém tan cia thuöc trurdc tic nhän oxi, (tang 10 - 100,000 Ian) nhiet vä cäc phån tng höa hoc ßCD ßCD o Che durqc chit bång co ché too phüc OA..AvSO,Na Zipras (Geodon IM. Pfl ( Kyprolis. www.smart-ingredients.com.vn 1900 292946 SBECD Hi$n cé mét trong cöng thüc cüa hon 13 dtrqc chät khic nhau vä cé trong nghién cüu cia han 1 hoqt chät dang phät trién tren thé gi6i. (Wend. Pfizer) Am iodaron ( N extero(k, Baxter) Giåm tinh kich Ong tinh so "di dong CD truyen th6ng -> phÜ hqp SL'J dung Cho dudng tiém Giäm cåc tuong tic thu6c — thudc thudc — ta dirgc, bio ve dugc chåt khéi tuang tic: polymer höa, phän hüy, mat can bång

Banner Fanpage - DEXOLVE TM

Thiết kế T6/2021

Đã hoàn tất thiết kế

Sapharchem SPIRIT OF EXCELLENCE

Thumnail Youtube - Sapharchem

Scene 34 (7m 46s)

Khó khăn khi nhận yêu cầu thiết kế từ các team, cần có qui trình cụ thể , nội dung khi gửi thiết kế cần đầy đủ , chính xác .

Layout Smart Ingredients

Banner Smart Ingredients

Template Word / PP

Invitation Webinar

Packaging Pharma novaLAB

Background Team / Zoom

Banner Fanpage / Thumnail Youtube

Mooncake Giftbox

Thành Phẩm Số lượng Thiết Kế

Các khó khăn - Đề xuất

Tháng06

Mục tiêu Tích Luỹ

Sử dụng đồng bộ & thống nhất các template sau khi đã duyệt .

Scene 35 (8m 7s)

THANK YOU FOR WATCHING

ASIA SHINE TRADING AND SERVICE COMPANY LIMITED Hotline: 1900 252546 I Tax code: 0304933135 Head Office: 338 Nguyen Trong Tuyen Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City Hanoi Office: 8 th Floor, Mecanimex Building, 4 Vu Ngoc Phan Street, Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi